ЈОЛОВИЋ: Аутопут развојна шанса Моравичког округа
Информација о примени закона о озакоњењу објеката
ЈОЛОВИЋ: Аутопут развојна шанса Моравичког округа
Информација о примени закона о озакоњењу објеката

Први редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА  ПРВОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 09.01.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Миланка Капларевић, начелник Општинске управе у Ивањици, Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам, Александар Јевтовић, начелник Општинске управе у Горњем Милановцу, Слободанка Вукићевић, лице задужено за озакоњење  из Лучана, Живадинка Живковић, дипломирани грађевински инжењер, шеф Градске инспекције у Чачку и Драгомир Пауновић, комунални инспектор из Чачка.

 

            Отсутни: Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе у Лучанима и Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада (на боловању).

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  први редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са седамнаестог састанка колегијума.
  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

органа државне управе у децембру 2016. године,

  • специфичне и ванредне контроле и акције.
  1. Контрола нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама од стране локалних комуналних инспекција.
  1. Извештај о раду у 2016. години.
  1. Извештај о активностима на спровођењу Закона о озакоњењу објеката,
  • извештај припремити са подацима од 31.12.2016. године.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са седамнаестог састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у децембру 2016. године, специфичне и ванредне контроле и акције

           

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду  за децембар 2016. године, истакао је да је здравствена инспекција извршила 12 надзора по плану, утврђујућих 4 и ванредних 18. Изречено је 2 мере за отклањање недостатака и донето 4 решења за почетак обављања делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења Закона о здравственој заштити. Према његовим речима радило се уобичајено, без посебних контрола и акција.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да у децембу није било карактеристичних појава и контрола. У рад је примила 7 предмета, извршила 11 контрола, саставила 7 записника, 3 дописа, 4 службене белешке и донела 1 решење. Истакла је да је добила план рада за 2017. годину, а у току је и поступак оцењивања.

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, навела је да је током претходног месеца у рад примљено 116 предмета, извршено 97 редовних надзора, 47 контролних и 15 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 159. Донето је укупно 37 решења, од чега 5 решења за отклањање недостатака и 32 решења за забрану рада лицима. Поднето је 2 прекршајна налога. У децембру је реализована Акција надзора у хотелима, мотелима и осталим угоститељским објектима који су организовали дочек Нове године и то у 11 хотела и мотела, 22 остала угоститељска објекта, тако да је било укупно 33 контроле. Написано је 2 решења за отклањање техничких недостатака и уручен 1 прекршајни налог. Према њеним речима, током претходног месеца сачињавани су радни планови и циљеви, а у току је и сачињавање годишњег извештаја о раду.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду, навела је да је у рад примљено 295 предмета, решено 262 предмета, сачињено 217 записника, донето 92 решења, издато 35 сертификата, сачињено 10 службених белешки и поднето 7 прекршајних пријава. У претходном периоду, према њеним речима било је више налога из Управе за ветерину. Током претходног месеца радило се  уобичајено.

Инспекција рада

            Никола Савић, инспектор  рада, навео је да је у области радних односа извршено укупно 40 инспекцијских надзора, по захтеву странака 7, по службеној дужности 30 и контролних 3. На фактичком  раду затечено је  4 лица са којима је након извршених контрола закључен уговор о раду. Донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и  поступање по члану 271 било је 1. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 24  надзора, од којих 13 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатовано је 11 тешких повреда на раду. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка против запосленог и 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца. На фактичком раду је затечено 2 лица и са њима је склопљен уговор о раду. Током децембра било је укупно 26 интегрисаних надзора. Наложено је отклањање 3 повреде Закона, а на фактичком раду је затечено 2 лица, са којима је, након контрола, склопљен уговор о раду. У претходном  месецу је било и 1 указивање. У току децембра, у периоду од 05.12 – 23.12.2016. године, на боловању је била Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада. Према његовим речима, инспектори рада су током децембра учествовали у предавањима, на којима су према захтеву Инспектората за рад, били у обавези да присуствују.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је у извештајном периоду извршен санитарни преглед код 275 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 262, док је број пошиљки  животних  намирница износио 13. У наведеном периоду, према његовим речима, није било забрањених пошиљки, а било је  и 2 хуманитарне пошиљке.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у извештају за децембар, навела је да је извршено 39 контрола, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 1, 22 контроле и узорковања биља на остатке постицида у промету, 5 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, дораде семена 4, контрола садног материјала у промету 1, контрола по програму мера 2 и осталих контрола 1. Издато је 19 уверења о признавању семена, 6 уверења о непризнавању семена, 3 решења о препакивању семена, Узето је 22 узорка на остатке пестицида, а вршен је и свакодневни унос података у систем  извозу воћа у Руску Федерацију.

Тржишна инспекција

            Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у току децембра извршено укупно 92 контроле. Претежна област контрола је била провера фирми које су привремено одјавиле обављање делатности, а све по обавештењу АПР Београд. Приликом  контрола установљено је  да те фирме углавном  не раде. Током претходног месеца поднето је укупно 14 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 9 решења о отклањању недостатака, 11 решења о одузимању робе и издато 7 потврда.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у децембру 2016. године, у рад примљено и обрађено 187 захтева, извршен исти број контрола, и сачињен исти број записника. У истом периоду донето је 189 решења о дозволи увоза и издато 48 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције је доставила писмени извештај о раду пољопривредне инспекције у коме је навела  да је извршено 12 контрола у СУР и СТР – контрола промета алкохолних пића и освежавајућих безалкохолних пића. Донето је 4 решења и поднето 4 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 62 литра алкохолног и безалкохолног пића, са роком употребе који је истекао, у вредности од 6.300,00 динара. У истом периоду извршено је 18 контрола производње млинова и хладњача, извршено 4 контроле извршења решења, тако да је током децембра било укупно 30 контрола.

 

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за децембар, навео је да је извршено укупно 40 надзора: по Закону о шумама 34, Закону о дивљачи и ловству 6. У току рада донето је 11 решења, поднета 31 прекршајна пријава и  5 кривичних пријава. Привремено је одузето 14 м³, а трајно 90 м³ дрвета. Изречено је 8 осуђујућих  пресуда са казном у износу од  163.000,00 динара.

Туристичка инспекција

            Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је у децембру, на подручју Моравичког управног округа, туристичка инспекција Одељења Краљево, извршила укупно 20 контрола и то: 4 акцијских контрола, контрола легалности рада у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 14 акцијских контрола издавања рачуна, истицања и придржавања истакнутих цена угоститељских услуга, 2 контроле извршења решења. У једном објекту, у Чачку, утврђен је бесправни рад. У наведеном периоду донето је 1 решење о забрани обављања угоститељских делатности физичком лицу до регистровања привредне делатности у одговарајући регистар. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да су извршена 2 стручно – педагошка надзора, ради процене инспуњености услова за стицање вишег звања. Решавано је по представкама родитеља по питању насиља у школама. Одржано је 3 састанка са тимовима за

 заштиту. Организовани су састанци са инспекторима за малолетничку деликвенцију. Реаговано је у 2 случаја по сазнању из медија, за вршњачко насиље. Припрема спољашњег вредновања у Гимназији одложена је за фебруар. Присуство састанку у Војном одсеку у Чачку – анализа годишњег извештаја и план за 2017. годину. Присуствовање семинарима са различитом тематиком. Одржано је 4 састанка Комисије за избор спољних сарадника. Присуствовано је  седници Штаба за ванредне ситуације и састанку са градоначелником Чачка. Састанак код Заштитника грађана поводом пријава за сексуално насиље на релацији наставник – ученик.  Давање мишљења за избор директора. Организовани су  састанци са директорима средњих школа. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Ажурирање сајта ШУ. Вођење евиденције службених путовања и прослеђивање дописа, пакета и друге документације.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од  01.12.2016 – 31.12.2016. године, заведено је укупно 943 предмета, активних је 815 и архивираних 128.

III тачка дневног реда

Контрола нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама од стране локалних комуналних инспекција

 

            Драгомир Пауновић, комунални инспектор из Чачка, истакао је да је  током октобра, у акцији контроле нелегалног промета дувана заплењено 5 килограма дувана. Град Чачак још увек има проблем смештаја робе која је одузета, а  која је предмет нелегалног промета. Према његовим речима, у плану су седмичне контроле нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама.

            Мирјана Кукић, комунални инспектор из Лучана, у поднетом извештају, навела је да је вршена контрола нелегалног промета дувана и то: у Лучанима, дана 02, 06, 15, 19. и 28. децембра 2016. године, а у Гучи 02, 08, 14 , 21. и 27. децембра 2016. године. Приликом наведених контрола, на  јавним површинама, нису  затечена лица која се баве нелегалним прометом дуванских прозвода.

Миланка Капларевић, начелник општинске управе у Ивањици, обавестила је присутне да је у општини Ивањица, тек од скоро почео да ради комунални инспектор. Према њеним сазнањима, у Ивањици се два лица  баве нелегалним прометом дувана, али се они увек удаље приликом наиласка инспектора. Предузеће се све мере како би се и код ова два лица извршила контрола и сузбио нелегални промет.

Ђорђе Ђоковић, комунални  инспектор из Горњег Милановца, истакао је да су током  02, 08, 09, 12, 16, 23. и  30. децембра 2016. године, вршене контроле и да том приликом нису утврђени случајеви нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама, трговима и улицама.

IV тачка дневног реда

Извештај о раду у 2016. години

 

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи годишњи извештај о раду, истакао је  да је извршено 429 надзора по плану, утврђујућих по захтеву странака 71 и надзора ван плана 253. Током године изречено је 127 мера за отклањање недостатака, донето 71 решење за почетак обављања здравствене делатности. Издат је 1 прекршајни налог, поднето 5 прекршајних пријава и 1 кривична пријава.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у 2016. години, у рад примила 122 предмета, извршила 60 редовних и 57 ванредних контрола. Саставила је 103 записника, донела 25 решења о отклањању неправилности, изрекла 13 забрана и поднела 8 пријава.

 

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, у годишњем извештају о раду, истакла је  да је у рад примљено 1491 предмет, извршено 1132 редовних надзора, 413 контролних надзора и 206 ванредних. Укупан број надзора у 2016. години је 1351. Током године донето је укупно 690 решења, 171 решење за отклањање недостатака, 314 решења о забрани рада лицима и 8 решења о забрани коришћења. Поднето је 27 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 35 прекршајних налога.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је током 2016 године њена инспекција у рад примила 3362 предмета, решила 2905, сачинила 2697 записника, донела 1125 решења, издала 377 сертификата. Утврђено је постојање 6 нелегалних објеката. Током године поднето је 117 прекршајних пријава, 6 пријава за привредни преступ и 1 кривична пријава.

Инспекција рада

            Никола Савић,  инспектор рада, подносећи извештај  о раду  за 2016. годину, истакао је

да је у области радних односа извршено укупно 286 инспекцијских надзора, по захтеву странака 156, контролних 36 и 3 потпуна. На фактичком раду је затечено 194 лица, а са 138 је закључен уговор о раду. Поднето је 2 прекршајна захтева и изречена 1 мандатна казна. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 134 надзора, на фактичком раду је затечено 24 лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Констатована су 2 смртна случаја и 50 тешких телесних повреда. У истом периоду поднето је 5 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Током 2016. године  извршено је укупно 460 интегрисаних надзора. На фактичком раду је затечено 214 лица, с тим што је са 176 лица закључен уговор о раду. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 8 прекршајних налога.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је током 2016. године извршен санитарни преглед код 3045 пошиљки из увоза. Број поднетих захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 2884, док је број пошиљки животних намирница износио 161. У наведеном периоду било је 3 забрањене пошиљке у количини од 159 килограма. Донето је укупно 3042 сагласности за царињење увозних пошиљки, донето 3042 решења о одобрењу промета пошиљке и 3 решења о враћању, односно уништењу неисправних пошиљки. Истакао је да у односу на исти период претходне године, број поднетих захтева за преглед  увозних пошиљки бележи благи пад.

Фитосанитарна инспекција

 

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у годишњем извештају о раду, истакла је  да је извршено 992 контроле, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 19, 70 контрола и узорковања биља на остатке пестицида у промету, 40 контрола и узорковања малине и купине на остатке пестицида и норо вируса, 190 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, 15 контрола и узорковање кукуруза на микотоксине у производњи, 24 дораде семена, пост тест контрола у производњи семена  кромпира и узимање узорака 135, ђубрива у промету 3, 6 контрола семена у промету, 13 контрола садног материјала, 12 контрола садног материјала у производњи, 1 контрола примене пестицида, 4 контроле промета пестицида,  49 контрола добре произвођачке праксе, 2 контроле по програму мера, издато је 22 биљна пасоша, издато 23 сертификата за садни материјал, донето 9 решења о налагању мера, 1 решења о забрани промета, 1 решења о забрани производње, 11 решења о непризнавању семена, 17  решења о препакивању семена, издала 112  уверења о признавању семена, издала 2 уверења о чистоти сорте руже, урађена спецификација за наручивање сертификата-етикета за садни материјал 27, примљено 252 пријаве за производњу садног материјала и семена и узето  узорака на остатке пестицида 70 и семена са ПССС 1150.

Тржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, подносећи извештај за 2016 годину, навео је да је тржишна инспекција током  претходне године извршила укупно 767  контрола и то највише из области Закона о инспекцијском надзору, Закона о трговини и Закона о заштити потрошача, као и из других области које контролише ова инспекција. Поднето је укупно 164 захтева за покретање  прекршајног поступка, донето 129 решења о отклањању недостатака и 81 решење о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

 

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да је током претходне године примљено и обрађено 2273 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. У истом периоду донето је 2383 решења о дозволи увоза, 4 решења о забрани увоза због протека рока употребе и издато 536 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

 

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је током 2016. године извршено 434  контроле, донето 47 решења, 6 закључака, сачињено 92 записника, поднето 25 прекршајних пријава, 3 пријаве за привредни преступ и 39 кривичних пријава. Стављено је ван промета 183 литра алкохолних и освежавајућих безалкохолних пића, у вредности од 35.300,00 динара. У истом периоду стављено је ван промета  1.250 литара воћних сокова и 1620 кг прехрамбених производа, у вредности од 1.202.380,00 динара.

Шумарска инспекција

 

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у годишњем извештају  истакао је да је током 2016. године извршено укупно 472 надзора, према Закону о шумама 356, Закону о дивљачи и ловству 34, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 61 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 21. У току рада донето је 42 решења,   поднето 135 прекршајних пријава, 1 пријава за привредни преступ и 20  кривичних пријава. Издато је 54 уверења. Привремено је одузето 264 м³, а трајно  90 м³ дрвета. Изречено је 33 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 791.000,00 динара.

 

Туристичка инспекција

 

            Весна Милекић, туристички инспектор,  у извештају за 2016. годину, навела је да је на територији Моравичког управног округа извршено укупно 300 контрола и то: 207 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 25 контрола угоститељских објеката за смештај, 37 контрола извршења раније донетих решења, 31 контрола туристичких агенција и то: 27 редовних и 4 по пријави, код 16 организатора туристичких путовања и 15 посредника. У току године извршено је 44 контроле по пријавама, од чега 40 контрола пословања угоститељских објеката и 4 контроле обављања туристичке делатности. Донето је 24 решења о забрани рада, 11 решења  о отклањању недостатака и донето 2 закључка о дозволи извршења решења. У истом периоду поднето је 46 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 8 прекршајних налога. Током 2016. године вршене су контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по предмету контроле служења алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.

Школска управа

            Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку, истакла је да Школска управа од  26.08.2016. године нема свог руководиоца, а један од саветника је отишао у пензију. Према њеним речима, на територији Моравичког управног округа ради 41 основна школа, од којих на подручју Града Чачка 19, општинама: Горњи Милановац 7, Ивањици  9 и Лучанима 6, са укупно 16.087 ученика, од којих на територији Града Чачака 9352, Горњег Милановца 3102, Лучана  1280 и  Ивањице 2353 ученика. На територији Округа има 12 средњих школа, од чега на подручју Града Чачка 6, општине Горњи Милановац 7, Лучана 6 и у Ивањици 9, са укупно  7.283 ученика, од чега у Чачку  4897, Горњем Милановцу 1.137, Лучанима 358 и  Ивањици 891. На подручју Моравичког управног округа постоји и два дома ученика, један у Чачку, а други у Ивањици. Током 2016. године Школска управа је реализовала следеће активности: извршен је стручно – педагошки надзор у 34 школе и ПУ. Одржано је 20 састанака са директорима школа и предшколских установа и 8 састанака са стручним већима. Сачињено је 15 службених белешки и присуствовано на 11 одржаних семинара са различитом тематиком. У истом периоду сачињено је 11 извештаја о обављеним стручно – педагошким надзорима по представкама. Обављен је ванредни  стручно – педагошки надзор по представци родитеља за насиље у 5 школа на територији Моравичког управног округа. Решавано је по представкама родитеља за вршњачко насиље. Организовани су састанци и заједнички одласци на терен са инспекторима за малолетничку деликвенцију. Остварена је успешна сарадња са  ПУ, тужилаштвом  и школама, по питању решавања представки за сексуално насиље наставника над ученицима. Одржан је састанак са заменицом ОЈТ Чачак и представницима Центра за социјални рад. Одржани су састанци са начелником ПУ у Горњем Милановцу и инспекторима задуженим за вршњачко насиље и састанак са родитељима ученика због подношења представки. Израђен је акциони  план са образовно – васпитним установама по питању превенције трговине децом. Решавано је по представци  од стране Заштитника грађана и  одржан састанак са њим. Реализован је  већи број семинара и предавања о дигиталном насиљу у школама. Одржан је састанак са Активом за развојно планирање. Одржани су састанци са државном секретарком и помоћником министра  просвете. Присуствовано је састанцима са представницима локалних самоуправа, ПУ Чачак по питању превентивних активности. Одржан је састанак са градоначелником, Градским већником за образовање, са директорима средњих школа и Привредном комором. Вршена је координација општинских и окружних такмичења основних и средњих школа. Вршене су припреме за спољашње вредновање. Припрема, организација и реализација пробног завршног испита, завршног испита и трећег круга уписа. Учествовано је на 5. Сајму школског издаваштва. Дато је  мишљења за избор директора основних и средљих школа. Сарадња са медијима. Прикупљање и обједињавање података о броју ученика у основним и средњим школама. Сачињавање већег броја извештаја, као и друге активности.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2016 – 31.12.2016. године заведено је укупно 9572 предмета, активних је 3368, а архивираних 6204.

V тачка дневног реда

Извештај о активностима на  спровођењу Закона о озакоњењу објеката, закључно

 са 31.12.2016. године

 

            Лица задужена за послове озакоњења у јединицама локалних самоуправа, на територији Моравичког управног округа, доставила су извештаје о озакоњењу закључно са 31.12.2016. године.

 

Опис активности Чачак Горњи

Милановац

Ивањица Лучани Укупно
Број поднетих захтева за

легализацију објеката до ступању на снагу Закона о озакоњењу објеката

25.100  3.136 3.966 1.612 33.814
Број пописаних објеката    16.200        7.245 4.235 13.703 41.383
Укупно: 41.300 10.381 8.201 15.315 75.195
Број предмета окончаних по ранијим законима 16.200 1003 390 343 17.936
Број решења од ступању на снагу Закона о озакоњењу у складу са раније важећим прописима о легализацији 5.589 223 109 110 6.031
Број озакоњених објеката према Закону о озакоњењу објеката (према извршеном попису од датума ступања на снагу Закона) 534 125 39 48 746
Укупно: 6.195 1.351 538 501 8.585

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, обавестио је присутне да је у будуће неопходно достављати седмичне, а на крају месеца, и месечне извештаје о  активностима на спровођењу Закона о озакоњењу објеката.

            Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам истакла је да су добили Закључак Комисије 51 број:112 – 12322/2016-2 од 28.12.2016. године, који садржи податке о броју лица која ће бити  додатно ангажована на пословима озакоњења. У градском буџету су обезбеђена средства за плате тих лица, а неопходно је  организовати  и њихову обуку, како би могли да обављају послове  за које се привремено ангажују.

            Живадинка Живковић, шеф  Градске грађевинске инспекције, навела је да је Градска управа Града Чачка попис започела  01.02.2016. године, са 12 чланова комисије. Од маја месеца, попис врши 3 члана и 3 волонтера, односно 3 пројектантске куће. Према њеним речима, број  бесправно изграђених објеката на територији Града Чачка, који још увек није пописан, износи око 38.000, а попис објеката  није могуће завршити за период, краћи  од 3 године. Донето је 222 решења о рушењу, која су укинута по праву службеног надзора од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У поновљеном поступку донето је 100 нових решења. За сада, у поступку озакоњења учествује  3 грађевинска инспектора, што је заиста недовољно. Приступ сателитском снимку Републике Србије  омогућен је  16.08.2016. године од стране Републичког геодетског завода. Према њеним речима, лица која тренутно раде на овим пословима, обављају и своје редовне послове, што додатно успорава сам процес пописивања нелегално саграђених објеката. Попис не могу вршити лица која нису  стручни за то. Скренула је пажњу и да имају  проблема са застарелим рачунарима и нејасним сателитским снимцима.

            Слободанка Вукићевић, лице задужено за послове озакоњења у Лучанима, истакла је да је општина Лучани завршила попис нелегално саграђених објеката. Према њеним речима, има објеката који ће се сигурно преклапати, али је њихов број занемарљив. Проблеми постоје са решењима о рушењу, као и са чињеницом да странке не достављају тражене податке. Са већим бројем лица је контактирано и телефонским путем, али је све остало без ефекта. Размишљало се и о варијанти  да се путем медија обрате становништву, како би их подстакли да достављају тражене податке. Било је и предлога  да се  упуте упозорења, под претњом рушења, али се поставило питање колико би та мера била популарна у народу. Сложила се са констатацијом да на пословима озакоњења морају радити лица која су стручна за то. Општина Лучани је формирала 15 комисија и издвојила 8 милиона динара за те намене.

            Александар Јевтовић, начелник Општинске управе у Горњем Милановцу, истакао је да је у његовој локалној самоуправи  пописано целокупно градско подручје, а да су  остали непописани објекти у зони  војног објекта „Луњевица“. Попис је извршен и на територији Прањана и Рудника. Према његовим речима пописано је око 70% објеката, тако да до краја јануара није могуће завршити ове послове. Уколико би временске прилике то дозвољавале, посао би могао  бити  завршен  у року од  2 месеца.

            Миланка Капларевић, начелник Општинске управе у Ивањици, упознала је присутне са чињеницом да је одређени број лица остао без посла, а требало је да раде на пословима озакоњења. У међувремену формирано је 4 комисије, које раде од децембра и за кратко време су  одрадили доста посла. Сваки објекат се мора поново пописати. Према њеним речима, са пописом се кренуло 15 децембра, подељена је територија општине, али због временских услова стало се са пописом. Општина Ивањица је добила и 3 нова лица, тако да ће послови бити настављени чим временски услови то буду дозволили. Потребно је да се размотри и начин плаћања лица, која ће бити додатно ангажована на пословима озакоњења.

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упозорио је присутне да је потребно убрзати активности на спровођењу Закона о озакоњењу објеката. Према његовим речима, на основу  данашњих излагања могу се извести и одговарајући закључци. Општина Лучани је завршила попис објеката до 10.12.2016.године. Предстоји новозапошљавање, обука нових лица и рад на решавању предмета. Према распоживим подацима, општина Горњи Милановац је у завршној фази и у зависности од временских прилика треба очекивати да се послови окончају до краја јануара 2017. године. Према одлуци Владине комисије о додатном ангажовању лица, ова локална самоуправа је добила одобрење да ангажује још 10 лица на привремено-повременим пословима везано за озакоњење. Неопходно је да и та лица прођу обуку и да се крене са решавањем предмета. Када је у питању општина Ивањица, према његовим речима, очигледно је да се она интензивније укључила у овај посао тек у последњем кварталу 2016. године. Од надлежног министарства је тражено одобрење за ангажовање додатних 5 лица, али је одлуком Владине комисије одлучено  да Ивањица може ангажовати још 3 лица на привременим пословима. Очигледно је да се  највише проблема јавља на подручју Града Чачка, јер према пристиглим подацима, до краја јануара 2017. године, неће бити пописана ни 1/3 од процењеног броја нелегално саграђених објеката. Закључак је да се ови послови  не могу завршити ни у наредне 3 године. Обзиром да Градска управа за инспекцијски надзор, која је задужена за попис и доношење решења о рушењу објеката, није обавила свој део посла, то је неопходно  предузети све мере, како би се ови проблеми превазишли. Јоловић је предложио  да се организује  једна емисија, коју би преносили локални медији и у којој би начелници управа и радници на пословима озакоњења, упознали грађане са чињеницом да се озакоњење спроводи не само у општем, већ  и у интересу самих грађана. У једној таквој емисији грађани би добили информације о свим питањима која се тичу легализације, висини таксе и томе слично.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

 

Како под овом тачком дневног реда, није било питања, ни  нових предлога, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 10,25 часова.

 

Први редован састанак колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више