Пети редован колегијум
За средства могу конкурисати само регистроване заједнице становања
Пети редован колегијум
За средства могу конкурисати само регистроване заједнице становања

Шести редован колегијум

ЗАПИСНИК СА  ШЕСТОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 05.06.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова

у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Мирјана Томић, технички секретар.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шевалић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, Татјана Никитовић, тржишни инспектор,  Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције,Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.Колегијуму присуствују: Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције Чачак, координатор тима за координисани инспекцијски надзор, Љубомир Јефтић, инспектор за путеве, Град Чачак, Милош Мијаиловић, инспектор за путеве, Општина Горњи Милановац, Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општина Ивањица, Светлана Илић, саобраћајни инспектор Општина Лучани, Весовић Слађана, комунални инспектор Град Чачак, Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор Општина Горњи Милановац, Бранко Рајичевић, комунални инспектор Општина Ивањица, Милева Јочовић, еколошки инспектор Град Чачак, Ивана Адамовић, инспектор за заштиту животне средине Општина Горњи Милановац, Лидија Ристић, еколошки инспектор општина Ивањица.

            Отсутни: Фитосанитарни инспектор (службено одсутни)

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је шести редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са петог састанака колегијума.

  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у мају 2017. године, специфичне контроле.

  1. План рада републичких инспекција за јун 2017.године.

  1. Спровођење посебног Плана координисаног инспекцијског надзора у области јавних путева, комуналне хигијене и опасног и осталог отпада у априлу/мају 2017.године.

  1. Пресељење инспекција у Ивањици из зграде општине у зграду РФЗО.

  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са петог  састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у мају 2017. године, посебне контроле и акције

 

 

 

Санитарна инспекција

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција радила по плану Министарства здравља. У рад  је примила 109 предмета, извршила 106 редовних, 34 контролна и 3 ванредна  надзора. Укупан број надзора је 143. У мају месецу  донето је укупно 46 решења, од чега 25 решења за отклањање недостатака и 21 решења за забрану рада лицима и 1 решење о забрани промета. Уручено  је 13 прекршајних налога и поднета 4  захтева за покретање прекршајног поступка. У извештајном периоду узето је 75 брисева за контролу хигијене стања и 2 узорка хране по мониторингу.

 

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Ужице, подносећи извештај о раду за мај месец истакао  је да је извршено 7 надзора по плану, утврђујућих 9 и ванредних 31 надзор. Изречено је 11 мера за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности.

            Шеварлић је истакао да постоји проблем када је реч о кадровској структури, конкретно у Болници Чачак, 52 лекара у наредних две године одлазе у пензију.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца вршени углавном,  ванредни инспекцијски надзори на територији Моравичког и Златиборског управног округа, у области надзора, управљање отпадом. У рад је примила 4 предмета, извршила 9 прегледа, саставила 9 записника, 1 службену белешку, 1 допис, 2 извештаја.

 

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у мају месецу рађено по плану и програму ,као и по налогу Управе за ветерину. Током претходног месеца  у рад је  примљено укупно 230 предмета, решено 216, сачињено 198 записника, донето 66 решење, издато 29 сертификата, сачињено 6 службених  белешки, поднето 1 прекршајна пријава и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

 

            Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада,у извештају за мај, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 33 инспекцијских надзора, по захтеву странака 4 и по службеној дужности 25. На фактичком раду је затечено 10 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. Током маја извршено је укупно 19 надзора у области безбедности и здравља на раду, 13 редовних и 6 надзора поводом повреде на раду. Констатовано је 6 тешких повреда на раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица. У извештајном периоду на фактичком раду затечено је четири лица (која су након контроле склопила уговор о раду). Током претходног месеца извршено је укупно 22 интегрисаних. На фактичком раду су затечена 5 лица и са истима  је закључен уговор о раду. Током претходног месеца указивања је било 4. У мају месецу у Одсеку инспекције рада радило је 5 инспектора, док је по систематизацији предвиђено 6. Напомињемо да у Чачку ради један инспектор рада за радне односе који покрива и терен Горњег Милановца и Лучана, а други инспектор рада за радне односе удаљен је 80 километара од седишта Одсека, покрива Општину Ивањица, а остала три инспектора БЗНР (безбедност здравља на раду) пикривају читав Моравички управни округ. Истакао је да су инспектори рада МУО-а учествовали у акцијама инспектората за рад, рад за државни празник, ФТО, грађевинарство, брза храна.

            У извештајном периоду део годишњег одмора за 2016. годину користили су инспектори рада Владимир Радосавчевић и Никола Савић. Ради коришћења годишњег одмора Николе Савића, инспектора за радне односе, део предмета отворених по захтевима странака, решавала је инспектор рада Одељења у Краљеву, Дана Филиповић.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 310 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 293, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду није било  неисправних пошиљки. Током маја месеца донето је укупно 310 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

 

Фитосанитарна инспекција

            Фитосанитарни инспектори, Валентина Кецовић и Драгана Шћекић, због  немогућности да присуствују колегијум (одлазак на терен), Извештај за мај месец су доставиле у писаној форми. Фитосанитарна инспекција је у току маја месеца радила према радним циљевима добијеним  од Управе за заштиту биља Београд, Извршено  је укупно 135 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 5, производња семена 120, дорада семена 6, примена пестицида 2,  промет ђубрива 1. У контролисаном периоду донето је 3 решења о препакивању семена, 1 решење о налагању мера  и узето 250 узорка. Урађен је 1 сертификат. Примљено је 8 пријава за прозводњу садног материјала. У извештају је наведено да инспектори врше свакодневни унос података у систем о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Тржишна инспекција

 

            Татјана Никитовић, тржишни инспекто, навела  је да је инспекција током претходног месеца извршила 73 инспекцијска прегледа, сачинила 73 записника, донела 11 решења о отклањању утврђених неправилности, 5 решења о  одузимању робе и поднела 16 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за мај2017. године, навео је да је примљено и обрађено 260 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 259 решења о дозволи увоза и издато 55 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено 11 контрола самосталних трговинских радњи ради промета алкохолних и безалкохолних пића, извршено је 4 инспекцијске контроле самосталних угоститељских објеката контрола промета алкохолних и безалкохолних пића,  донето 2 решења, поднете 2 прекршајних пријава. Стављено је ван промета 14 л освежавајућих  безалкохолних пића и пива са истеклим  роком употребе, у вредности од 2.000,00 динара. Обављено је 14 контрола, и то: 6 конторла пекара ( производња хлеб и пециво). У извештајном периоду урађена је једна контрола по пријави потрошача, једна контрола утврђивања услова (млинова, брашна). Извршене су три контроле у велетрговини. Током маја извршено је 8 контрола право, превентива закупа пољопривредног земљишта.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за мај, навео  је да је у мају месецу   извршен план рада. Обављено је укупно 32 надзора и то: према Закону о шумама 24, Закону о дивљачи и ловству 4, Закону о  репродуктивном материјалу шумског дрвећа 2 и 2 контроле према Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина. У току  рада донето је једно решење, поднете 33 прекршајне пријаве и 2 кривична пријава. Трајно  је одузето 16 м³ дрвета. Изречено је 14 осуђујуће  пресуде, са казном у износу од 228.000,00 динара. Као и у претходним извештајима, Ковачевић истиче да је ради бољег и ефикаснијег спровођења надзора над применом Закона ове Инспекције неопходно повећати број извршилаца као и да је потребно побољшати услове за рад инспектора. Ковачевић је изнео проблем сушења шуме конкретно на Голији. Изнео је и да се предузимају мере за заштиту.

Туристичка инспекција

 

            Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је током маја месеца, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 19 контрола и то: 5 ванредних – контроле по пријави, извршено је 7 редовних – свеобухватних, контроле угоститељских објеката за смештај, 4 редовне – свеобухватне, контроле турстичких агенција организатора туристичких путовања. У извештајном периоду извршено је 3 контроле извршења решења. Предузете су мере и то: донета су два решења о забрани рада, поднета су два захтева Прекршајном суду, постигнут је договор у једној туристичкој агенцији – укупан износ враћен путницима у висини од 55.800,00 динара. У току маја месеца вршене су ванредне контроле по пријави грађана 5 контрола од чета четири контроле у Чачку (Чачак, Мрчајевци, Међувршје, Горња Трепча) и једна контрола у Лучанима. У једном објекту пријављено лице је обављало угоститељску делатност бесправно. Донето је решење о забрани обављања делатности, привремено до уписа привредне делатности у одговарајући регистар. Поднет је захтев Прекршајном суду. У другом случају пријављено лице је пружало услуге смештаја изнајмљивањем соба гостима у објекту без извршене категоризације надлежног органа. Донето решење о забрани изнајмљивања некатегорисаних соба. Поднет је захтев за покретање прекршајног поступка. Остале пријаве нису основане. Када је реч о редовним – свеобухватним контролама, пословања угоститељских објеката за смештај: извршено је 7 конторла у Чачку, контроле су вршене у некатегорисаним објектима. Нису утврђене неправилности у поступању надзираних субјеката. Редовне – свеобухватне контроле, пословања туристичких агенција – организатора туристичких путовања, извршене су четири контроле од тога три у Чачку и једна у Ивањици.  У једном случају у оквиру редовне контроле пословања туристичке агенције вршена и контрола по анонимној представци родитеља ученика ОШ „Свети Сава“ из Трстеника, укојој се наводи да је на рализованој рекреативног настави на Тари коју је организовала ТА „Став“ из Чачка, за ученике те школе смештај уместо у 1/3 и ¼ собама, како је то наведено у анкети кој је понуђена родитељима на сагласност, био обезбеђен у 1/11 собама. У поступку контроле је утврђено да се организатор туристичког путовања није придржавао утврђеног програма путовања, тако што је уместо 1/3 и ¼ собама смештај био обезбеђен у вишекреветним собама. Такође је утврђено да је постигнут договор са представницима школе , те је цена за наведено путовање смањена за индивидуални износ од 900,00 динара по ученику, односно у укупној суми 55.800,00 динара, по уговору за наведено путовање. У другим случајевима нису утвврђене неправилности у поступању надзираних субјеката. Када је реч о контроли извршења решења утврђено је да су решења извршена.

Школска управа

            Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је током месеца априла 2017. Године, Школска управа у Чачку имала активности и то: рад са директорима школа (/актив директора у Чачку, све основне школе МО, појединачни састанци, све потребне консултације, давање мишљења за избор директора школа. Рад са наставницима и запосленима у школама, праћење наставе (стручно-педагошки надзор) у ОШ „Свети Ђакон Авакум“, „Краљ Александар I“, ОШ „Тихомир Анђелић, ОШ „Др Драгиша Мишовић“, праћење напредовања једног настаника у ОШ „Милица Павловић“, појединачне консултације са настанвицима, појединачни саветодавни рад. Парезановић је истакла да су у извештајном периоду одржавани састанци са тимовина за превенцију и заштиту од насиља. Такође, рад руководиоца и просветног саветаника у припремама за и у спољашњем вредновању Економске школе у Чачку. Вршене су припрема за завршни испит, прикупљање документације за здравствену комисију. Као и прикупљање података о деци странцима, ромској деци, о близанцима. Израда базе супервизора. Запослени у Школској управи у Чачку присуствовали су радионици посвећеној обухвату деце предшколским програмима. Пружање подршке школама при уношењу података у јединствени информациони програм „Доситеј“.  Такође у извештајном периоду  присуствовали су прославама Дана школе (Техничке у Горњем Милановцу, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ „Краљ Александар I“ и ОШ „Сретен Лазаревић“ у Ивањици“). Запослени су у мају месецу вршили свакодневну електронску координацију између школа и Министарства. Такође су у назначеном периоду вршена ажурирања и објекдињавања многобројних података који се прикупљају из школа.Вршена је сарадња са медијима, ажуриран сајт Школске управе, као и сви остали послови по налогу Министра.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.05.2017-31.05.2017. године заведено је укупно  934  предмета, активних је 715 и архивираних 71.

III тачка дневног реда

План рада за јун

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је чланове колегијума да изнесу план рада за јун месец 2017. године.

            Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине, у јуну месецу биће вршене контроле Ауто отпада.

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне  инспекције, говорећи о плановима рада за јун, истакла је да ће се вршити контроле угоститељских  објеката дуж магистрале,  затим занатских радњи за  производњу торти и колача, објекти за пружање услуга за  негу лица и тела, као и контрола промета хране на мало.

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да ће њена инспекција током јуна вршити уобичајене контроле.

            Татјана Никитовић, тржишни инспектор, навела је да ће Тржишна  инспекција током јуна месеца  вршити контроле откупа, као и   радити уобичајене контроле и по захтеву странака.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да ће се током јуна вршити појачане контроле угоститељских објеката и редовне контроле.

            Владимир Радосавчевић координатор Одсека инспекције рада, говорећи о плановима за јун, рекао је да ће акценат контрола бити: контрола затечених лица, радно правног статуса и примена мера БЗНР у хладњачама на територији Моравичког управног округа. У јуну месецу Инспекција ће вршити контроле послодаваца у исплати увећања зараде на рад за време државног и верског празника, као и контрола послодаваца на градилиштима на територији Округа.

            Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да  ће се током овог месеца вршити контроле туристичких и рента-кар агенција.

Зоран Шеварлић, истакао  је да ће током јуна бити контролисана примена Закона о насиљу у породици, као и остале контроле по захтеву. Шеварлић је истака да се због малог броја инспектора не може очекивати да ова инспекција има већи број контрола.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да ће током месеца јуна , акценат бити на заштити шума о одржавања инфраструктуре – путне мреже.

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да ће се током маја обавити спољашње вредновање Економске школе у Чачку, као и да ће се организовати припреме за завршне испите.

IV тачка дневног реда

Спровођење посебног Плана координисаног инспекцијског надзора у области јавних путева, комуналне хигијене и опасног и осталог отпада у априлу/мају 2017.године.

Слободан Јоловић, позвао је координаторе и руководиоце тимова за инспекцијски координисани надзор да поднесу извештај о урађеном у протеклом периоду.

Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције,  истакао је да је у извештајном периоду вршена контрола дивљаих депонија на територији града Чачка и то поред локалних, некатегорисаних и државних путева првог и другог реда. Извршено је укупно 19 контрола и донето 14 решења о уклањању дивљих депонија. Два решења су донета према ЈП „Путеви Србија“, а 12 решења донето ЈП „Града“ и ЈКП „Комуналац“ У поступку контроле утврђено је да су ЈП „Градац и ЈКП „Комуналац“ очистили 7 депонија, а чишћење пет депонија је у току. Пузић истиче да ће се и у наредном месецу вршити редовне контроле.

Милева Јочовић, шеф Инспекције за заштиту животне средине, доставила је извештај за протекла два месеца, односно април и мај 2017. години. У извештајном периоду извршене су 2 контроле у априлу и 6 контрола у месецу мају 2017. године. Контроле су се односиле на управљање отпадом и донето је 8 решења.

Љубомир Јевтић, инспектор за локални превоз и путеве, доставио је извештај за период 01.04. до 31.05.2017. године. У назначеном периоду инспекција за локални превоз и путеве града Чачка у оквиру редовних активности, извршила је инспекцијски надзо некатегорисаних и локалних путева. У оквиру инспекцијског надзора путева акценат је био на уклањању растиња, на чишћењу путних канала, постављању пропусних цеви у путне канале, а све са циљем заштите пута и безбедног одвијања саобраћаја на прегледаним путевима. Контроле су врфшене у следећим месним заједницама: МЗ Виљуша – извршење решења од стране Прогрес Инжењеринга из Чачка на некатегорисаном путу; МЗ Качулице – извршење решења од стране Прогрес Инжењеринга из Чачка на локалном путу; МЗ Кукићи – преглед путних канала и отклањању растиња поред некатегорисаних путева. Донета два решења, једно за путне канале а друго за уклањање растиња. Једно решење о извршењу ЈП „Градац“ из Чачка; МЗ Вранићи – преглед путних канала, донето решење о постављењу пропусне цеви; МЗ Риђаге – инспекцијски преглед некатегорисаних путева, донето решење о замени пропусне цеви и дата обавештења за уклањање растиња; МЗ Доња Горевница – инспекцијски преглед некатегорисаног пута и донето решење о уређивању путних канала; МЗ Мрчајевци – инспекцијски преглед некатегорисаног пута, донето решење о уклањању растиња; МЗ Трнавска Балуга – извршен инспекцијски преглед  некатегорисаног пута, донето два решења, од тога једно се односи на чишћење и уређење путних канала, а друго за замену пропусне цеви; МЗ Прељина – инспекцијски преглед некатегорисаног пута и путних канала; МЗ Милићевци – инспекцијски преглед некатегорисаног пута, донето решење о поправци коловоза.

Биљана Станојевић, републички инспектор заштите животне средине, доставила је извештај о реализацији плана координисаног инспекцијског надзора  за период 20. април – 31. мај 2017. године на територији МУО везан за заштиту животне средине.

Предмет инспекцијског надзора су складишта отпада, бензинске станице, постојења за прераду дрвета, угоститељске радње, пржионице кафе, сервиси, вулканизерске радње као и неколико индустријских постројења, а све у вези мера заштите животне средине приликом обављања делатности, са највећим освртом на управљање отпадом. Инспектор Одељења за урбанизам, грађевинарство имовину и инспекцијске послове општине Лучани извршио је 4 инспекцијска надзора контроле управљања отпадом, где су једном привредном субјекту изречене мере за отклањање незаконитости и са једном изреченом забраном складиштења и третмана отпада. Инспектор заштите животне средине општине Ивањица у априлу и мају извршио је четири инспекцијска надзора при чему су једном привредном субјекту наложене мере везане за отклањање утврђених незаконитости. Инспектор заштите животне средине општине Горњи Милановац је у априлу и мају месецу извршио пет инспекцијскких надзора контроле управљања са отпадом и донео три решења о отклањању недостатака.Градска инспекција за заштиту животне средине града Чачка, је у априлу и мају извршила 8 инспекциских надзора, при чему је донето седам решења за отклањање незаконитости, а један предмет прослеђен на даље поступање, републичког инспекцији за заштиту животне средине. У назначеном периоду извршено је укупно 21 инспекцијки надзор, сачињено 20 записника и 1 службена белешка, донето 11 решења. Са планираним инспекцијским надзорима наставља се и у јуну месецу.

Светлана Илић, комунални инспектор Одељења за урбанизам, грађевинарство имовину и инспекцијске послове Општинске управе  општине Лучани, вршила је инспекцијски надзор по плану координисаног инспекцијског надзора. У циљу побољшања  стања на путевима (општинским и некатегорисаним), извршен је инспекцијски надзор 24.маја 2017године наложене су мере и радње у циљу довођења пута кп.бр.421 КО Кривача у првобитно сање. 25.маја 2017године извршена је контрола поступања по решењу а у вези уређења растиња поред пута (кориснику је продужен рок и исти је уредио растиње поред пута путног правца „Зеочка табла – Грабови“ и сходно томе биће поднет захтев за покретање прекршајног поступка).

Мирјана Кукић, инспектор Одељења за урбанизам, грађевинарство имовину и инспекцијске послове Општинске управе општине Лучани, доставила је Извештај у писаној форми јер због коришћења годишњег одмора неће присуствовати колегијуму. У извештају истиче:  извршен  је инспекцијски надзор, по плану координисаног инспекцијског надзора број: 917-02-3/2017-01од 12.04.2017. године и то:

  1. Комунална делатност и комунална хигијена

У мају месецу комунални инспектор Мирјана Кукић вршила је надзор над одржавањем комуналне хигијене у Лучанима, Гучи и одржавању комуналне хигијене поред  јавних путева. У мају месецу је вршено и сакупљање кабастог отпада који су грађани износили из станова, подрума, дворишта у Лучанима.

ЈКП „Комуналац“ Лучани врши одвожење смећа из сеоских месних заједница. Посуде за смеће су постављене само у појединим засеоцима на територији месних заједница. Тамо где нема посуда за смеће грађани и даље бацају смеће по шумама, потоцима, поред путева и даље се стварају дивље депоније. Месне заједнице и школе су се укључиле по плану координисаног надзора, направиле своје планове рада и достављају извештаје шефу одсека за инспекцијске послове шта су по плану урадили. Комплетан извештај о извршеним активностима доставићемо Вам по истеку времена предвиђеног за координисани инспекцијски надзор.

            Опасни и остали отпад

У мају месецу у оквиру координисаног инспекцијског надзора над поступањем са отпадом-примена закона о управљању отпадом приликом обављања делатности инспектор за унапређење и заштиту животне средине вршио је инспекцијски надзор у СЗТР „НЕДА-ПЛУС“ у  улици Светосавској бб 22.05.2017. године и у Вучковици, у BIO-THERM DOO PRILIKE са седиштем у Приликама, општина у Ивањица, у издвојеном пословном простору  BIO-THERM DOO PRILIKE  OGRANAK PELET VUČKOVICA 24.05.2017. године.

Претежна делатност у СЗТР „НЕДА ПЛУС“ је Трговина на велико отпацима и остацима (4677). Радња је привремено одјављена 25.01.2016. године. Предузетник Мирјана Кузмановић изјавила је да радња више неће радити али због обавеза које има не може трајно одјавити радњу. Отпад који се налази на плацу је отпад који се не може користити и она ће га предати као комунални отпад, када буде чистила плац.

            Претржна делатност BIO-THERM DOO PRILIKE је: Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа (1629. У издвојеном пословном простору, у Вучковици, BIO-THERM DOO PRILIKE  OGRANAK PELET VUČKOVICA, производи се пелет.

Приликом инспекцијског надзора утврђено је: Да је BIO-THERM DOO VUČKOVICA прибавило интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије. Дозвола за сакупљање и транспорт издата је од Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, дозвола је престала да важи 30. априла 2017. године, у дозволи је остављен рок за подношење захтева за обнављање дозволе од 120 дана (BIO-THERM DOO PRILIKE је правни наследник BIO-THERM DOO VUČKOVICA); Да BIO-THERM DOO PRILIKE  није прибавило дозволу за складиштење и третман неопасног отпада, у издвојеном пословном простору, у Вучковици BIO-THERM DOO PRILIKE  OGRANAK PELET VUČKOVICA, за који је Министарство издало интегралну дозволу, од надлежног органа Општинске управе општине Лучани.

            Надзираном субјекту је забрањено је складиштење и третман неопасног отпада за који је Министарство издало интегралну дозволу за сакупљање и транспорт.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор у Општини Горњи Милановац, истакао је да су  на територији општине Г. Милановац вршене контроле категорисаних и некатегорисаних  путева као и дивљих депонија. Контроле се врше редовно и наставиће се са контролама.

            Начелник Округа, Слободан Јоловић, инсистира да се врше редовне контроле и надзори локалних, категорисаних, некатегорисаних, као и путева првог и другог реда, како би допринели бољој ситуацији када је реч о животној средини. Предлаже да се  власницима имања, која се налазе поред путева,  наложи решењем да уклоне растиње и очисте канале између имања и пута. Подсећа да клизиша из 2014. године још нису санирана.  Упућује координаторе и руководиоце тимова на сарадњу са Саобраћајном полицијом.

V тачка дневног реда

Пресељење инспекција у Ивањици из зграде општине у зграду РФЗО

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне  да је извршено пресељење инспекцијских службу у Ивањици, а на основу уговора  о закупу  који је закључен са РФЗО. Према његовим речима, услови у просторијима у којима су смештене инспекцијске службе, нису потпуно испуњени али да очекује да ће се већ почетком следеће године стећи услови да Округ обезбеди неопходану опрему.

Како није било нових предлога, ни сугестија, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 9,30 часова.

Записник водила:                                                                       НАЧЕЛНИК

Мирајна Томић                                                    МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Технички секретар

                                                                                             мр Слободан Јоловић

 

Шести редован колегијум
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више