Хроника моравичког округа емисија 3
Ко и како управља сеоским водоводима?
Хроника моравичког округа емисија 3
Ко и како управља сеоским водоводима?

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић,  шеф Одсека Санитарне инспекције,  Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Мирослав Војиновић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај и Гордана Јовановић, грађевински инспектор.

 

Информација о раду инспекција у фебруару 2020. године, са освртом на ванредне, посебне и специфичне контроле

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене  инспекције, у извештају о раду за фебруар, истакао је да је ова инспекција извршила  31 надзор по плану, 7 утврђујућих и 11 ванредних надзора. У наведеном периоду изречено је 7 мера за отклањање недостатака, донето 7 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека здравствне инспекције, истакла је да је у току фебруара ова инспекција у рад примила 141 предмета, извршила 99 редовних, 42 ванредна и 15 контролних надзора. Укупан број надзора је 156. Укупан број решења је 35. Донето је 19 решења са изреченим превентивним мерама, 26 решења за отклање недостатака, 8 решења за забрану рада лицима, Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка, 7 прекршајних налога и узето 106 брисева за контролу хигијене. Указала је и на чињеницу  да су у фебруару вршене и појачане контроле везано за појаву корона вируса. Санитарна инспекција је заједно са туристичком инспекцијом, током претходног месеца, извршила већи број контрола.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је током фебруара извршен санитарни преглед код 271 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 255, док је број пошиљки животних намирница износио 16. У контролисаном периоду донета је укупно 271 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.  Током фебруара није било забрањених пошиљки. Указао је и на чињеницу да је током претходног месеца имао додатних обавеза, које се тичу контроле путника који су авионом путовали у Беч, везано за спречавање ширења корона вируса. Том приликом, контролу је прошло 186 лица.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током фебруара, у рад примљен и обрађен 251 захтев, извршен исти број контрола и сачињен 251 записник и донето 254 решења о дозволи увоза. Упознао је присутне да је у вези контрола, током претходног месеца, био и у Суботици.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за претходни месец, истакао је да је извршено  укупно 26 надзора и то: на основу Закона о шумама 24, Закона о дивљачи и ловству 2, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. У току претходног месеца поднето је 8 прекршајних и 1 кривична пријава. Одузето је 67 м³ дрвета, изречено 15 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 181.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора. Истакао је да ће у наредном периоду  бити више ангажован и на подручју Рашког и Расинског управног округа.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су токoм фебруара радили уобичајено и није било специфичних контрола и акција. Инспектори овог Одељења примили у рад 230 предмета, решили 209 предмета, сачинили 111 записника, донели 43 решења, издали 32 сертификата, сачинили 2 службене белешке и поднели 1 прекршајну пријаву.

 

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, подносећи извештај о раду своје инспекције за фебруар 2020. године, истакао је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 20 контрола, дораде семена 7, промета ђубрива 2, промета пестицида 3, промета семена 3, промета садног материјала 2, остале контроле 4. Контроле по Правилнику за коришћење подстицајних средстава 1. Издата су 2 биљна пасоша, донето 5 решења о препакивању семена и 2 налажућа решења. Захвалио се начелнику округа на набавци скенер апарата за потребе рада фитосанитарне инспекције.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, у извештају о раду ове инспекције за фебруар 2020. године, истакла је да је извршила укупно 17 контрола, донела 3 решења, поднела 1 прекршајну пријаву и 2 пријаве за привредни преступ. Стављено  је ван промета 20 литара пива, са истеклим роком употребе, вредности 2.600,00 динара. Уништен 1 литар домаће ракије. Ранка Милосављевић је  извршила 18 контрола (млинови, пекаре, велетрговина). Донела је 2 решења за отклањање недостатака, поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка и узела 4 узорка брашна. Милун Вранић је извршио 5 контрола и поднео 3 кривичне пријаве.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да су у току фебруара вршени редовни теренски инспекцијски надзори индустријских постројења на територији Моравичког, а и других  управних округа у складу са достављеним планом рада за 2020. годину, који између осталог садржи тачан назив постројења и област надзора. У рад  је примљено 4 предмета, сачињено 4 записника, 1 службена белешка, 1 извештај и донето 2 решења. Контроле су вршене везано за примену Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити ваздуха, Закона о управљању отпадом, Закона о заштити вода, Закона о заштити животне средине и Закона о заштити земљишта.

 

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду  ове  инспекције за фебруар 2020. године, истакао је да је тржишна инспекција вршила контроле промета кафе, усаглашености у вези електричних апарате, интелектуалне својине, а поступали су и по пријавама грађана. Указао је и на проблем анонимних пријава које доста оптерећује рад ове инспекције, јер се често ради о различитим видовима злоупотребе права од стране подносилаца пријава. Током фебруара извршено је 30 инспекцијских прегледа, састављено  30 записника, донето 1 решење о забрани рада, 4 решења о отклањању неправилности, поднето 10 захтева за покретање прекршајног поступка и изречено 5 управних мера.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током фебруара  2020. године туристичка инспекција извршила укупно 16 контроле и то: 12 редовних/ циљаних контрола у угоститељским објектима  за исхрану и пиће, 4 контролна инспекцијска надзора и то 1 контрола извршења мера наложених на записник  и 3 контроле извршења решења. Наложене мере за отклањање неправилности записницима о инспекцијском надзору-1. У другим контролама које су вршене у складу са издатим налозима за инспекцијски надзор нису утврђене неправилности у поступању надзираних субјеката.  Обављене су 2 службене саветодавне посете, а у једном случају надзираном субјекту је достављен допис са препорукама и роком за отклањање утврђених неправилности.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је у току фебруара, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 53 инспекцијска надзора, 2 редовна и 6 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 42, 4 контролна  и 5 допунска. На фактичком раду су затечена 4 лица, с тим да су после извршених контрола са истим лицима закључени уговори о раду. Донета су  4 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 67 надзора, редовних 8, ванредних 55 и контролних 1, 3 надзора поводом повреде на раду, од тога: 3 надзора поводом тешке повреде на раду. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 5 захтева против предузетника. На фактичком раду је затечено 18 лица, с тим што је са 15 лица закључен уговор о раду. Током  фебруара извршено је укупно 10 интегрисаних надзора, 2 редовна инспекцијска надзора, 4 ванредна и 4 контролна надзора извршења решења. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона о БЗР и 1 решење којим је наложено отклањање повреде Закона о РО. Указао је на чињеницу да су његови инспектори током претходног месеца 2 пута били у Новом Пазару и на Златибору. Када је у питању рад на црно, према његовим речимна, такви случајеви се најчешће срећу у области грађевине.

 

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у  извештају о раду за фебруар, навела је да је у рад примила укупно 8 управних и вануправних предмет, извршила 8 ванредних инспекцијских надзора, сачинила 8 записник, донела 6 решење и сачинила 6 обавештења и извештаја.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, истакла је да је током фебруара у рад примила 19 управних и вануправних предмета, извршила 1 редовни и 3 ванредна инспекцијска надзора. Сачинила је 4 записника, 8 обавештења и извештаја и донела 1 решење. Навела је да је од 1. фебруара ангажована и на контролама, на територији Колубарског управног округа.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је било беспотребно одлагање школског распуста, и да ће то изазвати велике проблеме. Школска управа је током фебруара обавила бројне активности: одржала појединачне састанке и све потребне консултације (расписивање конкурса, увођење другог страног језика, покретање дисциплинских поступака, смештање технолошког вишка, планови надокнаде за 4 дана продуженог распуста). Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи (ОШ „Милинко Кушић“ – анализа документације за напредовање у звању, праћење кандидата за стицање звања;   Основна школа за образовање одраслих – рад са библиотекаром; Дом ученика – израда докумената важних за превенцију насиља; ОШ „Др Драгиша Мишовић“ – саветовање; ПУ „Моје детињство“ – решавање ситуација насиља; ОШ „Вук Караџић“ – решавање ситуација насиља). Рад са родитељима. Рад са странкама. Просветни саветници припремили саветовање за школе и држали саветовања за основне школе намењена развоју самовредновања. Састанци Радне подгрупе у вези са запошљавањем на неодрђено време. Руководилац Школске управе присуствовао семинару за развој Међупредметних компетенција у ОШ „Вук Караџић“ у Чачку, просветни саветник присуствовао Зимском семинару наставника српског језика. Прикупљање података о инвестиционим улагањима. Састанци руководиоца Школске управе са градоначелником Чачка, помоћником градоначелника Чачка, у Моравичком управном округу. Одлазак на представљање стратегије предшколског и основног образовања 2020-2030 у Ниш. Посета Техничкој школи у Ивањици, ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу ( Долазак председника државе и Министра МПНТР). Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2020 – 28.02.2020. године, заведено је укупно 894 предмета, активних је 758, а архивираних 28.

 

План рада за март  2020. године

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције је истакла да ће њена инспекција током марта, између осталог, по налогу министарства, вршити ванредне инспекцијске надзоре здравствених установа.

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да ће његова инспекција током овог месеца вршити уобичајене контроле.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је за март предвиђена 1 контрола за ИПАРД, у Ариљу.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да ће током овом месеца вршити контроле предвиђене планом и програмом.

 

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције,   истакао је да ће тржишна инспекција током овог месеца  вршити контроле по плану, по областима и по броју, а поступаће и по представкама грађана.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције навела је да ће акценат контрола, током марта, бити на трговинама и угоститељским радњама.

 

Мирослав Војиновић, фитосанитарни инспектор, истакао је да ће поступати према плану рада које добијају од Управе за заштиту биља у Београду, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да ће његови инспектори током марта вршити контроле у следећим областима: производња текстила и текстилних производа, прераде коже и производње обуће, ауто центри-продаја и сервисирање возила, аутошколе, школе рачунара, финансијске делатности,  банке и осигуравајућа друштва. Одсек ће учествовати у акцијама појачаног надзора који ће организовати Инспекторат на теротирији  Моравичког управног округа или ван њега.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да ће током марта акценат контрола бити на смештају и боравишним таксама.

 

Гордана Јовановић,  грађевински инспектор, истакла је да ће  почетком марта због почетка изградње, обавити већи број саветодавних посета.

 

Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, навела је да ће овог месеца радити по утврђеном плану и програму.

 

Остали руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током марта вршити контроле предвиђене планом рада, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Одржавање састанака од стране републичких инспекција у сали Моравичког управног округа

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, истакао је да сала Моравичког управног округа стоји на располагању свим републичким инспекцијама, за  одржавање састанака, са темама који су битни за нормално функционисање и рад инспекција, а и округа, као шире целине.

 

Одржавање колегијума ван седишта Моравичког управног округа

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, указао је и на могућност да се неки колегијуми убудуће одрже и ван седишта округа, односно у Горњем Милановцу, Ивањици или Гучи.

 

Текућа питања

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да се у циљу унапређења информисања о активностима органа државне и локалне заједнице, на подручју Моравичког управног округа, једном недељно емитује емисија информативног карактера по називом „Хроника Моравичког округа“. Протокол и уговор о сарадњи потписани су са „AVN+ production“ из Чачка. Део  емисије посвећен је и раду Моравичког управног округа. Трошкове  производње, монтаже, дистрибуције и емитовања сносе Моравички управни округ и органи  локалних самоуправа. Емисија нема политички карактер, већ јој је циљ да јавност обавести о свим важнијим дешавањима у округу и органима локалних самоуправа. Имајући у виду напред наведено, нагласио је Јоловић, потребно је да се и инспекције са прилозима о својим активностима укључе. Између осталог, потребно је обавестити јавност да инспектори, у складу са Законом о инспекцијском надзору, не делују увек репресивно, већ да су законом предвиђене и саветодавне посете и превентивни инспекцијски надзор, који имају за циљ да привредним субјектима укажу на одређене неправилности и начин за њихово отклањање, а све у циљу помоћи оним грађанима који своју предузетничку или привредну делатност желе да обављају на законити начин. Насупрoт томе, против свих који са предумишљајем крше законске прописе биће предузете законом прописане мере.

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више