Хроника моравичког округа емисија 12
Креће акција „Уредимо и очистимо Моравички округ“
Хроника моравичког округа емисија 12
Креће акција „Уредимо и очистимо Моравички округ“

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

 

Поштијући мере Владе Републике Србије (забрана окупљања више од два лица), седница колегијума је заказана и одржана телефонским путем.

kızılay escort
eryaman escort
ankara escort bayan
demetevler escort
ankara escort
keçiören escort
sincan escort
escort ankara
rus escort
çankaya escort

 

Седници се одазвали: Др Светлана Тадић,  шеф Одсека Санитарне инспекције,  Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Мирослав Војиновић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор и Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву.

 

Информација о раду инспекција у априлу 2020. године, са посебним освртом на организацију рада за време ванредног стања, посебне и специфичне контроле ако их је било, ангажовање ван седишта округа и сарадња са локалним самоуправама и инспекцијама

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у достављеном  извештају о раду за април, истакао је да је ова инспекција извршила 2 утврђујућа и 26 ванредних надзора. У наведеном периоду донета су 2 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека здравствне инспекције, у писаном извештају је  навела да су санитарни инспектори: Зорица Делић, Слађана Борисављевић, Данијела Вукосављевић и Милић Ђукановић, у време ванредног стања, почев од 16.03.2020. године распоређени на граничним прелазима: Гостун, Увац, Котроман и извештаје о раду предају Одсеку за санитарни надзор Ужице, који даље о њиховом раду извештава Министарство здравља. Током априла, у Одсеку Чачак радио је инспектор Милић Ђукановић (2 седмице) и др Светлана Тадић све време, при чему је реализовано: 17 редовних, канцеларијских надзора и донето 10 решења, ванредни канцеларијски надзори са решењима за лица из контакта са мерама ограниченог кретања, односно кућне изолације- 318. Присуство састанцима Радног тима за праћење Корона вируса на територији Града Чачка (укупно 30 састанака).

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је током априла извршен санитарни преглед код 261 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 245, док је број пошиљки животних намирница износио 16. У контролисаном периоду донето је укупно 245 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током априла није било забрањених пошиљки. Истакао је да је поред редовних активности вршен и здравствени надзор над путницима на граничном прелазу Котроман приликом уласка у Републику Србију, према инструкцијама Министарства здравља.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у  достављеном извештају навео је да је током априла, у рад примљено и обрађено 206 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 206 записника и донето 211 решења о дозволи увоза. Истакао је да се послови у време ванредног стања за сада обављају нормално. Посебних и специфичних контрола није било, нити је било ангажовања ван територије округа.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за претходни месец, истакао је да је извршен  укупно 21 надзор и то: на основу Закона о шумама 18, Закона о дивљачи и ловству 3, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. У току претходног месеца поднето је 12 прекршајних и 3 кривичне пријаве. Одузето је 392 м³ дрвета, изречене 2 осуђујуће пресуда, са казном у износу од 30.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, у писаном извештају навела је да су токoм априла инспектори овог Одељења примили у рад 140 предмета, решили 125 предмета, сачинили 65 записника, донели 35 решења и издали 22 сертификата.

 

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају о раду своје инспекције за април 2020. године, истакао је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 13 контрола: дораде семена 4, промета ђубрива 3-13 узорака, промета биља 1, промета пестицида 1, промета семена  1-6 узорака, промета садног материјала 1-6 узорака, остале контроле 2. Контрола по Правилнику за коришћење подстицајних средстава 1. Издат је 1 биљни пасош, донето 4 решења о препакивању семена и 1 налажуће решење. Издато 2 фитосертификата.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, истакла је да су током априла вршени само канцеларијски послови, без изласка на терен.

 

Биљана Станојевић, координатор за заштиту животне средине у Одсеку за интегрисано загађење, у достављеном извештају за април, навела је да је од увођења ванредног стања због пандемије изазване вирусом корона, републичка инспекција за заштиту животне средине, сходно препоруци Владе Републике Србије, у циљу смањења контаката, акценат дала канцеларијским инспекцијским надзорима. У сваком тренутку инспектори су били спремни да, уколико се укаже потреба, изађу на терен и поступе у складу са овлашћењима из делокруга своје надлежности. Истакла је да је током априла користила годишњи одмор.

 

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду  ове  инспекције за април 2020. године, истакао је да је у Одељењу тржишне инспекције у Чачку, по препоруци Сектора тржишне инспекције, организовано стално дежурство инспектора ради пријема представки грађана и давања обавештења из своје надлежности, за време трајања ванредног стања. Одељење је у свакодневној комуникацији са Сектором тржишне инспекције ради размене информација и извештавања о извршеним надзорима по пријавама грађана. У току трајања ванредног стања, Одељење у Чачку је усвакодневној комуникацији са трговцима ради прибављања информација о стању у области снабдевања грађана основним животним намирницама. Током априла тржишна инспекција је извршила 10 инспекцијских прегледа, саставила 10 записника и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Валентина Стефановић, начелник  Одељења туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је ова инспекција од увођења ванредног стања, због појаве корона вируса, од 16. марта 2020 године, обуставила рад са странкама путем непосредног контакта. На сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и на улазу у пословне просторије округа, у Чачку и Ивањици, остављена су обавештења за контакт са инспекцијом, мејл и бројеви телефона, за питања, савете и доставу представки. Рад туристичке инспекције у време пандемије организован је у складу са одлукама Владе Републике Србије. У априлу месецу, туристичкој инспекцији су путем телефона пријављена 2 угоститељска објекта у Мрчајевцима, због обављања делатности супротно Одлуци Владе РС. Представке су одмах прослеђене надлежном органу јединице локалне самоуправе од кога је накнадно достављен одговор да је извршена провера на терену и да је утврђено да је један објекат био затворен а да се у другом објекту вршила услуга, сходно поменутој одлуци, преко шалтера, без уласка лица у објекат. Током априла било је више позива телефоном, којом приликом су се угоститељи распитивали за услове за обављање угоститељске делатности, опремљеност угоститељских објеката, кетеринг и слично, као и питања која су се односила на обавезе агенције и права путника код отказивања туристичких аранжмана због пандемије корона вируса.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је у току априла, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 13 инспекцијских надзора, и то  ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 13. На фактичком раду није затечено ни једно лице. Није било решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Није било захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 3 надзора, и то ванредна. Извршен је 1 надзор поводом тешке повреде на раду. На фактичком раду  није било  затечених лица. У априлу није било интегрисаних надзора. Истакао је да је током априла радило 6 инспектора, у Чачку 5 и 1 у Ивањици. Одлуком директора Инспектората рада, инспектор Бојана Дашић ради од куће, а од 13.04.2020. године користи други део годишњег одмора за 2019. годину.

 

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у писаном извештају о раду за претходни месец истакла је да је сачинила 2 обавештења- извештаја и извршила 20 контрола теретних камиона. Навела је да је од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  добила решење бр. 130-05-4/2020-02-48, од 16.03.2020. године, којим јој је одобрен рад од куће.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за април  истакла је да је у рад примила 8 управних – вануправних предмета, извршила је 4 редовна инспекцијска надзора. Сачинила је 3 записника, 18 обавештења и извештаја и обавила 3 службене саветодавне посете.

 

Слађана  Парезановићруководилац  Школске  управе  у  Чачку, у  извештају о раду  за  април  2020  године  истакла  је да  су  обављене  следеће  активности: Рад са

директорима школа, све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи и подршке у процесу учења на даљину. Рад са родитељима: одговарање на све потребне дилеме. Пружање саветодавне помоћи и подршке основним школама за припрему пробног завршног испита ученика 8. разреда. Пружање саветодавне помоћи и подршке средњим школама за припрему плана уписа за школску 2020/2021. Организовање подршке МПНТР ученицима 8. разреда који немају услова за учење на даљину ( мобилни телефони и интернет картице). Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са  медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

Рад руководиоца Школске управе у раду Радног тима за праћење ширења Корона вируса на територији града Чачка.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.04.2020 – 30.04.2020. године, заведен  је укупно 2542 предмета, активних је 1133, а архивираних 64 .

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више