Марија Захарова почасна гошћа Гуче
Трубу разуме цео свет (ФОТО / ВИДЕО)
Марија Захарова почасна гошћа Гуче
Трубу разуме цео свет (ФОТО / ВИДЕО)

Осма седница колегијума

Осма седница колегијума  06.08.2018.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека  инспекције рада, Валентина Стефановић  начелник Туристичке инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Нада Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Слађана Парезановић, руководила Школске управе у Чачку и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за првих шест месеци 2018. године и јул 2018. године.

 

Извештај о раду републичких инспекција за првих шест месеци 2018. године

 

Весна Станић, здравствени  инспектор, подносећи шестомесечни извештај о раду, истакла је да је извршено укупно 117 надзора по плану, утврђујућих 63 и ванредних 82. У контролисаном периоду изречена је 61 мера за отклањање недостатака, донето 62 решења за почетак обављања здравствене делатности, поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка и изречена 1 забрана рада.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током првих шест месеци 2018. године, вршила редовне и  ванредне инспекцијске надзоре на територији Моравичког управног округа, везано за испуњеност услова за увоз и извоз отпада; контролу услова утврђених у дозволи за складиштење и третман опасног отпада издатој од стране министарства; контрола управљања отпадом од стране произвођача отпада и сакупљача отпада; надзор по захтеву за затварање постројења; контрола каменолома везано за спровођење мера из Студије процене утицаја; контрола индустријских објеката везано за заштиту вазудуха од загађења, заштиту од буке, контгролу отпадних вода као и други инспекцијски надзори у складу са издатим налозима. У рад је примљено 42 предмета, извршено 40 инспекцијских прегледа, сачињено 34 записника, 10 службених белешки  и 27 дописа. Поднет је 1 захтев за привредни преступ и 1 за прекршај.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходних шест месеци, истакла је да је њена инспекција у рад примила 683 предмета, извршила 614 редовних, 217 контролних и 69 ванредних инспекцијских надзора. Укупан број надзора је 900. Током претходних шест месеци донето је укупно 331 решење, за отклањање недостатака 136, 7 решења за забрану коришћења и 192 решења за забрану рада лицима. Узето је 349 узорака са чистих површина. Поднето је 52 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 58 прекршајних налога.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у шестомесечном извештају, навела је да је њена инспекција у рад примила укупно 1503 предмета, решила 1354, сачинила 1085 записника, донела 424 решења, издала 200 сертификата, сачинила 12 службених белешки, поднета 18 прекршајних пријава и 3 пријаве за привредни преступ.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека Инспекције рада, у извештају за првих шест месеци 2018. године, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 289 инспекцијских надзора, 24 редовних, 198 ванредних, 85 по представкама, контролних 30 и допунских 37. На фактичком раду је затечено 49 лица, с тим што је са 39 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 21 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. било је 1. Поднето је 35 захтева за покретање прекршајног поступка, од којих против правног лица и одговрног лица у правном лицу 9, а против предузетника 26. Током првих 6 месеци 2018. године  извршено је укупно 310 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 33 редовна, 265 ванредних и 12 контролних надзорa. Извршено је и 27 надзора поводом  повреда на раду, од тога 24 надзора поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом лаке телесне повреде, 1 надзор поводом тешке телесне повреде са смртним исходом и 1 надзор поводом колективне повреде на раду. У контролисаном периоду донето је 13 решења којима је наложено отклањање 20 повреда закона, 4 решење о забрани рада и 1 решење о испуњености услова. Поднето је 11 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 21захтев против предузетника и 1 решење против лица за БЗНР. На фактичком раду затечено је 56 лице, с тим што је са 53 лица закључен уговор о раду. Током претходих 6 месеци извршено је укупно 130 интегрисаних надзора, редовни 12, контролних 4 и ванредних 114. Донето је 11 решења којима је наложено отклањање 29 повреда Закона. На фактичком раду затечено је 15 лице с тим што је са 14 лица, након извршених контрола закључен уговор о раду. Указивања је било 2, а поднето 7 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 2 захтев против предузетника (ПО) и 2 против предузетника (БЗР). У извештајном периоду Одсек је учествовао у појачаним надзорима у 15 наврата (12.03. Раковица, Београд; 15.03. Чукарица Београд; 29.03, Чачак, вечерњи рад; 03.04. градилиште Београд, 04.04. Горњи Милановац, вечерњи рад; 11.04. Вреоци, Велики Црљани; 13.04. пекаре- ноћни рад Моравички управни округ; 08.05. брзе поште у Моравичком управном округу; 10.05 Београд, ул. Џорџа Вашингтона; 30.05. Београд, ул Нехруова; 02.6. Коридор 11 Љиг-Лајковци; 06.06. угоститељски објекти поред Мораве 26.06 бетонске базе на територији МУО, 30.06. Горњи Милановац у кординацији са Пореском инспекцијом из Крагујевца.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају  за претходних шест месеци, навео је да је санитарни преглед извршен код 1689 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 1605, док је број пошиљки животних намирница износио 84. У контролисаном периоду није било  забрањених пошиљки. Донето је укупно 1605 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, подносећи шестомесечни извештај, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 439 контрола, фитосанитарни прегледи и издавање фитосертификата 31, контрола промета семена 22, контрола биља у промету 43, контрола биља у призводњи и узорковање 31, контрола садног материјала по Правилнику за коришћење подстицајних средстава 6, дораде семена 17, контроле промета ђубрива 7, контрола промета пестицида 17, контрола производње семена и узорковање 202, контрола производње садног материјала 8, контрола и узорковање биља у производњи на остатке пестицида 5, контрола примене пестицида 1, остале контроле 17, контрола промета садног материјала  и издавање биљног пасоша 4. У контролисаном периоду донето је 14 решења о препакивању семена и 11 решења о налагању мера. Узето је 260 узорака, израђено 60 уверења о признавању семена, 7 уверења о непризнавању семена, донето 4 решења о забрани производње. Примљено је 38 пријава за контролу производње садног материјала и 16 пријава за контролу производње семена.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходних 6 месеци извршила укупно 353 инспекцијска прегледа, сачинила 353 записника, донела 45 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 52 захтева за покретање прекршајног поступка, 24 решења о одузимању робе и 1 управну меру.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у достављеном шестомесечном извештају, навео је да је примљено и обрађено 1179 захтева, извршен исти број контрола, сачињен исти број записника, донето 1209 решења о дозволи увоза  и издато 246 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходних 6 месеци пољопривредна инспекција извршила укупно 181 контролу, донела 29 решења, поднела 22 прекршајне пријаве и 4 пријаве за привредни преступ. Стављено је ван промета освежавајућих безалкохолних пића и пива због истеклог рока употребе, у количини од 92 литра, вредности 4.900,00 динара, као и 54,5 литара домаће ракије у ринфузном стању, у вредности од 109.000,00 динара. У истом периоду стављено је ван промета 1.471 кг зачина, у вредности 645.800,00 динара. Навела је Милун Вранић, пољопривредни испектор, није доставио шестомесечни извештај.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је током претходних шест месеци, на подручју Моравичког управног округа, туристичка инспекција извршила укупно 118 контрола и то: 97 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 4 контроле у угоститељским објектима за смештај, 15 контрола туристичких агенција и 2 контроле у рента-кар објектима. У контролисаном периоду донето је 11 решења о забрани рада, 4 решења о отклањању недостака и 1 решење о извршењу. У истом периоду поднето је 16 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 7 прекршајних налога.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у шестомесечном извештају истакла је да је одржала састанке са директорима школа и предшколских установа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације, давање мишљења у избору директора школа). Рад са наставницима, васпитачима и другим запосленим у школама (стручно-педагошки надзор, праћење наставе, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља…). Рад са шест саветника спољњих сарадника ( праћење свих њихових активности: саветовања, посете часовима). Посете школама (стручно-педагошки рад, присуство тематским већима и састанцима, прославе школа, посете ваннаставним активностима). Решавање различитих ситуација по представкама родитеља, грађана, по пријавама или на основу сазнања. Реализација спољашњег вредновања у две школе у Школској управи Нови Сад и у три школе у Школској управи Београд. Израда Плана уписа и састанци са директорима школа,  представницма локалних самоуправа, Регионалном привредном комором, Националном службом за запошљавање, привредницима око  планирања уписа за 2018/19. Припрема школа за реализовање Пријемних испита у школама где се овај испит одржавао и Завршних испита у свим основним школама. Праћење реализације Завршног испита у свим основним школама на територији Моравичког округа (за 1180 ученика). Праћење уписа у средњим школама. Распоређивање у средње школе ученика са здравственим проблемима који завршавају основну школу и ученика који су основне школе завршили по ИОП-у. Пружање подршке школама при уношењу података у јединствени информациони  програм „Доситеј“. Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2018- 29.06.2018. године заведено је укупно 4975 предмета, активних је 3058, а архивираних 1770.

 

Извештај о раду републичких инспекција за јул 2018. године

 

Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај за јул 2018. године, навела је да је њена инспекција извршила 11 надзора по плану, 10 утврђујућих и 6 ванредних надзора. У контролисаном периоду изречено је 12 мера за отклањање недостатака и донето 10 решења за почетак обављања здравствене делатности.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за јул, навела је да су вршени инспекцијски надзори на територији и ван територије Моравичког управног округа. Вршене су контроле каменолома и индустријских постројења. У рад је примљено 7 предмета, извршено 5 прегледа, сачињено 4 записника, 6 дописа и донето 5 решења.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај за претходни месец, навела је да је санитарна инспекција, у овом периоду, у рад примила 142 предмета, извршила 126 редовних надзора, 32 контролних и 16 ванредних. Укупан број надзора је 174. У истом периоду донето је укупно 76 решења, од којих 12 решења за отклањање недостака, 66 решења за забрану рада лицима. Поднета су 3 прекршајна налога и 14 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције у извештају за јул  навела је  да је у рад примљено 308 предмета, решено 257, сачињено 177 записника, донето 87 решења, издато 44 сертификата, сачињено 5 службених белешки и поднето 9 прекршајних пријава.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада у извештају за претходни месец, навео је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 29 инспекцијских надзора, од којих ванредних по представкама 16. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 22, 4 контролна и 3 допунска. На фактичком раду је затечено 6 лица, с тим што је са 3 лица закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је 3 решења о отклањању повреде Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по чл. 271 није било. У истом  периоду поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 85 надзора, од којих 3 редовна, 72 ванредна и 1 контролни. Извршено је 10 надзора поводом повреде на раду, од којих 10 контрола поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом колективне повреде на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона, поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог и 4 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 9 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника.  У контролисаном периоду, на фактичком раду, затечено је 7 лица, с тим што је са 6 закључен уговор о раду, У јулу је извршено укупно 35 интегрисаних надзора, од којих 2 редовна и 33 ванредна. Донето је 3 решења којима је наложено отклањање 6 повреде закона. На фактичком раду затечено је 9 лица, с тим што је  са 8 лица закључен уговор о раду. Поднето је 3 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 5 захтева против предузетника. Истакао је да су за август планирани надзори у предузећима која се баве грађевинарством, производњом алкохолних и безалкохолних пића, пољопривреда-узгој животиња, трговина на мало горивима, најмање 2 акције у организацији Одсека, као и акције у организацији Инспектората.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај за јул, истакао је да је санитарни преглед извршен код 336 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 313, док је број пошиљки животних намирница износио 23. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, навела је да је у јулу 2018. године, фитосанитарна инспекција обавила 102 контроле,  3 контроле дораде семена и донела 2 решења о препакивању семена. Извршила је 2 контроле производње садног материјала и 8 контрола производних засада за подстицајна средства, 2 контроле по пријави за неправилну примену пестицида, 36 контрола у промету малина и купина у погледу остатака пестицида, узето 36 узорака за анализу остатака пестицида и донето 1 решење о налагању мера. Током јула извршено је и 45 контрола биља, при чему је узето 34 узорка за анализу на присуство норо вируса. Прегледано је 9 пошиљки воћа за Руску Федерацију, као и 1 увозне пошиљке по захтеву граничне фитосанитарне инспекције.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, у извештају за јул, истакао је да  је извршено 69 инспекцијских надзора, сачињено 69 записника, донето 5 решења за отклањање утврђених неправилности и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични  фитосанитарни  инспектор, у  поднетом  извештају за претходни месец, навео је да је примљено и обрађено 302 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. У контролисаном периоду донето је 285 решења о дозволи увоза и издато 49 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, у извештају о раду пољопривредне инспекције за јул 2018. године, навела је да је извршено 15 контрола, од којих 7 контрола у СУР и донето 1 решење. Стављен  је ван промета 1 литар домаће ракије у ринфузном стању, вредности 2.000,00 динара. Поднета је 1 прекршајна пријава. Извршено је 5 контрола код произвођача ракије, 1 контрола у СТР, 1 контрола код произвођача освежавајућих безалкохолних пића  и 1 контрола- узорковање освежавајућих безалкохолних пића, где узорак показује да је неисправан. Пољопривредна инспекција је извршила и 32 контроле, од којих 14 контрола хладњача и 18 контрола промета (свеже воће и поврће, складиштење жита, млинова и брашна). Навела је да Милун Вранић није доставио извештај за период од 01.07-11.07.2018. године, а да се од 12.07 до 31.07.2018. године налази на боловању.

 

Срђан Ковачевић,  начелник Шумарске и ловне инспекције, у достављеном извештају за претходни месец, истакао је да је његова инспекција, у јулу 2018. године, извршила укупно 35 надзора и то према: Закону о шумама 32 и Закону о дивљачи и ловству 3. У току рада донета су 4 решења, поднето 16 прекршајних и 1 кривична пријава. Одузето је 277 м³ дрвета и изречено 13 осуђујућих пресуда са казном у износу од 185.000,00 динара.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, у извештају за јул  2018. године, навела је да је њена инспекција извршила укупно 14 инспекцијских надзора и обавила 3 службене саветодавне посете. Извршена је 1 контрола раније донетог решења, 2 редовне контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 11 ванредних контрола, од чега 5 контрола по представкама и 1 контрола бесправног обављања угоститељске делатности. У контролисаном периоду донето је 3 решења о забрани рада и то 1 физичком лицу и 2 удружењу због обављања угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар. Издата су 2 прекршајна налога и поднето 4 захтева прекршајном суду за 5 прекршаја.

 

Слађана Парезановић, руководилац Шклске управе у Чачку, навела је да је у  претходном месецу одржала активе директора, појединачне састанке и све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад.  Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Организација и реализација обука за примену нових програма наставе и учења у петом разреду основних школа и у првом разреду гимназије. ШУ Чачак је била организатор обука за наставнике  петог разреда основних школа Моравичког управног округа за српски језик, математику, биологију и организатор обука за наставнике првог разреда гимназије за српски језик, математику, биологију, као и организатор обука за све остале предмете у првом разреду гимназије за наставнике још 4 школске управе (Краљево, Нови Пазар, Ваљево и Ужице). Праћење уписних активности (први и други круг уписа у средње школе). Распоређивање ученика који су листе жеља попуњавали по препоруци лекарске комисије. Састанак руководилаца школских управа са министром просвете, науке и технолошког развоја и са ресорним помоћницима (Београд). Пружање подршке школама у изради јединственог информационог система „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава….). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ и сви остали послови по налогу министра.

 

У писарници Моравичког управног округа у периоду од 01.07.2018-31.07.2018. године заведено је укупно 1024 предмета, од којих је активно 996, а архивирано 6 предмета.

 

План рада републичких инспекција за август 2018. године, са посебним освртом на вршење инспекцијског надзора у време Сабора трубача, Нушићијаде и Купусијаде.

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, нагласио је да инспекцијске службе нарочиту пажњу морају посветити контролама у време одржавања Сабора трубача у Гучи, Нушићијаде у Ивањици и Купусијаде у Мрчајевцима. Неопходно је контролисати рад на црно, односно проверити да ли су радници пријављени, да ли се издају фискални рачуни, да ли су намирнице, а пре свега месо, свеже и тсл.13

Осма седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више