РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ ИЗВРШИЛИ 15.403 КОНТРОЛЕ
Неколико стотина домаћинстава у Моравичком округу без струје због олујног ветра
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ ИЗВРШИЛИ 15.403 КОНТРОЛЕ
Неколико стотина домаћинстава у Моравичком округу без струје због олујног ветра

ДРУГА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА

ДРУГА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА 03.02.2020.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције,  Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај.

Информација о раду инспекција у јануару 2020. године, са освртом на специфичне контроле

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене  инспекције, у извештају о раду за јануар, истакао је да је ова инспекција извршила 5 надзора по плану, 26 утврђујућих и 14 ванредних надзора. У наведеном периоду изречене су 4 мере за отклањање недостатака, донето 26 решења за почетак обављања здравствене делатности, 2 за забрану обављања делатности и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека здравствне инспекције, истакла је да је у току јануара ова инспекција у рад примила 71 предмет, извршила 53 редовна, 9 ванредних и 12 контролних надзора. Обављено је 9 службених саветодавних посета.Укупан број надзора је 83. Укупан број решења је 39. Донето је 6 решења са изреченим превентивним мерама, 4 решења за отклање недостатака, 28 решења за забрану рада лицима, Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка и 3 прекршајна налога. 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је током јануара извршен санитарни преглед код 248 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 238, док је број пошиљки животних намирница износио 10. У контролисаном периоду донето је укупно 238 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током јануара, у рад примљено и обрађено 177 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 177 записника, донето је 176 решења о дозволи увоза и 1 решење о уништењу хлеба од хељде. Према његовим речима, уведена је једна новина која се огледа у томе да се више не издају сертификати  за извоз у Северну Македонију јер је ступио на снагу споразум између два надлежна министарства у области хране, увозу и транзиту пошиљки од 19.12.2019. године.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за претходни месец, истакао је да су извршена  укупно 22 надзора и то: на основу Закона о шумама 20, Закона о дивљачи и ловству 2, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. У току претходног месеца донето је 1 решење, поднето 11 прекршајних и 2 кривичне пријаве. Одузето је 623 м³ дрвета, изречено 5 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 52.000,00 динара.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су у току јануара инспектори овог Одељења примили у рад 223 предмета, решили 165 предмета, сачинили 122 записника, донели 54 решења, издали 22 сертификата, сачинили 1 службену белешку и поднели 2 прекршајне пријаве.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, подносећи извештај о раду своје инспекције за јануар 2020. године, истакла је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 16 контрола, дораде семена 7, промета биља 1, промета пестицида 3, промета семена 4, промета садног материјала 1, остале контроле 2. Издато је 36 уверења о признавању семена, 2 решења о непризнавању семена  и 7 решења о препакивању семена.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, у извештају о раду ове инспекције за јануар 2020. године, истакла је да је извршила укупно 14 контрола, донела 4 решења, поднела 3 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријаву за привредни преступ. Одузето је и уништено 18 литара домаће ракије, у вредности од 36.000,00 динара и стављено ван промета пиво у количини од 10 литара са истеклим роком употребе, вредности 1.100,00 динара. Ранка Милосављевић је  извршила 6 контрола. Током јануара користила је годишњи одмор у трајању од 10 дана. Милун Вранић није доставио извештај о свом раду за претходни месец.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да су у току јануара вршени ванредни теренски инспекцијски надзори индустријских постројења али и осталих објеката на територији Моравичког, а и других  управних округа. У рад  је примљено 7 предмета, сачињено 4 записника, 5 службених белешки, 2 решења и поднета 1 пријава за привредни преступ. Контроле су вршене везано за примену Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити ваздуха, Закона о управљању отпадом, Закона о заштити вода, Закона о заштити животне средине и Закона о заштити земљишта.

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду  ове  инспекције за јануар 2020. године, истакао је да је тржишна инспекција извршила укупно 29 инспекцијских контрола и саставила 29 записника. Истакао је да су добили план рада и радне циљеве. Током јануара ова инспекција је вршила контроле трговина на мало, сиву економију, интелектуалну својину, а поступали су и по пријавама грађана.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да је током јануара  2020. године туристичка инспекција извршила укупно 24 контроле и то: 1 ванредну контролу, 20  редовних/ циљаних контрола у угоститељским објектима (14 угоститељских објеката за исхрану и пиће, 6 угоститељских објеката за смештај), 3 контролна инспекцијска надзора извршења мера наложених на записник. Донета су 2 решења којима је нерегистрованим субјектима, физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено  да обављају угоститељску делатност до испуњења за то прописаних услова.  Наложене су 4 мере за отклањање неправилности записницима о инспекцијском надзору. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка због бесправног обављања делатности, 1 предузетнику због утврђених неправилности у погледу минимално-техничких услова. Овог викенда су вршене контроле ноћу, у угоститељским објектима у Чачку. Током јануара месеца инспектори ове инспекције су вршили контроле и ван округа, у зимским туристичким центрима на Златибору и Копаонику.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је у току јануара, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 38 инспекцијских надзора, 5 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 32, 4 контролна  и 2 допунска. На фактичком раду су затечена 3 лица, с тим да после извршених контрола није закључен ни један уговор о раду. Донето је 1 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 49 надзора, редовних 7,  ванредних 37, контролних 2 , 3 надзора поводом повреде на раду, од тога: 3 надзора поводом тешке повреде на раду. Донето је 2 решења којима је наложено отклањање 4 повреде закона и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду су затечена 3 лица, с тим што је са 1 лицем закључен уговор о раду. Током  јануара извршено је укупно 5 интегрисаних надзора, 3 редовна инспекцијска надзора и 1 ванредни. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона о БЗР.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у  извештају о раду за јануар, навела је да је  у рад примила 1 предмет, извршила 1 ванредни инспекцијски надзор, сачинила 1 записник, донела 1 решење и сачинила 1 обавештење-извештај.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, истакла је да је током јануара у рад примила 14 предмета, извршила 2 редовна и 1 ванредни инспекцијски надзор. Сачинила је 3 записника и 5 обавештења и извештаја.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је током  јануара обавила бројне активности: одржала појединачне састанке и све потребне консултације са директорима основних школа. Рад са тимовима, наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручнне помоћи (Дом ученика, Медицинска школа, ОШ „Котража“), припрема за напредовања, праћење рада саветника- спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговорање на представке. Припрема  за оцењивање државних службеника. Одржана 2 састанка Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у вези са одобравањем конкурса и одговори на 4 захтева. Просветни саветник присуствовао  састанку са представницима ПУ Чачак и општинским Саветом родитеља. Учешће руководиоца ШУ на састанку са државним секретаром, помоћницима; учешће просветног саветника на обуци „Школа за 21 век“. Светосавске свечаности у организацији ОШ „Ратко Митровић“ и посете школама за Савиндан (ОШ „Свети ђакон Авакум“, Гимназија- Чачак, ОШ „Филип Филиповић“)  Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). сарадња са медијима, ажурирање сајта ШУ и сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2020 – 31.01.2020. године, заведено је укупно 771 предмет, активних је 622, а архивираних 16.

 

План рада за фебруар 2020. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током фебруара вршити контроле предвиђене планом рада, а поступаће и по пријавама грађана.

Кадровска и техничка опремљеност инспекција. Увођење софтвера е-инспектор

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа позвао је присутне да се изјасне по питању техничке опремљености и увођења софтвера е-инспектор.

Већи број руководилаца инспекцијских служби истакао је да још увек нису почели са применом софтвера е-инспектор. Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор  изразила је потребу за набавком још једног мултифункционалног уређаја за њену инспекцију. Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да им је потребан 1 телефон, а Слађана Парезановић, руководилац Школске управе  истакла је да су поднели захтев за набавку 2 бојлера.

ДРУГА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више