Државна секретарка министарства пољопривреде у посети МУО
03/03/2016
Поплаве на територији Моравичког о круга
07/03/2016

Трећа седница колегијума 07.03.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: др Светлана Tадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Oдсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Љиљана Мајсторовић,  начелник Инспекције рада, Живорад  Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Сузана Каровић, пољопривредни инспектор, уместо Ане Лапчевић, координатора Пољопривредне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе.

            Отсутни: Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању) и Биљана Станојевић, еколошки  инспектор (на годишњем одмору).

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је трећи редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе Моравичког управног округа (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили, следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са другог  састанка-колегијума у 2016.години.
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у фебруару 2016. године, -информације о карактеристичним појавама и контролама.
  1. Упознавање са објављивањем видео снимака и других материјала са обука за инспекторе.
  1. Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну средину.
  1. Текућа питања.

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање планова рада окружних подручних јединица

органа државне управе у фебруару 2016. године и информације о

карактеристичним појавама и контролама

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, позвао је присутне да поднесу извештај о оствареним месечним плановима рада, и изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду или карактеристичних појава и контрола током фебруара 2016. године.

            Валентина Стефановић, начелник Одељења  туристичке инспекције  у  Краљеву, навела је случај отказивања екскурзије средње школе из Гуче, која је била организована преко туристичке агенције  из Краљева. Обзиром да родитељи и деца нису били задовољни организацијом екскурзије, иста је према речима Валентине Стефановић отказана, пет дана пред путовање. У таквој ситуацији, према Општим условима путовања, туристичка агенција није у  обавези да врати уплаћени новац. Према њеним речима, осим туристичке инспекције, контролу су извршили  и инспектори  за привредни криминал, али нису нашли никаквих неправилности у раду туристичке агенције.

Начелник Моравичког управног округа, мр Јоловић предложио је да се конкретан случај детаљно испита и да се утврди да ли је уплаћени новац правилно употребљен или је било недозвољених радњи и располагања. Како је нагласио, потребно је са читавим случајем упознати Криминалистичку полицију, како би проверили да ли је неко новац ученика присвојио и има ли елемената кривичног дела.

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за фебруар 2016. године, истакао је  да је здравствена инспекција током фебруара, у рад примила по службеној дужности 32 предмета, а по захтеву странака 43. Захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене  делатности  било је 12. Изречено је 7 мера за отклањање недостатака и донето 12 решења за почетак обављања  здравствене делатности. У извештајном  периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакао је  да је тржишна инспекција у свакодневној комуникацији са седиштем  одељења, ради издавања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. По добијању директива и инструкција  из сектора министарства, у седишту одељења се са инспекторима разматра план активности за реализацију добијених инструкција, а потом организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. Републичка Тржишна инспекција је у фебруару извршила 58 инспекцијских прегледа, саставила 58 записника, донела 16 решења о отклањању утврђених неправилности, 6 решења о одузимању робе и поднела 15 захтева за покретање прекршајног поступка. Истакао је да су међуљудски односи у колективу добри.

Фитосанитарна инспекција

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор је навела  да је њена инспекција у претходном месецу  радила према добијеним  радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и извршила 55 контрола, донела 5 решења о препакивању семена, издала 55 уверења о признавању семена, 2 решења о непризнавању семена, издала 16 фитосертификата, донела 2 решења о налагању мера и узела 16 узорака.

Пољопривредна инспекција

            Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, није присутвовала  колегијуму, али је доставила писмени извештај о раду своје инспекције у коме је истакла  да је током фебруара 2016. године извршила 59 контрола код субјеката надзора, донела 15 решења о одузимању, уништењу и забрани промета, поднела 5 захтева за покретање прекршајног поступка и 2 пријаве за привредни преступ. Контроле су вршене на основу плана активности, а посебно су контролисане пекаре, као и промет јаких, алкохолних пића.

Инспекција рада

Љиљана Мајсторовић, шеф Одсека инспекције рада, истакла је да је Планом  Инспектората за рад за Моравички управни округ, за месец фебруар, 2016. године,  предвиђено да се изврши надзор код послодаваца у делатностима грађевине, трговине, угоститељства, електронских медија, игара на срећу, услуга и др. Сходно наведеном плану, сачињен је план рада Одсека и исти је достављен сваком инспектору лично. Када је у питању надзор у области радних односа, истакла је да је извршено укупно 66 инспекцијских надзора, од којих по захтеву странака 36, по службеној дужности 28, контролних надзора је било 2, а на фактичком раду је затечено 9 лица, са којима је након надзора склопљен уговор о раду. У контролисаном периоду  донето је укупно 2 решења о отклањању  повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду, захтева  за одлагање и поступање по члану 271 било је 2. Када су у питању  надзори у  области безбедности и здравља на раду, истакла је да је извршено укупно 20 надзора, 18 редовних, 2 надзора поводом  повреде на раду, којом приликом  су констатоване  2 тешке повреде на раду. У наведеном периоду 1 лице је затечено на фактичком раду и исто  је, након тога, са послодавцем склопило уговор о раду. Током фебруара извршен  је 81 надзор, донето је 4 решења, којима је наложено отклањање 15 повреда закона, на фактичком раду затечено је 14 лица, са којима је склопљен уговор о раду. Превентивних поступања је било 3 а указивања 5. Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су, као и у ранијем периоду, наилазили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције, или су радње трајно или привремено одјавили, што није ажурирано у  званичној евиденцији Агенције. Из наведених разлога умањени су ефекти рада инспектора и поред њиховог ангажовања. У фебруару месецу, у Одсеку инспекције рада радило је 6 инспектора, док је систематизацијом предвиђено 7. Инспектори рада су  током фебруара месеца учествовали у акцијама Инспектората, о чему су уредно достављали извештај Инспекторату за рад.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, није присуствовала колегијуму, због коришћења годишњег одмора, али је доставила извештај о раду у писменој форми, у коме је истакла да је њена  инспекција током фебруара у рад примила 8 предмета, извршила 9 контрола, саставила 9 записника, донела 6 решења о отклањању неправилности и сачинила  2 службене белешке. Захтева за покретање прекршајног поступка није било.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, у извештају за фебруар, наводи да је по налогу шефа РВИ било укупно 17 контрола, сачињено 17 записника на терену, донето 13 решења, поднета 1 прекршајна пријава и прослеђено 8 дописа странкама.

Гранична фитосанитарна  инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи извештај о раду, истакао је  да је његова инспекција примила и обрадила 262 захтева, извршила исти број контрола, сачинила исто толико записника, донела 284 решења о дозволи увоза и издала 52 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, навела је да је у контролисаном периоду њена инспекција у рад примила 131 предмет, обавила 124 редовних надзора, 45 контролних надзора и 7 ванредних надзора. Укупан број надзора је 176. Донето је 44 решења, 34 решења за отклањање недостатака, 16 решења о забрани рада лицима, поднето 9 захтева за покретање прекрашајног поступка и наплаћено 4 мандатне казне. На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором спроведен је и План рада по типу Акција за фебруар 2016. године, у објектима за брзу припрему хране око школа, у школским кухињама и школским објектима, при чему је обухваћено 40 објеката.

Ветеринарска инспекција

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи  извештај о раду за претходни месец, навела је да је ветеринарска инспекција у рад примила 344 предмета, решила 247, сачинила 237 записника, донела 101 решење, издала 28 сертификата, сачинила 14 службених белешки, поднела 11 прекршајних  и 1 кривичну пријаву.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, истакао је да је Републичка шумарска и ловна инспекција организована тако што на простору Републике Србије постоји  пет одсека. Подручје Моравичког округа покрива Одсек Ужице и на подручју Округа има једног инспектора, са седиштем у Ивањици. Ова инспекција спроводи надзор на основу 4 закона: Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о заштити биља од биљних болести и штеточина. У току рада донето је 1 решење, поднето 5 прекршајних и 4 кривичне пријаве. Привремено је одузето 91 м³ дрвета. Изречено је 4 осуђујуће пресуде са казном у износу од 355.000,00 динара. За бољи и ефикаснији рад у спровођењу надзора  над применом закона ове инспекције неопходно  је  повећати број извршилаца и побољшати рад испектора.

Гранична санитарна испекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај о раду, истиче да је у извештајном периоду извршен санитарни преглед код 270 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 256, док је број пошиљки  животних намирница износио 14. Истакао је да у наведеном периоду није било  забрањених пошиљки. Донето је укупно 270 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу пошиљки доносе  континуирано,  у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, у извештају о раду, истакла је  да је претходни месец извршено укупно  28 контрола и то: 19 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 4 контроле по пријави грађана у угоститељским објектима за исхрану и пиће (Горњи Милановац 1, Мрчајевци 2, Ивањица 1) и 5 контрола извршења решења.У наведеном периоду донето је 2 решења којима је нерегистрованим субјектима, физичким лицима, наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају  делатност до испуњења за то прописаних услова. Донето је 2 решења о отклањању недостатака и 1 закључак о дозволи извршења. Од казнених мера поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка. У фебруару су вршене инспекцијске контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а и то: у Ивањици, у ноћи 12/13 02.2016. године. Вршена је контрола служења алкохолних пића малолетним лицима и контрола издавања рачуна, уз асистенцију полиције из Ивањице. Том приликом је утврђено да није било неправилности у раду. У Прељини, дана 25.02. 2016. године, у поподневним сатима извршена је 1 контрола по пријави, уз асистенцију полиције. Донет је закључак о  дозволи извршења и инициран прекршајни поступак. У  фебруару

месецу, туристички инспектор Моравичког управног округа из Чачка, био је ангажован на пословима и радним задацима, ван Округа, у зимском туристичком центру Копаоник, где је организовано дежурство инспектора и где  се у том смислу  вршио појачан надзор у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку  сезону.

Школска управа

            Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе  је од 01.02.2016. године реализовао све  законом утврђене послове руководиоца. Одржао је два састанка са свим запосленима у Школској управи Чачак, направио план рада за фебруар, реализовао два састанка са радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом. Примио 23 странке, у  вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајуће школе, обишао неколико школа на територији општине Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Реализовао један састанак са директорима основних и средњих школа из свих општина и Града Чачка.Учествовао  као екстерни евалуатор у стручно-педагошком надзору. Организовао састанак саветника из Школске управе Чачак са стручним сарадницима из основних и средњих школа а у Музичкој школи организовао  састанак директора Моравичког и Златиборског округа са државним секретаром др Зораном Лужанин, помоћником министра др Милованом Шуваковим и представницима школских управа из Ужица  и Чачка. Саветници, запослени  у Школској управи Чачак, реализовали су своје активности планиране за фебруар 2016. године.

            У  писарници  Моравичког  управног  округа   у  периоду  од  01.02.2016. – 29.02. године, заведено је укупно 1090 предмета, активних је 868, резервисаних 166 и архивираних 56.

III тачка дневног реда

Упознавање са објављивањем видео снимака и других материјала са обука за инспекторе

Начелник Моравичког управног округа,  Слободан Јоловић, упознао је присутне са чињеницом да је по препоруци Министарства  државне  управе и локалне самоуправе, заказао заједнички састанак републичких и локалних инспектора, како би се детаљније упознали са материјалом са обука инспектора. Такође је истакао да се и мејл  адресе и бројеви телефона свих инспектора налазе на сајту Моравичког управног округа и да су самим тим доступни свим грађанима, који им се могу обратити у вези  проблема, за које су они надлежни. Присутним инспекторима је предложио да на сајту погледају „обуку инспектора“, јер  је у том прилогу детаљно  објашњена примена сваког члана Закона о инспекцијском надзору. Јоловић се осврнуо и на рад Координационе комисије, која је дужна да начелницима округа доставља смернице и упутства, ради вршења послова из свог делокруга и ради унапређења координације рада инспекција и делотворности инспекцијског надзора. Изразио је очекивања да ће достављање смерница и упустава почети од 1. маја 2016. године. У оквиру Координационих комисија формирају се  радне групе за одређене области. Начелник Округа је истакао да је и сам учествовао у раду једне такве групе. Координација рада у  управним окрузима и oвлашћења начелника Округа предвиђена су чланом 40. Закона о државној управи и чланом 7. Уредбе о управним окрузима, према којима начелник, између осталог, усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне и са чланом 28. Закона о државној управи, који предвиђа да министарство може имати један или више органа управе у свом саставу. Орган у саставу образује се за извршење, односно инспекције и са њим повезане стручне послове, ако њихова природа или обим захтевају већу самосталност од оне које има Сектор у министарству.

            Према речима Јоловића, управни окрузи су облик деконцентрације, а не децентрализације власти. То значи да на њих нису пренете надлежности, као што је то случај са локалним самоуправама, већ да окрузи  обављају послове министарства, с тим што су само технички ван министарства.

            Јоловић је упознао присутне да ће према његовом сазнању, односно предлозима својих колега, у свим окрузима бити распоређена и буџетска инспекција, која ће вршити контролу трошења средстава локалних самоуправа, а пре свега трансфер и других средстава која република преноси локалним самоуправама.

            Указао је и на члан 42. Закона о државној управи, који регулише положај Савета управног округа. Према том члану, Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица, које органи државне управе имају на подручју управног округа. Рекао је да Савет управног округа чине начелник Округа, председници  општина и градоначелници градова на подручју управног округа.

IV тачка дневног реда

Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну средину

            Према речима начелника Јоловића, неопходно је организовати комбиноване инспекцијске надзоре, од стране инспектора различитих врста инспекција, на подручју Чачка, Горњег Милановца и Лучана. Скренуо је пажњу инспекторима да морају реаговати и у ситуацијама када приликом контрола уоче неке неправилности, које су из надлежности других инспекција. У таквим приликама мора постојати координација између различитих инспекција, како би се спречиле одређене штетне појаве и понашања. У том циљу ће бити организовани и проширени састанци Савета управног округа, којима ће, осим уобичајених чланова, присуствовати и начелници инспекција, представници правосуђа, тужилаштва, полиције , Школске управе, Националне службе за запошљавање, као и друга лица, а све у циљу ефикаснијег рада и деловања. Начелник је истакао да ће  инспекторима пружити  потпору  у њиховом раду, али је указао и  на неоходност  да  буде упознат са свим акцијама које се предузимају, како би се контроле обавиле успешно и  квалитетно.

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне и са добром праксом у раду појединих округа који једном месечно држе редовне конференције за медије и обавештавају јавност о раду инспекција.

V тачка дневног реда

Текућа питања

            Констатовано је да инспекције, како у седишту округа тако и у суседним општинама, данас имају неупоредиво боље услове рада него пре годину дана.

%d bloggers like this: