Шеста редовна седница Савета Моравичког управног округа
ЈАВНИ ОГЛАС за продају 2 возила
Шеста редовна седница Савета Моравичког управног округа
ЈАВНИ ОГЛАС за продају 2 возила

Прва седница колегијума

ПРВА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 14.01.2019.

 

Колегијум  је сазвала, његовим радом руководила и записник сачинила, Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека  инспекције рада, Весна Милекић, туристички  инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Нада Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Слађана Парезановић, руководила Школске управе у Чачку и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Извештај о раду републичких инспекција за децембар 2018. године

Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај о раду за децембар 2018. године, истакла је да се радило уобичајено и да је извршен 1 надзор по плану, утврђујућих 15 и ванредних 13. У контролисаном периоду донето је  15 решења за почетак обављања здравствене делатности и 4 мере за отклањање недостатака. Обављене су 4 службене, саветодавне посете. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током претходног месеца, у складу са Планом рада за 2018. годину и Радним циљевима за 2018. годину, вршила редовне инспекцијске надзоре индустријских постројења и површинских копова  на територији Моравичког  и Шумадијског управног округа. Предмет контрола  била је заштита ваздуха, управљање отпадом и обавезе  из  Закона о процени утицаја на животну  средину. Поред наведеног, вршени су и ванредни инспекцијски надзори везано за давање извештаја о испуњености услова из области заштите животне средине у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности као и ванредни инспекцијски прегледи везани за заштиту воде од загађења. У рад је примљено 5 предмета, извршено 9 контрола, сачињено 4 записника, 1 извештај, 3 службене белешке, и 2 дописа. Током претходног месеца донета су 2 решења.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада. Инспекција је у рад  примила  106 предмета, извршила 102 редовна и 33 контролна надзора. Укупан број надзора је 139. Током претходног месеца донето је укупно 61 решење, за отклањање недостатака 20 и 40 решења за забрану рада лицима. Поднета  су 3 захтева за покретање прекршајног поступка и 2 прекршајна налога.

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у достављеном извештају  навела је да је у децембру, у рад  примљено укупно 265 предмета, решено 253, сачињено 204 записника, донеto 92 решењa, издато 24 сертификата, сачињено 7 службених белешки, поднето 16 прекршајних пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за децембар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 40 инспекцијских надзора, од којих, 1 редовни и 10 ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 32, 6 контролна и 1 допунски инспекцијски надзор. На фактичком раду је затечено 14 лица, с тим што је са 10 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донета су 2 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271  је било 1, а поднето је и 6 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током децембра извршено је укупно 67 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 2 редовна и 33 ванредна, по захтеву странака и контролних 1. У претходном месецу извршено је 6 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. У контролисаном периоду поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка против запосленог, 9 захтева против предузетника и 1 захтев  против лица за БЗНР. На фактичком раду је  затечено 6 лица, с тим што је са 5 лица склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 17 интегрисаних надзора, редовних 1 и 16 ванредних. Донето је 1 решења којима је наложено отклањање 4 повреде закона. Сачињена су 4 записника којима су наложене 4 мере. На фактичком раду је затечено 6 лица, с тим што је са 5 лица  закључен уговор о раду. Истакао је да је у Одсеку рада, у радни однос примљена инспекторка Бојана Дашић. За месец јануар, према његовим речима, планирани су надзори из области прехрамбених производа, трговине на велико и мало и угоститељства. Истакао је да ће Одсек учествовати и у организованим акцима појачаног надзора које ће организовати  Инспекторат.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 298 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 279, док је број пошиљки животних намирница износио 19. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 279 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 52 контроле,  дораде семена 3, промет садног материјала 1, промет ђубрива 1, промет биља 16, остаци пестицида 23, промет пестицида 1, остале контроле 2. У децембру су издата 2 уверења о признавању семена и донето 2 решења о непризнавању семена. Издат је 1 сертификат за производњу садног материјала и извршено 5 контрола по правилнику за подстицајна средства. Донето је 5 решења о забрани промета и 2 решења о препакивању семена. Извршене су 53 контроле и узорковање биља на остатке пестицида и узето 22 узорка.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 44 инспекцијских прегледа, сачинила 44 записника, донела 7 решења о отклањању утврђених неправилности и поднела 15 захтева за покретање прекршајног поступка. Донето је и 1 решење о одузимању робе.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за децембар  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 236 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 233 решења о дозволи увоза и издато 75 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила: 11 контрола, донела 3 решења, ставила ван промета 9 литара ракије у ринфузном стању, укупне вредности 18.000 динара и поднела 3 прекршајне пријаве. Пољопривредна инспекција је извршила  и 4 контроле млинова. Инспектор задужен за контролу земљишта извршио је током претходног месеца 1 контролу заштите и уређења коришћења пољопривредног земљишта. Тим поводом донета  су 2 решења.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за децембар 2018. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено 35 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 30 и Закону о дивљачи и ловству 5. У току рада поднете су 24 прекршајне пријаве. Одузет је 121 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 26 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 338.000 динара.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да је током децембра извршено укупно 25 инспекцијских контрола и то: 1 контрола извршења раније донетих решења, 18 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 1 ванредна контрола бесправног обављања угоститељске делатности и 2 ванредне контроле по представци, 1 контрола обављања ловно туристичке делатности и 2 контроле обављања туристичке делатности. У контролисаном периоду донето је 1 решење којима је нерегистрованим субјектима – физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката. Донето је 1 решење о отклањању неправилности у погледу МТУ. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду и то: 1 због бесправног обављања делатности и 1 због недостатака у погледу МТУ. Током викенда, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, вршене су контроле у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по предмету контроле служења алкохолних пића малолетним лицима. Ове контроле су вршене заједно са Санитарном инспекцијом. У децембру су вршене и заједничке контроле са Пољопривредном инспекцијом у Чачку.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за децембар 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала појединачне састанке са директорима школа и све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама: саветодавни рад, појединачне консултације са наставницима, технолошки вишкови, радници са непуним радним временом. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Пружање стручно-педагошке подршке у школама: ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику. Контрола начина формирања одељења у ШОСО „1. Новембар“ и у Школи за образовање одраслих. Праћење кандидата за напредовање у звању: Гимназија – Ивањица, ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица. Дан Предшколске установе „Радост“. Рад на утврђивању права на финансирање школама у Чачку, Ивањици и Лучанима. Присуство руководиоца Школске управе активностима министра просвете, науке и технолошког развоја спроведеним у општини Лучани. Присуство руководиоца и саветника саветовању о електронском дневнику у Београду. Рад руководиоца ШУ у комисији за лиценцирање директора. Рад просветног саветника у комисији за полагање испита за лиценцу наставника. Истраживање за Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања о ефикасности и ефективности пројекта SHARE у ОШ „Краљ Александар 1“. Сарадња са представницима синдиката, ЈЛС, са Моравичким управним округом. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Пријем странака. Сви остали послови по налогу Министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.12.2018- 31.12.2018. године, заведено је укупно 793 предмета, активних је 700, а архивираних 78.

 

Извештај о раду републичких инспекција за 2018. годину

Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи годишњи извештај о раду своје инспекције, истакла је  да је током 2018. године, ова инспекција  извршила 197 надзора по плану, 115 утврђујућих и 130 ванредних надзора. Обављене су 62 службене, саветодавне посете. У наведеном периоду изречено је 87 мера за отклањање недостатака, донето 114 решења за почетак обављања здравствене делатности, поднете 3 прекршајне пријава и изречене 2 забране рада. У области здравствене заштите, у 2018. години, није било случајева драстичнијег кршења закона.

Др Светлана Тадић, начелник санитарне  инспекције, навела је да је у току 2018. године, ова инспекција у рад примила 1437 предмета, извршила 1316 редовних, 95 ванредних и 537 контролних надзора. Укупан број надзора је 1948. У претходном периоду донето је укупно 671 решење, од којих 222 решење за отклањање недостатака, 453 решења о забрани рада лицима и 19 решења о забрани коришћења. Поднето је 78 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 79 прекршајних налога.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај за претходну годину, истакао је да је извршен санитарни преглед код 3397 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 3206, док је број пошиљки животних намирница износио 191. У току 2018. године биле су 3 здравствено неисправне пошиљке ( инокс посуђе и прибор) у укупној количини од  1177 кг. Вршена је супер анализа и донето решење о уништењу. У контролисаном периоду донето је укупно 3206 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у годишњем извештају навео је да је током 2018. године,  у рад примљено и обрађено 2803 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 2803 записника, донето је 2896 решења о дозволи увоза и издато 628 сертификата  за извоз у Републику Македонију.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за 2018. годину истакао је да је током претходне године извршен 521 надзор и то: на основу Закона о шумама 461, Закона о дивљачи и ловству 36, Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 12 и Закона о заштити биља од биљних болести и  штеточина 12. У току претходне године донето је укупно 80 решења, поднето 258 прекршајних и 15 кривичних пријава. Издато је 6 уверења и одузето 2899 м³ дрвета, изречено 178 осуђујућа пресуда, са казном у износу од 2.235.000,00 динара.

Водни инспектор је до јуна. 2018. године, када му је престао радни однос у Моравичком управном округу, извршио укупно 82 редовна, 40 ванредних и 5 контролних  инспекцијских надзора,  донео  29 решења и проследио 73 обавештења и 2 препоруке  странкама.

Мира Зарић, шеф Одсека здравствене инспекције, навела је да је током претходне године њена инспекција примила у рад 3.176 предмета, решили 2.814 предмета, сачинили 2.222 записника, донели 872 решења, издали 398 сертификат, сачинила 54 службене белешке, поднела 99 прекршајних пријава и 6 пријава за привредни преступ.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у  годишњем извештају истакла је да је у 2018. години, фитосанитарна инспекција извршила 916 контрола, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 58, 132 контроле и узорковања биља на остатке пестицида у промету 100, 30 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, дораде семена 32, производње семена 366, 23 контрола семена у промету, 10 контрола ђубрива у промету, 12 контрола биља у производњи, 162 контрола биља у промету, 29 контрола садног материјала у промету, 16 контроле садног материјала у производњи, 2 контроле примене пестицида, 16 контрола промета пестицида, 29 контрола осталог. Током 2018. године издато 25 биљних пасоша, 28 сертификата садног материјала, донето је 26 решења о препакивању семена, 12 решења о непризнавању семена, издато 61 уверење о признавању семена, 12 решења о налагању мера, 8 решења о забрани промета.Поднете су 3 прекршајне пријаве и узето 437 узорка и семена са ПССС 1027.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да су пољопривредни инспектори током претходне 2018-те године извршили укупно 435 контрола, донели 56 решења, поднели 55 захтева за покретање прекршајног поступка, 3 кривичне пријаве и 4 пријаве за привредни преступ.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у годишњем извештају, истакла је да је у 2018. години у рад примила 73 предмета, сачинила 62 записника,12 службених белешки, 50 дописа, донела 14 решења о отклањању неправилности, поднела 1 прекршајну и 1 пријаву за привредни преступ.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је његова инспекција у 2018. години  извршила укупно 653 контроле и саставила 653 записника. Поднето је укупно 104 захтева за покретање прекршајних поступака, донела укупно 78 решења за откањање утврђених неправилности и 30 решења за одузимање робе. Донета је 1 препорука, 1 управна мера и поднета 1 пријава за привредни преступ.

Весна Милекић, туристички инспектор, подносећи извештај о раду туристичке инспекције за претходну годину навела  је да је током 2018. године туристичка инспекција извршила укупно 306 контрола и то: 238 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 25 контрола у угоститељским објектима за смештај, 13 контрола извршења раније донетих решења, 27 контрола туристичких агенција, 2 контроле  у рентакар објектима и 1 контрола ловно туристичке делатности. Извршене су 34 контроле по пријавама, од чега 25 контрола пословања угоститељских објеката и 9 контрола обављања туристичке делатности. Донето је 23 решења о забрани рада, 7 решења о отклањању недостатака и 2 решења о извршењу. Постигнут је и 1 договор у туристичкој агенцији. У истом периоду поднето је 37 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 15 прекршајних налога. Током године вршене су контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по предмету контроле служења алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, навео је да у току 2018. године, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 467 инспекцијских надзора, од којих по захтеву странака 86 надзора. На фактичком раду је затечено укупно 258  лице, с тим што је са 208 лица закључен уговор о раду. Поднето је 79 захтев за покретање прекршајног поступка.У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 649 надзора, редовних надзора је било 230, контролних 10, 2 надзора по захтеву странака, 65 надзора поводом повреда на раду од којих: 59 надзора поводом тешких телесних повреда на раду, 3 надзора поводом колективне повреде на раду, 1 надзор поводом тешке колективне повреде на раду са смртним исходом и 2 надзора поводом лаке телесне повреде на раду. Током 2018. године  извршено је укупно 267 интегрисаних надзора. Поднето је укупно 170 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 100 решења за отклањање утврђених неправилности, 7 решења о забрани рада и изречено новчаних казни у износу од 5.196.000,00 динара.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у годишњем извештају истакла је током 2018. године, Школска управа реализовала бројне активности. Одржани су активи директора, појединачни састанци, обављене су бројне консултације и дато мишљење о избору директора школа. Вршено је праћење наставе, праћење напредовања, обављене су појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља.    Обављене су посете школама, присуствовало се тематским већима и састанцима, прославама школа и ваннаставним активностима. Решавано је по представкама родитеља и грађана у вези вршњачког насиља. Формирани тимови су вршили спољашњег вредновања у Школској управи Београд и Школској управи Нови Сад. Израда Плана уписа за 2018/19 и подршка ЈЛС у изради школских и општинских/ градфских планова уписа. Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета.  Рад са спољним сарадницима. Подршка школама за реализовање Пријемних испита у школама где се овај испит одржавао и Завршних испита у свим основним школама. Рад у Радној подгрупе за решавање технолошких вишкова. Учествовање на семинарима, конференцијама, округлим столовима. Организовање сајма издаваштва и сарадња са Библиотеком  (рад у Одбору Дисовог пролећа). Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта Школске управе. Обављани су и други послови по налогу Министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2018. године- 31.12.2018. године, заведено  је укупно 9999, активно je 3664, а aрхивирано 6241 предмет.

 

План рада републичких инспекција за јануар 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби су истакли да ће током јануара 2019. године вршити уобичајене контроле, по плану, а поступаће и по пријавама грађана.

Прва седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више