Прва редовна седница Савета Моравичког управног округа
Стручна служба округа испунила очекивања
Прва редовна седница Савета Моравичког управног округа
Стручна служба округа испунила очекивања

Друга седница колегијума

 ДРУГА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

05.02.2018.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,  Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Весна Милекић, туристички инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за јануар  2018. године.

Извештај о раду инспекција за јануар 2018. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је у јануару извршено 2 надзора по плану, утврђујућих 22 и ванредних 13. Донето је 22 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 11 мера за отклањање недостатака.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у рад  примљено 9 предмета, извршено 7 ванредних и 1 редовни  инспекцијски преглед, сачињено 7 записника, 1 службена белешка, 5 дописа и донето 1 решење.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је у рад  примила 81 предмет, извршила 77 редовних, 19 контролних и 4 ванредна надзора. Укупан број надзора је 100. Током претходног месеца донето је укупно 46 решења, за отклањање недостатака 19 и 25 решења за забрану рада лицима. Поднето  је 6 захтева за покретање прекршајног поступка и уручен 1 прекршајни налог.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за јануар, навела је да је у рад примљено укупно 243 предмета, решено 217, сачињено 158 записника, донето 67 решења, издато 24 сертификата, сачињене 3 службене белешке и поднето 5 прекршајних  пријава.

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за јануар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 52 инспекцијска надзора, по захтеву странака 14 и 34 по службеној дужности. Контролних  надзора је било 4. На фактичком раду је затечено 4 лица са којима је закључен  уговор о раду. Донето је 3 решења о отклањању повреда Закона, Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Извршено је 38 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 9 редовних, 1 контролни, 23 ванредна и 4 надзорa поводом повреде на раду, од којих 3 надзора поводом тешких телесних повреда на раду и 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом. Донето је 1 решење којима је наложено отклањање 3 повреде закона и 1 решење о испуњености услова. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду затечено је 9 лице и са истима је закључен уговор о раду. Извршено је укупно 23 интегрисана  надзора. Превентивних поступања је било 14, а указивања 2.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, навео је да је преглед извршен код 229 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 214, док је број пошиљки животних намирница износио 15. Није било  здравствено неисправних пошиљки. Донето је укупно 229 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је инспекција извршила  укупно 24 контроле, 6 контрола дораде семена, донето 6 решења о препакивању семена, 1 контрола пошиљке семена. Издат је 1 фитосертификат, издато 24 уверења о признавању семенских усева и 4 решења о непризнавању семенских усева. У јануару су извршене 4 контроле садног материјала и издата 4 биљна пасоша. Извршена је и 1 контрола испуњености услова за упис у Регистар прометника пестицида на мало, 1 контрола испуњености услова за упис у Регистар прометника ђубрива на мало. Обављене су 3 здружене контроле хладањача у погледу испуњености  услова за упис у Евиденцију извозника у Руску Федерацију.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је у јануару  тржишна инспекција извршила 39 инспекцијских прегледа, сачинила 39 записника, донела 5 решења о отклањању утврђених неправилности, 4 решења о одузимању робе и поднела  4 захтева за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за јануар, навео је да је примљено и обрађено 147 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 151 решења о дозволи увоза и издато 39 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је  инспекција извршила укупно 35 контрола, донела 4 решења и поднела 3 прекршајну пријаву и 1 пријаву за привредни преступ. Стављено је ван промета пива у количини од  18 литара  у вредности од 2.500,00 динара, освежавајучих безалкохолних пића у количини од 51 литра, у вредности од 1.866,00 динара. Извршено је 6 контрола брашна, хлеба,  чоколаде, бомбонских производа и финих пекарских производа. Обављено је и 6 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца обављено укупно 37 инспекцијских надзора. Донето је 7 решења, поднето 20 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Одузето 446 м³ дрвета. Изречено је 16 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 245.000 динара.

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у достављеном извештају навела је да је  извршено  2 редовна и 4 ванредна инспекцијска надзора, донето 2 решења и прослеђено 3 обавештења.

Валентина Стефановић, начелник туристичке инспекције, навела је да је у јануару извршено укупно 37 инспекцијских контрола и то: 1 ванредна контрола по пријави, 1 контрола извршења раније донетог решења и 3 редовне, циљане, ноћне контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 17 редовних циљаних  контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и обављено 15 службених саветодавних посета. Донето је 2 решења о забрани рада, поднета 2 захтева Прекршајном суду и издат 1 прекршајни налог. Извршена је 1 ванредна контрола по пријави у угоститељском објекту у Чачку. Утврђено је да угоститељску делатност обавља спортско удружење без уписа привредне  делатности у одговарајући регистар. У вези са тим донето је решење о забрани рада до уписа у регистар и поднет захтев Прекршајном суду. У јануару су извршене 3 контроле легалности рада, истицања и придржавања цена, издавања рачуна и служења алкохолних пића малолетним лицима у Чачку.У вези са тим, у једном случају донето је решење о забрани рада због бесправног рада и поднет захтев Прекршајном суду, а у другом случају утврђено је неиздавање рачуна. Издат је прекршајни налог. Ове контроле су вршене ноћу, уз асистенцију полиције, заједно са санитарном инспекцијом. Током претходног месеца вршене су редовне циљане контроле пословања категорисаних угоститељских објеката-хотела, у Ивањици. Нису утврђене неправилности у раду надзираних субјеката. Извршена је и 1 контрола извршења раније донетог решења. У јануару је обављено 15 службених саветодавних посета у Чачку и Ивањици. Надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роковима за отклањање утврђених неправилности.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је претходног месеца одржала актив директора средњих школа, у којима се ученици дуално образују и представником ПКС, у вези Плана уписа за 2018/2019. годину. Обавила је појединачне састанке и све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника – спољних сарадника. Посета школама: ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу, ОШ „Момчило Настасијевић“  у Горњем Милановцу, Техничкој школи у Горњем Милановцу и Медицинској школи. Рад са родитељима и другим странкама, достављање одговора на представке. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У јануару, у писарници МУО заведено је укупно 785 предмета, активних је 618, а архивираних 32

План рада инспекцијских служби за фебруар 2018. године

 

Руководиоци инспекцијских служби су навели да ће током фебруара радити уобичајене контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у 2017. години и Планом рада Савета МУО у 2018. години.

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са Извештајем о раду Стручне Службе и Савета МУО у 2017. години и Планом рада Савета МУО за 2018. годину.

 

Примена Упутства о правилима понашања запослених у Стручној  и инспекцијским службама Моравичког управног округа

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, навео је да је поново донео Упутства о правилима понашања запослених у Стручној  и инспекцијским службама, полазећи од Кодекса понашања запослених који је донео Високи службенички савет.

Друга седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више