Трећа редовна седница Савета МУО
Формира се база незаконито изграђених објеката
Трећа редовна седница Савета МУО
Формира се база незаконито изграђених објеката

Осми редован колегијум

ЗАПИСНИК СА  OСМОГ  РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 07.08.2017. године, у Чачку, са почетком у 8,00 часова

у сали за састанке, у седишту Округа

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана  Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције и Гордана Крсмановић, водни инспектор.

Отсутни: Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, Срђан Ковачевић начелник Шумарске и ловне инспекције (на годишњем одмору) и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку (на годишњем одмору).

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је осми редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са седмог састанка колегијума.

  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у јулу 2017. године, специфичне контроле.

  1. План рада за август године.

  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са седмог  састанка колегијума

 

Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јулу  2017. године, специфичне контроле

 

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је  31. јула 2017. године, у Нишу, одржан састанак министра за државну управу и локалну самоуправу, Бранка Ружића, са начелницима управних округа са територије Републике Србије. На поменутом састанку скренута је пажња на велики број предмета  који се налазе у раду републичких инспекција, а мали број завршених, односно архивираних предмета. У писарници Моравичког управног округа, према његовим речима, у последњих шест месеци, заведено је укупно 4490 предмета, активних је 2721, а архивираних 1654. Поставља се основано питање  шта је са предметима који још увек нису архивирани и да ли се они намерно задржавају „у фиокама“ ? Из тих разлога је неопходно да свака инспекција провери стање својих предмета, како би се утврдио разлог зашто  поједини предмети до сада нису окончани, односно зашто се они више месеци воде као активни.

Здравствена инспекција

 

Др Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај о раду за јул 2017. године, истакла је да је извршено 22 надзора по плану, утврђујућих 9 и ванредних 30. У контролисаном периоду донето је 8 решења за отклањање уочених недостатака и 9 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према њеним речима, током претходног месеца, радило се  уобичајено, а поступало се и по пријавама грађана.

Еколошка инспекција

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца вршени редовни и ванредни  инспекцијски надзори на територији Моравичког, Златиборског  и Шумадијског  управног округа, а поступало се и по захтевима за доделу подстицајних средстава. У рад је примила 12 предмета и извршила 8 инспекцијских прегледа, сачинила 6 записника, 2 службене белешке, 2 дописа и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Санитарна инспекција

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција испунила план Министарства здравља. У рад  је примила 124 предмета, извршила 118 редовних, 54 контролних и 6 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 178. Током претходног  месеца донето је укупно 70 решења, за отклањање недостатака 20 и 50 решења за забрану рада лицима. Поднето  је 4 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено  7 прекршајних налога. Узета  су  44 бриса за контролу хигијенског стања.

Ветеринарска инспекција

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у јулу, у рад  примљено укупно 249 предмета, решено 214, сачињено 190 записника, донето 71 решење, издато 39 сертификата, сачињено 8 службених белешки, поднете 2 прекршајне пријаве и 2 пријаве за привредни преступ.

Инспекција рада

 

Владимир Радосавчевић, координатор Одсека инспекције рада, у извештају за јул, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 45 инспекцијских надзора, од којих, по захтеву странака 19 и 10 по службеној дужности. Контролних инспекцијских надзора је било  16. На фактичком раду је затечено 9 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 1 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка. Захтева за одлагање и поступање  по члану 271. није било. Током јула извршено је укупно 30 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 19 редовних, 4 контролна и 6 надзора поводом повреде на раду, од којих 3 надзора поводом  тешких телесних повреда на раду и 1 надзор поводом лаке телесне повреде. Истакао је и да су вршени надзори поводом смртних повреда, колективних тешких повреда са смртним исходом (Елит Инокс – Чачак и Милан Благојевић – Наменска, Лучани) су још увек у току и  нису завршени, из којих разлога нису ни исказани у извештајима. У контролисаном периоду донето је 1 решење о испуњености услова, 2 решења за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 1 решење о покретању прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 50 лица и са истима је након извршених контрола закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршен је 1 интегрисани надзор. Том приликом,  на фактичком раду су затечена 2 лица и са истима  је закључен уговор о раду. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 2 повреде Закона. Указивања је било 4. У јулу месецу спроведено је 76 инспекцијских надзора код послодаваца у области прераде воћа и поврћа (хладњаче), грађевинарству, угоститељству, преради метала, трговини на велико и мало. Затечено је укупно 59 радника на фактичком раду, а највећи број радника је затечен код послодаваца у области прераде воћа и поврћа. Истакао је и да се у јулу месецу десила једна колективна тешка повреда са смртним исходом у фабрици Милан Благојевић – Наменска у Лучанима, где су два тешко повређена радника подлегла повредама и једна тешка повреда са смртним исходом у предузећу Елит Инокс у Чачку, где је тешко повређени радник након неколико дана подлегао  повредама. Истакао је да су ови инспекцијски надзори још увек у току и да из тих разлога нису исказани у поднетом извештају.

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, реагујући на предходно излагање, истакао је да је надлежна инспекција дужна да предузме све мере како би се  спречило понављање трагичних случајева у предузећу Милан Благојевић – Наменска у Лучанима. Према његовим речима, у последњих 10 – 15 година, у тој фабрици, ништа се није предузело на побољшању заштите и безбедности радника, а настрадало је преко 20 радника.

Гранична санитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 268 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 250, док је број пошиљки животних намирница износио 18. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних   пошиљки. Донето  је укупно 268 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских  анализа.

 

Фитосанитарна инспекција

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 162 контроле, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 2, контрола садног материјала у производњи 1, контрола добре произвођачко хигијенске праксе  код произвођача малина 81, контрола и узорковање свеже малине на остатке пестицида 39, контрола и узорковање свеже малине на норо вирус 35, контрола  производње семена 1, дораде семена 1, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 2. У контролисаном периоду донето је 1 решења о препакивању семена. Узето је 97 узорака и донето 2 решења о забрани промета. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

Тржишна инспекција

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца радила уобичајено. Вршена је контрола откупа пољопривредних производа, бесправног рада, а поступало се и по пријавама грађана.У јулу месец тржишна инспекција је  извршила 63 инспекцијска прегледа, сачинила 63 записника, донела 13 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 17 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за јул 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 257 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 249 решења о дозволи увоза и издато 60 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 64 контроле. У СУР извршено је 17 контрола промета алкохолних и безалкохолних пића, 1 контрола узорковања ОБП и 1 контрола утврђивања услова за производњу ракије. У вези са тим,  донето је  4 решења и поднете 4 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 10 литара ракије у ринфузном стању, у вредности од 30.000,00 динара. Извршено је и 35 контрола, од чега 11 контрола у хладњачама, 13 контрола откупа воћа, 9 контрола откупа пшенице и 3 контроле осталог. Донето је 2 решења. Током јула извршено је и 10 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта и тим поводом донето је 1 решење.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, налази се на годишњем одмору и није доставио извештај о раду своје инспекције за јул 2017. године.

Водна инспекција

Гордана Крсмановић, водни инспектор, истакла је да су током јула вршене редовне контроле вађења речног шљунка, као и контроле субјеката који користе и испуштају воду са комплекса објеката за подземно и надземно складиштење нафте и њених деривата (бензинске станице), као и контроле по поднесцима. Извршено је 9 редовних инспекцијских надзора, 4 ванредна, по поднесцима, сачињено је 13 записника, донето 1 решење и прослеђена 4 обавештења.

Туристичка инспекција

 

Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да су током јула, вршене како ванредне контроле, по пријавама грађана, тако и редовне контроле. На подручју Моравичког управног округа извршена  је укупно 21 контрола и то: 5 ванредних контроле по пријави, 3 редовне – свеобухватне контроле туристичких агенција посредника у продаји туристичких путовања, 4 редовне контроле  повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама, 6 редовних контрола у објектима домаће радиности, 2 редовне, циљане контроле угоститељских објеката поред базена, купалишта, обала река, језера. Обављена је и 1 контрола извршења решења.У наведеном периоду донето је 1 решење о отклањању недостатака и поднета 3 захтева Прекршајном суду. Током јула извршене су 3 ванредне контроле, по пријави. Донето је једно решење о отклањању недостатака (МТУ). Поднета су 3 захтева Прекршајном суду (1-МТУ, 1 неевидентирање примљене рекламације путника у туристичкој агенцији, 1 служење алкохолних пића малолетним лицима). У једном случају, по поднетој пријави Вукосава Толића за угоститељски објеката на Равној Гори, није покренут поступак по службеној дужности, због непостојања услова за покретање поступка, о чему је сходно чл.18 ЗИН-а обавештен подносилац представке. У другом случају поднета пријава је сходно чл. 62 ЗУП-а прослеђена стварно надлежном органу. Вршене су и редовне  свеобухватне  контроле пословања туристичких агенција – посредника. Извршено је 3 контроле у Чачку и том приликом нису утврђене неправилности у раду надзираних субјеката. Туристичка инспекција је вршила и редовне контроле повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама. Извршена је 1 контрола, у време одржавања Сабора фрулаша у Прислоници и 3 контроле у време одржавања вашара у Котражи. Приликом наведених контрола нису утврђене неправилности код надзираних субјеката. Извршено је и 6 контрола обављања делатности у објектима домаће радиности, у Горњој Трепчи. Нису утврђене неправилности у поступању контролисаних субјеката. Ова инспекција је током јула вршила редовне циљане контроле пословања угоститељских објеката поред базена, купалишта, обала река, језера… Ни приликом ових контрола нису утврђене неправилности. Туристичка инспекција је извршила и 1 контролу извршења решења, у Чачку, којом приликом је контролисани објекат био затворен. У овом месецу један туристички инспектор се налази на годишњем одмору.

Школска управа

Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за јул 2017. године, навела је да је током jула одржала појединачне састанке са директорима школа у вези са технолошким вишковима и у вези са оправданошћу њихових захтева за одступање од стручних упустава. Дато је и мишљење о избору директора школа. Обављене су појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад (углавном по захтевима за споразумно преузимање запослених). Спровођене су активности везане за упис ученика у средње школе, као и припреме за Завршни испит у августовском испитном року. Одржан је састанак са помоћником министра Зораном Тубићем, као и састанак са саветником за финансијске послове задуженим за Моравички управни округ. Присуствовало се састанку са представницима МУП-а у вези са организовањем часова одељенске заједнице, које ће они у наредној школској години држати. Присуствовало се и састанку посвећеном организацији „Караван младости“ у Чачку. Обављана је свакодневна електронска координација између школа и Министарства. Вршено је ажурирање и обједињавање многобројних података који се прикупљају из школа. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Обављани су и други послови по налогу Министарства.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.07.2017- 31.07.2017. године заведено је укупно 730 предмета, активних је 704, а архивираних 26.

III тачка дневног реда

План рада републичких инспекција за август 2017. године

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, скренуо је пажњу присутнима на предстојеће манифестације које ће бити одржане на територији Моравичког управног округа,  а то се пре свега односи на 57. Сабор трубача у Гучи, Нушићијаду у Ивањици и Купусијаду у Мрчајевцима. Према његовим речима, неопходно је да санитарна и ветеринарска инспекција обаве појачане контроле квалитета меса, како не би дошло до масовног тровања посетилаца. Подсетио је и на раније случајеве увоза меса сумљивог порекла из Аргентине и других земаља.

IV тачка дневног реда

Текућа питања

Како није било нових предлога, ни сугестија, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 8,55 часова.

Записник водила:                                                                       НАЧЕЛНИК

Слађана Спасовић                                                  МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

шеф Одсека општих послова МУО

                                                                                                мр Слободан Јоловић

Осми редован колегијум
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више