Зорана Михаиловић и Слободан Јоловић дефинисали приоритете за Моравички округ
Републичке инспекције поступиле по закону у случају загађења река Лупњача и Западна Морава
Зорана Михаиловић и Слободан Јоловић дефинисали приоритете за Моравички округ
Републичке инспекције поступиле по закону у случају загађења река Лупњача и Западна Морава

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 06.05.2019.

Колегијум је сазвао и његовим  радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у априлу 2019. године, са посебним освртом на специфичне контроле и рад ван седишта инспекција

Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај о раду за април 2019. године, истакла је да се радило уобичајено по плану и да су присуствовали обуци за софтвер Е-инспектор у Београду. Обавестила је присутне да је усвојен нови Закон о здравственој заштити и да су добили нове препоруке о начину вршења надзора. Током претходног месеца, према њеним речима, извршено је 15 надзора по плану, утврђујућих 6 и ванредних 16. У контролисаном периоду донето је  6 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 7 мера за отклањање недостатака. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у достављеном извештају навела је да је у априлу, у складу са Планом рада за 2019. годину, вршила редовне и ванредне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења како на територији округа, тако и ван њега. Надзори су вршени везано за примену Закона о процени утицаја, Закона о заштити животне средине, Закона о заштити вода и Закона о управљању отпадом. Током претходног месеца, у рад је примљено 7 предмета, извршено 6 контрола, сачињено 4 записника, 5 допис и 1 службена белешка. У истом преиоду донета су 4 решења, поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада и да је њена инспекција током претходног месеца у рад  примила 119 предмета, извршила 118 редовних, 17 контролних надзора и 1 ванредни надзор. Укупан број надзора је 136. Током претходног месеца донето је укупно 37 решења, од којих за отклањање недостатака 9, 14 решења о превентивним мерама и 28 решења за забрану рада лицима. Донета су 4 прекршајна налога и поднета 4 захтева за покретање прекршајног поступка.

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у извештају за претходни месец, навела је да су у априлу, у рад  примљена 263 предмета, решено 239, сачињенo 208 записникa, донето 83 решењa, издато 30 сертификата, сачињено 10 службених белешки и поднето 11 прекршајних пријава. Према њеним речима, у време протеклих празника вршене су појачане контроле промета јаја.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за април, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијских надзора, 1 редовни и 8 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 38, а  контролних 5. На фактичком раду су затечена 2 лица, са којима је након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донета су 2 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271 није било. У истом периоду  поднето је 5 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током априла извршено је укупно 87 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 8 редовних и 70 ванредних. У претходном месецу извршено је 7 надзора поводом повреда на раду и то поводом 7 тешких телесних повреда на раду. У контролисаном периоду донета су 2 решења  којим је наложено отклањање 2 повреде закона, 1 решење о забрани рада и поднета 3 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 14 захтева за  покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 21 лице, с тим што је са 17 лица склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 8 интегрисаних надзора, редовних 3 и 5 ванредних. Донета су 2 решења којим је наложено отклањање 6 повреда закона. Сачињена су 2 записника којима су наложене 4 мере.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 293 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 279, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 279 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током априла радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 113 контрола, производње семена 60, дораде семена 10, промет ђубрива 4, промет биља 32, промет  пестицида 6 и промет садног материјала 5. Издато је 5 биљних пасоша. Вршене су контроле по уредби за ИПАРД 1. Узето је 168 узорака, донето 9 решења о  препакивању семена и  4 решења о налагању мера.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца вршила контроле промета аутомобила, кафе, обуће, предузећа која су привремено одјавила делатност код АПР, као и контроле по пријавама грађана. Инспекција је у априлу извршила 54 инспекцијска прегледа, сачинила 54 записника, донела 1 решење о отклањању утврђених неправилности, 8 решење о одузимању робе, поднела 3 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријаву за привредни преступ.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за април  2019. године, навео је да је примљен и обрађен 321 захтев, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 245 решења о дозволи увоза и издат 61 сертификат  за извоз у Републику Македонију. Напоменуо је да ће у периоду од 06.05 – 20.05. 2019. године користити део годишњег одмора од претходне године.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршила 14 контрола, 5 контрола промета етанола, 5 контрола у СУР, 3 контроле узимања узорака јаких алкохолних пића. Сачинила је 1 службену белешку пописа хладњача. У контролисаном периоду донела је 1 решења и поднела 1 прекршајну пријаву. Стављен је ван промета- уништен 1 литар алкохолног пића- ракије, у ринфузном стању, у вредности од 2.000,00 динара. Обавестила је присутне да је у периоду од 08.04-18.04.2019. године користила годишњи одмор. Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор је извршила 26 контрола пекара и хладњача, донела 3 решења и поднела 2 прекршајне пријаве. Милун Вранић је извршио 10 контрола и донео 2 решења. Пољопривредна инспекција је током претходног месеца извршила укупно 50 контрола.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за април 2019. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено 38 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 31, Закону о дивљачи и ловству 3 и  Закон уо репродуктивном материјалу  шумског дрвећа 4. У току рада донета су 3 решења, поднета 21 прекршајнa пријавa, као и 4 кривичне пријаве. Издата су 3 уверења. Одузет је 241 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено  је 21 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 314.000 динара.

Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је током априла  извршено укупно 8 инспекцијских контрола и то: 2 ванредне-циљане контроле у угоститељским објектима за смештај, по предмету контроле истицања  врсте и назива угоститељског објекта, истицања и придржавања истакнутих цена угоститељских услуга, издавања прописаних рачуна и вођења евиденције гостију; 5 ванредних-циљаних контрола у туристичким агенцијама, по предмету контроле примене прописа који уређују туристичку делатност организатора туристичких путовања и 1 ванредну контролу по представци.  Приликом извршених контрола нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. Извршено је 8 службених саветодавних посета у угоститељским објектима за исхрану и пиће у Чачку. Надзираним субјектима достављени су дописи  са препорукама и роковима за отклањање уочених неправилности. Током априла месеца вршене су контроле и на подручју Рашког управног округа. Навела је да је током претходног месеца један туристички инспектор користио годишњи одмор.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у  извештају за претходни месец истакла је да је одржала појединачне састанке са  директорима  школа и обавила потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи, стручно-педагошки надзор, пружање помоћи у различитим активностима- организовање маскенбала, посета школи за време пробног завршног испита, прославе поводом  Дана установе (ОШ „Ратко Митровић“- Чачак, ОШ „Др Драгиша Мишовић“- Чачак, ОШ „Свети Сава“- Чачак, ОШ „Свети Сава“- Горњи Милановац, ПУ „Моје детињство“ (два пута), ШОСО „1. новембар“ – Чачак, ОШ „Ђенерал Марко Ћ. Катанић“ – Чачак,  Гимназија- Горњи Милановац, Прехрамбено – угоститељска школа – Чачак, ПУ „Наша радост“ – Лучани).  Рад са родитељима, одговарање на представке. Праћење кандидата-наставника који напредују у звању. Праћење рада саветника-спољних сарадника (разговори са кандидатима који су предложени за нове спољне сараднике). Саветовање за школе оцењене оценом 3 у претходном кругу спољњег вредновања (припрема за нови круг). Присуство саветника комисији за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодаваца за Моравички у Рашки округ. Сарадња са Моравичким управним округом (два састанка). Присуство руководиоца Школске управе састанку руководилаца ШУ у Зрењанину. Рад просветног саветника у комисији за  испит за лиценцу ОШ „Ослободиоци Београда“ у Београду. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Координација такмичења за ученике основних и средњих школа. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.04.2019 – 30.04.2019. године, заведено је укупно 911 предмета, активних је 777, а архивираних 22.

План рада републичких инспекција за мај 2019. године

Вукић Лекић, координатор инспекције рада истакао је да ће његова инспекција током маја вршити контроле из области: грађевинарства, прикупљања и складиштења сировина, штампарије, пољопривредне и ветеринарске апотеке, ливнице, а учествоваће и у акцијама Инспектората рада на територији МУО и ван њега.

Руководиоци осталих инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током маја 2019. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више