Савет Моравичког округа одржан у Милановцу
Одржан састанак штаба за ванредне ситуације
Савет Моравичког округа одржан у Милановцу
Одржан састанак штаба за ванредне ситуације

Пета редовна седница Савета МУО

Седницом председава мр Слободан Јоловић, председник  Савета Моравичког управног округа. Седници присуствују Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, Красомир Красић, начелник Одељења ПУ Чачак, Душан Негојевић, шеф Одсека криминалистичке полиције ПУ Чачак, Боривоје Гачић, командант ВСБ, Мирјана Зарић, шеф Одсека вентеринарске инспекције, Божидар Гројић, туристички инспектор из Ивањице, Никола Савић, инспектор рада из Чачка, Сузана Каровић, координатор пољопривредне  инспекције  из Чачка, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Данијела Ковачевић Милић, саветник у ШУ Чачак, Далибор Вранић, грађевински инспектор из Ивањице, Миљко Главинић, руководилац Одељења за урбанизам из Ивањице, Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине, Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, Александар Јевтовић, начелник општинске управе у Горњем Милановцу, Драган Рапајић, главни инжењер РЈ ЈП „Србијаводе“ Чачак, Милован Глишић директор ЕД Чачак и Милан Драшкић, директор Градске стамбене заједнице.

 

Разматрање и усвајање информација о реализацији плана уписа у основне и средње школе на подручју МУО, о раду подручних јединица органа државне управе за првих девет месеци 2017. године, о стању јавног реда и мира, безбедности у саобраћају и активности Сектора за ванредне ситуације за 9 месеци, о формирању јединица цивилне заштите опште намене, о припрема субјеката за наступајући зимски период, о спровођењу превентивних мера одбране од поплава на водотоцима  првог и другог реда, о спровођењу Закона о озакоњењу објеката, о спровођењу Закона о становању и одржавању стамбених зграда и примени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017. годину  

 

Слободан Јоловић, председник  Савета МУО, позвао је присутне известиоце да поднесу своје извештаје.

 

Данијела Ковачевић Микић, саветник у Школској управи Чачак, истакла је да је према расположивим подацима осми разред у 2016/17. години завршило 2020 ученика: 1131 ученик у Чачку, 395 ученика у Горњем Милановцу, 307 у Ивањици и 187 у општини Лучани. Навела је да су то подаци који се односе на 18 школа са територије Града Чачка (укључујући и Основну школу за образовање одраслих), 7 школа са територије Општине Г. Милановац, 9 школа са територије Општине Ивањица и 6 школа са територије Општине Лучани. На Завршни испит, у јуну месецу, није изашло 10 ученика, што практично значи да је њих 2010 положило Завршни испит у јунском року. За 2017/2018. школску годину, у 12 школа Моравичког управног округа, ученицима осмог разреда било је понуђено 66 образовних профила или „занимања“: 4 у Лучанима, у Средњој школи „Драгачево“, 9 у Ивањици у Гимназији и у Техничкој школи, 12 у Горњем Милановцу, у Гимназији, Економској школи и Техничкој школи, 41 у Чачку, у Гимназији, Економској школи, Техничкој школи, Медицинској школи, Прехрамбено-угоститељској школи, Машинско-саобраћајној школи и Музичкој школи. Трогодишња занимања била су понуђена кроз 12 занимања, а четворогодишња занимања, за која је постављен праг од 50 освојених бодова на Завршном испиту и у успеху ученика од шестог до осмог разреда, била су понуђена кроз 54 образовна профила. У првом уписном кругу, сва места, на свим образовним профилима попуниле су следеће школе: Гимназија, Економска школа и Медицинска школа у Чачку и Економска школа у Горњем Милановцу. Техничка школа у Чачку попунила је једно преостало слободно место после другог уписног круга, а Прехрамбено-угоститељска школа попунила је пет преосталих слободних места после другог уписног круга, тако да у овом тренутку има шест средњих школа у Моравичком управном округу са попуњеним капацитетима. Слободних места за распоређивање ученика у трећем уписном кругу, тј. после августовског рока за Завршни испит остало је у следећим школама: у Техничкој школи у Ивањици (3 места на образовном профилу машински техничар за компјутерско конструјисање, 15 места на образовном профилу  техничар дизајна одеће); у Средњој школи „Драгачево“ (6 места за гимназију- општег типа, 3 места за финансијског администратора, 3 места за хемијско- технолошког техничара, 4 места за бравара – заваривача); у Техничкој школи у Горњем Милановцу (16 места за техничара за индустријску  фармацеутску технологију, 1 место за бравара); у Машинско – саобраћајној школи у Чачку (1 место на занимању модни кројач, 2 места на занимању дрворезбар, мада је за ово занимање потребно положити пријемни испит); у Гимназији „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу (9 места у  гимазији  општег типа, где се део наставе одвија на енглеском језику, с  тим што на ова места могу конкурисати само ученици који су положили и  пријемни испит за ову школу). Гимназија у Ивањици остала је ове године без одељења ученика са посебним склоностима за математику, јер је пријемни испит положило само 6 ученика, што није било довољно да би се одобрило одељење за које је била прописана квота од 20 ученика.

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, упознао је присутне са чињеницом да је у писарници Моравичког управног округа, за првих девет месеци  2017. године, заведено укупно 6831 предмета, активних је 2637, а архивираних 4031. Позвао је руководиоце републичких инспекцијских служби да поднесу  извештаје о раду својих инспекција, за првих девет месеци 2017. године.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да су током првих девет месеци 2017. године, вршене редовне и ванредне контороле, како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. У рад је примљено 70 предмета, извршено 75 контрола, састављено 60 записника, 15 службених белешки и 22 дописа. У контролисаном периоду донето је 9 решења, 1 закључак, сачињено 5 извештаја и поднето 6 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, навела је да је током првих девет месеци у рад примљено 905 предмета. Извршено је 1440 редовних, 273 контролних и 52 ванредна надзора. Укупан број надзора је 1802. У контролисаном периоду донето је укупно 457 решења, од којих 162 решења за отклањање недостатака, 296 решења за забрану рада лицима и 1 решење за забрану промета. Узето је 415 брисева за контролу хигијенског стања, 2 узорка  хране по мониторингу. Уручено је 42 прекршајна налога и поднето 24 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, подносећи извештај, навела је да је ветеринарска инспекција за првих девет месеци 2017. године, у рад примила 2400 предмета, решили 2141 предмет и сачинили 1676 записника. У наведеном периоду донето је укупно 597 решења, издато 278 сертификата, сачињено 47 службених белешки, поднете 34 прекршајне пријаве и 12 пријава за привредни преступ.

 

Никола Савић, инспектор трада, истакао је да је инспекције рада према деветомесечном извештају, у области радних односа, извршила укупно 343 инспекцијска надзора, од којих по захтеву странака 86, по службеној дужности 200, контролних 56 и 1 потпуни инспекцијски надзор. На фактичком раду затечено је 66 лица, с тим што је са 60 закључен уговор о раду. Донето је 16 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271. било је 4. У наведеном периоду поднето је 10 захтева за покретање прекршајног поступка и издата 2 прекршајна налога. У области безбедности и здравља на раду, у периоду од 9 месеци извршено је укупно 150 надзора, од чега 79 редовних, 5 контролних, 2 надзора по захтеву странака, 61 надзор поводом повреде на раду, од којих 58 надзора поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом лаке телесне повреде, 1 надзор поводом колективне повреде на раду и 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом. У контролисаном периоду донето је 6 решења којима је наложено отклањање 6 повреда закона, 4 решења о забрани рада, 3 решења о испуњености услова, 3 решења  о покретању прекршајног поступка против запосленог, 16 захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца и одговорних лица, 4 решења за покретање прекршајног поступка против предузетника, 2 решења за покретање прекршајног поступка против лица за БЗНР и 1 кривична пријава. У наведеном периоду, у овој области контрола, затечено је 54 лица на фактичком раду, с тим што је са истима, након извршених котрола закључен уговор о раду. У протеклих 9 месеци извршено је укупно 190 интегрисаних надзора и 4 контролна надзора извршења решења. Донето је 10 решења којима је наложено отклањање повреда Закона и 2 решења о забрани рада. На фактичком раду затечено је 126 лица, с тим што је са 130 склопљен уговор о раду. Било је 1 превентивно поступање и 27 указивања. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. У првих 9 месеци спроведено је укупно 683 инспекцијска надзора, а на фактичком раду затечено је укупно 246 радника, с тим што је са 244 закључен уговор о раду. Највећи број радника затечен је код послодаваца у области грађевинарства и прераде воћа и поврћа. У овом период десила се и 1 колективна тешка повреда, са смртним исходом, у предузећу „Милан Благојевић“ у Лучанима, где су два тешко повређена радника подлегла повредама и 1 тешка повреда, са смртним исходом, у предузећу „ЕЛИТ ИНОКС“ у Чачку, где је тешко повређени радник подлегао повредама.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је за протеклих 9 месеци извршио санитарни  преглед код 2346 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 2211, док је број пошиљки животних намирница износио 135. У наведеном периоду биле су 2 здравствено неисправне пошиљке, у количини од 20.264 кг, у вези којих су донета 2 решења о уништењу, а пошиљке су уништене. У период од 9 месеци донето је укупно 2331 решење којим се одобрава промет пошиљки, а код 15 увозних пошиљки, лабораторијски прегледи су у току.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор је за девет месеци, у рад примио 1821 захтев, извршио 1821 контролу, сачинио 1821 записник, донео 1230 решења о дозволи увоза и издао 451 сертификат за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, подносећи деветомесечни извештај навела је да је пољопривредна инспекција  за девет месеци 2017. године  извршила укупно 405 инспекцијских контрола, донела 40 решења, поднела 22 прекршајне пријаве, 3 пријаве за привредни преступ и 1 кривичну пријаву.

 

Божидар Гројић, туристички инспектор, истакао је да је туристичка  инспекција   током девет месеци 2017. године, извршила укупно 188 контрола и то: 132 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, од чега 25 контрола по пријавама, 29 редовних, свеобухватних контрола, 13 редовних, циљаних контрола, 16 ноћних контрола, 34 контроле обављања угоститељских делатности  на сајмовима, вашарима и сличним манифестацијама и 15 контрола извршења раније донетих решења, 12 контрола у угоститељским објектима за смештај, од чега 1 контрола извршења раније донетог решења; 25 контрола у објектима домаће радиности; 16 контрола туристичких агенција, од чега 3 контроле по пријавама и 3 службене саветодавне посете. У контролисаном периоду донето је укупно 10 решења о забрани рада, 2 решења о отклањању утврђених недостатака, 1 закључак о дозволи извршења решења, а постигнут је и 1 договор у турустичкој агенцији. Поднето је 15 захтева за покретање прекршајних поступака и издато 14 прекршајних налога.

 

Красомир Красић, начелник Одељења полиције, ПУ Чачак, подносећи извештај о стању јавног реда и мира на територији Моравичког управног округа, истако је да је током претходних девет месеци евидентирано 306 прекршаја, што је за 9,73% мање од броја прекршаја који су извршени током претходне године. Према његовим речима, није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, нити тежих облика прекршаја. Прекршајне пријаве су поднете против 377 лица, и то најчеше за прекршаје извршене у угоститељским објектима. Евидентирано је 76 догађаја са елементима прекршаја у угоститељским објектима, 71 догађај извршен на улици, 9 прекршаја извршених у кући (стану), 5 у васпитно образовним установама, 4 на спортским манифестацијама и 110 догађаја на „осталим“ местима. На подручју Града Чачка евидентирано је 137 прекршаја против јавног реда и мира, на подручју ПС Горњи Милановац 71, Ивањице 59 и Лучана 39 прекршаја. У периоду за претходних девет месеци, на подручју ПУ Чачак, одржано је 508 јавних скупова, са око 300.979 учесника. Евидентирано је 30 културно – забавних окупљања, са око 186.170 учесника. У истом периоду одржано је 399 спртских манифестација, којима је присуствовало око 72.690 лица, 32 политичка скупа, са око 5251 учесником и 28 „осталих“ окупљања. Према његовим речима, није било тежих облика нарушавања јавног реда и мира током одржавања наведених скупова.

 

Душан Негојевић, шеф Одсека криминалистичке полиције, у деветомесечном извештају о сузбијању криминалитета на територији Моравичког управног округа, навео је да је евидентирано 1337 кривичних дела, што је према његовим речима за 4,29% мање у односу на исти период претходне године. На подручју Града Чачка евидентирано је 852 кривична дела, за 63,72% мање од претходне године. На подручју ПС Горњи Милановац  евидентирано је 248 кривичних дела, односно за 18,55% мање него прошле године. На подручју Ивањице евидентирано је  укупно 142 кривична дела, или 10,62% мање и на подручју ПС Лучани 95 кривичних дела, односно 7,11% мање у односу на прошлу годину. Када је у питању привредни криминал, према његовим речима, евидентирано је укупно 135 кривичних дела, а кривичне пријаве су поднете против 125 лица. У контролисаном периоду заплењено је  1543 бокса цигарета, 778,48 килограма резаног дувана, без ознаке произвођача, без акцизних маркица и документације о набавци и заплењено 628 литара нафте. У области сузбијања високо –технолошког криминала одузето је 402 артикла на којима су била истакнута обележја заштићених робних марки, 149 црквених календара, 21 дечија играчка и 33 оптичка компакт диска. У вези са тим, против 42 лица су поднете кривичне пријаве. У области општег криминала, према његовим речима, евидентирано је 1141 кривично дело, од којих су 48,73% имовински деликти, 21,30% кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, 12,27% кривична дела против брака и породице, 6,49% кривична дела против здравља људи – кривична дела везана за злоупотребу опојних дрога, 3,77% кривична дела против живота и тела и 3,16% кривична дела против јавног реда. Од тежих кривичних  дела, према његовим речима, треба издвојити кривично дело  убиства, извршено у мају 2017. године, у Кушићима, општина Ивањица. У периоду од првих девет месеци, на територији Моравичког управног округа одузето је укупно 54,673,55 грама опојних дрога, од чега: 159,66 грама хероина, 51.469,53 грама марихуане, 1145,2 грама кокаина, 640,06 грама амфетамина, 1000 грама хашиша и 0,7 грама екстазија. Осим наведене дроге, одузета су  258,4 грама, 176 комада и 3 мл. „осталих“ опијата, који се могу користити као опојна дрога. За првих девет месеци евидентирано је  140 кривичних дела насиља у породици, а против извршилаца су поднете кривичне пријаве. Приметно је повећање броја ових кривичних дела и то за 11,11% у односу  на исти периоду  2016. године. Истакао је да је од 01.07. 2017. године почео са применом Закон о спречавању насиља у породици, који је увео значајне новине у тој области, као и могућност предузимања одређених мера у циљу заштите жртава породичног насиља. У вези са тим полицијски службеници су  у 129 случајева изрекли неку од законом предвиђених мера, као што је мера привременог удаљења учиниоца из стана или  меру привремене забране учиниоцу да контактира или прилази жртви.

 

Борко Лазовић, командир саобраћајне полиције у Чачку, говорећи о стању безбедности саобраћаја, навео је да се у протеклих девет месеци догодило 516 саобраћајних незгода, што је за 0,96% мање него у истом периоду прошле године. Од укупног броја саобраћајних незгода, према његовим речима, 298 незгода је са настрадалим лицима, у којима је 10 лица погинуло, а повређено је 475 лица. На подручју Града Чачка догодиле су се 362 саобраћајне незгоде, у којима су 3 особе погинуле, а повређено је 351 лице. На подручју општине Горњи Милановац догодиле су се 102 саобраћајне незгоде, у којима је 6 лица погинуло, а 69 је повређено. На територији ПС Ивањица догодила се 21 саобраћајна незгода, у којима је  25 лица повређено, на подручју ПС Лучани догодила се 31 саобраћајна незгода, у којима је 29 лица повређено. Приликом контрола саобраћаја откривено је укупно 16079  прекршаја, а највише њих се односи на прекорачење брзине  5989 и невезивања појаса у току вожње  3566. Истакао је да је  Полицијска управа у Чачку одржала и низ предавања у циљу повећања безбедности деце у саобраћају, и то током септембра, 94 предавања у 37 основних школа са територије Моравичког управног округа.

 

Боривоје Гачић, командир ВСБ, подносећи  извештај о раду Одељења за ванредне ситуације у  Чачку, истакао је да ово Одељење има укупно 97 запослених и то: 82 у ватрогасно спасилачким јединицама, 5 у Одсеку за превентивну заштиту, 3 у Одсеку за управљање ризицима и цивилну заштиту, 5 у Центру за обавештавање и 2 у Одељењу. Од почетка 2016. године смањен је број  запослених за 7 ватрогасаца и 6 запослених на пословима управљања ризицима и цивилне заштите. Пре овог смањења, према његовим речима, било је запослено укупно 110 лица. Укупан број интервенција је износио 1033, од чега се на пожаре односи 844 (310 интервенција на грађевинским објектима, 655 на отвореном простору и 58 на саобраћајним средствима).У пожарима је страдало укупно 8 лица, од тога 5 на територији Општине Лучани, а повређено је укупно 33 лица. Повећан број интервенција је био: 04.03.2017. године – 36 интервенција, 12.08.2017. године (у време одржавања Сабора трубача) – 20 интервенција и 17.09.2017. године – 40 интервенција. Истакао је да овај број интервенција није био у току 24 сата, већ у периоду од 8 до 10 сати. За првих десет месеци, према његовим речима, извршено је укупно 192 редовна и 52 ванредна инспекцијска прегледа, при чему је прегледано 1143 објеката, донето је 186 решења и наложено 1095 мера заштите од пожара. Извршено је и 58 допунских прегледа у сврси категоризације објеката и правних лица према категоријама угрожености од пожара. Поднето је 54 прекршајна налога и 5 захтева за покретање прекршајног поступка. Послови издавања сагласности на техничку документацију и на употребу објеката, сходно Закону о заштити од пожара и прописима везаним за планирање и изградњу се одвијају без проблема. ОВС у Чачку располаже са укупно 35 возила, од чега су 4 путничка (3 користе инспектори за превентиву, 1 ВСЈ ), 3 комби возила, 10 теренских и 18 ватрогасних возила различите намене.  Једно комби возило је од стране ДВД «Горњи Милановац» дато ВСЈ на коришћење, а једно теренско и једно ватрогасно возило је од стране Српско – руског хуманитарног центра из Ниша дато ВСЈ на коришћење. Од ових возила, 2 теренска и 1 путничко које користе инспектори, предложено је за расход. Навео је да је просечна старост 18 ватрогасних возила преко 27 година, што је заиста забрињавајући податак. Од 18 возила, 14 возила је старије од 27 година, а од ових 14 возила, 10 возила је старије од 30 година (6 старије и од 35 година). Истакао је да је једна од активности, која се спроводи у сарадњи са ПУ Чачак и обука „Основи безбедности деце“ из области „Заштита од пожара“ и „Заштита  од техничко-технолошких опасности и природних непогода“.

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, истакао је да ће питање формирања јединица цивилне заштите опште намене, у локалним самоуправама, бити разматрано на седници Окружног штаба за ванредне ситуације, која ће бити одржана у Чачку, 14.11.2017. године. Када је у питању припремљеност субјеката, републичких и локалних јавних предузећа, за предстојећу зимску  сезону, навео је да је ЈП „Путеви Србије“ доставило информацију о потпуној спремности за одржавање деонице аутопута Љиг – Прељина, магистралних и локалних путева. Истакао је да ће се о спремности локалних самоуправа, за предстојећу  зимску сезону,  разматрати на седници Окружног штаба за ванредне ситуације.

 

Милован Глишић, директор огранка ЕД, говорећи о стању нисконапонске мреже, навео је да ЕД Чачак, тренутно има 118000 купаца и 3800 трафо станица. Урађена је реконструкција 350 км нисконапонске мреже и у те сврхе уложено је око 500 милиона динара. На терену се предузимају одговарајуће активности како би се дрвене бандере замениле бетонским, али је, према његовим речима, за то потребно још 3 године. Када су у питању варничења на електро мрежи, сагласио се са констатацијом да су она често узроци пожара. Међутим, варничење на нисконапонској  мрежи није изазвало све пожаре на територији Моравичког управног округа. Комисија је констатовала само три таква случаја. Истакао је да ЕД увек исплаћује накнаду оштећеним лицима.

 

Драган Рапајић, главни инжењер ЈВП „Србија воде“ РЈ Чачак, истакао је да су  сходно пословном Плану и  програму ЈВП „Србија воде“, спроведени или се још увек изводе следећи радови: редовно одржавање водних објеката, односно кошење траве, уклањање растиња, мање поправке круне насипа и облога, из Оперативног плана одбране од поплава. Те активности су спроведене на свим објектима, у целости 100%, сходно обиму одобрених средстава. Нових инвестиционих радова на изградњи није било у 2017. години. Након поплава 2014. и 2016. године и већих елементарних непогода, спроводе се хитно – интервентни санациони радови. У Лучанима се изводе хитни радови на изградњи заштитних објеката поред реке Бјелице, насип, зид, уливи протока, као и други радови, који ће ускоро бити завршени. У Гучи се врши санација оштећења на регулисаној деоници реке Бјелице, која оштећења су настала током поплава 2014. и 2016. године. Према његовим речима, планирано је да радови буду завршени до краја октобра. На релацији Заблаће – Вапа, врши се санација десне обале реке Западна Морава. У том циљу, спроведен је тендер, а планирано је да радови на тој локацији почну ускоро, а рок за окончање истих је 9 месеци, односно до јуна 2018. године. Према речима Рапајића, водотоци 2-ог реда нису у надлежности ЈВП „Србијаводе“, већ у надлежности локалних самоуправа.

 

Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу, говорећи о примени Закона о озакоњењу објеката, истакла је да Округ два пута седмично добије извештаје од локалних самоуправа и исте прослеђује надлежном министарству. Петком се достављају извештаји о висини наплаћених такси, а понедељком извештаји о броју донетих решења о озакоњењу, о рушењу, као  и о броју објеката који су њима обухваћени. Према приспелим подацима, на дан 06.11.2017. године, Град  Чачак је донео 7037 решења о озакоњењу,  Горњи Милановац 1757, Ивањица 621 и Лучани 1113. Од ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката  Град Чачак је озаконио 1825 објеката, Горњи Милановац 827, Ивањица 402 и Лучани 792 објекта. У истом периоду донет је и одређи број решења о рушењу: Град Чачак 1132, Горњи Милановац 3432, Ивањица 359 и Лучани 1581. Када је у питању формирање стамбених заједница, истакла је да је према Закону о становању и одржавању стамбених зграда прописана обавеза скупштина или савета зграда да у року од 6 месеци од почетка рада Регистра стамбених заједница, изврше регистрацију стамбених заједница. У вези са тим, на нивоу Моравичког управног округа, одржано више састанака, како би се убрзале активности око уписа у Регистар. Предложено је да се путем медија, дељењем флајера, као и на други начин, утиче на станаре зграда да региструју своје стамбене заједнице. Самом регистрацијом стамбена заједница постаје субјекат у правном промету, што значи да може остваривати одређена права, конкурисати за новчана средства код органа локалних самоуправа, као и учествовати у расподели донација. Истакла је да је према пристиглим подацима, на територији Града Чачка регистровано 27 стамбених заједница, Горњег Милановца 17, Ивањице 2 и Лучана 7. Када је у питању максимални број запослених у јединицама локалних самоуправа, навела је да је Законом о максималном броју запослених предвиђена обавеза да све јединице локалних самоуправа донесу своје Одлуке о максималном броју запослених за текућу годину. Према Одлуци Града Чачка предвиђено је 1481, односно 154 мање у односу на претходну годину, општина Горњи Милановац 491, мање 7, Ивањица 315, мање 36 и општина Лучани 174, мање 32 у односну на претходну годину.

 

Милан Драшкић, директор Градске стамбене агенције, истакао је да је према расположивим подацима, на територији Града Чачка до сада регистровано 27 стамбених заједница и изразио очекивање да ће већ у понедељак бити регистрован значајан број нових стамбених заједница, односно да ће их бити око 45, обзиром да је прикупљена сва неопходна документација за њихову регистрацију. Навео је да је на нивоу Града Чачка одржано више састанака посвећених овом питању, да је подељен неопходан материјал, као и да ће од 24 новембра започети нови циклус обуке за управнике зграда. Напоменуо је да ће на телевизији „Телемарк“ бити приказана посебна емисија посвећена примени Закона  о становању и одржавању зграда, односно регистрацији стамбених заједница.

 

Александар Јевтовић, начелник општинске управе у Горњем Милановцу, навео је да је до 10.11.2017. године, на територији општине Горњи Милановац регистровано 20 стамбених заједница. Током октобра, према његовим речима, одржани су бројни састанци и подељени шлајери, како би се убрзале активности на формирању стамбених заједница.

 

Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, истакао је да је сарадња надлежних органа на ниво његове локалне самоуправе на задовољавајућем нивоу. На територији општине предузимају се све мере у циљу заштите од поплава, а у наредних 20 – ак дана се очекује завршетак радова на заштитном бедему, на реци Бјелици.

 

Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка, навела је да је сарадња Града Чачка са осталим субјектима добра. Одлуком о максималном броју запослених за Град Чачак, превиђено је смањење за 154 лица и то је, према њеним речима, заиста велики број. Суштина је у томе да Град Чачак има мањи број запослених у одређеним областима, у односу на његове стварне потребе, из којих разлога су ангажована лица на привременим и повременим пословима. Према њеним речима, градоначелник је упутио допис надлежном министарству, како би се овај проблем решио. Изразила  је наду да ће министар Ружић имати више слуха за ову проблематику.

 

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, истакао је да је одлуком општинске власти предвиђено увођење паркиг сервиса у Горњем  Милановцу. Територија града ће бити подељена на 3 зоне, а планирана је и куповина возила „Паук“.  Што се тиче спремности за предстојећу зиму, навео је да је од надлежних субјеката добио уверавања да су сви спремни за испуњавање својих задатака у тој области. За водотоке првог и другог реда донет је оперативни план, а за реконструкцију корита реке Деспотовице потребна су одређена новчана средства. Похвалио је рад Одељења надлежног за озакоњење објеката. Указао је и на неопходност да у општини Горњи Милановац буде систематизовано једно радно место санитарног инспектора, обзиром да Горњи Милановац има велику територију и да на тој територији делатност обавља значајан  број  привредних субјеката.

 

Савет Округа је затим усвојио закључак да се од Министарства здравља, Сектор за инспекцијске послове, затражити да се систематизацијом предвиди једно радно место санитарног  инспектора за територију општине Горњи Милановац, имајући у виду  величину територије ове локалне самоуправе, као  и број привредних субјеката који послују на њеној територији.

Пета редовна седница Савета МУО
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више