Четврта седница колегијума 24.03.2016.
Одржан састанак републичких и локалних инспекцијских служби
Четврта седница колегијума 24.03.2016.
Одржан састанак републичких и локалних инспекцијских служби

Пета седница колегијума 24.03.2016.

Састанак сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Милован Ерић, начелник Управе за инспекцијски надзор, Моника Никитовић, комунални инспектор, Марина Спасовић, комунални инспектор, Мирјана Дидановић Чиндрак, инспектор за локалне путеве и превоз, Љубомир Јевтић, инспектор за локалне путеве и превоз, Владимир Илић, комунални инспектор, Милка Вучковић, шеф Службе за правне послове, Милан Радосављевић, комунални инспектор, Мариновић Петар,  комунални инспектор, Надежда Чворовић, комунални инспектор, Биљана Николић, инспектор за заштиту животне средине, Пузић Микаило, шеф Комуналне инспекције, Милена Јовановић, начелник Комуналне полиције, Љиљана Марковић, комунални инспектор, Живадинка Живковић, грађевински инспектор, Слађана Весовић,  комунални инспектор, Милева Јочовић, шеф  Инспекције за заштиту животне средине, Пауновић Драгомир, комунални инспектор, Игор Кривокапић, грађевински инспектор, Нада Живанић, начелник Теренске контроле и Грујица Иванковић, директор Пореске управе, филијала Чачак.

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је састанак  и предложио  следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Упознавање са објављивањем видео снимака и других материјала са обука за инспекторе.
  1. Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама  из  локалних самоуправа за  области које су најризичније за конкретну средину.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Упознавање са објављивањем  видео снимака и других материјала са обука за инспекторе

Начелник  Моравичког  управног  округа,  Слободан   Јоловић,  поздравио  је присутне  и истакао да је циљ састанка упознавање свих инспектора са територије Моравичког управног округа, са обукама инспектора и  координацијом  инспекцијског надзора.

Састанак је заказан по препоруци  Министарства државне управе и локалне самоуправе,  ради  координације  и  заједничке  израде  планова  инспекцијског надзорарепубличких, са инспекцијама из локалних самоуправа, за области које су најризичније за конкретну средину.

            Јоловић је навео да од 1. маја очекује  конкретне инструкције од стране Координационе комисије, с тим да  инспектори у Округу морају бити спремни за пуну примену Закона о инспекцијском надзору.

            Начелник  је упознао присутне и са сајтом Моравичког управног округа и изнео податак да је исти, током 2015. године, имао велики број посетилаца.

Указао је и на чињеницу да се на поменутом сајту налазе подаци везани за надлежност појединих инспекција, као и бројеви телефона инспектора, тако да их грађани могу контактирати, у циљу решавања проблема које имају. На сајту локалних самоуправа налазе се бројеви телефона инспектора у тим локалним самоуправама.

            Према речима Јоловића, потребно је да се  инспектори упознају са Водичем за  примену Закона о инспекцијском надзору, из разлога што он садржи сва неопходна објашњења, битна за примену поменутог закона, нарочито имајући у виду члан 12, који се односи на координацију инспекцијског надзора, а објашњење за његову примену дато је на страни 92 до 119.

            Присутне инспекторе упутио  je и на сајт Координационе комисије,  на коме се  налазе  прилози (видео и други материјали и презентације) са обука инспектора, међу којима нпр. и обука везаних за вештину  комуникације, процену ризика и сл. јер у свакодневном раду са странкама, често наилазе и на непријатне ситуације, које треба превазићи, а све то је сваком од користи за његов професионални рад.

II тачка дневног реда

Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких

  са инспекцијама из локалних самоуправа  за области које су најризичније за конкретну средину

 

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са чланом 28. Закона о државној управи, који предвиђа да министарство може имати  један или више органа у свом саставу. Органи у саставу образују се за извршне односно инспекцијске и са њима повезане стручне послове, ако њихова природа или обим захтевају већу самосталност од оне коју има сектор у министарству. То значи да органи управе, по сопственој одлуци, могу вршити послове инспекцијског надзора.

            Према речима  начелника Јоловића, управни окрузи представљају облик деконцентрације, а не децентрализације власти, што значи да се у окрузима обављају послови министарства, с тим што су они само технички ван министарства.

            Према члану 40. Закона о државној управи, начелник округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им изадате; прати остваривање  планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединица и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима  и врши друге послове одређене законом.

Чланом 7. Уредбе  о начину рада Савета управног округа, предвиђено је да је начелник управног округа дужан да закључке који садрже предлоге Савета упути, најкасније у року од 10 дана, министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне једнице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Према истој уредби, Савет управног округа чине начелник управног округа,  председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Начелник Моравичког управног округа нагласио је и важност члана 12. Закона о инспекцијском надзору, који регулише питање координације инспекцијског надзора.

Према речима Јоловића, Влада је  образовала Координациону комисију и Координационо тело, у оквиру  којег  се  формирају  радне  групе и стручни тимови за одређену област, односно одређена питања инспекцијског надзора.

            Координациона комисија  доставља смернице и упутства које доноси  начелнику Округа, ради вршења послова из његовог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора.

Према његовим речима, неопходно је да се координација инспекцијског надзора изврши од врха-Координационог тела, преко начелника округа, који би координирали  рад на терену. Самим тим, и планиране акције биле би много успешније.

 У случајевима, када се на терену врши контрола, потребно је  проверити да ли је контролисани субјекат  регистрован, да ли су пријављени радници и да ли је обрачунат порез, а ако није, у таквим приликама обратити се  пореској инспекцији.

Неопходно је контролисати рад „ на црно“ и сузбијати пословање у „сивој зони“.

Начелник Моравичког управној округа, упознао је присутне и са чињеницом да на територији Округа послује око 40 субјеката који издају своје просторије за организацију весеља (свадби, рођендана и сл.), и то физичка лица физичком лицу, на који начин  остварују велику зараду, а држава је ускраћена за одређене приходе. Ово питање се мора сагледати и заузети став на нивоу свих републичких инспекција и њихово пословање увести у легалне токове. У таквим ситуацијама треба да поступа не само инспекција рада, већ и пореска инспекција.

Инспекцијски надзор треба вршити координирано, како се не би дешавало да један исти субјекат  буде контролисан више пута у току месец дана.

Према речима Јоловића, у пракси се дешавају  случајеви да послодавци исплаћују легално само минималне зараде, а остатак исплаћују „на црно“, на који начин и локалне самоуправе остварују мање прихода.

Јоловића је навео да постоји предлог начелника округа да и буџетска инспекција буде распоређена у свим окрузима и да  њен задатак буде  контрола трошења средстава локалних самоуправа, а пре свега трансфера средстава које република преноси локалним самоуправама.

Изнео је и своје запажање да би просветну инспекцију требало вратити на републички ниво, а у Моравичком управном округу смањити број тржишних инспектора за два и  за толико  повећати број туристичких инспектора.

Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне и са добром  праксом у раду  појединих округа, који једном месечно држи редовне конференције за  медије и  на тај начин обавештава јавност о раду  инспекција. Ту праксу, према његовим речима, увешће и Моравички управни округ, како би грађане упознао са надлежностима и радом поједних инспекција. Од инспектора се не захтева да  износе податке везано за конкретне случајеве, већ да дају уопштене податке о раду своје инспекције, за одређени период.

Навео је, да је за 25 март, заказан  проширени Савет округа, коме ће поред редовних чланова, присуствовати и руководиоци инспекција, представници полиције, Школске управе, Националне службе за запошљавање и пореске управе.

III тачка дневног реда

Текућа питања

            Милован Ерић, начелник Управе за инспекцијски надзор Града Чачка, говорећи о  координацији  инспекцијског  надзора,  истакао  је  да  су  до  сада  имали  заједничке

акције, у сарадњи  са саобраћајном  инспекцијом и МУП-ом. Према његовим речима, написан  је  велики  број  прекршајних  пријава, али  судије за прекршаје нису одрадилеправилно свој део посла. Дешава се да једно исто лице има више прекршајних пријава, а да му се изрекне само једна, минимална, новчана  казна, у износу од 5.000,00 динара.

У таквим случајевима, раније извршени прекршаји не узимају се као отежавајуће околности, приликом  изрицања  казне, а што  би  морало  да  буде  случај. Истакао  је  и да је било  заједничких акција комуналних и туристичких инспектора,  уз асистенцију МУП-а, и да су оне дале добре резултате.

Грујица Иванковић,  директор Пореске управе у Чачку, истакао је да  Пореска управа редовно изјављује жалбе на пресуде Прекршајног суда у Чачку, којима су  изречене мања казне од прописаних.

            Миодраг Лалић, шеф Просветне испекције у Чачку, указао  је и на  случајеве анонимних пријава, које су истог садржаја, а достављају се свима; полицији, инспекцијама, тужилаштву… . У таквим ситуацијама треба  извршити процену ризика, како се  сви органи, којима је пријава достављена, не би  бавили једним истим питањем.

Пета седница колегијума 24.03.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више