Проходни путеви на подручју Моравичког округа
Друга седница колегијума 01.02.2016.
Проходни путеви на подручју Моравичког округа
Друга седница колегијума 01.02.2016.

Прва седница колегијума 11.01.2016.

Колегијум је сазвао, и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа.

Састанку  присуствују: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф  Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драгана Јововић, гранични фитосанитарни инспектор и Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

Отсутан: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању).

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је први редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе Моравичког управног округа (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили, следећи

ДНЕВНИ РЕД

Усвајање записника са претходног састанка.

Остваривање планова  рада окружних подручних  јединица  органа државне управе у децембру 2015. године,

-информација о карактеристичним појавама и контролама.

Извештај о раду за 2015. годину.

Пресељење Стручне и инспекцијских служби у седишту округа у Чачку на локацију у ул. Жупана Страцимира бр.6,

-коначан распоред , опрема, договор око пресељења и обилазак просторија.

Текућа питања.

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка

Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних  јединица  органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање планова  рада  окружних подручних једница  органа државне управе у децембру 2015.године и информације о карактеристичним појавама и контролама

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, позвао је присутне да поднесу извештај о остваривању месечних планова рада, и изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду, као и карактеристичних појава и контрола у децембру месецу 2015. године.

Тржишна инспекција

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, навео је да су инспектори подручних јединица у свакодневној комуникацији са седиштем Одељења, ради давања конкретних налога за инспекцијске контроле, и ради давања извештаја о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. По добијању директива  и инструкција из Сектора министарства, у седишту Одељења се са инспекторима разрађује план активности за реализацију  добијене инструкције, а потом организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. Републичка тржишна испекција је у децембру месецу 2015. године, остварила следеће резултате: извршила 64 инспекцијских прегледа, саставила 64 записника, донела 7 решења о откањању утврђених неправилности,  донела 25 решења о одузимању робе, поднела1 пријаву за привредни преступ и поднела 12 захтева за покретање прекршајног поступка. Истакао је да су међуљудски односи у колективу добри.

Фитосанитарна инспекција

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, у извештају о раду за претходни месец, навела је да је фитосанитарна инспекција у току децембра  месеца радила према  добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и извршила: 27 контрола, донела 2 решења о препакивању семена, издала 66 уверења о  признавању семена, 7 решења о непризнавању семена, 1 решење о налагању мера, издала 6 фитосертификата  и узела 4 узорка.

Инспекција рада

Љиљана Мајсторовић, шеф Одсека инспекције рада је истакла да је Планом Инспектората за рад, Одсека инспекције рада за Моравички управни округ, за месец децембар  2015. године, предвиђено вршење контрола у области:  грађевинарства, наменске  индустрије,  пекара, угоститељства, штампарства, конфекције, трговине,  услуга  и др. Сходно наведеном плану, сачињен је план рада Одсека и исти је достављен сваком инспектору лично. У току  децембра месеца извршено је: 56 инспекцијска надзора, 16 по захтеву странака, 31 по службеној дужности, 9 контролних надзора, на фактичком раду затечено је 12 лица, док је након надзора 12 лица склопило уговор о раду, донето је укупно 3 решења о откањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269. Закона о раду, поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка и изречено 3 мандатне казне.У наведеном периоду извршено је укупно 30 надзора у  области безбедности и здравља људи на раду, 23 редовна, 6 надзора поводом повреда на раду, од тога 1 колективна повреда на раду и 6 тешких повреда на раду. У децембру месецу извршено је 22 интегрисана надзора, донето 2 решења, којима је наложено отклањање 6 повреда Закона, превентивно поступано у 1 случају, било је 2  указивања, затечено је 10 лица на фактичком раду, од којих је са 10 заснован радни однос. Истакла је да су у току извршења планираних задатака инспектори овог Одсека  наилазили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, а што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. Из наведених разлога инспектори су и поред свог ангажовања умањили ефекат рада. У децембру месецу, у Одсеку инспекције рада радило је 6 инспектора, док је систематизацијом предвиђено7.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, еколошки инспектор,  истакла је да је у децембру  2015. године, у рад примљено 10 предмета, извршено 14 контрола, састављено 13 записника, сачињена 1 службена белешка, донето 2 решења о отклањању неправилности, сачињено 2 дописа, а захтева за покретање прекршајног  поступка није било.

Пољопривредна инспекција

Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције је навела да је пољопривредна инспекција у децембру извршила 40 контрола код субјеката надзора, донела 2 решења о одузимању, уништавању и забрани промета, поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Истакла је да су инспектори пољопривредне инспекције присуствовали редовној годишњој обуци и усавршавању „Нови поступци и активности“ у Београду, у периоду  од 21-25.12.2015. године.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, у извештају за децембар истиче да је водна инспекција у децембру сачинила укупно 28 записника, по поднесцима странака 18, по налогу МПЗЖС10, 2 службене белешке. Осим тога, прослеђено је  странкама 8 решења и 6 дописа.

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, фитосанитарни инспектор, навода да је у рад његове инспекција, за претходни месец, примљено и обрађено 375 захтева, извршено исти број контрола, сачињен исти број записника, донето 397 решења о дозволи увоза, издато 53 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Санитарна инспекција

Др. Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да је санитарна инспекција реализовала активности у складу са планом рада за децембар 2015. године. У контролисаном периоду у рад је примљено 131 предмет, извршено 88 редовних надзора, 70 контролних надзора, 43 ванредна надзора. Извршен је укупно 201 надзор, донето 58 решења, 22 решења за откањање недостатака, 36 решења за забрану рада лицима, поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 18 мандатних казни.  Истакнуто је да санитарна инспекција у контролисаном периоду није имала конкретних директива и инструкција од  Министарства здравља.  На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у области под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015. годину. У децембру месецу план је реализован у угоститељским објектима који су организовали дочек Нове године. Планом Акције  извршен је надзор у 25 објеката.

Ветеринарска инспекција

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, у извештају  о раду за децембар  2015. године, истиче да је ветеринарска  инспекција  у рад примила 343 предмета, број решених предмета је 326, сачинила 294 записника, донела 99 решења, издала 28 сертификата, сачинила 34 службене белешке и поднела 7 прекршајних пријава.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, навео је да је његова инспекција у децембру месецу остварила следеће резултате: примила у рад 35 предмета, извршила 35 контрола, саставила 35 записника, донела 2 решења  одузимању робе, новца, поднела 7 прекршајних пријава, износ изречених казни је 8.000,00 динара. Истакао је да је за унапређење рада овог одсека у 2015. години и наредним годинама, потребно попунити систематизована радна места, извршити измене и допуне Закона о дивљачи и ловству и побољшати материјалне услове за рад  инспектора.

Гранична санитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакао је  да је  његова инспекција извршила санитарни преглед код 281 пошиљке из увоза, примљено је 264 захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У наведеном периоду  била је 1 забрањена пошиљка, код предмета опште употребе (враћена пошиљка због оштећења у транспорту).

Туристичка инспекција

Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је туристичка инспекција у децембру месецу, на подручју Моравичког управног округа, извршила укупно 40 контрола и то: 32 контроле угоститељских објеката за исхрану и пиће, 2 контроле по пријави грађана у угоститељским објектима за исхрану и пиће (1 у Горњем Милановцу и 1 у Чачку), 3 контроле извршења решења, 3  редовне контроле у категорисаним угоститељским објектима за смештај (хотелима), донето је 5 решења којима је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају делатност, до испуњења за то прописаних услова.У наведеном периоду донето је 1 решење о забрани рада удружењу, због обављања угоститељске делатности, без уписа у одговарајући регистар и поднето 7 захтева за покретање прекршајног поступка.Током контролисаног периода вршена је контрола викендом у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по предмету контроле точења алкохолних пића, лицима млађим од 18 година. У децембру су вршене акцијске контроле откривања и сузбијања нелегалног рада у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу, којим контролама је обухваћено 115 угоститељских објеката.

Школска управа

Владан Сеизовић, в.д. руководиоца  Школске  управе у Чачку, у извештају о раду за децембар 2015. године, истиче да је као руководилац реализовао све законом предвиђене активности. Одржао је два састанка са свим запосленима у Школској управи Чачак, направио план рада за децембар, реализовао 4 састанка са радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом, примио 32 странке, у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајуће школе, обишао неколико школа на територији општина Ивањица, Горњи Милановац, Лучани  и Града Чачак. Реализовао 2 састанка са директорима основних и средњих школа из свих општина и Града Чачка. Учествовао као екстерни евалуатор у стручно-педагошком надзору. Учествовао у комисији за полагање испита за лиценцу у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у Београду. Организовао састанак саветника из ШУ Чачак са учитељима, који имају звање педагошки саветник. Организовао два састанка Актива стручних сарадника Моравичког округа у Регионалном центру у Чачку. Просветни саветници, запослени у Школској управи Чачак, реализовали су своје активности, планиране за децембар  2015. године.

III тачка дневног реда

Извештај о раду за 2015. годину

            Чланови колегијума поднели су извештај о раду својих инспекција за 2015. годину.

Здравствена инспекција

У оквиру Министарства здравља – Сектора за организацију здравствене службе и здравствену   инспекцију,  формиран  је  Одсек  здравствене  инспекције   са  седиштем у Ужицу,у коме је систематизовано и попуњено два (2) радна места. Од стране Моравичког управног округа обезбеђени су сви неопходни услови за рад инспекције, почев од простора, па до дактило бироа.

Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о здравственој заштити, годишњим, кварталним и месечним плановима рада.

У 2015. години, у рад је примљено по службеној дужности 365 предмета, по захтеву странке 238 и 117 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности. Изречено  је  56  мера  за  отклањање   недостатака,  донето  117  решења  за  почетак    обављања здравствене делатности, изречена 1 забрана рада, поднето 5 пријава за покретање прекршајног поступка и 1 кривична пријава.

У  претходној години није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене  заштите.

Санитарна инспекција  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству здравља, од октобра месеца 2012. године образована је унутрашња јединица, Сектор за инспекцијске послове, ужа унутрашња јединица Одељење за санитарну инспекцију, као и подручна јединица, Одсек за санитарни надзор Чачак, што је предвиђено и новим  Правилником од септембра 2014.године.

У  Одсеку је систематизовано 5 радних места и сва су попуњена.

Надзор је организован на следећи начин: два инспектора из Чачка врше надзор два пута седмично у општини Горњи Милановац, инспектори из Ивањице и Чачка врше надзор у општинама Лучани и Гуча једном седмично, у Чачку надзор врше три  инспектора, а шеф Одсека обавља најсложеније послове инспекцијског надзора.

Санитарни инспектори у Чачку имају засебну канцеларију, а у Ивањици

је заједничка са другим инспекцијским службама. На располагању је 4 возила (3 «Југа» који нису у у задовољавајућем техничком стању и Шкода «Фабиа»).

Санитарна инспекција располаже и са следећом опремом: 1 телефакс, 5 рачунара, 3 штампача, 1 скенер, 1 фрижидер и 1 замрзивач.

У свим подручним јединицама усклађен је рад и поступа се јединствено.

Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о здравственој заштити, годишњим, кварталним и месечним плановима рада.

Укупан број предмета у току 2015. године је 1928, од чега 1687 редовних, 241 ванредних и 742 контролних надзора, тако да је укупан број надзора 2670.  У току године донето је  укупно 743 решења, од тога 310 решења за отклањање недостатака, 351 решење за забрану рада лицима. Поднето је 108 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 155 мандатних казни.

На основу анализе ситуације и дефинисања  приоритетних потреба у областима под санитарним  надзором спроведен је  План рада по типу Акција за 2015. годину, који је реализован у 805 објеката.

По закону о заштити становништва од изложености дуванском диму, извршен је надзор у 1545 објеката.

Гранична санитарна инспекција 

У оквиру Министарства здравља – Сектор за инспекцијске послове – Одељење санитарне инспекције – Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд, формирана је Гранична санитарна инспекција у Чачку у којој је систематизовано и попуњено једно радно место инспектора.

Контроле граничног санитарног инспектора обухватају места царињења и то: Ужице, Пожега, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Трстеник и Крушевац.

За рад  је обезбеђен  простор у Чачку у улици Булевар ослобођења 17/2, а уговор о закупу склопило је надлежно министарство.

Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о безбедности хране, Законом о предметима опште употребе, Законом о санитарном надзору и Законом о општем управном поступку.

У 2015. години  извршено је 3354 контрола пошиљки из увоза, донето 3354 решења од  чега 3 о уништењу пошиљке, за које је после извршених лабораторијских и органолептичких прегледа утврђено да су неисправни.

Гранична фитосанитарна инспекција 

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту,  формирано је Одељење  граничне  фитосанитарне   инспекције  у  Чачку,  за      контролу безбедности производа при увозу, на местима царињења,  у коме је систематизовано и попуњено једно радно место инспектора.

За рад је обезбеђен  простор у Чачку у улици Булевар ослобођења 17/2 а уговор о закупу склопило је надлежно министарство. Поседује путнички аутомобил и потребну опрему за рад.

Контроле граничног  фитосанитарног инспектора обухватају  8 места царињења и то: Чачак, Горњи Милановац, Пожега, Ужице, Пријепоље, Краљево, Рашка и Нови Пазар.

Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о безбедности хране,  Законом о општем управном поступку, као и инструкцијама које се доносе због специфичности увоза појединих врста производа.

У 2015.години примљено је и обрађено 3313 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника, донето је 3594 решења о дозволи увоза, 1 решење о забрани увоза и издато 509 сертификата за извоз у Републику Македонију. Извршено је 2.939 контрола пошиљки из увоза,  донето 2.939 решења од чега 3 о уништењу пошиљке, за које је после извршених  лабораторијских и органолептичких прегледа утврђено да су неисправне.

Шумарска и ловна инспекција

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка шумарска и ловна инспекција организована је тако што на подручју Републике Србије постоји 5 одсека. Подручје Моравичког управног округа покрива Одсек Ужице.

Шумарска  и ловна инспекција на подручју Моравичког управног округа има једног инспектора са седиштем у Ивањици и једно не попуњено, систематизовано радно место, са седиштем у Горњем Милановцу.

Републичка шумарска и ловна инспекција спроводе надзор по основу  четири закона: Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закона о заштити  биља од биљних болести и штеточина.

У 2015.години извршен је план рада. Извршено је укупно 509 надзора и то: на основу Закона о шумама 265, Закона о дивљачи и ловству 51, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 46, Закона о заштити биља од биљних болести и штеточина 14.

У току рада донето је 27 решења, поднета 101 прекршајна пријава и 8 кривичних пријава. Издато је 39 уверења и привремено одузето 66 м³ дрвета.У наведеном периоду изречено је 13 осуђујућих пресуда са казном у износу од 210.000,00 динара.

За бољи и ефикаснији рад у спровођењу надзора над применом закона ове инспекције, неопходно је попунити систематизована радна места и побољшати услове рада испектора.

Водна инспекција

 

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – републичке Дирекције за воде, а при Сектору водне инспекције у Краљеву, систематизовано је и попуњено  једно радно место за подручје Моравичког управног округа.

Услови за рад водне инспекције су задовољавајући.

Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о водама и активностима  сходно годишњем, кварталним и месечним плановима рада.

У току 2015.године примљено је у рад 226 предмет, обрађено укупно 201 поднесак,  извршено 30 редовних контрола, примљено 104 поднеска странака, по налогу МПЗЖС 67,  донето 88 решења, поднето 11 прекршајних пријава, сачињено 12 службених белешки и 42 дописа странкама.

Ветеринарска инспекција

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје Моравичког управног округа, формирано је Одељење ветеринарске инспекције, са укупно систематизованих и попуњених осам (8) радних места инспектора.

У седишту Округа, за подручје Града Чачка, ради четири инспектора а остали су распоређени у општинама Горњи Милановац два, у Ивањици за подручје Ивањице један  и у Лучанима један,  за подручје општине Лучани.

Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о ветеринарству, годишњем, кварталним и месечним плановима рада.

Ветеринарски инспектори за здравствену заштиту и добробит животиња, обављани су следеће послове: контрола рада у ветеринарским организацијама (испуњеност ветеринарско-санитарних услова, провера издавања уверења о здравственом стању животиња и издавање  уверења о транспорту пошиљки животиња, провера извршења послова по Програму мера, провера фактурних извештаја и потраживање средстава од Управе за ветерину, контрола газдинстава у вези спровођења Програма мера, сузбијање и искорењивање заразних болести (бруцелоза код оваца и свиња мангулица, америчка  куга  пчелињег легла, беснило и др.).

Ветеринарски инспектори за здравствену исправност хране животињског порекла и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, вршили су контроле у објектима за промет и производњу хране  животињског порекла (кланице, млекаре, прераде, складишта…).

У 2015.години инспектори овог Одељења примили су у рад 3.579 предмета, решили 3468 предмета, сачинили 2872 записаника, донели1174 решења, издали 213 сертификата, сачинили 403 службене белешке, поднели 117  прекршајних и 7 пријава за привредни преступ.

Фитосанитарна инспекција

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за заштиту биља Београд, ради фитосанитарна инспекција, која на подручју Моравичког управног округа има два систематизована и попуњена места инспектора, са седиштем у Чачку, смештена у  просторијама  које користи  Округ.

Фитосанитарна инспекција има потребну опрему за рад и три службена возила, добијена од Управе за заштиту биља.

Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о здрављу биља, Законом о средствима за заштиту биља, Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, Законом о признавању сорти пољопривредног биља, Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти, Законом  о генетички модификованим организмима, Законом о семену, Законом о садном материјалу, воћака, винове лозе и хмеља, Законом о семену и садном материјалу, Законом о безбедности хране,  годишњим, кварталним и месечним плановима рада.

Фитосанитарна испекција радила је према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд.

У 2015. години фитосанитарна инспекција извршила је 876 контрола, донела 9 решења о налагању мера, 9 решења о забрани промета, 1 решење о одузимању и уништавању, 35 решења о непризнавању семена, 32 решења  о препакивању семена, издала 176 уверења о признавању семена, 33 сертификата за производњу садног материјала, издала 2 уверења о чистоти сорте, издала 38 фитосертификата, узела 1044 узорка ради различитих лабораторијских анализа, забранила промет робе у вредности од 709.870,00 дин.

 

Пољопривредна инпекција  

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Сектор пољопривредне инспекције за Моравички управни округ, систематизована су и  попуњена  три радна места инспектора, распоређена у три одсека: Одсек за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, Одсек за пољопривредно земљиште и Одсек за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.

Сектор пољопривредне инспекције смештен је у седишту округа  и располажу потребном канцеларијском опремом за рад.

Послове из своје надлежности обављају у складу са законским прописима свако из своје области деловања као и годишњим, кварталним и месечним плановима рада.

У току 2015.године пољопривредни инспектори извршили су укупно 726 контрола код субјеката надзора, донето је 101 решења о одузимању и уништавању, забрана промета и налагању отклањања недостатака, донето је 6 решења о утврђивању испуњености услова, поднето је 81 захтев за покретање прекршајног поступка и 10 пријава за привредни преступ.

У  току   године  пољопривредни  инспектори  су  радили  према  плану  активности, а вршене су и акцијске контроле и то:

Одељење за безбедност хране  биљног порекла – контроле хладњача (примена НАССР, опасност од Норовируса), произвођача хлеба (са узорковањем), воћних сокова, кафе (присуство сурогата, са узорковањем), произвођача кукурузног брашна и  производа од кукуруза (присуство афла-токсина, са узорковањем).

Одељење за вино, ракију и остала алкохолна пића – контроле произвођача вина, произвођача ракије (порекло етанола са узорковањем), пива(са узорковањем), етанола, стручних кућа за вођење производње, пијаца и угоститељских објеката (сузбијање сиве економије).

Одељење за пољопривредно земљиште – уређење пољопривредног земљишта, коришћење пољопривредног земљишта (посебно у државној својини), као и по уредбама Владе Републике Србије.

Пољопривредни инспектори су током 2015. године  континуирано учествовали на обукама и стручним усавршавањима.

Инспекција за заштиту животне средине  

У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје шире  од   Моравичког   управног  округа,  а  у  оквиру   Сектора  за  заштиту  животне средине – Одељења за поступање са отпадом, са седиштем у Чачку, систематизовано је и попуњено једно  радно место инспектора.

Инспектор за заштиту животне средине смештен је у простору седишта Округа у Чачку. Овај инспектор има сва потребна средстава за рад, потрошни материјал који добија, као и сви други, преко Стручне службе Округа.

Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о управљању отпадом, Законом о заштити животне средине и другом законском регулативом из ове области.

У 2015.години инспектор овог Одељења примио је 90 предмета у рад, извршио 65 редовних и 44 ванредних контрола, саставио 99 записника, сачинио 19 службених белешки, донео 14 решења о отклањању неправилности, од којих се 5 односи  на  изрицање забране одређених активности, поднео 4 прекршајне и 1 пријаву за привредни преступ.

Тржишна инспекција

У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектора тржишне инспекције, у Чачку, формирано је Одељење тржишне инспекције за подручје Моравичког управног округа, са укупно дванаест (12) систематизованих и попуњених радних места.

У седишту Округа у Чачку, за подручје Града Чачак, ради осам инспектора а остали су распоређени у општинама: Горњи Милановац два, за подручје општине Горњи Милановац и у Ивањици и Лучанима по један, за подручје тих општина.

Услови и средства за рад су задовољавајући.

Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о трговини, годишњим, кварталним и месечним плановима рада.

У 2015.години инспектори овог Оделења извршили су 860 инспекцијских прегледа, саставили 860 записника, донели: 12 решења о забрани рада, 157 решење о отклањању утврђених неправилности, 73 решења о одузимању робе, поднели 213 захтева за покретање прекршајног поступка, 4 пријава за привредни преступ, ставили ван промета робе у вредности 5.335.456,00 динара.

У 2015. години, из области Заштите потрошача и решавања пријава грађана, урађено је 151 контрола, донето 27 решења о отклањању неправилности и поднето 57 прекршајних пријава.

Према Закону о оглашавању, урађене су 52 контроле и донето 8 решења о отклањању неправилности, поднете су 4 прекршајне пријаве и 3 пријаве за привредни преступ.

По Закону о дувану, урађено је 8 контрола, донето 10 решења о отклањању неправилности и поднето 10 прекршајних пријава.

По Закону о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености урађена је 31 контрола, донето 10 решења о отклањању неправилности и поднето 8 прекршајних пријава, ван промета стављено је робе у вредности од 4.105.195,00 динара.

Према Закону о општој безбедности производа урађена је 1 контрола.

По Закону о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине  урађено је 30 контрола и донето 45 решења о одузимању робе.

По Закону о трговини, урађено је 570 контрола, донето 94 решења о отклањању неправилности, 27 решења о одузимању робе, 10 решења о привременој забрани обављања делатности, поднето 123 прекшајне пријаве, стављено 1.230.261,00 динара робе ван промета.

По Закону о инспекцијском надзору, урађено је 15 контрола, донето 8 решења о отклањању неправилности, 1 решење о одузимању робе.

Туристичка инспекција

У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије а ван седишта овог Министарства, организовано је Одељење туристичке инспекције Краљево за подручну јединицу ширу од подручја управног округа, за Златиборски, Моравички, Расински и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву. На радном месту туристички инспектор за Моравички управни округ, запослена су два инспектора: један инспектор у Чачку и један у Ивањици.

Инспектор користи простор у седишту Округа у Чачку, а у Ивањици канцеларију туристички инспектор користи заједно са тржишним и санитарним инспектором. Туристичка инспекција у Округу има два службена аутомобила, два лап топа и мобилне телефоне власништво Министарства. Канцеларијски материјал добија од Стручне службе Округа.

Послове из своје надлежности исти обављају у складу са законима и другим прописима којима се уређују области туризма и угоститељства и утврђеним радним циљевима.

У 2015. години инспектори овог Одељења постигли су следеће резултате рада: извршено је укупно 485 контрола  и то: 317 редовних контрола  у некатегорисаним угоститељским објектима за исхрану и пиће, 51 контрола по пријавама, 49 контрола извршења раније донетих решења, 2 контроле боравишне таксе, 26 контрола туристичких агенција, 9 контрола категорисаних угоститељских објеката-хотела, 29 контрола у објектима домаће  радиности и 2 контроле у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај.

У контролисаном периоду предузете су следеће мере: донето 33 решења о  забрани рада, 30 решења којима је наложено отклањање утврђених неправилности, донето 4 закључка о дозволи извршења решења, донето 1 решење о забрани рада организатору туристичких путовања, због непоседовања гаранције путовања. У истом периоду поднето је укупно 96 захтева за покретање прекршајног поступка  и издато 3 прекршајна налога.

Туристички инспектори су вршили контролу викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију  МУП-а, у угоститељским објектима у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу, по предмету контроле служења алкохолних пића, лицима млађим од 18 година.

У  четвртом  кварталу 2015. године, вршене су акцијске контроле откривања и сузбијања нелегалног рада у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу, којима је  било обухваћено укупно 275 угоститељских објеката.

 

Инспекција рада 

У оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формиран је Одсек инспекције рада за Моравички управни округ у којем ради укупно шест (6) инспектора (5 у Чачку и 1 у Ивањици), док је систематизацијом предвиђено 7 извршилаца.

Услови за рад обезбеђени су на задовољавајућем нивоу у седишту Округа у Чачку и канцеларији у згради које користи општинска управа у Ивањици.

Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о раду, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о штрајку, Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму, Законом о родној равноправности, Законом о спречавању злостављања на раду, Законом о општем управном поступку и другим законима и подзаконским актима, као и годишњим, кварталним, месечним и седмичним плановима рада.

Планом  Инспектората за рад, Одсек инспекције рада за Моравички управни округ за 2015. годину, предвиђено је да се изврши надзор код  послодаваца у свим делатностима.

У  току 2015.године, у области  надзора  радних односа, инспектори овог Одсека извршили су укупно 778 инспекцијских контрола, по  захтеву странака 200, по службеној дужности 502, 72 контролна надзора, 4 потпуна надзора. На фактичком раду затечено је 151 лице, док је након надзора 146 лица склопило уговор о раду. Донето је укупно 39 решења о отклањању повреда  Закона у смислу  одредбе члана 269. Закона о раду, 3 захтева за одлагање и поступање по члану 271, 14 захтева за покретање  прекршајног поступка и изречено 5 мандатних казни.

Када је у питању надзор у области безбедности и здравља на раду, инспектори рада су извршили укупно 290 надзора, од тога 228 редовних, 8 контролних и 6 надзора поводом повреда на раду. У наведеном  периоду  констатована је 1 смртна повреда на раду, 2 тешке повреде на раду са смртним исходом, 1 колективна повреда на раду, 43 тешке повреде на раду, донето је 9 решења којима је наложено отклањање 37 повреда Закона, донето 1 решење о забрани рада, 7 решења о исуњености услова и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка.

Током 2015. године извршено је укупно 434 интегрисана надзора, донето 21 решење, којима је наложено отклањање 48 повреда  Закона. Превентивно је поступано у 11 случајева, било је 23 указивања, на фактичком раду је затечено 96 лица, од којих  је са 91 лицем заснован радни однос. У истом периоду  извршено је 2 контролна надзора извршења решења.

У току извршења планираних задатака, инспектори овог Одсека су наилазили на проблем  проналажења послодаваца из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције  или  су  радње  трајно  или  привремено  одјавили,  што није  ажурирано у званичној

евиденцији Агенције. Из наведених разлога инспектори су и поред свог ангажовања умањили ефекат рада.

За  унапређење   рада   овог   Одсека  у  2016  години   потребно  је  обезбедити   још  једно  службено возило и попунити једно радно место инспектора.

Саобраћајна инспекција 

У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектора за друмски транспорт, формирано је Одељење саобраћајне инспекције, за подручје Моравичког управног округа,  са једним систематизованим и попуњеним радним местом инспектора у Чачку.

Саобраћајни инспектор је већи део 2015.године, провео на боловању, из којих разлога је у рад примљено  146 предмета и није достављен извештај о раду за 2015. годину.

Школска управа

У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја  за послове обављања стручно-педагошког надзора, давања подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених законом, за подручје Моравичког управног округа, формирана је Школска управа, са седиштем у Чачку.

У Школској управи систематизовано је и попуњено  шест радних места. В.д. руководиоца Школске управе у Чачку, Владан Сеизовић, ступио је на дужност 16.9.2015. године.

Уз редовне дневне контакте са запосленима, реалнизована су 3 састанка са свим директорима основних и средњих школа и предшколских установа Моравичког управног округа, на којима су разматрани  сви проблеми везани за функционисање школских установа.

Током године, запослени су посећивали бројна  предавања и семинаре  за обуку.

На подручју Округа ради 41 основна школа, од чега на подручју Града Чачак 19, општина Горњи Милановац 7, Лучани 6 и Ивањица 9, са укупно 16.576 ученика, од чега у Чачку 9.641, Горњем Милановцу 3.121, Лучанима 1.384 и Ивањици 2.430.

Средњих школа је 12, од чега на подручју града Чачак 6, општине Горњи Милановац 3, Лучани 1 и Ивањица 2, са 7.627 ученика, од чега у Чачку 5.079, Г. Милановцу 1.212, Лучанима 448 и Ивањици 888.

У Округу постоје и два дома ученика и то по један у Чачку и Ивањици.

Материјалне трошкове за рад Школске управе обезбеђује Стручна служба Округа.

Просторије Школске управе се налазе у улици Цара Душана бб, у згради која је власништво града Чачак. Школска управа располаже са девет опремљених канцеларија, једном чајном кухињом и два тоалета.

 

IV тачка дневног реда

Пресељење стручне и инспекцијских служби у седишту округа у Чачку,

на локацију у ул. Жупана Страцимира бр.6

(коначан распоред, опрема, договор око пресељења и обилазак просторија)

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, доставио је присутним члановима колегију коначан распоред смештаја инспектора по канцеларијама.

Када је у питању опрема, мр Јоловић је  предложио да свака инспекција пресели део намештаја и опреме, који им је неопходан у раду и који је могуће преселити. За недостајући део опреме и намештаја, потребно је благовремено сачинити списак и о томе обавестити  Стручну службу, како би се и тај проблем решио. Скренуо је пажњу на чињеницу да су сви трошкови Моравичког управног округа пројектовани буџетом  и да се мора кретати у тим оквирима.

Начелник је упознао присутне са чињеницом да ће на улазу у зграду Округа, у приземљу, бити постављена пријавница, на којој ће запослени радник евидентирати  улазак свих лица, како  запослених, тако и странака и да ће упутствима, која ће накнадно бити донета, бити прописан начин поступања са странкама, као и остваривање комуникације са истима.

На  састанку окружних подручних јединица орган државне управе донет је следећи

Закључак

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић,  до краја месеца да донесе упутство  о начину рада, облачења и понашања, како запослених у Стручној и инспекцијским службама, тако и  странака које посете Округ и обраћају се  у вези одређених питања и  проблема.

V тачка дневног реда

Текућа питања

Како под тачком 5, која се односи на текућа питања и проблеме, није било никаквих питања, нити  предлога, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, закључио је састанака у 11,55 часова.

Прва седница колегијума 11.01.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више