Стручна служба округа испунила очекивања

Друга седница колегијума
08/02/2018
Јоловић: Већа права привредних субјеката
20/02/2018

Стручна служба округа испунила очекивања

              На основу члана 41. Закона о државној управи и члана 9. Уредбе о управним окрузима, у управном округу постоји Стручна служба, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

            Чланом 9. и 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа одређено је да административно – техничку подршку Савету управног округа пружа Стручна служба управног округа а секретар Савета се одређује из редова запослених у Стручној служби.

            Стручна служба Моравичког управног округа обавља послове за потребе инспекције у седишту Округа и подручним јединицама органа државне управе у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи.

            Осим напред наведених послова, Стручна служба обавља и управне послове у вези заснивања и престанка радног односа, обезбеђења доступности информација од јавног значаја, вођења кадровске евиденције и усавршавања кадрова, оцењивања државних службеника, анализе радних места и израде кадровских планова,  припремања седница колегијума, Савета, Окружног  штаба за ванредне ситуације, израде записника, одлука и закључака, месечних , периодичних и годишњих извештаја, вођења послова јавних набавки и примене прописа.

На основу члана 41. Закона о државној управи  и члана 10. Уредбе о управним окрузима, Стручном службом руководи начелник управног округа, који одлучује о правима и дужностима запослених. У Стручној служби Моравичког управног округа систематизовано је укупно  осам (8) радних места.

            У писарници Стручне службе, у 2017.години заведено је укупно 9364 предмета, од тога архивирано 6634, активних је 2720. Предмети граничне санитарне и граничне  фитосанитарне инспекције заводе се у посебном уписнику.

            Највише предмаета имеле су Ветеринарска инспекција (2635), Инспекција рада (2212) и Санитарна инспекција (1488).

            За запослене државне службенике у току је поступак оцењивања за 2017.годину, а на основу Уредбе о  оцењивању државних службеника, као и попис основних и новчаних средстава као и хартија од вредности, у смислу Закона о књиговодству и ревизији. Донет је финансијски план за 2018.годину, као и  предлог за поступак јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама.

            Сви запослени радници у Стручној служби Округа добили су решења за коришћење годишњег одмора за 2017.годину, а годишњи одмор су користили у складу са Законом о државним службеницима.

            Канцеларијске послове у писарници Округа, и то послове завођења, развођења, архивирања предмета, пријема и експедовања поште, обавља радник у звању референта. Завођење предмета извршено је у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, уз поштовање поступка завођења и достављања предмета у рад инспекторима, праћење рада преко главне књиге, експедовање одлука и решења и архивирање.

            У току је поступак за уништење регистратурског материјала, односно предмета којима је истекао рок чувања, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала и Законом о књиговодству и ревизији.

            Финансијска служба обављала је послове праћења извршења и припреме предлога буџета, завођења рачуна, плаћања и сачињавања извештаја по Закону о књиговодству и ревизији, а у сарадњи са Управом за трезор.

            Поступак јавних набавки спроведен је на основу Закона о јавним набавкама као поступак мале вредности.

            Достављен је извештај поверенику за информације од јавног значаја у законском року, као и извештај Високом службеничком савету о примени Кодекса понашања државних службеника.

            Остале службе  обављале су послове у складу са радним циљевима.

            У Стручној служби Округа нема лица ангажованих за обављање повремених послова.

%d bloggers like this: