Друга седница колегијума
Јоловић: Већа права привредних субјеката
Друга седница колегијума
Јоловић: Већа права привредних субјеката

Стручна служба округа испунила очекивања

              На основу члана 41. Закона о државној управи и члана 9. Уредбе о управним окрузима, у управном округу постоји Стручна служба, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

            Чланом 9. и 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа одређено је да административно – техничку подршку Савету управног округа пружа Стручна служба управног округа а секретар Савета се одређује из редова запослених у Стручној служби.

            Стручна служба Моравичког управног округа обавља послове за потребе инспекције у седишту Округа и подручним јединицама органа државне управе у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи.

            Осим напред наведених послова, Стручна служба обавља и управне послове у вези заснивања и престанка радног односа, обезбеђења доступности информација од јавног значаја, вођења кадровске евиденције и усавршавања кадрова, оцењивања државних службеника, анализе радних места и израде кадровских планова,  припремања седница колегијума, Савета, Окружног  штаба за ванредне ситуације, израде записника, одлука и закључака, месечних , периодичних и годишњих извештаја, вођења послова јавних набавки и примене прописа.

На основу члана 41. Закона о државној управи  и члана 10. Уредбе о управним окрузима, Стручном службом руководи начелник управног округа, који одлучује о правима и дужностима запослених. У Стручној служби Моравичког управног округа систематизовано је укупно  осам (8) радних места.

            У писарници Стручне службе, у 2017.години заведено је укупно 9364 предмета, од тога архивирано 6634, активних је 2720. Предмети граничне санитарне и граничне  фитосанитарне инспекције заводе се у посебном уписнику.

            Највише предмаета имеле су Ветеринарска инспекција (2635), Инспекција рада (2212) и Санитарна инспекција (1488).

            За запослене државне службенике у току је поступак оцењивања за 2017.годину, а на основу Уредбе о  оцењивању државних службеника, као и попис основних и новчаних средстава као и хартија од вредности, у смислу Закона о књиговодству и ревизији. Донет је финансијски план за 2018.годину, као и  предлог за поступак јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама.

            Сви запослени радници у Стручној служби Округа добили су решења за коришћење годишњег одмора за 2017.годину, а годишњи одмор су користили у складу са Законом о државним службеницима.

            Канцеларијске послове у писарници Округа, и то послове завођења, развођења, архивирања предмета, пријема и експедовања поште, обавља радник у звању референта. Завођење предмета извршено је у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, уз поштовање поступка завођења и достављања предмета у рад инспекторима, праћење рада преко главне књиге, експедовање одлука и решења и архивирање.

            У току је поступак за уништење регистратурског материјала, односно предмета којима је истекао рок чувања, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала и Законом о књиговодству и ревизији.

            Финансијска служба обављала је послове праћења извршења и припреме предлога буџета, завођења рачуна, плаћања и сачињавања извештаја по Закону о књиговодству и ревизији, а у сарадњи са Управом за трезор.

            Поступак јавних набавки спроведен је на основу Закона о јавним набавкама као поступак мале вредности.

            Достављен је извештај поверенику за информације од јавног значаја у законском року, као и извештај Високом службеничком савету о примени Кодекса понашања државних службеника.

            Остале службе  обављале су послове у складу са радним циљевима.

            У Стручној служби Округа нема лица ангажованих за обављање повремених послова.

Стручна служба округа испунила очекивања
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више