Прва седница колегијума 11.01.2016.
Моравички управни округ у новим просторијама
Прва седница колегијума 11.01.2016.
Моравички управни округ у новим просторијама

Друга седница колегијума 01.02.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Мирјана Томић, административно-технички секретар у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: др Светлане Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, уместо Валентине Стефановић, начелника Одељења туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор и  Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

            Отсутни: Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције у Краљеву, Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку и Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању).

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је други редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе Моравичког управног округа (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили, следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са првог састанка колегијума у 2016. години
  2. Извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2015. годину
  3. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јануару 2016. године,
  • Информација о карактеристичним појавама и контролама
  1. Извештај о пресељењу Стручне и инспекцијских служби у седишту округа у Чачку, на локацију у ул. Жупана Страцимира бр. 6.
  2. Упутство о правилима понашања запослених у Стручној и инспекцијским службама Моравичког управног округа.
  3. Текућа питања

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2015. годину

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, упознао је чланове колегијума са извештајем о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2015. годину и навео да извештај  садржи све неопходне податке и закључке o раду колегијума, Савета округа, Окружног штаба за ванредне ситуације, као и  податке и закључке са других састанака које је организовао Моравички управни округ, као што су презентације Регионалног решења централног система за пречишћавање отпадних вода на територији Моравичког и Златиборског управног округа  и  презентације Закона о инспекцијском надзору. Указао је и на чињеницу да ће на основу Одлуке Владе Републике Србије, у 2016. години, у Стручној служби Моравичког управног округа, бити један извршилац мање, и изразио  очекивање да ће остали запослени благовремено обављати све предвиђене послове. Мр Јоловић је упознао присутне  да је он, заједно са  још неколико начелника Управних округа, члан Радне групе за примену Закона о инспекцијском надзору и да је тим поводом у Министарству државне управе и локалне самоуправе, 28. јануара, одржан први састанак у овој години.

III тачка дневног реда

Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе  у јануару 2016. године и информације о карактеристичним појавама и контролама

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, позвао је присутне да поднесу извештај о оствареним месечним плановима рада, и  изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду, као и карактеристичних појава и контрола у јануару месецу 2016. године

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције обавестио је присутне  да је његова инспекција, на територији општине Ивањица, вршила контролу накнаде штете коју је причинио  град, током 2015. године.Указао је на чињеницу да су поједине, нетачне информације, у вези тог проблема, стигле  до Министарства пољопривреде и заштите животне средине, па чак и до премијера. Спроведеним контролама утврђено је да су те информације биле неистините.

Када је у питању накнада штете причињене градом, начелник Моравичког управног округа, мр Јоловић  истакао је, да је и сам  присуствовао једном састанку, на коме је речено  да држава не може у потпуности надокнадити претрпљену штету и да је неопходно да се произвођачи малина и других производа, осигурају од штетних последица дејства града.

Здравствена инспекција

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за јануар 2016.  годину, навео је  да је у рад, по службеној дужности, у јануару  примљено 30 предмета, по захтеву странака 43, поднето 1012 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности, изречено 7 мера за отклањање недостатака и донето 10 решења за почетак обављања здравствене  делатности. Истакао је да није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствне заштите.

Тржишна инспекција

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције,  подносећи извештај о раду своје инспекције за претходни месец, истакао је  да су инспектори подручних јединица у свакодневној комуникацији са седиштем Одељења, ради давања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. Тржишна инспекција је у јануару извршила укупно 28 инспекцијских прегледа, саставила 28 записника, донела 9 решења о отклањању  неправилности и поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка. Истакао је да су међуљудски односи у колективу добри.

Фитосанитарна инспекција

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, навела је да је фитосанитарна инспекција у јануару месецу радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и да је извршила 21 контролу, донела 2 решења о препакивању семена, издала 27 уверења о признавању семена, донела 1 решење о непризнавању семена, издала 10 фитосертификата, донела 3 решења о налагању мера и 4 решења о забрани производње.

Пољопривредна инспекција

Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, није присуствовала  колегијуму, али је доставила писмени извештај о раду пољопривредне инспекције за претходни месец, у коме је навела да је њена инспекција извршила 35 контрола код субјеката надзора, донела 5 решења о одузимању, уништавању и забрани промета, поднела 4 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријаву за привредни  преступ. У извештају је истакла да је пољопривредна инспекција у јануару учествовала у акцијским контролама ван Моравичког управног округа.

Инспекција рада

Љиљана Мајсторовић, шеф Одсека инспекције рада је истакла да је Планом Инспектората за рад, Одсека инспекције рада за Моравички управни округ, за јануар 2016. године, предвиђено да се изврше надзори код послодаваца у делатностима грађевине, хотелијерства, трговине и услуга, као и код послодаваца код којих су на раду ангажоване труднице и породиље. У току јануара извршено је укупно 47 инспекцијских надзора, од тога по захтеву странака 17, по службеној дужности 26, 4 контролисана надзора, на фактичком раду затечено је 2 лица, која су након надзора склопила уговор о раду, захтева за одлагање и поступање по чл. 271 је било 2.У области безбедности и здравља на раду, извршено је укупно 11 надзора, 7 редовних, 2 по захтеву странака, 4 надзора поводом повреде на раду, констастоване су 2 тешке повреде на раду и донето 2 решења о испуњености услова. У наведеном периоду извршено је укупно 2 интегрисана надзора, а на фактичком раду је затечено 1 лице, са којим је закључен уговор о раду. И у овом месецу, као и у претходнима, инспектори овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца,  из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције, из којих разлога је умањен ефекат рада инспектора. У јануару  месецу, у Одсеку инспекције рада радило је 6 инспектора, док је систематизацијом предвиђено 7. Инспектори рада су током јануара учествовали у акцијама Инспектората о чему су уредно достављани извештаји Инспекторату за рад.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у јануару 2016. године у рад  примљено  12   предмета,  извршено  11  контрола, састављено  11  записника, донето  1 решење о отклањању неправилности са забраном, сачињено 9 дописа. Захтева за покретање прекршајног поступка није било.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, у извештају за јануар наводи да у контролисаном периоду није било примљених поднесака, на терену је рађено на основу 3 претходне пријаве, издато је  3 решења и прослеђено 13 дописа.

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да је у јануару месецу његова  инспекција  примила  и  обрадила  163  захтева, извршила  исти број   контрола,

сачинила исти број записника, донела 159 решења о дозволи увоза и издала 536 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, навела је да је у извештајном периоду, у рад њене инспекције  примљено 111 предмета, редовних надзора је било 110, контролних 38 и ванредних 1. Укупан број надзора је 149. У јануару је донето 58 решења, 20 решења о отклањању недостатака, 38 решења о забрани рада лицима, поднето је 4 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 4 мандатне казне.

Ветеринарска инспекција

Мирјана  Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај за јануар, навела је да је ветеринарска инспекција у јануару у рад примила 182 предмета, број решених предмета је 179, сачињено је 155 записника, донето 47 решења, издато 20 сертификата, сачињено 8 службених белешки и поднето 28 прекршајних пријава.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције истиче да је у јануару  извршено укупно 27 надзора и то према Закону о шумама 24, а према Закону о дивљачи и ловству 3. У току рада донето је 1 решење, поднето 11 прекршајних пријава и привремено одузето 8 м³ дрвета. Истакао је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона ове иснпекције неопходно повећати број извршилаца и побољшати услове за рад инспектора.

Гранична санитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај о раду, истиче да је извршен  санитарни  преглед код 171 пошиљке из увоза, број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 166, док је број пошиљки животних намирница износио 5. У јануару је донето укупно 171 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу- промету пошиљки доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. У наведеном  периоду није било забрањених пошиљки.

Туристичка инспекција

Весна Милекић, туристички инспектор, у извештају о раду туристичке инспекције истиче да је претходног месеца извршено укупно 20 контрола и то: 17 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 2 контроле по пријави грађана у угоститељским објектима за исхрану и пиће (1 у Горњем Милановцу, 1 у Чачку), 1 контрола извршења решења. У истом периоду донето је 2 решења којим је нерегистрованим субјектима – физичким лицима наложено да покрену поступак за упис

у Регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају делатност до испуњења  за  то  прописаних  услова.  Донето  је  1 решење  о отклањању  недостатака.

Поднета су 3 захтева за  покретање  прекршајног  поступка  и издат 1 прекршајни налог. Вршене су и контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, у угоститељским објектима у Чачку, по предмету контроле точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година. У јануару месецу, један туристички инспектор Моравичког управног округа био је ангажован на пословима и радним задацима, ван Округа, у зимском туристичком центру – Златибор, где је било организовано дежурство инспектора и где се у том смислу вршио појачани инспекцијски надзор у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

Школска управа

Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку, није присуствовао састанку окружних подручних јединица органа државне управе (колегијуму), али је у писменој форми доставио извештај о раду Школске управе у Чачку, за јануар 2016. године, у коме је истакао  да је реализовао све законом утврђене послове руководиоца. Одржао је 1 састанак са свим запосленима у ШУ Чачак, направио план рада за јануар месец, реализовао 2 састанка са радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом, примио 19 странака у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговорајуће школе, обишао неколико школа на територији општине Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Реализовао је један састанак са директорима основних  и средњих школа из свих општина и  Града Чачка. Учествовао је као екстерни евалуатор у стручно – педагошком надзору. Организовао је састанак саветника из ШУ Чачак са стручним сарадницима из основних и средњих школа Моравичког управног округа. Просветни саветници, запослени у ШУ Чачак, реализовали су своје активности планиране за јануар 2016. године.   

            У писарници Моравичког  управног округа у периоду од 01.01.2016.-31.01.2016.године, заведено је 576 предмета, архивирано 36, а активних  је 540.

IV  тачка дневног реда

Извештај о пресељењу Стручне и инспекцијских служби у седишту округа у

Чачку на локацију у ул. Жупана Страцимира бр. 6

            Начелник Моравичког управног округа обавестио је присутне  да су обављени  сви радови у новом пословном простору и да је током викенда извршено генерално чишћење просторија. Скренуо је пажњу запосленима да се морају правилно опходити према просторијама и опреми, како би све било чисто и уредно.

V  тачка дневног реда

Упутство о правилима понашања запослених у Стручној и инспекцијским службамаМоравичког управног округа

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић упознао је присутне са садржином упутства, које је написао, полазећи од Кодекса понашања државних службеника који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 29/08 и 30/15. Према речима мр Јоловића, неопходно је  дефинисати одређена правила понашања, како у односима између запослених, тако и када је у питању  њихово понашање према странкама, које се обраћају Округу у вези одређених проблема. Навео је да ће од 01.02.2016.године, у згради  Округа, почети са радом пријавница, на којој ће запослени радник евидентирати сваки улазак и излазак запослених, као и странака, и уносити одређене податке о истима. Истакао је да ће  кључеве од сваке канцеларије имати чистачица, као и запослени у тој канцеларији, а кључеве од улазних врата: начелник Управног округа (1), шеф Стручне службе (3), технички секретар (1), радник на пријавници  – портирници (1)  и  чистачица  (1).  Запослени,  који  последњи  изађе из канцеларије, дужан је  да је закључа, у противном одговора за крађу или друге штетне последице које могу наступити. Појаснио је  начин на који  се могу користити  кључеви од улазних врата у зграду, после радног времена и евентуално викендом. У таквим ситуацијама неопходно је попунити писмени захтев и  обратити се шефу Стручне службе, ради добијања одобрења и кључева. Шеф Стручне службе је задужен за вођење евиденције о времену преузимања и враћања датих кључева.

Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, упознала је присутне са чињеницом да се њена инспекција налази у специфичној ситуацији, када је у питању  радно времена, нарочито имајући у виду случајеве  повреде на раду са смртним исходом. У таквим ситуацијама се не зна када ће им кључеви од улазних врата бити потребни.

            Начелник Моравичког округа мр Јоловић, истакао је  да ће се таквим захтевима изаћи у сусрет. Упозорио  је присутне да је строго забрањено нарезивање дупликата кључева од улазних врата.

VI  тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под тачком 6, која се односи на текућа питања и проблеме, није било никаквих питања, нити предлога, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић закључио је састанак у 10,00 часова.

Друга седница колегијума 01.02.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више