gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Друга редовна седница Савета МУО
20/04/2017
Шести редован колегијум
08/06/2017

Пети редован колегијум

ЗАПИСНИК СА  ПЕТОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 08.05.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

            Отсутни: Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву (на годишњем одмору) и Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције (смртни случај у породици).

 

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је пети редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са четвртог састанка колегијума.
  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у априлу 2017. године, посебне контроле и акције.

  1. План рада за мај 2017. године.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са четвртог  састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у априлу  2017. године, посебне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

            Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај о раду за април, истакла је да је извршено 9 надзора по плану, утврђујућих 12 и ванредних 28. Изречено је 10 мера за отклањање недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према њеним речима, током претходног месеца, по представкама грађана, извршен је већи број ванредних контрола.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца вршени и редовни и ванредни инспекцијски надзори на територији Моравичког и Шумадијског управног округа, у области надзора, управљање отпадом. У рад је примила 6 предмета, извршила 8 прегледа, саставила 5 записника, 3 службене белешке, 4 дописа, 2 извештаја  и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција радила по плану Министарства здравља. У рад  је примила 105 предмета, извршила 100 редовних, 10 контролних и 1 ванредни  надзор. Укупан број надзора је 111. У априлу је донето укупно 48 решења, од чега 27 решења за отклањање недостатака и 17 решења за забрану рада лицима и 4 решења за забрану коришћења. Поднето  је 7 прекршајних налога и 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у априлу рађено по плану и програму, као и по налогу Управе за ветерину. Током претходног месеца  у рад је  примљено укупно 298 предмета, решено 265, сачињено 178 записника, донето 71 решење, издато 39 сертификата, сачињено 10 службених  белешки, поднето 3 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

            Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, у извештају за април, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 15 инспекцијских надзора, по захтеву странака 5 и по службеној дужности 10. На фактичком раду је затечено 12 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Поднето је 2 захтев за покретање прекршајног поступка. Захтева за одлагање и поступање  по члану 271. није било. Током априла извршено је укупно 20 надзора у области безбедности и здравља на раду, 11 редовних и 9 надзора поводом повреде на раду. Констатовано је 9 тешких повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 3 повреде Закона,  и 2 решења о испуњености услова. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог, 5 захтева против послодавца и одговорног лица и 2 захтева за покретање прекршајног поступка против лица за БЗНР. Током претходног месеца извршено је укупно 8 интегрисаних надзора  и донето 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона. На фактичком раду су затечена 3 лица и са истима  је закључен уговор о раду. Током претходног месеца указивања је било 4. Инспектори рада су током априла учествовали у акцијама Инспектората за рад, што је и медијски пропраћено (национални дневник ТВ Пинк, дневник Западне Србије, Лав телевизија, као и на порталима Вечерњих новости и Гласа Западне Србије). Други део годишњег одмора за 2016. годину, у априлу месецу, користио је инспектор рада, Вукић Лекић.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 256 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 244, док је број пошиљки животних намирница износио 12. У контролисаном периоду није било  неисправних пошиљки. Током априла донето је укупно 256 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 36 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 6, дорада семена 3, промет пестицида 3, промет ђубрива 1, промет садног материјала 12, промет биља 13, издавање биљних пасоша 10. У контролисаном периоду донето је 1 решења о препакивању семена и узето 3 узорка. Примљено је  14 пријава за производњу садног материјала. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију. Истакла је да је њена инспекција поступала и поводом представки грађана у вези коришћења пестицида.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 62 инспекцијска прегледа, сачинила 62 записника, донела 4 решења о отклањању утврђених неправилности, 3 решења о  одузимању робе и поднела 7 захтева за покретање прекршајног поступка. Према његовим речима, вршене су контроле пржионица, хлеба, брашна, меда, контроле промета базног уља, за које постоји сумња да се меша са горивом, као и контроле реекспорта  јагода.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за април 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 178 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 174 решења о дозволи увоза и издато 59 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 55 контрола, донето укупно 13 решења, поднето 5 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ. Стављено је ван промета 61 л пива и безалкохолних пића због истека рока употребе, у вредности од 6.000,00 динара. Поднете су 2 прекршајне пријаве и 2 пријаве за привредни преступ. Обављено је 13 контрола пекара (хлеб и пециво). Донето је 5 решења и поднето 3 прекршајне пријаве. Поднете су 2 пријаве потрошача, у вези производње кекса, хлеба и пецива. Током априла извршено је 10 контрола земљишта и то 4 контроле експолатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту, 4 контроле коришћења пољопривредног земљишта без правног основа и 2 контроле коришћења обрадивог земљишта у непољопривредне сврхе. У тој области донета су 4 решења.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за април, навео  је да је у априлу  извршен план рада. Обављено је укупно 44 надзора и то: према Закону о шумама 34, Закону о дивљачи и ловству 2, Закону о  репродуктивном материјалу шумског дрвећа 6 и 2 контроле према Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина. У току  рада донето је 4 решење, поднето 21 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Издато је 5 уверења. Трајно  је одузето 33 м³ дрвета. Изречено је 2 осуђујуће  пресуде, са казном у износу од 80.000,00 динара.

Туристичка инспекција

 

            Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је током априла, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 14 контрола и то: 2 ванредне контроле по пријави, 2 редовне – циљане, ноћне контроле, 3 редовне – циљане контроле легалности рада, 4 редовне – свеобухватне контроле угоститељских објеката за смештај и 3 контроле извршења решења. У наведеном периоду донето је 1 решење о отклањању недостатака, поднет 1 захтев Прекршајном суду и издато 3 прекршајна налога. Током априла извршене су по пријави 2 ванредне контроле у Чачку. У једном објекту пријављено лице је престало са обављањем угоститељске делатности. У другом случају није утврђено обављање угоститељске делатности на пријављеној локацији. Вршене су редовне – циљане контроле ноћу. Извршене су 3 контроле у угоститељским објектима где се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада, издавања рачуна, истицање и придржавање истакнутих цена и служење алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су вршене  у Чачку, у  ноћним сатима 22/23.04.2017. године. У једном објекту утврђена је повреда члана 62. ст.1 т. 8 Закона о туризму: за пружене угоститељске услуге корисницима нису издавали прописане рачуне – фискалне исечке. Издат је прекршајни налог. Током априла вршене су редовне – циљане контроле, по предмету контроле легалности рад. Извршене су 3 контроле у Горњем Милановцу, којима је обухваћено 15 угоститељских објеката. У обављању угоститељске делатности нису затечени нерегистровани субјекти. Током априла месеца вршене су редовне-свеобухватне контроле пословања угоститељских објеката за смештај и то 4 контроле у Чачку, у некатегорисаним објектима. Донето је 1 решење о отклањању недостатака у погледу МТУ (опрема у собама, купатилима соба и остави за собарице). Поднет је 1 захтев Прекршајном суду, за наведени прекршај. Издата су 2 прекршајна налога, правном лицу и одговорном лицу, због повреде чл. 108 Закона о туризму. Давалац смештаја није у прописаним роковима, средства боравишне таксе, уплатио надлежном органу. Извршене су и 3 контроле извршења решења у Горњем Милановцу. Поступак у току. У 2 случаја, у моменту контроле није затечено обављање делатности у контролисаним угоститељским објектима, тако да ће се контроле поновити. У једном случају решење је извршено. Током овог месеца један инспектор је користио годишњи одмор.

Школска управа

            Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за април 2017. године, навела је да је током месеца одржала Актив директора општине Ивањица, у ОШ „Кирило Савић“ у Ивањици и састанак са директорима основних школа, коме је присуствовала и помоћник министра за предшколско и основно образовање, Весна Недељковић. Присуствовала је колегијуму у Београду, којима је координирала начелница Одељења за координацију радом школских управа, Јасмина Ћелић. За време трајања пробног завршног испита посетила је ОШ „Свети Саво“ у Чачку, ОШ „Др Драгиша Мишовић“, ОШ „Краљ Александар“ и ОШ „Свети ђакон Авакум“ у оквиру ШЕР пројекта. Са две саветнице из ШУ посетила је Медицинску школу у Чачку и Прехрамбено-угоститељску школу у Чачку, у циљу вршења увида у поступање школа по налогу Заштитника грађана. Помогла је у организацији и координисању припрема за спољашње вредновање у Машинско – саобраћајној школи у Чачку. Отворила је Регионално такмичење машинских школа одржано у Машинско-саобраћајној школи у Чачку и радила у централној  комисији на Републичком такмичењу из Рачуноводства у Економској школи у Горњем Милановцу. Обављала је појединачне консултације са директорима школа, као и пријем странака. Координисала је обављање послова по налогу послодавца (дистрибуирање различитих информација школама, прикупљање потребних података за Министарство, подстицање школа на ажурирање података у Доситеју) и обављала друге текуће послове.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.04.2017-28.04.2017. године заведено је укупно  778 предмета, активних је 623 и архивираних 60.

III тачка дневног реда

План рада за мај

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, скрену је пажњу на проблем збрињавања медицинског и фармацеутског отпада који је припадао Привредном друштву „ХабитПхарм“ у Приликама код Ивањице. Предложио је Биљани Станојевић, републичком  инспектору за заштиту животне средине, да предузме све мере из њене надлежности, како би се тај проблем превазишао. Према његовим речима, неопходно је да се општина Ивањица укључи у ту проблематику, а ако она не располаже новчаним средствима, затражити помоћ од државе.

            Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине, навела је да проблем  збрињавања медицинског и фарамцеутског отпада Привредног друштва „ХабитПхарм“ постоји већ неколико година. У почетку је било око 80 тона отпада, од чега 30 тона под царинским надзором, односно никада није оцарињено. У циљу решавања тих проблема, предузете су одговарајуће мере. Фирми, која се бави уништавањем такве врсте отпада, предато је 26 тона. Остало је незбринуто још око 50 тона. Део тих залиха су сировине а део лекови. Иначе, уништавање медицинског и фармацеутског отпада се спроводи у Аустрији.

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарна  инспекције, говорећи о плановима рада за мај, истакла је да ће се вршити контрола објеката за промет хране на мало, здрваствених установа у приватној својини, индустријске производње флаширане, минералне и стоне воде за пиће, угоститељских објеката, хотела, мотела дуж магистралних путева и у туристичким центрима, као и објеката за негу лица и тела.

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да ће њена инспекција током маја вршити уобичајене контроле.

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор,  истакала је да ће током маја бити вршено узорковање земљишта, на којима ће се организовати семенска производња и производња садног материјала, на присуство карантинских штетних организама.

            Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, навео је да ће његова инспекција током маја радити уобичајене контроле.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да ће се током маја вршити појачане контроле угоститељских објеката.

            Владимир Радосавчевић координатор Одсека инспекције рада, говорећи о плановима за мај, рекао је да ће акценат контрола бити на конфекцијама које нелегално раде, а за које се сматра да их има од 15-20. Контролисаће се и нелегални рад такси превозника, јер према проценама, још увек од 28 – 30% такси превозника, ради нелегално. Скренуо је пажњу и на повећани број повреда на раду, као што је то случај са „Слободом“. Према његовим речима, евидентно је да се у радни однос прима већи број младих људи, који нису прошли претходно обуку, а која је неопходна за обављање одређених послова. Слична ситуација је и у „Свислајону“, где један радник често опслужује и по 2-3 машине, из којих разлога се и дешавају повреде на раду. Тежи се да се са што мање радника обави што више послова, а то може имати и одређене негативне ефекте.

            Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да  ће се током овог месеца вршити контроле туристичких и рента-кар агенција.

Весна Станић, здравствени инспектор, навела је да ће током маја контроле бити вршене у стоматолошким и хирушким ординацијама. Углавном се ради о ванредним контролама.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да ће током месеца, акценат бити на радовима за које су донета решења, али са којима се касни. Биће  предузете све мере како би се ови проблеми превазишли.

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да ће се током маја обавити спољашње вредновање Економске школе у Чачку, као и да ће се организовати припреме за завршне испите.

V тачка дневног реда

Текућа питања

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне  са чињеницом да је у току пресељење инспекцијских службу у Ивањици, а на основу уговора  о закупу  који је закључен са РФЗО. Према његовим речима, тренутно недостају одређена новчана средства, али је изразио очекивање да ће и тај проблем убрзо бити превазиђен.

Како није било нових предлога, ни сугестија, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 9,30 часова.

Записник водила:                                                                       НАЧЕЛНИК

Слађана Спасовић                                                  МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

шеф Одсека општих послова МУО

                                                                                             мр Слободан Јоловић

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више