Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације
ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 13.01.2020.
Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације
ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 13.01.2020.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

            Управни округ је према члану 2. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, бр. 15/2006), подручни центар државне управе који  обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе који су образовани за његово подручје.

            Моравички управни округ је један од 29 управних  округа на територији Републике Србије. Oснован је 1992. године, на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њихових седишта  („Службени гласник РС“, број 3/1992). Трансформација у Моравички управни округ извршена је на основу Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/2006).

            Моравички управни округ обухвата подручје Града Чачка и општина: Горњи Милановац, Лучани и Ивањица и покрива површину од око 3016 м², а према попису из 2011. године има укупно око 212.000 становника.

            Округ има развијену привреду, већи број  научних  установа,  повољне услове за развој туризма и других привредних делатности.

            На територији Моравичког управног округа активно је око 2.900 предузећа, око 7.800 предузетничких радњи, у којима  је запослено  око 50.000 радника.

            Стручна служба и највећи број републичких инспекција смештени су у седишту  Моравичког управног округа у Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр. 6.

Услови за рад Округа

 

            Моравички управни округ нема трајно решено питање  простора за свој рад.  Стручна служба и део инспекцијских служби  округа, до 15.01.2016. године, били су смештени у згради Града Чачка. На основу захтева тадашњег градоначелника,  округ је био принуђен да се исели и закључи уговор о закупу пословног простора, у ул. Жупана Страцимира број 6. Пресељењем у нови простор, обезбеђени су оптимални услови за нормално функционисање округа и рад Стручне и инспекцијских служби.

            Седиште Моравичког управног округа, Стручна служба и највећи број инспекција смештени су у закупљеном простору по Уговору о закупу закљученим са УТП „Морава“ доо Чачак, број 917-361-00008/2015-01 од  17.11.2015. године, који се налази у пословној згради П+2 у ул. Жупана Страцимира бр. 6, изграђеног на КП број 722/1 К.О. Чачак, укупне површине 501,54 м2, од чега у приземљу 19,86 м2, на I спрату 241,36 м2 и II спрату 240,32 м2, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 2.500 еура месечно, у динарској противвредности по средњем курсу НБС званично објављеном на дан фактурисања, увећаном за износ ПДВ-а. Уговор истиче 15.01.2021. године.

            Остале инспекције смештене су у просторијама Републичког завода за здравствено осигурање у Горњем Милановцу и Ивањици, Центрa за социјални рад у Гучи за подручје општине Лучани и бившој згради ТП „Партизан“ у Чачку.

            Током 2018. и 2019. године замењен је значајан део опреме и намештаја које користе инспекцијске службе, како у седишту округа, тако и у Ивањици, Гучи и Горњем Милановцу. На тај начин су знатно побољшани услови за рад републичких инспекција Моравичког управног округа.

Начелник  управног округа

 

            Решењем Владе Републике Србије, 24 Број: 119-10715/2018 од 08.11.2018. године, за начелника  Моравичког управног округа је постављен Слободан Јоловић, магистар економских наука, који је ову дужност обављао у претходном мандату.

            Послове из своје надлежности, начелник управног округа, обавља на основу члана 40. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 101/2007, 95/2010, и 99/2014) и члана 7. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/2006). Он, између осталог, усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе, прати примену директива  и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих, сарађује са подручним јединицама органа државне управе који врше послове државне управе на подручју управног  округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа, сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа и врши

друге послове.

            На основу члана 40. Закона о државној управи, начелник управног округа је државни функционер, кога на 4 годинe, поставља и разрешава Влада Републике Србије, на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу.

            Начелник управног округа  за свој рад одговора министру  за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.

            Сходно томе, на основу члана 7. и 8. Уредбе о управним окрузима и члану 8. Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/2006), начелник је достављао закључке надлежном министру и руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице, а министру државне управе и локалне самоуправе подноси  годишњи извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа.

            Осим послова предвиђених Законом о државној управи  и Уредбом о управним окрузима, начелник Моравичког управног округа је током 2019. године обављао и друге активности. Између осталог, организовао је састанке са  инспекцијским службама из локалних самоуправа, као и састанке посвећене примени Закона о озакоњењу објеката и Закона о становању и одржавању стамбених зграда, односно регистрацији стамбених заједница, итд. Начелник Моравичког управног округа учествовао је и на свим састанцима које су организовали представници Владе Републике Србије и званичним протоколима председника Србије, Владе, јединица локланих самоуправа, других државних органа, републичких јавних предузећа и установа.

 

Буџет

 

            Укупан буџет Моравичког управног округа за 2019. годину износио је 22.120.000,00 динара. Извршен је са 21.878.135,17  динара, или 98,91 %.

            Средства су утрошена за: плате 6.152.385,84 динара, доприносе 1.055.134,14 динара, социјална давања 39.000,00 динара, превоз 477.375,50 динара, јубиларну награду 73.475,00 динара (за 20 година рада), сталне трошкове 8.365.214,82 динара, трошкове путовања 176.785,62 динара, услуге по уговорима 1.019.007,91 динара, текуће поправке 988.394,05 динара, материјал 1.994.571,76 динара, регистрација возила  36.833, 00 динара, основна средства 1.499.957,53 динара.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОКРУГА

            На основу  члана 41. Закона о државној управи и члана 9. Уредбе о управним окрузима, у управном округу постоји Стручна служба, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

            Чланом 9. и 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа одређено је да административно – техничку подршку Савету управног округа пружа Стручна служба управног округа, па је тако за секретара Савета одеђен шеф Стручне службе.

            Стручна служба Моравичког управног округа обавља послове за потребе инспекција у седишту округа у Чачку и подручним јединицама органа државне управе у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи (општина Лучани).

            Осим напред наведених послова, Стручна служба обавља и управне послове у вези заснивања и престанка радног односа, обезбеђења доступности информација од јавног значаја, вођења кадровске евиденције и усавршавања кадрова, оцењивања државних службеника, анализе радних места и израде кадровских планова,  припремања седница колегијума, Савета, Окружног  штаба за ванредне ситуације, израде записника, одлука и закључака, месечних, периодичних и годишњих извештаја, вођења послова јавних набавки и примене прописа.

На основу члана 41. Закона о државној управи  и члана 10. Уредбе о управним окрузима, Стручном службом руководи начелник, који одлучује о правима и дужностима запослених.

Сарадња  начелника Моравичког управног округа и Стручне службе у протеклој 2019. години била је добра, високо професионална и свакодневна.

На основу  Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018) и Одлуке о максималном броју запослених  на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019), Правилником о систематизацији радних места број 917-110-00005/2015-01 од 29.12.2015. године, као и Правилником о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у стручној служби бр. 917-110-00018/2019-01 од 07.03.2019. године, у Стручној служби Моравичког управног округа, систематизовано је укупно  осам (8) радних места.

            У писарници Стручне службе, у 2019. години заведено је укупно 10.019 предмета, од тога архивирано 6.468, активних је 3.551, а према следећем прегледу:

Ред.

број

НАЗИВ МИНИСТАРСТВА И ИНСПЕКЦИЈЕ    ЗАВЕДЕНИ

ПРЕДМЕТИ

АКТИВНИ   ПРЕДМЕТИ АРХИВИРАНИ

ПРЕДМЕТИ

   I МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И

ВОДОПРИВРЕДЕ

    1. Пољопривредна инспекција 679 148 531
   2. Фитосанитарна инспекција 361 205 156
   3. Шумарска и ловна инспекција 347 206 141
  4. Ветеринарска инспекција 2.747 887 1.860
  5. Водна инпсекција
II МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Инспекција за заштиту животне средине 55 25 30
III МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Тржишна инспекција 651 199 452
2. Туристичка инспекција 346 13 333
VI МИНИСТАРСТВО ЗА РАД ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Инспекција рада 3.147 1.261 1.886
V МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Саобраћајна инспекција
2. Грађевинска инспекција 9 9  
VI МИН.ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Школска управа 37 37  
VII МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Здравствена инспекција 336 277 59
2. Санитарна инспекција 1.167 236 931
VIII Моравички управни округ 137 48 89
           У к у п н о : 10.019 3.551 6.468

            Предмети граничне санитарне и граничне  фитосанитарне инспекције заводе се у посебном уписнику.

            За запослене државне службенике у току је поступак оцењивања за 2019. годину, а на основу Уредбе о  оцењивању државних службеника.

            У току је попис основних и новчаних средстава као и хартија од вредности, у смислу Закона о књиговодству и ревизији.

            Донет је финансијски план за 2020. годину, као и  предлог за поступак јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама.

            Сви запослени радници у Стручној служби Округа добили су решења за коришћење годишњег одмора за 2019. годину, а годишњи одмор су користили у складу са Законом о државним службеницима, осим начелника управног округа који није користио годишњи одмор за 2019. годину.

            Канцеларијске послове у писарници Округа, и то послове завођења, развођења, архивирања предмета, пријема и експедовања поште, обавља радник у звању референта.

            Завођење предмета извршено је у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, уз поштовање поступка завођења и достављања предмета у рад инспекторима, праћење рада преко главне књиге, експедовање одлука и решења и архивирање.

            У току је поступак за уништење регистратурског материјала, односно предмета којима је истекао рок чувања, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала и Законом о књиговодству и ревизији.

            Финансијска служба обављала је послове праћења извршења и припреме предлога буџета, завођења рачуна, плаћања и сачињавања извештаја по Закону о књиговодству и ревизији, а у сарадњи са Управом за трезор.

            Поступак јавних набавки спроведен је на основу Закона о јавним набавкама као поступак мале вредности.

            Достављен је извештај Високом службеничком савету о примени Кодекса понашања државних службеника, а начелник управног округа донео јеи посебно Упуство о правилима понашања запослених у просторијама Моравичког управног округа, број 917-021-00001/2019-01 ос 11. марта 2019. године, којим се регулишу правила понашања запослених у републичким инспекцијским службама и Стручној служби Моравичког управног округа, сходно Кодексу понашања државних службеника, и утврђују посебне мере безбедности и контроле кретања запослених и странки у службеним просторијама у седишту Округа у Чачку и инспекцијским службама у испоставама у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи.

            Успостављени су и послови пријавнице у седишту округа у Чачку, све у оквиру постојећег броја извршилаца (ове послове обављају возач и дактилограф).

            Остале службе  обављале су послове у складу са радним циљевима.

            У Стручној служби Округа нема лица ангажованих за обављање повремених послова.

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 

            На основу  члана 41. Закона о државној управи и члана 9. Уредбе о управним окрузима Стручна служба задужена је за техничку потпору и опште послове окружним подручним јединицама органа државне управе.

У Моравичком управном округу обављају се послови државне управе из надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства заштите животне средине, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља.

Министарства у Округу обављају послове инспекцијског надзора и то преко: тржишне, туристичке, пољопривредне, водне, шумарске, ветеринарске, здравствене, санитарне, граничне, инспекције рада, инспекције за безбедност и здравље на раду, инспекције за заштиту животне средине, грађевинске инспекције, инспекције друмског саобраћаја, фитосанитарне и граничне фитосанитарне инспекције.

            У оквиру Моравичког управног округа формиране су подручне јединице у општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.

Руководиоци појединих инспекцијских служби пренели су својим инспекцијама став да не присуствују колегијумима и било каквим другим радним састанцима у управним окрузима позивајући се на министре, што је провером утврђено као нетачно.

Како је то супротно члану 40. став 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члану 12. став 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018) и члану 7. Уредбе о управним окрузима („Сл. гласник РС“, број 15/06), молим Вас да обезбедите да се такав став промени и обавесте да поступају у складу са наведеним прописима и као што то поштује већина инспекција.

Наиме, сагласно члану 40. став 2. Закона о државној управи начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. А чланом 7. Уредбе о управним окрузима прописано је да орган државне управе је обавезан да доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

        Такође, чланом 12. став 10. Закона о инспекцијском надзору прописано је и да Координациона комисија доставља смернице и упуства из става 2. тачка 1. истог члана начелнику управног округа ради вршења послова из свог делокруга у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора (усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, размена информација у вршењу инспекцијског надзора, унапређење инспекцијског надзора, развој јединственог функционалног софтверског решења е-инспектор).

            Тренутно, у Моравичком управном округу,  ради 43 инспектора.

Састанци окружних подручних јединица – колегијуми

 

            Начелник Моравичког управног округа,  Слободан Јоловић, током 2019. године, одржао је укупно  дванаест (12) редовних састанака (колегијума) са руководиоцима окружних подручних јединица органа државне управе, на којима су разматрани месечни и периодични извештаји о раду инспекција на територији Округа, вршена анализа проблема у раду, праћење важнијих догађаја и појава, као и заузимање ставова у циљу координације  инспекцијског надзора.

            Руководиоци организационих јединица су  на одржаним редовним месечним  састанцима достављали податке о броју примљених и решених предмета, броју поднетих прекршајних и кривичних пријава, карактеристичним контролама и акцијама, давали информације о плановима рада у наредном периоду и износили податке о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Осим тога, на овим састанцима стална тема била је и унапређење рада и услова рада, те чување и подизање угледа сваког појединца и државне управе у целини.

            Са састанака окружних подручних јединица вођени су записници који су достављани члановима колегијума и архивирани  у округу.

            Редовна је пракса да се одржавају у току месеца и редовни радни састанци у циљу побољшања услова рада и координације републичких и локланих инспекција, као и сарадње са другим државним органима и грађанима, али се о томе не сачињавају записници а у неким случајевима белешке и друга акта.

Здравствна инспекција

            У оквиру Министарства здравља – Сектора за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, формиран је Одсек здравствене инспекције, са седиштем у Ужицу, у коме је систематизовано и попуњено 2 радна места.

            Здравствени инспектори обављају послове из своје надлежности у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о здравственој заштити и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.

            Током 2019. године, ова инспекција је  извршила 270 надзора по плану, 93 утврђујућих и 235 ванредних надзора. Надзор над субјектима брисаним из регистра АПР-а 25, У наведеном периоду изречено је 66 мера за отклањање недостатака, донето 91 решења за почетак обављања здравствене делатности, поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

            Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству здравља, од октобра 2012. године, образована је унутрашња јединица, Сектор за инспекцијске послове, ужа унутрашња јединица Одељења за санитарну инспекцију, као и подручна јединица, Одсек за санитарни надзор Чачак, а што је предвиђено и новим Правилником од септембра 2014. године.

            У Одсеку за санитарни надзор у Чачку, систематизовано је 5 радних места и сва су попуњена, с тим што инспектори из Чачка врше надзор и на територији општине Горњи Милановац, а инспектори из Ивањице и Чачка, једном седмично, врше надзор у општини Лучани и у Гучи. У Чачку, надзор врши три инспектора, а шеф Одсека обавља најсложеније послове из области инспекцијског надзора.

            Санитарна инспекција обавља послове из своје надлежности у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о здравственој заштити и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.

            У току 2019. године, ова инспекција је у рад примила 1087, извршила 1053 редовних, 34 ванредних и 351 контролних надзора.Укупан број надзора је 1438. Укупан број решења је 351. Донето је 105 решења са изреченим превентивним мерама, 123 решења за отклањању  недостатака, 228 решења за забрану рада лицима, Поднето је 33 захтева за покретање  прекршајног поступка и 57 прекршајних налога.          

Гранична санитарна инспекција

            У оквиру Министарства здравља – Сектор за инспекцијске послове – Одељење санитарне инспекције – Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд,  формирана је гранична санитарна инспекција у Чачку, у којој је систематизовано и попуњено једно радно место инспектора. Обухвата места царињења: Ужице, Пожега, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Трстеник и Крушевац.

            За рад ове инспекције обезбеђен је простор у Чачку, у ул. Булевар ослобођења број 17/2, а уговор о закупу закључило је надлежно министарство.

            Гранична санитарна инспекција, послове из своје надлежности обавља на основу Закона о инспекцијском надзору, Закона о безбедности хране, Закона о предметима опште употребе, Закона о санитарном надзору и Закона  о општем управном поступку.

            Током 2019. године извршен је санитарни преглед код 3.201 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 3.019, док је број пошиљки животних намирница износио 182. У току 2019. године биле су 2 здравствено неисправне пошиљке у укупној количини од 56 кг. У контролисаном периоду донето је укупно 3019 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Гранична- фитосанитарна инспекција

            У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за заштиту, формирано је Одељење граничне фитосанитарне инспекције у Чачку, за  контролу безбедности производа при увозу, на местима царињења, у коме је систематизовано и попуњено једно радно место инспектора.

            За рад инспектора обезбеђен је простор у Чачку, у ул. Булевар  ослобађења 17/1, а уговор о закупу закључило је надлежно министарство.

            Контроле  граничног  фитосанитарног  инспектора обухватају 8  места царињења и то: Чачак, Горњи Милановац, Пожега, Ужице, Пријепоље, Краљево, Рашка  и Нови Пазар.

            Ова инспекција, послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о безбедности хране, Законом о општем управном поступку, као и инструкцијама које се доносе због специфичности увоза појединих врста производа.

            Током 2019. године,  у рад је примљено и обрађено 2.834 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 2.834 записника, донето је 2.902 решења о дозволи увоза и издато 659 сертификата  за извоз у Северну Македонију.

Шумарска и ловна инспекција

            У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  републичка шумарска и ловна инспекција организована је тако што на подручју Републике Србије постоји 5 Одсека, с тим што подручје Моравичког управног округа покрива Одсек у Ужицу. Шумарска и ловна инспекција, на подручју Моравичког управног округа, има једног инспектора са седиштем у Ивањици.

            Републичка шумарска  и ловна инспекција спроводи послове контроле на основу  пет  закона и то: Закона о инспекцијском надзору, Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закона о заштити биља од биљних болести и штеточина.

            Током 2019. године, извршено је укупно 368 надзора и то: на основу Закона о шумама 320, Закона о дивљачи и ловству 36, Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 9 и Закона о заштити биља од биљних болести и  штеточина 3. У току претходне године донето је укупно 33 решења, поднете 173 прекршајне, 15 кривичних пријава и 1 пријава за привредни преступ.. Издато је 2 уверења и одузето 510 м³ дрвета, изречено 170 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 1.848.000,00 динара.

Водна инспекција

            У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – републичке Дирекције за воде, а при Сектору водне инспекције у Краљеву, систематизовано је   једно радно место водног инспектора, за подручје Моравичког управног округа, које тренутно није попуњено.

            Послове из своје надлежности, водни инспектор је обавља  на основу Закона о инспекцијском надзору, Закона о водама и на основу  месечних, кварталних и годишњих планова рада.

            Моравички управни округ тренутно нема водног инспектора.

Ветеринарска инспекција

            У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за подручје Моравичког управног округа, формирано је Одељење ветеринарске инспекције, са укупно систематизованих осам (8) радних места. Обзиром да је ветеринарски инспектор из Ивањице преминуо у октобру 2016. године, то је надлежном министарству  више пута упућиван захтев за попуну упражњеног радног места, које није извршено ни до дана сачињавања овог извештаја.

            У седишту Округа, за подручје Града Чачка, ради четири инспектора, а остали су распоређени у општинама Горњи Милановац два, у Ивањици за подручије Ивањице (систематизовано, тренутно непопуњено једно радно место) и у Лучанима један, за подручје општине Лучани.

            Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о инспекцијском надзору,  Законом о  ветеринарству и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.

            У 2019. години инспектори овог Одељења примили су у рад 3.273 предмета, решили 2.954 предмета, сачинили 2.065 записника, донели 831 решење, издали 329 сертификата, сачинила 83 службене белешке, поднела 100 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ.

Фитосанитарна инспекција

            У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља Београд,  ради фитосанитарна инспекција, која на подручју Моравичког управног округа има 3 систематизована и попуњена места инспектора, са седиштем у Чачку.

            Фитосанитарни инспектори, послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о здрављу биља, Законом о средствима за заштиту биља, Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, Законом о признању сорти пољопривредног биља, Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти, Законом о генетички модификованим организмима,  Законом о семену, Законом о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља, Законом о семену и садном материјалу, Законом о безбедности хране, као и на основу годишњих, кварталних и месечних планова рада.

            Током 2019. године, фитосанитарна инспекција је радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд.

            У 2019. години, фитосанитарна инспекција је извршила 946 контрола, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 65, производње семена  308, дораде семена  55, промета семена 2, производња и узорковање биља 27, промет ђубрива 24, промет биља  171, промет пестицида 48, примена пестицида 9, промет садног материјала 33, производња садног материјала 43, производња биља-хигијена бербе 60. Промет и узорковање биља на остатке пестицида 119, издато је  13 биљних пасоша, контрола по Правилнику за ИПАРД 5, контрола уписа у регистар за извоз у РФ 2, контрола по програму мера 1, остале контроле 5.  У току године примљене су 62 пријаве за производњу садног материјала. Донето је 29  решења о препакивању семена, 15 решења о налагању мера. Издато је 156 уверења о признавању семена  и 33 сертификата за производњу садног материјала. Донето је  15 решења о налагању мера, 2 решења о забрани производње, 4 решења о забрани промета. Током  2019.године поднете су  2 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ. Узето је 789 узорака.

Пољопривредна инспекција

У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и  водопривреде – Сектор пољопривредне инспекције за Моравички управни округ, систематизована су и попуњена три радна места инспектора, распоређена у три  Одсека: Одсек за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, Одсек за пољопривредно земљиште  и Одсек за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.Сектор  пољопривредне инспекције смештен је у седишту Округа.

Пољопривредни инспектори, послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о инспекцијском надзору и другим законским прописима који уређују област њиховог деловања, као и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.

Пољопривредни инспектор, Сузана Каровић, током 2019. године, извршила је укупно 209 контрола, донела 48 решења, поднела 39 захтева за покретање прекршајног поступка и 7 пријава за привредни преступ. Уништено је 67 литара јаког алкохолног пића ракије, у вредности од 134.000 и стављено ван промета пиво у количини од 137,5 литара са истеклим роком употребе, вредности 50.800,00 динара.

Ранка Милосављевић је  извршила 233 контроле, донела 20 решња и поднела 3 прекршајне пријаве.

Милун Вранић извршио 93 контроле и донео 3 решења. Пасивни статус РПГ 5, МТУ 1, 1 закључак и поднео 7 прекршајних пријава и 8 кривичних.

Инспекција за заштиту животне средине

            У оквиру Министарства заштите животне средине, за подручје шире од Моравичког управног округа, а у оквиру Сектора за заштиту животне средине, формирано је Одељење за поступање са отпадом, са седиштем у Чачку, у коме је систематозовано и попуњено једно радно место инспектора.

            Послове из своје надлежности инспектор обавља у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о управљању отпадом, Законом о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштити ваздуха Закона о заштити земљишта, Законба о заштити од буке,као и на основу других прописа.

У току 2019. године, у складу са  достављеним  Планом рада за 2019.годину вршени су редовни и ванредни теренски инспекцијски надзори углавном индустријских постројења али и осталих објеката на територији Моравичког, Златиборског и Шумадијског и Расинског  управног округа.

У рад  је примљено 56 предмета,- извршених контрола на локацији постројења 58 од чега је 57 контрола као поступајући инспектор, од чега је 15 ванредних надзора. С обзиром да су све контроле  вршене везане за примену више закона,  по областима  то изгледа овако: по Закону о процени утицаја на животну средину,  20 надзора; по Закону о заштити ваздуха  23; по Закону о управљању отпадом  24; по Закону о заштити вода 11; по Закону о заштити животне средине 6 и по Закону о заштити земљишта заштите 3. Сачињен је 51 записник,    донето 26 решења,  са 63 наложене мере, 41 допис, 13  службених белешки, поднето 5 пријава за привредни преступ  и 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Тржишна инспекција

            У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектора тржишне инспекције у Чачку, формирано је Одељење тржишне инспекције за подручје Моравичког управног округа, са укупно 11 систематизованих, а тренутно попуњених 8 радних места.

У седишту округа, у Чачку, за подручје Града Чачка, ради 5 инспектора, а у осталим општинама Моравичког управног округа: Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима   ради по један инспектор, за подручја тих општина.

Послове из своје надлежности тржишни инспектори обављају на основу Закона о инспекцијском надзору, Закона о трговини, као  и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.

            Током 2019. године  тржишна инспекција је извршила укупно 595 контрола и саставила 595 записника. Поднето је укупно 63 захтева за покретање прекршајних поступака и 1 за привредни преступ. Донела укупно 44 решења за откањање утврђених неправилности и 39 решења за одузимање робе. Донета је 1 препорука.

Туристичка инспекција

            У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а ван седишта овог министарства, организовано је Одељење туристичке инспекције Краљево за подручну јединицу ширу од подручја управног округа, за Златиборски, Моравички, Расински и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву. На подручју Моравичког управног округа ради два туристичка инспектора, један у Чачку, а други у Ивањици.

Послове из своје надлежности туристички инспектори  обављају у складу са Законом о инспекцијском надзору, прописима који уређују област туризма и угоститељства, као и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.

Током 2019. године туристичка инспекција је извршила укупно 307 контрола и то: 220 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 18 контрола у угоститељским објектима за смештај, 6 контрола извршења раније донетих решења, 39 контрола  извршења мера наложених на записник, 15 контрола туристичких агенција, 3 контроле пружања услуга на скијалиштима, 6 контрола у објектима домаће радиности.

Донето је 6 решења о забрани рада, 1 решење о отклањању недостатака и 1 решење о извршењу. Изречено је 39 мера наложених на записник.

У истом периоду поднето је 16 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 4 прекршајна налога. Током године вршене су контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима, по предмету контроле служења алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.

У извештајном периоду обављене су 44 службене саветодавне посете.

Инспекција рада

            У оквиру Министарства за рад, борачка и социјална питања формиран је Одсек инспекције рада за Моравички управни округ, у коме ради укупно шест инспектора, пет у Чачку и један у Ивањици.

            Инспектори рада, послове из своје надлежности обављају на основу Закона о инспекцијском надзору, Закона о раду, Закона о штрајку, Закона о безбедности и здрављу на раду,  Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о родној равноправности, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о општем управном поступку, као и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада инспекције.

У току 2019. године, инспекција рада је у области радних односа извршила укупно 494 инспекцијских надзора. Донето је 30 решења о отклањању повреда Закона о раду и поднето 54 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 828 надзора, донето је 38 решења из области Закона о БЗР и 102 наложене мере, као и 6 решења о забрани рада на радмом месту. Извршен је 81 надзор поводом повреде на раду, од чега: 77 надзора поводом тешких повреда на раду, 1 надзор поводом колективне повреде на раду, 2 надзора поводом тешке повреде на раду са смртним исходом и 1 надзор поводпом лаке повреде на раду.

            Током 2019. године поднето је 110 захтева за покретање прекршајног поступка због повреде  из Закона о БЗР и 3 захтева за покретање прекршајног поступка због повреде Закона о инспекцијском надзору. Током 2019. године  извршено је укупно 211 интегрисаних надзора. У току ове године спроведено је укупно 1.533 инспекцијских надзора  код послодаваца. Затечено је укупно 229 радника на фактичком раду, од којих је 179 радника засновало радни однос. Откривен је рад 7 нерегистрованих субјеката.

Поднето је укупно 167 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 кривична пријава. Изречено је новчаних казни у износу од 13.505.600,00 динара.

Саобраћајна инспекција

            У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за друмски транспорт, формирано је Одељење саобраћајне инспекције за подручје Моравичког управног округа са једним систематизованим извршиоцем, а тек крајем 2019. године попуњеним упражњеним радним местом.

            Саобраћајни инспектор није доставио извештај о свом раду из разлога што је тек 23.12.2019. године положио испит за инспектора и стекао услове да самостално обавља послове инспекцијског надзора у 2020. години.

Грађевинска инспекција

У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- Сектор за инспекцијски надзор са седиштем у Краљеву, формирано је Одељење републичке грађевинске инспекције, Група републичке грађевинске инспекције Ниш, са једним  систематизованим и попуњеним радним местом.

Грађевински инспектор је са својим радом почео у новембру 2019. године и до сада је у рад примио 9 предмета.

Школска управа

            У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја за послове обављања стручно – педагошког надзора, давања подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова, предвиђених законом, за подручје Моравичког управног округа  формирана је Школска управа, са седиштем у Чачку, у ул. Цара Душана бб, у згради која је власништво Града Чачка.

            На територији Моравичког управног округа постоји 51 школа: 38 основних, 12 средњих, једна основна школа за образовање одраслих у Чачку, мешовита музичка школа (и за основношколски и за средњошколски узраст) у Чачку и мешовита школа за ученике са потребом за додатном подршком (и за основношколски и за средњошколски узраст) у Чачку.

На територији Града Чачка ради 16 основних школа, у Горњем Милановцу 7, у Ивањици 9 и у Лучанима 6. У школској 2018/19. години уписано је око 15.000 основаца.

            На територији  Моравичког управног круга има 12 средњих школа, од чега на подручју Града Чачка 6, општине Горњи Милановац 3, Лучана 1 и у Ивањици 2. У школској 2017/2018 години, у наведеним школама уписано је око 7.000 ученика.

            На подручју Моравичког управног округа постоји и два дома ученика, један у Чачку, а други у Ивањици.

У Школској управи Чачак, систематизовано је  укупно пет државних службеника  (руководилац, 2 просветна саветника, саветник за информатичке послове  и референт за стручно-оперативне послове).

Током 2019. године, Школска управа је реализовала бројне активности. Рад са директорима школа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације, давање мишљења у избору директора школа). Рад са наставницима и запосленима у школама и са васпитачима у предшколским установама (праћење наставе, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља…)  Консултативни и саветодавни рад са 8 саветника – спољњих сарадника. Саветовања за школе,  намењена подршци пред други круг спољашњег вредновања. Посете школама (нови круг спољашњег вредновања у ОШ „Котража“, ОШ „Вучић Величковић“, ОШ „Арсеније Лома“;  стручно-педагошки надзор у установама; пружање стручне подршке; присуство тематским већима и састанцима; прославе школа; посете ваннаставним активностима). Решавање по представкама родитеља, грађана, по пријавама или на основу сазнања по различитим питањима која се тичу заштите права ученика. Израда Плана уписа ученика у средње школе за Моравички управни округ за 2019/20. и ЈЛС и Школама у изради школских и општинских/градских планова уписа. Подршка школама за реализовање Пријемних испита у школама где се овај испит одржава и Завршних испита у свим основним школама. Организација обука за наставнике за нове програме наставе и учења (обуке су реализоване у августу). Подршка и праћење 20 основних школа које су се укључиле у Пројекат МПНТР „Обогаћени једносменски рад“ и организација промотивног дана „Школа из другог угла“. Рад руководиоца Школске управе и два саветника у  Радној подгрупе за решавање технолошких вишкова и решавање технолошких вишкова. Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета. Стручно усавршавање просветних саветника. Организовање „Сајма школског издаваштва“. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта Школске управе.  Сви остали послови по налогу Министра.

САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

            Моравички управни округ има Савет управног округа, кога чине: мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа и председник Савета, и чланови: Милун Тодоровић, градоначелник  Града Чачка, Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Миливоје Доловић, председник општине Лучани и Зоран Лазовић, председник општине Ивањица.

            Секретар Савета округа је Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа.

            Начин рада Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број  15/2006).

            У 2019. години одржано је шест седница Савета округа, три у седишту Округа у Чачку,  једна у Лучанима и две у Горњем Милановцу.

            У зависности од дневног реда, седницама Савета присуствовали су, без права гласа, представници окружних подручних јединица органа државне управе са подручја управног округа, представници служби и органа општине, као и представници других органа: Полиције, Правосуђа, Привредне коморе, Пореске управе, Јавних предузећа, Републичког хидрометеоролошког завода и др.

            О техничкој припреми седница Савета, вођењу записника, састављању и достављању записника, састављању и достављању закључака, као и обављању других послова у вези са припремом материјала, техничком организацијом, протоколом и радом Савета, старао се секретар Савета – шеф  Стручне службе округа и технички секретар  у Стручној служби Моравичког управног округа.

            Материјали за седнице припремају се у писаној и електронској форми и достављају се најкасније пет дана пре одржавања седнице Савета Округа.

            Закључци, који садрже предлоге Савета, упућивани су у року од 10 дана, министарству за државну управу и локалну самоуправу, министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и министарству здравља, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа, преко подручних јединица које су образоване за подручје уже  или шире од подручја Округа.

            У 2019. години одржаване су редовне седнице Савета и није било иницијатива за ванредне седнице од стране чланова Савета, што значи да не постоји заинтересованост функционера локалних самоуправа (градоначелника и председника општина) за рад Савета у вези питања стварања услова за унапређење рада и рад инспекција, осим услучајевима реализације инфраструктурних пројеката од стране државе.

Седнице Савета Моравичког управног округа

 

Савет Моравичког управног округа је током 2019. године одржао шест (6) редовних седница, у складу са Планом рада за 2019. годину.

            Прва редовна седница Савета одржана је у проширеном саставу, 19.02.2019. године у Лучанима, у сали Општинског већа, на којој је разматрана реализација  капиталних државних пројеката и послова од посебне важности на подручју Моравичког управног округа, почетак радова на Коридору 11, Прељина-Пожега, припрема за изградњу Моравског коридора, Прељина-Појате, аеродрома Лађевци, почетак рада, као и значај послова везаних за озакоњење објеката, регистрацију стамбених заједница и ажурирање адресног регистра. Једна од тема овог састанка  била је значајни пројекти локалних самоуправа са подручја Моравичког управног округа у 2019/20 години за које локалне самоуправе очекују помоћ од државе, односно Министарства грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре. Седници Савета су, осим чланова Савета и начелника општинских управа, присуствовали и Проф. Др Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, државни секретари: Имре Керн, Миодраг Поледица, Зоран Лакићевић, Александра Дамјановић и Саша Стојановић, помоћници министарке: Јованка Атанацковић, Лазар Радаковић, Зоран Илић, Ђорђе Милић, Лепосава Сојић, Зоран Пузовић, помоћник генералног директора за саобраћај, вучу и одржавање возних средстава, Мирољуб  Јевтић, генерални директор „Инфраструктура железница Србије“ АД, Зоран Дробњак, директор „Путева Србије“, Југослав Јовић, директор „Србија воз“, Душан Гарибовић, директор Србија карго“, Мирослав Стојичић, директор „Железнице Србије а.д.“, Петар Одоровић, директор Дирекције за железнице, Александар Сенић, директор Сектора за управљање изградњом и стручни надзор „Коридори Србије“, Небојша Шурлан, директор Грађевинске дирекције Србије, Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода. На одржаној седници, указано је на велики значај реализације капиталних државних пројеката и послова на територији Моравичког управног округа. Од посебне важности је почетак радова на Коридору 11, деонице Прељина-Пожега, активности на изградњи Моравског коридора у дужини од 110 км, који ће спојити Чачак и Западну Србију са Коридором 10. Истакнуто је и да ће отварање аеродрома „Морава“ у Лађевцима, за цивилни саобраћај, бити од огромног значајане не само за Чачак и Краљево, већ и за шире подручје.

            Друга редовна седница Савета одржана је у проширеном саставу,  20.02.2019. године, у сали за састанке, у седишту округа, у Чачку, на којој су разматрана питања везано за ажурирање адресног регистра. Председник Савета Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, истакао је да је 31. јануара у Костолцу одржан састанак начелника управних округа, а једна од тема тог састанка је ажурирање адресног регистра. Сам поступак се одвија у две фазе; до краја 2018. године требало је спровести прву фазу, а  током 2019. године  окончати поступак ажурирања адресног регистра.

Трећа редовна седница Савета  одржана  је  у  проширеном  саставу  20.03.2019. године, у сали Среског Начелства, у Горњем Милановцу. На седници Савета разматрана су питања везано за стање на тржишту рада Моравичког округа и јавни позиви-конкурси у реализацији активних мера у политици запошљавања у 2019. години, предлог плана уписа ученика у средње школе у Моравичком округу (за град Чачак и општине Горњи Милановац, Ивањици и Лучанима). На дневном реду седнице била су и питања везана за унапређење безбедности ученика и школа на подручју Моравичког округа, појачан надзор у примени законских и прописа локалних самоуправа у области заштите животне средине и комуналне хигијене, организација, услови рада, кадровска попуњеност и сарадња републичких и локалних инспекција на подручју Моравичког управног округа. Савет округа је донео закључке којима се подржава предлог Плана уписа ученика у средње школе на подручју Моравичког управног округа у 2019.  години, са примедбом Средње школе „Драгачево“ из Гуче и општине Лучани да тој школи треба одобрити уместо 4 укупно 5 одељења, обзиром да осми разред у овој општини завршава 196, а предложен је упис само 120 ученика. Обавезан је директор Средње  школе „Драгачево“ из Гуче, председник општине Лучани и начелник Школске управе у Чачку, да министру просвете, науке и технолошког развоја одмах упуте образложени захтев у складу са наведеном примедбом. Предложено је Младену Шарчевићу, министру  просвете, науке и технолошког развоја, да Средњој школи „Драгачево“ из Гуче одобри још једно, пето, одељење прилоком доношења Плана уписа ученика у средње школе на територији Моравичког управног округа за 2019. годину. Разматрајући питање појачаног надзора у примени законских и прописа локалних самоуправа у области заштите животне средине и комуналне хигијене, Савете округа је донео закључке  да се у наредном периоду интензивира инспекцијски надзор у области заштите животне средине и комуналне хигијене од стране надлежних републичких и локалних инспекција на подручју Моравичког управног округа (града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани), да се  покрене акција „Уредимо и очистимо Моравички округ“, тако што ће свака локална самоуправа донети посебне одлуке за своју територију према нацрту Одлуке који је начелно утврђен од стране Савета. Одговорност  за доношење Одлуке из претходног става и спровођење акције од стране локалних самоуправа је на градоначелнику Чачка и председницима општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани. У акцију треба да буду укључени сви субјекти републичке и локалне власти, надлежне републичке и локалне инспекције, јавна предузећа и установе, месне заједнице, школе и сами грађани. Закључком су обавезане локалне самоуправе да путем средстава јавног информисања и својих сајтова обезбеде адекватну промоцију акције на својој територији у оквиру акције „Уредимо и очистимо Моравички округ“. Обавезани су градоначелник и председници општина да о спровођењу акција на својој територији обавесте Савет округа.

            Четврта редовна седница Савета Моравичког управног округа, одржана је у проширеном саставу, 16.04.2019. године, у Чачку, у сали за састанке, у седишту округа. На седници је разматрано питање спровођења Закона о становању и одржавању зграда, функционисање скупштина станара и рад управника стамбених зграда. Савет округа је након разматрања донео закључке којима се обавезују локалне самоуправе да у  најкраћем  року  одрже састанке са управницима стамбених заједница, начелницима управа, администраторима, грађевинском и комуналном инспекцијом, председницима градских месних заједница, директорима стамбених агенција и јавних предузећа (грејање, комунално, водовод, градско зеленило), на тему спровођења Закона о становању и одржавању зграда и одлука локаланих самоуправа, како би покренули конкретне активности у 2019-тој и наредним годинама. Управници стамбених  заједница  да  поступају  у  свему  сагласно  члану 50. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр.104/2016), као и другим члановима овог и закона који регулишу област становања и одржавања стамбених заједница, и надлежне  републичке и локалне инспекције да  интезивирају  инспекцијски  надзор над радом управника стамбених заједница у другој половини 2019. године, као и да се не врши злоупотреба комуналне инспекције од стране управника за наплату потраживања од станара. Препоручено је управницима стамбених заједница организовање на  локаланом  нивоу  ради лакшег спровођења законских и прописа на локалном нивоу и заједничког деловања (у форми удружења, скупштине управника, или на други начин), локалним  самоуправама  да у одлукама о буџетима (ребалансом за 2019-ту), предвиде средства за потребе законом предвиђених „хитних интервенција“ у стамбеним заједницама. Надлежним органима локаних самоуправа да прилагоде предлоге одлука о  изменама и допунама одлука у поступцима провођења принудне управе, на начин да постојеће износе накнада за те намене увећају, у циљу превентивног деловања у нерегистрованим стамбеним заједницама. Градоначелнику Чачка и председницима општина Г. Милановац, Ивањица и Лучани, да донесу одлуке и задуже лица за спровођење акције избора најуређеније месне заједнице, стамбене зграде, школе и дворишта, а у складу са закључком Савета Моравичког управног округа број 917-06-00006/2019-01 од 21.03.2019. године, оцењујући да ће се и на тај начин допринети унапређењу рада стабених заједница.

Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа, одржана  је у проширеном саставу, 15.05.2019. године, у Чачку, у сали за састанке, у седишту округа.  На седници Савета разматрана су питања везано за социјалну заштиту у јединицама локалних самоуправа, са посебним освртом  на социјалну заштиту у  Моравичком  управном округу, граду Чачку и општинама Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. Тема састанка је захтевала максималну посвећеност и пажњу, како би се размотрила европска, национална и локална регулатива у овој области, превазишли одређени проблеми али  и сагледале могућности укрупњавања ових услуга на међуопштинском нивоу, што омогућавају последње  измене закона.

            Шеста редовна седница Савета одржана је у Горњем Милановцу, у сали Среског начелства, 12.11.2019. године, на којој је разматрана информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2019/20 годину на територији Моравичког управног округа, као и информација о одбрани од града у 2019. години и извршеним припремама за 2020. годину са акцентом на увођење аутоматских противградних стрелаца. Савет округа је донео закључке: Да је одбрана од града спровођена на територији Моравичког управног округа уз рад радарских центара Ужице, Сјеница и Букуља и да је обезбеђен  рад стрелаца за 83 лансирне станице или 92% од могућег броја лансирних станица. Да је обезбеђен довољан број противградних ракета од стране РХМЗ и локалних самоуправа. Да су локалне самоуправе набавиле 512 ракета  из својих средстава и да су све локалне самоуправе додатно стимулисале рад стрелаца, обезбеђивале гориво за удаљене ЛС и да  су извршиле  поправку у мрежи ЛС.

Да су током сезоне утрошене 1402 ракете или скоро 17 просечно по лансирном месту, да су регистровали 177 појава чврстих падавина у мрежи ЛС (што је у просеку  бар 2 пута по свакој активној ЛС) што говори о томе да је ово подручје Републике Србије са најчешћим развојем градоносних облака јаких интензитета. Да су штете од града забележене на 1080,85 хектара или 0,6% (шест промила) пољопривредног земљишта Моравичког управног округа што је испод просека за ово подручје Републике Србије. Да треба наставити са активностима на увођењу аутоматских противградних станица на подручју радарских центара који покривају Моравички округ ради повећања ефикасности одбране од града и да је Моравички управни округ пример одличне сарадње са РХМЗ на пословима одбране од града.

ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

            Окружни штаб за ванредне ситуације током 2019. године одржао је укупно 4 састанка, на којима  је разматрао  различита питања из своје надлежности, спроводио наредбе и смернице Републичког штаба за ванредне ситуације, доносио конкретне и обавезујуће закључке о спровођењу мера и активности на територији коју покрива Моравички управни  округ.

            Прва седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је  01.03.2019. године, у седишту Округа, у Чачку и била је посвећена 1. марту, Дану цивилне заштите. На седници је истакнуто да обележавање овог дана утиче на подизање свести о значају припремљености грађана и њиховог познавања безбедоносних и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко-технолошких и других опасности и несрећа које нас могу задесити. Закључено је да цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и да се предузимају све неопходне мере како би она и даље јачала и добијала на угледу.

            Друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је 25.03.2019. године, у седишту Округа, у Чачку, на којој је разматран оперативни план спрвођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара. Донета је препорука да Градски штаб за ВС града Чачка и општински штабови за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, Ивањица и Лучани донесу Оперативне планове спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара за подручје локалне самоуправе.

Трећа седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је у Горњем Милановцу, у згради Среског Начелства, 12.11.2019. године, на којој је разматрана информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2019/20 године на територији Моравичког управног округа и информација о одбрани од града у 2019. години и извршеним припремама за 2020. годину са акцентом на увођење аутоматских противградних станица.

            Четврта седница Окружног штаба одржана је 26.12.2019. године, у седишту округа, у Чачку, на  коме је разматран и усвојен извештај о достигнутом нивоу попуњености специјализованих јединица цивилне заштине Моравичког управног округа, разматран и усвојен извештај о изради процене ризика од катастрофа и План заштите и спасавања јединица локалних самоуправа на територији Моравичког управног округа. Разматран је  и усвојен Извештај о стању и предузетим мерама и проблемима у области експлозивних остатака рата на територији МУО. Информација о стању кадровске попуњености и техничке опремљености ватрогасно-спасилачке  јединице и Одсека за УР и ЦЗ на територији. Једна о тема састанка била је и упознавање и разматрање Извештаја о стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од  поплава на водама  првог и другог реда за 2019. годину. Разматрање спровођења превентивних и оперативних мера заштите од техничко-технолошких несрећа на тзериторији МУО. Разматрана је и усвојена Информација о достигнутом степену организованости и оспособљености јединица локалне самоуправе за заштиту и спасавање. Разматрано је и стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Службе 112“.Тема састанка је била и сарадња  Градског и општинских штабова за ванредне ситуације на територији МУО.  Усвојен је Извештај о стању извршене одбране од града за 2019. године на територији МУО. Разматран је и достављен Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлог Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације МУО за 2019. годину.

Републичком штабу за ванредне ситуације достављен је на усвајање предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2020. годину.

            А Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације у 2019. години и План рада за 2020. годину, достављен је Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације, у складу са Законом.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОКРУГА

 

            Током 2019. године, начелник  Моравичког управног округа  предузимао је и бројне друге активности. Између осталог, организовао је састанке посвећене примени Закона о озакоњењу објеката и регистрацији стамбених заједница, ажурирању адресног регистра и питања везано за социјалну заштиту у јединицама локалних самоуправа.

            Састанцима су присуствовали представници министарстава, других републичких органа и институција, представници Привредне коморе, Републичког хидрометереолошког завода, Националне службе запошљавања, директори јавних предузећа и установа локалних самоуправа и др.  

                Моравички управни округ, као државни орган са извршним овлашћењима, и мр Слободан Јоловић, као начелник Моравичког управног округа, су добитници златне интернационалне награде и признања “GlobalLokal“ која се додељује заједницама и институцијама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и југоисточној Европи.

Награда је додељена од стране Међународног економског форума који је чинило 18 експерата из различитих области из 9 европских земаља.

Свечаност поводом доделе награде и признања одржана је у Скопљу, у Северној Македонији 17. и 18. октобра 2019. године, у оквиру званичног програма Светског конгреса предузетника, под високим покровитељством Владе Северне Македоније.

У просторијама Округа у седишту у Чачку постављена је плоча “GlobalLokal“ у присуству државног секретара Бојана Стевића, бивших начелника Моравичког управног округа, начелника управних округа Србије, предтсваника привредника и локланих самоуправа и медија. Инфо-плочу су открили Бојан Стевић, државни секретар у министарству државне управе и локалне самуправе и Милош Нешовић, први начелник Моравичког управног округа (1992 – 2001).

 

Сарадња са другим органима и службама

            Моравички управни округ је током 2019. године остварио добру професионалну  сарадњу и са другим државним органима, а посебно са правосудним, органима унутрашњих послова, са Пореском управом и Националном службом за запошљавање.

Влада Републике Србије

            Током 2019. године, Моравички  управни округ је посетио један број министара, државних секретара и помоћника, као и руководилаца управа, сектора и других служби.

Моравички округ су посетили: Александар Вучић, председник Републике Србије, Ана Брнабић, председник Владе Републике Србије, Проф. др. Зорана Михајловић, потпредседница Владе РС и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Младен Шарчевић, министар просвете, Александар Вулин, министар одбране, Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја и инфраструктуре и други.

Моравички управни округ су посетили и Др Иван Бошњак, државни секретар  у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Зоран Дробњак, директор ЈП „Путева Србије“ Београд,  Александра Дамјановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Јованка Атанацковић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Имре Керн, Миодраг Поледица, Зоран Лакићевић и Саша Стојановић, помоћници потпредседнице Владе РС и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Мирољуб Јевтовић, директор „Србија воз“, Душан Гарибовић, директор „Србија карго“, Мирослав Стојичић, дирекотор „Железница Србије, Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода и др.

У 2019. години, као посебно добру сарадњу, уважавање и обављање послова од националног интереса за Републику Србију и Моравички управни округ, веома посвећено, професионално и одговорно, истичем сарадњу са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и потпредседницом Владе и министарком Проф. Др Зораном Михајловић и њеним сарадницима, те да, на супрот томе, постоје министри и државни секретари који никада нису ни свратили у округ нити су начелнике стављали у протоколе њихове посете.

Зорана Михаиловић и њено министарство могу послужити као пример добре и успешне сарадње министарства са управним окрузима.

Државни органи, јавна предузећа и институције

            Моравички управни округ је током 2019. године, остварио добру сарадњу  и са другим окрузима на територији Републике Србије. Округ је, у периоду од 29 – 31. октобра 2019. године, био домаћин и организатор првог сусрета начелника управних округа и шефова стручних служби у Чачку. Поред радних састанака посвећених актуелним питањима из организације и рада управних округа и стручних служби, начелници и њихови сарадници су присуствовали постављању Инфо-табле „Globallokal“ у просторијама Моравичког управног округа, посетили аеродром „Морава“ у Лађевцима, Компанију „Металац“ у Горњем Милановцу, предузеће „Унипромет“ у Чачку, Компанију „Ауто Чачак“ и музеј Шкоде, обишли манастир „Благовештење“ у којем се завештао и службовао патријах Павле, посетили Овчар Бању, као и Бању у Трепчи.

            Моравички управни округ је у  протеклој 2019. години, остварио добру сарадњу и са Војском Републике Србије, Министарством унутрашњих послова – Полицијском управом у Чачку и њиховим подручним јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи, са Националном службом за запошљавање, ЈП „Путеви Србије“ Београд,  ЈП „Србија воде“ Београд и др.

            Сарадња са Војском Србије одвијала се кроз редовне позиве и учешће начелника Округа на скуповима и свечаностима које је Војска организовала и ангажовањем у ванредним ситуацијама на подручју округа.

            Остварена је добра сарадња и са Полицијском управом у Чачку и њеним организационим  јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи, што је допринело повећању укупне безбедности на читавом подручју Моравичког управног округа. Та сарадња је дошла до изражаја нарочито у време одржавања великих, културних манифестација, као што су: Сабор трубача у Гучи, Нушићијада у Ивањици, такмичење фрулаша у Прислоници, Купусијада у Мрчајевцима и др.

            Сарадња са Полицијском управом у Чачку одвијала се и на тај начин  што је начелник ПУ Чачак редовно достављао начелнику Округа Дневни билтен догађаја, у  коме су садржани  подаци о појавама и предузетим мерама из делокруга Полицијске управе у Чачку, а сходно Упутству о информисању и извештавању СТ 01 инт. бр. 2138/11- 2 од 16.01.2012. године и списку корисника Дневног билтена СТ 01 инт. бр. 736/13-10 од 12.06.2013. године.

            Билтен садржи податке који се односе на предузете мере на сузбијању криминалитета, издате потернице, јавни ред и мир, безбедност у саобраћају, кретање и боравак странаца и ванредне  ситуације.

            Руководиоци полицијских управа су редовно присуствовали  састанцима које је сазивао начелник округа и пружали тражену помоћ у раду инспекција.

            Добра сарадња је остварена и са Националном службом за запошљавање, Филијала у Чачку, на тему субвенција, запошљавања и др.

Локалне самоуправе

            Током 2019. године, добра сарадња одвијала се са Градом Чачком, као и са другим јединицама локалних самоуправа на територији  Моравичког управног округа (Горњи Милановац, Лучани и  Ивањица).

Сарадња се огледала и кроз учешће у раду Савета Моравичког управног округа, на којима су разматрана многобројна питања од значаја за рад и функционисање органа државне и локалне управе на нивоу округа.

Тема тих и других радних састанака и активности била је и противградна заштита, јавна безбедност и безбедност у саобраћају, усаглашавање радног времена угоститељских објеката на територији Округа, спровођење Закона о озакоњењу објеката, Закона о становању и одржавању стамбених зграда, функционисању стамбених зајеница, координација рада републичких и локалних инспекција, обављање послова које је прописала држава на подручју округа, и друго.

У обављању послова државне управе посредством округа, као веза између појединих министарстава Владе Републике Србије и јединица локалних самопурава, сарадња је била коректна и добра са свим управама локалних самоправа осим са начелницом Општинске управе у Лучанима, која је у службеним контактима са радниима Стручне службе округа испољавала такав однос да се он никако не може третирати као професионалан, одговоран и примерен послу који јој је поврен.

Посебно добра, конструктивна, професионална и одговорна сарадња се одвијала са градским управама Града Чачка и општине Горњи Милановац.

Грађани

            Сарадња са грађанима одвијала се свакодневно и професионално, уз поштовање њихових грађанских права и максимално ангажовање, а све у циљу решавања њихових проблема који су у надлежности инспекцијских и Стручне службе Моравичког управног округа или у надлежности других органа на нивоу округа.

            Начелник Моравичког управног округа је увео праксу свакодневног пријема грађана и саветодавну обавезу инспекција укључујући и саветодавне посете код оних који желе да се на озбиљан начин баве предузетничком или привредном делатношћу.

            Начелнику Моравичког управног округа округа грађани су се обраћали са одређеним молбама и захтевима за помоћ, најчешће везано за запослење али и друга питања личне и опште природе.

Увек су били примљени, уважени и удостојени, и никада није било примедби на однос запослених према грађанима. У свим ситуацијама одговарано им је у најкраћем  могућем року, а све у циљу проналажења начина како да им се помогне у решавању такве врсте њихових проблема.

Сарадњи са грађанима се посвећује посебна пажња и представља посебну обавезу и одговорност свих запослених.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

 

 1. Моравички управни округ у 2019. години је своју функцију обављао у складу  са  Законом  о  државној  управи,  Уредбом  о  управним  окрузима и Уредбом о начину рада Савета управног округа.
 • Све послове начелник и Стручна служба су завршили у року и у скаду са законским прописима који регулишу њихов рад и послове које су обављали.
 • Добра и професионална сарадња начелника управног округа и Стручне службе се подразумева, и никад није била доведена упитање.
 • Сарадња са окружним  подручним  јединицама органа државене управе била је  високо професионална и коректна.
 • Сарадња начелника и чланова Савета Моравичког управног округа одвијала се професионално, уз међусобно уважавање и на задовољавајући начин.
 • Начелник је предузимао и бројне друге активности у циљу афирмације рада управног округа и спровођења програма рада Владе Републике Србије.
 1. У циљу унапређења рада и веће делотворности инспекција сматрам да треба:
 • Обезбедити средства и трајно решити питање простора за рад Стручне службе и инспекција (тај проблем постоји и у другим окрузима),
 • Формирати Координациона тела у управним окрузима, на челу са начелницима, у чијем саставу би били представници свих државних и локалних органа формираних на нивоу округа,
 • Увести обавезност сарадње руководилаца републичких, локалних инспекција и осталих државних органа (МУП-а, Пореске управе и др.) са начелницима управних округа,
 • Увести обавезу инспекцијама обавештавања јавности о раду путем медија најмање једном месечно кроз редовне и ванредне конференције за медије,
 • Извршити попуну упражњених места инспектора и отварање нових, оних које у Моравичком управном округу не постоје а за њима има потребе, и
 • Обавезати руководиоце републичких инспекција да начелницима управних округа достављају директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.
 1. Формирати Инспекторат у оквиру којег би биле обједињене све републичке и локалне инспекције, без изузетка, на челу са директором којег поставља Влада Републике Србије конкурсом.

                                                                             

 НАЧЕЛНИК

МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

мр  Слободан Јоловић 

ЧАЧАК Јануар 2020.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више