За средства могу конкурисати само регистроване заједнице становања
Трећа редовна седница Савета МУО
За средства могу конкурисати само регистроване заједнице становања
Трећа редовна седница Савета МУО

Седми редован колегијум

ЗАПИСНИК СА  СЕДМОГ  РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 03.07.2017. године, у Чачку, са почетком у 8,00 часова

у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Милић Ђукановић, санитарни  инспектор, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, Радмила Стевановић, ветеринарски  инспектор, Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Гордана Крсмановић, водни инспектор.

            Отсутни: Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције  и Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције.

 

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је седми редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са шестог састанка колегијума.

  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у јуну 2017. године, специфичне контроле.

  1. План рада за јул 2017. године.

  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са шестог  састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јуну  2017. године, специфичне контроле

 

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за јун 2017 године, истакао је да је извршено 7 редовних надзора и 9 ванредних. У контролисаном периоду донето је 2 решења за отклањање уочених недостатака. Према њеним речима, током претходног месеца, радило се уобичајено и није било специфичних контрола и акција.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца углавном вршени редовни инспекцијски надзори на територији Моравичког  управног округа. У рад је примила 4 предмета и извршила 8 инспекцијских прегледа. Обавестила је присутне да је током јуна користила део годишњег одмора.

 

Санитарна инспекција

 

Милић Ђукановић, санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакао је да је његова инспекција радила по плану Министарства здравља. У рад  је примила 140 предмета, извршила 128 редовних, 53 контролних и 12 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 193. Током претходног  месеца донето је укупно 100 решења, за отклањање недостатака 50 и 50 решења за забрану рада лицима. Поднето  је 7 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено  5 прекршајних налога. Узета  су 72 бриса за контролу хигијенског стања.

Ветеринарска инспекција

 

            Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, навела је да је у јуну, у рад   примљено укупно 235 предмета, решено 222, сачињено 145 записника, донето 73 решења, издато 33 сертификата, сачињене 3 службенe  белешке, поднете 2 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

 

            Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, у извештају за јун, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 37 инспекцијских надзора, од којих, по захтеву странака 10 и 27 по службеној дужности. На фактичком раду је затечено 32 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 2 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Захтева за одлагање и поступање  по члану 271. није било. Током јуна извршено је укупно 2 надзора у области безбедности и здравља на раду и то поводом 2 тешке телесне повреда на раду. Донето је 1 решење за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица. Током претходног месеца извршено је укупно 14 интегрисаних надзора. На фактичком раду су затечена 2 лица и са истима  је закључен уговор о раду. У јуну месецу су спроведени инспекцијски надзори у виду недељних акција према датом плану из одређених области. Највећи број радника на фактичком раду затечен је код  послодаваца у области грађевинарства.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 300 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 282, док је број пошиљки животних намирница износио 18. У контролисаном периоду била је 1 здравствено    неисправна   пошиљка, у  количини  од  19,989  кг.  Донето  је  решење  о

уништењу исте. Током јуна донето је укупно 300 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

 

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 130 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 2, фитосанитарних прегледа  и издавање биљних пасоша 2, контроле добре произвођачко – хигијенске праксе код произвођача малина 21, контрола и узорковања свеже малине на остатке пестицида 9, контрола и узорковања свеже малине на норо вирус 9, контрола промета свежих јабука за РФ 1, производња семена 80, дораде семена 2, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 2. У контролисаном периоду донето је 1 решења о препакивању семена. Узето је 274 узорка и израђен 1 сертификат. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

Тржишна инспекција

 

            Татјана Никитовић, тржишни инспектор, навела је да је њена инспекција током претходног месеца извршила 72 инспекцијска прегледа, сачинила 72 записника, донела 7 решења о отклањању утврђених неправилности, 5 решења о  одузимању робе,  поднела 21 захтев за покретање прекршајног поступка и донела 2 управне мере на записник.

 

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за јун 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 211 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 186 решења о дозволи увоза и издат 41 сертификат за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 64 контроле. У СУР извршено је 7 контрола промета алкохолних и безалкохолних пића, 10 контрола промета алкохолних и безалкохолних пића у СТР. У вези са тим,  донето је  2 решења и поднете 2 прекршајне пријаве. Извршено је и 35 контрола, од чега 16 контрола у производњи ( хладњаче, кафа), 19 контрола у промету (млинови, брашно, складишта жита, свежег воћа и поврћа). Донето је 2 решења о забрани употребе објекта и поднета 1 пријава за привредни преступ. Током јуна извршено је 12 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта,  поднете 2 прекршајне и 1 кривична пријава.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за јун, навео  је да је извршен предвиђени план рада. Обављено је укупно 48 надзора и то: према Закону о шумама 39, Закону о дивљачи и ловству 4, Закону о  репродуктивном материјалу шумског дрвећа 2 и 3 контроле према Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина. У току  рада донето је 2 решења, поднете 33 прекршајне и 2 кривичне пријаве. Одузето је 65 м³ дрвета. Изречено је 14 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 184.000,00 динара.

Водна инспекција

            Гордана Крсмановић, водни инспектор, истакла је да је од заснивања радног односа на месту водног инспектор, у Моравичком управном округу, извршила 15 контрола и да се углавном ради  о контролама речних корита и отпадних вода.

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да је током јуна, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 10 контрола и то: 3 ванредне контроле по пријави, 6 редовних – свеобухватних контрола туристичких агенција и то 5 организатора туристичких путовања и 1 посредник, 1 редовна контрола повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама.У наведеном периоду донето је 1 решење о забрани рада, поднет 1 захтев Прекршајном суду и издато 4 прекршајна налога. Током јуна извршене су 3 контроле у Чачку (Чачак 2, Горња Трепча 1). У једном објекту пријављено лице је обављало угоститељску делатност бесправно. Донето је решење о забрани обављања делатности, привремено, до уписа привредне делатности у одговарајући регистар. Поднет је захтев Прекршајном суду. У другом случају утврђено је да  у пријављеном правном лицу средства од наплаћене боравишне таксе нису у прописаном року, односно у року од 5 дана по истеку 15-ог  дана у месецу, уплаћена надлежном органу. Такође је утврђена повреда члана 62. тачка 12. Закона о туризму. Издата су 4 прекршајна налога за наведене прекршаје, правном лицу и одговорном лицу у правном лицу. Трећа пријава није основана. Вршене су и редовне – свеобухватне контроле пословања туристичких агенција – организатора туристичких путовања и посредника. Извршено је 6 контрола у Чачку ( организатора путовања и 1 посредник). Нису утврђене неправилности у раду надзираних субјеката. Вршене су и редовне контроле повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама. Извршена је 1 контрола у време одржавања вашара на Јавору и том приликом нису утврђене неправилности у раду надзираног субјекта. Током јуна месеца један инспектор је користио годишњи одмор.

Школска управа

            Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за јун 2017. године, навела је да је током месеца одржала Актив директора основних и средњих школа Горњег Милановца, Ивањице и Лучана. Одржани су појединачни састанци, обављене све потребне консултације и дато мишљење за избор директора школа. Праћено је напредовање једног наставника у ОШ „Милица Павловић“ и васпитача у ПУ „Моје детињство“. Школска управа је вршила припреме за Завршни испит: прикупљање документације за Здравствну комисију, одржавање састанака Окружне уписне и  Здравствене комисије. Вршено је прикупљање података о деци странаца, ромској деци и близанцима. Спроведене су припреме за пријемне испите у школама у којим се пријемни испит полагао. Организовано је праћење пријемног испита у Музичкој школи у Чачку и Гимназији у Ивањици. Праћење Завршног испита у појединим школама. Координирање радом општинских комисија за исправљање грешака у бодовоњу тестова на ЗИ и Окружном комисијом за приговоре ученика. Просветни саветник је учествовао у раду тима за спољашње вредновање у ПУ у Шапцу. Сачињен је извештај о ученицима генерације основних и средњих школа и носилаца дипломе „ Вука Караџића. Обављане су свакодневне електронске координације између школа и Министарстава. Вршено је ажурирање и обједињавање многобројних података који се прикупљају у школама. Ажурирање сајта ШУ и сарадња са медијима. Обављени су и други послови по налогу министра.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.06.2017 – 30.06.2017. године заведено је укупно  826 предмета, активних је 688 и архивираних 42.

                Руководиоци инспекцијских служби поднели су извештај о раду својих инспекција у претходних 6 месеци 2017. године.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у свом шестомесечном извештају навела је да је у рад примила 41 предмет, извршила 48 контрола, саставила 38 записника, 10 службених белешки, 18 дописа, донела 9 решења, 1 закључак и сачинила 5 извештаја. Поднела је 4 захтева за покретање прекршајног поступка.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да је у претходних 6 месеци примљено и обрађено 1113 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. У наведеном периоду донето је 1110 решења о дозволи увоза и издато 313 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у поднетом извештају навео је да је извршен санитарни преглед код 1605  пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе  износио је 1515, док  је број пошиљки животних намирница износио 90. У наведном периоду код предмета опште употребе  биле су 2 здравствено неисправне пошиљке, у количини од 20,264 кг. Донета су решења о њиховом уништењу.

Фитосанитарна инспекција

 

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је њена инспекција у претходних шест месеци извршила 408 контрола, фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата 54, фитосанитарних прегледа и издавање биљних пасоша 12, контрола добре произвођачко хигијенске праксе  код произвођача малина 21, контрола и узорковање  свеже малине на норо вирус 9, промет пестицида 15, примена пестицида 2, промет ђубрива 9, промет семена 30, промет биља 48, садног материјала 16, 2 контроле по правилнику за коришћење подстицајних средстава. У наведеном периоду издато је 74 уверења о признавању семена, донето 33 решења о непризнавању семена, 5 решења о налагању мера, 1 решење о забрани промета. Израда сертификата за садни материјал 2,  производње семена 200, дораде семена 2, 16  решења о препакивању семена. Узет је 541 узорак и вршен свакодневни унос података у систем о извозу воћа за Руску Федерацију.

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, у свом шестомесечном извештају навео је да су извршена 62 редовна надзора, 140 ванредних и 10 утврђујућих. У контролисаном периоду донето је укупно 21 решење. Прекршајних и кривичних пријава није било.

Санитарна инспекција

 

            Милић Ђукановић, санитарни инспектор, у извештају за првих 6 месеци 2017. године, навео  је да је санитарна инспекција у рад примила 627 предмета, извршила 586 редовних, 150 контролних и 41 ванредни надзор. Укупан број надзора је 777. У наведеном периоду донето је укупно 311 решења и то: 137 решења за отклањање недостатака, 171 решење за забрану рада лицима, 7 решења за забрану коришћења и 1 решење за забрану производње и промета. Узето је 290 брисева за контролу хигијенског стања. Уручено је 29 прекршајних налога и поднето 13 захтева за покретање прекршајног поступка.

Ветеринарска  инспекција

            Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, у извештају за претходних шест месеци истакла је да је ветеринарска инспекција у наведеном периоду у рад примила 1585 предмета, решила 1429, сачинила  1060 записника, донела 407 решења, издала 179 сертификата, сачинила 31 службену белешку, поднела 18 прекршајних пријава и 6 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

            Владимир Радосавчевић, координатор Одсека Инспекције  рада у поднетом извештају навео је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 176 инспекцијских надзора, по захтеву странака 51, по службеној дужности 76 и контролних 21. На фактичком раду је затечено 39 лица, с тим што је са 36 лица закључен уговог о раду. Донето је 11 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 2. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 73 надзора, редовних 45 и 30 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. Надзора поводом смртних повреда, тешких повреда са смртним исходом и лаких телесних повреда, у наведеном периоду није било. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона, 4 решења о испуњености услова, 2 решења за покретање прекршајног поступка  против запосленог, 8 решења за покретање прекршајног поступка против послодавца, 7 против одговорног лица и 2 решења за покретање поступка против лица за БЗНР. На фактичком раду је затечено 4 лица и са њима је након контрола закључен уговор о раду. У претходних шест месеци извршено је 166 интегрисаних надзора и донето 5 решења којима је наложено отклањање 5 повреда закона. На фактичком раду је затечено 126 лица, а са 130 лица је закључен уговор о раду. Указивања је било 17. Према његовим речима, инспекција рада је у претходних 6 месеци извршила укупно 415 инспекцијских надзора, а на фактичком раду је затечено 173 лица која су након тих контрола засновала  радни однос. Извршено је 30 инспекцијских надзора поводом тешких телесних повреда, док смртних повреда и тешких повреда са смртним исходом није било. По налогу Инспектората за рад, у овом периоду су надзирани послодавци у области грађевинарства, трговине, угоститељства, такси поревоза, домова за старе, обраде и прераде дрвета, смештаја и исхране, физичко- техничког обезбеђења, објекти брзе хране, одржавање и поправка моторних возила, монтажа гума на возилима, прерада воћа и поврћа и конфекције. У току овог периода инспектори рада су учествовали на едукацијама везаним за примену мера БЗНР на Палићу, примене Закона о управном поступку у Београду и усавршавање вештина ИТ технологије у Мајкософту у Београду. Рад Одсека инспекције рада у Чачку је медијски пропраћен у овом периоду у Националном дневнику ТВ Пинк, Дневнику Западне Србије, Лав телевизије и на порталима Вечерњих новости и Гласа Западне Србије, што је и реемитовано.

Tржишна инспекција

 

            Татјана Никитовић, тржишни инспектор, у шестомесечном извештају је истакла да је извршено укупно 379 инспекцијских прегледа, састављено  исто толико записника, донето 52 решења о  отклањању утврђених неправилности, поднето 73 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 25 решења о одузимању робе и 2 управне мере на записник.

Пољопривредна инспекција

 

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције  и поред упозорења није доставила шестомесечни извештај о раду ове инспекције.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у поднетом извештају навео је да је  шумарска инспекција у претходних 6 месеци извршила 152 надзора и то: према Закону о шумама 129, Закону о дивљачи и ловству 10, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 8, Закону о заштити биља од биљних штеточина 5. У току рада донето је 7 решења, поднето 88 прекршајних и 5 кривичних пријава. Издато је 5 уверења. Одузето je 332 м³ дрвета. Изречено је 31 осуђујућих пресуда,  са казном у износу од 757.000,00 динара.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Одељења  Tуристичке  инспекције, навела је да је у претходних 6 месеци  њена инспекција извршила  укупно 104 контроле и то: 84 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, од чега  12 контрола извршења раније донетих  решења,1 објекта домаће радиности, 10 контрола туристичких агенција ( 9 организатора туристичких путовања и 1 посредника). Донето је 10 решења о забрани рада, 10 решења о отклањању недостатака и 1 закључак о дозволи извршења решења. Постигнут је  и један договoр у туристичкој агенцији. У наведеном периоду поднето је 12 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду и издато 9 прекршајних налога. Вршене су и контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по предмету контроле служење алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавање прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.

Школска управа

 

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, поднела је шестомесечни извештај у коме је навела да је Школска управа током претходних шест месеци одржала већи број састанака са директорима основних и средњих школа. Обављене су бројне консултације и дато  мишљење о избору директора школа. Праћен је рад наставника и запослених у школама. Решавано је по представкама родитеља и грађана, по пријавама или на основу сазнања за насиље. Организован је рад у тимовима који су вршили спољашње вредновање у Гимназији у Чачку, Машинско – саобраћајној школи  у Чачку и Економској школи у Чачку. Израђен је План уписа и одржани састанци са Регионалном привредном комором, представницима локалних самоуправа, Националном службом за запошљавање, привредницима и директорима школа око планирања уписа за 2017/18. Вршене су припреме у школама за реализацију Пријемног испита, као и праћење уписа у средњим школама. У средњим школама је вршено распоређивање ученика са здравствним проблемима који завршавају основну школу и ученика који су основне школе завршили по ИОП-у. Обављан је и стручно педагошки рад у школама. Пружана је подршка школама при уношењу података у програм „Доситеј“. Вршена је кординација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета, као и избор спољњих  сарадника.  Ажуриран је сајт  ШУ. Обављани су и други послови по налогу министра.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2017- 30.06.2017. године заведено је укупно 4490 предмета, активних је 2721, а архивираних 1654.

III тачка дневног реда

План рада републичких инспекција за јул 2017. године

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је чланове колегијума да изнесу план рада за јул 2017. године.

            Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине, навела је да ће током јула 2017. године, осим уобичајених контрола, поступати и по захтевима за прекогранично кретање отпада.

            Милић Ђукановић, санитарни  инспектор, говорећи о плановима рада за јул, истакао је да ће се, између осталог,  вршити контроле туристичких центара и  занатских објеката за призводњу сладоледа.

            Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, навела је да ће њена инспекција током јула вршити уобичајене контроле, као и контроле везане за безбедност хране.

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакала је да ће током јула бити вршено узорковање  малина на присуство норо вируса, малина и осталог воћа на присуство пестицида.

            Татјана Никитовић, тржишни инспектор, навела је да ће њена инспекција током јула вршити контролу откупа кајсија, као и контроле нерегестрованих субјеката.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да ће се током јула, између осталог, вршити и појачане контроле пшенице.

            Владимир Радосавчевић координатор Одсека инспекције рада, говорећи о плановима за јул, рекао је да ће акценат контрола бити на нелегалном раду, контроле хладњача, као и да ће поступати по представкама поднетих против предузећа „Win Win“  и др.

            Гордана Крсмановић, водни инспектор, навела је да ће током текућег месеца акценат бити на контролама вађења речног шљунка.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да  ће  током јула, туристичка инспекција вршити контроле везане за туристичке манифестације, као и контроле објеката око базена.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, навео је да ће током јула поступати по посебним протоколима за заштиту жена и деце од насиља. Наиме, уколико здравствени радник, приликом прегледа деце и жена, посумља да повреде потичу од насиља, дужан је да реагује, на тај начин што ће првенствено алармирати Центар за социјални рад, који ће предузети одређене мере, како би се ове негативне појаве сузбиле.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да ће током текућег месеца, акценат бити на контролама у  вези заштите од пожара.

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да ће  током јула навише активности бити посвећено упису ђака у школе.

IV тачка дневног реда

Текућа питања

            Како није било нових предлога, ни сугестија, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 8,30 часова.

Записник водила:                                                                       НАЧЕЛНИК

Слађана Спасовић                                                  МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

шеф Одсека општих послова МУО

                                                                                                мр Слободан Јоловић

Седми редован колегијум
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више