Обележена 86. година од смрти Војводе Степе Степановића
Осма седница Моравичког управног округа
Обележена 86. година од смрти Војводе Степе Степановића
Осма седница Моравичког управног округа

Пета седница колегијума 04.05.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководи мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Присутни: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпспекције, Мирјана Зарић, координатор ветеринарске инспекције, Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор (замена за Валентину Стефановић, начелника туристичке инспекције), Предраг Васиљеивић, начелник тржишне инпспекције, Слађана Мијатовић, в.д. начелника Школске управе, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Валентина Кецовић фитосанитарни инспектор, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор.

Састанак инспекција са привредницима

Начелник Јоловић обавештава чланове колегијума да ће у другој половини маја бити одржан састанак са привредницима сходно Закону о инспекцијском надзору, тема састанка би била везана за превентивни рад инспекција и сузбијање сиве економије, односно рада на црно. Састанак ће бити заказан у сарадњи са Инспекторатом рада и Оделењем Регионалне привредне коморе Краљево у Чачку.

У Дому за старе у Вранићима инспекције поступале по закону

Након обавештења о планираном састанку Јоловић др Светлану Тадић и Зорана Шеварлић да га информишу о случају Дома за старе у Вранићима.

Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције, сматра да је највећи проблем у овом случају, по његовом мишљењу, настао код добијања решења и лиценце за рад овог Дома. Указује на обавезу и услове које је потребно да испуни објекат да би добио решење, што у овом случају, по његовом мишљењу је било спорно. Истиче да су услови за добијање лиценце следећи: решење противпожарне заштите се добија након 60 дана, решење Министарства здравља за обављање здравствене делатности у оквиру Дома, решење о санитарним условима за обављање делатности, након прикупљања свих наведених сагласности и решења Министарство за рад издаје решење о дозволи рада објекта. Шеварлић сматра да је погрешан редослед добијања решења, указује на потребу да објекат прво испуни све Законом прописане услове а тек након тога добијање решења. Важно је истаћи, како је рекао, да је ова инспекција добила позитивну оцену за рад, и што је врло важно истаћи у раду није било пропуста.

Др Светлана Тадић, истиче да Санитарна инспекција од 2004. године не издаје сагласности за обављање делатности. Тадић указује на чињеницу да Министарство није информисано и да је издало лиценцу за рад до 2019. године. Такође, обавештава присутн да је ова инспекција три пута била у контроли овом објекту и том приликом вршила контролу услова за рад, просторија и лица која обављају делатности. Инспекција је добила обавештење од Завода за јавно здравље о појави епидемије у објекту, након чега су обављени прегледи, узети брисеви, забрањен рад лицима који имају симптоме, свакок дана су контролисане мере које су наложене. Што се тиче документације постоје склопљени уговори са Заводом за јавно здравље о редовном узимању брисева, уговор са установом која се бави дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом. Др Тадић износи чињеницу да су у Дому смештена лица животне доби од 80 до 90 година живота претежно са хроничним болестима.Што се тиче услова у Дому они су добри, особље стручно, коректно и вредно и истиче да лица која су корисници услуга ове установе одбијају да се иселе.

Извештај о раду инспекција у априлу 2015.године

Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције поднео је извештај о раду ове инспекције за протекли месец у коме је речено да је било 37 редовних контрола у Одсеку Ужице, 44 поступања по пријавама грађана. Донето је 10 решења о испуњености услова за почетак обављања здравствене делантости, и извршен је један контролни преглед. Укупно су извршена 92 инспекцијска надзора. Решењем су наложено отклањање недостатака, у пет случајева издата су 10 решења – сагласности за обављање здравствене деланости и поднет је захтев за покретање прекршајног поступка.

Валентина Стефановић начелник одељења – Сектор за туристичку инспекцију, начелник Одељења Краљево, овластила је Весну Милекић, туристичког инспектора у Моравичком управном округу, да присуствује састанку колегијума. Туристичка инспекција поднела је извештај за април 2015.године. Речено је да је ова инпсекција у априлу 2015.године на подручју Моравичког управног округа, извшрила укупно 35 контрола, од тога: 26 редовних кионтрола у некатегорисаним угоститељским објектима за исхрану и пиће; 7 контрола по пријавама (у Ивањици три, у Горњем Милановцу 2, а у Чачку две контроле), од којих је једна контрола у Чачку вршена ноћу уз асистенцију полиције; урађене су две контроле извршења раније донетих решења. Предузете мере за претходни месец су: донета два решења о забрани рада – бесправног обављања угоститељске делантости физичким лицима у Чачку и Ивањици; донето пет решења о отклањању недостатака. Поднето је девет захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. У априлу месецу вршена је контрола пословања угоститељског објекта у Чачку у ноћним сатима уз асистенцију МУП-а Полицијске управе Чачак. Истакнуто је да Туристичка инспекција у ноћним контролама има потребу за асистенцијом полиције којој се у тим случајевима обраћа захтевом и са истом има одличну сарадњу. Када је реч о условима за рад постоје тешкоће у обављању послова и радних задатака узрокованих већим бројем инспектора у једној канцеларији, што се тиче опреме за рад нема проблема. Радна дисциплина и понашање инспектора на највишем нивоу.

Мирјана Зарић шеф Одсека Ветеринарске инспекције у Моравичком управном округу, поднела је извештај за месец април 2015. године и дала следеће податке. У априлу месецу примљено је 332 предмета, инспекција је решила 301 предмет, написала 226 записника, донела 74 решења, издала 39 сертификата, сачинила 14 службених белешки. Ветеринарска инспекција је поднета шест прекршајних пријава, поднела једну пријаву за привредни преступ.

Срђан Ковачевић шеф Одсека шумарске и ловне инпсекције поднео извештај за април у ком периоду су остварени следећи резултати: у рад примљено 28 предмета, извршено исто толико контрола, као и написано записника. Донета су три решења о налагању отклањања неправилности, поднет један захтев за покретање прекршајног поступка, репено 9 пријава у износу казни од 45.000 динара. Ковачевић је поново истака да је за унапређење рада овог Одсека у 2015.години потребно попунити систематизована радна места, извршити измене и допуне Закиона о шумама и Закона о дивљачи и ловству, као и побољшати материјалне услове за рад инспектора.

Биљана Станојевић републички инспектор за заштиту животне средине истакла је да је ова инспекција у месецу априлу примила у рад седам предмета, извршила 12 контрола, написала једанаест записника, сачинила једну службену белешку, донела три решења о отклањању неправилности, поднела два захтева за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инпсектор поднео је извештај за април 2015.године у коме је истакао да је обрађено 277 захтева, извршен исти број контрола, као и сачињено записника. Донете је 288 решења о дозволи увзоа и издато 55 сертификата за извоз (у Републику Македонију).

Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијски надзор – Инспекција за друмски саобраћај у табеларном приказу поднео је следећи извештај: у априлу 2015.године редовних предмета је било 28, инспекцијских прегледа по службеној дужности 126, остала поступања 8, сачињена 23 записника, једна службена белешка, донето 22 решења, извршних решења било је једно, донета је једна забрана, 13 прекршајних налога.

Валентина Кецовић фитосанитарни инспектор поднела је извештај за рад ове инспекције. У извештају је истакла да су она и Драгана Шћекић у априлу месецу урадиле 54 контроле, донеле 7 решења о препакивању семена, два решења о налагању мера, издале 9 фитосертификата, донеле два решења о забрани промета, у априлу месецу ставиле су ван промета количину од 5050 кг. узеле узорака 17.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, поднето је извештај за период 01.04. 30.04.2015.године, истакао је да је у назначеном периоду извршено 276 санитарни преглед код пошиљки предмета опште употребе, док је број пошиљки животних намирница износио 16. У односу на прегходни месец број захтева за преглед увозне пошиљке бележи благи пад. Рисимовић је истакао да у наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Рисимовић износи податак да је у извештајном п ериоду донето укупно 276 сагласности за царињење увозних пошиљки, док коначна решења о одобрењу – промету пошиљке доносе се континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, поднела је извештај о раду ове инпсекције за април 2015.године у коме је дала следеће податке: број примљених предмета 168, број редовних надзора 164, контролних надзора 50, ванредних надзора четири, укупан број надзора 218, од тога укупно донетих решења 107, решења за отклањање недостатака 12, 61 решења за забрану рада лицима, број поднетих пријава 12, број наплаћених мандатних казни 6. Тадић је казала да је у извештајном периоду санитарна инспекција радила попис објеката под санитарним надзором за територију Моравичког управног округа, па је дошло до одступања од месечног плана рада. Такође је истакла да је ова инспекција у априлу обавила ванредни надзор у Дому за старе „Перо Марић“ у Вранићима и наложила мере за сузбијање заразних болести, чије је спровођење пратила контролним надзорима.

Предраг Васиљевић, начелник Одељења тржишне инспекције, поднето је извештај за април 2015. године у коме је истакао да је извршено 71 инспекцијски преглед, састављено толико записника, донето 15 решења о отклањању утврђених неправилности, донето 4 решења о одузимању робе, поднето 17 захтева за покретање прекршајног поступка, стављено ван промета робе у вредности од 84.100,00 динара. Васиљевић истиче да су међуљудски односи у колетиву добри.

Слађана Мијатовић, овлашћено лице за рад ШУ Чачак, истиче да је законски штрајк у већини чачанских школа и у једном делу школа у Моравичком округу трајао и у априлу месецу. Штрајк је дефинитивно окончан 29.априла 2015.године изласком чачанске Гимназије из штрајка. Један део школа, истиче Мијатовић, изашао је из штрајка на почетку априла. Школска управа је сва дешавања свакодневно пратила и редовно слала извештаје у Министарство. У априлу месецу вршене су и контроле обрачуна за плате запослених који су штрајковали у марту месецу. Плате су исплаћене у складу са бројем сати ефективног рада, што је у складу са Законом о штрајку. 24 и 25 априла 2015 године спроведен је пробни завршни испит у свим школама у Србији, тако и у Моравичком округу. Руководилац групе за послвое основног образовања др Славица Јашић, посетила је Школску управу у време пробног завршног испита и са овлашћеним лицем за рад Управе обишла пет школа. Важно је нагласити да је Школска управа у току априла обављала редовне послвое као и ванредне по налогу послодавца. Мијатовић је истакла да је у априлу присуствовала на два састанка у Београду, затим у посети школама које су у месецу који претходи прославили дан школе, као и дану Општине Горњи Милановац.

Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, поднела је извештај о раду инспекције која чини три одељења. Милун Вранић, пољопривредни инспектор у току априла месеца направио је 9 записника, донео четири решења о налагању и поднео један захтев за покретање прекршајног поступка.

Пољопривредни инспектор Ранка Милосављевић, у априлу је извршила 19 инспекцијских контрола, а Сузана Каровић, инспектор за алкохолна и безалкохолна пића користила је годишњи одмор за прошлу годину, тако да није поднето извештај за април месец.

Живорад Богосављевић, водопривредни инпсектор, није присуствовао колегијуму из разлога што је користио годишњи одмор. Богосављевић је благовремено доставио извештај у табеланом приказу из кога се види да је у априлу написао 23 записника, донето 9 решења и написао 7 дописа.

Дана 30.04.2015.године Инспекција за рад и заштиту на раду доставила је извештај о раду ове инспекције у априлу месецу, техничком секретару Стручне службе Округа у ком је наведено: у току априла месеца извршено је: укупно 77 инспекцијских надзора, по захтеву странка 22, по службеној дужности 52 и контролних надзора три. На фактичком раду затечено је 14 лица од којих је након надзора пет лица склопило уговоре о раду. Донето је укупно 4 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 2 од тога један захтев је уступљен месно надлежној инспекцији, а по једном захтеву је донето решење о одбијању захтева као неоснованог. Поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка. Надзора у области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 19, од тога 16 редовних, по захтеву странке један, два надзора поводом поврфеде на раду са две тешке повреде на раду. Донето једно решење о испуњености услова, два захтева за покретање прекршајног поступка. Интегрисаних надзора је извршено 17, превентино поступање два, број лица на фактичком раду један и са њим је заснован радни односа.

Пета седница колегијума 04.05.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више