У Гучи одржана трибина о Драгачевском сабору трубача
Гуча: Ливница поново на ногама
У Гучи одржана трибина о Драгачевском сабору трубача
Гуча: Ливница поново на ногама

Осма седница колегијума 09.05.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник  водила  Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, уместо Зорана Шеварлића, шефа Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић,  начелник Шумарске и ловне инспекције, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Тања Никитовић, тржишни инспектор, уместо Предрага Васиљевића, начелника Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор  и Рада Каранац, саветник у Школској  управи у Чачку, уместо Владана Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе у Чачку.

ankara escort
balgat escort
çankaya escort
çebeci escort
demetevler escort
dikmen escort
eryaman escort
esat escort
etlik escort
keçiören escort
kızılay escort
kolej escort
rus escort
sincan escort
yenimahalle escort
alanya escort

            Отсутни: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању), Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор (спречен, због смртног случаја), Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе у Чачку.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  осми редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили, следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходног састанка колегијума.
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у априлу 2016. године,
  • информација о карактеристичним појавама и контролама.
  1. Упознавање са  договором  Одбора  за  координацију  инспекцијског надзора да  начелници  округа  координирају и обавештавају радне групе у областимау којима има проблема на локалу.
  1. Информација о плановима инспекцијског надзора у мају 2016. године.
  1. Информисање грађана о надлежности и раду Моравичког управног округа, са посебним акцентом  на превентивни  рад и инспекцијски надзор (Емисија ТВ Галаксија „Јавна реч“).
  1. Текућа питања.

Рад

I  тачка дневног реда

Усвајање записника  са претходног састанка

            Како није било примедби  на записник са претходног састанка окружних  подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање планова рада  окружних подручних јединица органа државне управе у априлу 2016. године и информације о карактеристичним појавама и контролама

Начелник  Моравичког  управног  округа, позвао  је  присутне  да  поднесу извештај о оствареним месечним плановима рада, и изнесу информације, уколико  је  било неких проблема у рада или карактеристичних појава и контрола током априла 2016. године.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, у извештају о раду за април, навела је  да је њена инспекција примила у рад 165 предмета. Извршила је 161 редовни надзор, 36 контролних надзора и 4 ванредна надзора. Укупно је извршен  201 надзор. Донето је 53 решења, од тога 33 решења за отклањање недостатака, 17 решења за забрану рада лицима, поднето је 3 захтева за покретање  прекршајног поступка и наплаћено 7 мандатних казни. Др Тадић је истакла да је на основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором спроведен и План рада по типу Акција за април 2016. године, у објектима за занатску производњу хране и објектима за брзу припрему хране, којом приликом је обухваћено укупно 42 објекта. Контролом су утврђене одређене неправилности у припремању и чувању хране. Наложено је предузимање одговарајућих мера, како би се одређене, негативне  појаве сузбиле.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је у претходном месецу радила по  оперативном плану и програму који добија од Инспектората у Београду и да је током априла у рад примила 13 предмета, извршила 10 контрола, саставила 9 записника, 9 дописа, донела 8 решења о отклањању неправилности, сачинила 2 службене белешке и поднела 4 пријаве и захтева за покретање прекршајног поступка. У претходном периоду вршена је контрола  произвођача биоразградивих кеса и  субјеката који се баве складиштењем отпада.

Ветеринарска инспекција

Мирјана Зарић, шеф Одсека  ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да није било неких специфичних контрола у априлу. Због Ускршњих празника вршена је појачана контрола пијаца и рибарница. У наведеном  периоду у рад је  примљено 314  предмета, решено 256, сачињен 271 записник,  донето 99 решења, издато 35 сертификата, сачињено 5 службених белешки, поднето 2 прекршајне пријаве и 3 пријаве за привредни преступ.

Инспекција рада

Планом Инспектората за рад Одсека инспекције рада за Моравички управни округ  за  април  2016. године, предвиђено   је  да  се изврше надзори код послодаваца у

делатностима грађевине, трговине, угоститељства, делатности физичко-техничког обезбеђења, услуга и др. Сходно наведеном плану сачињен је план рада Одсека и исти је достављен сваком инспектору лично. У априлу је извршено укупно 48 инспекцијских надзора у области радних односа, од тога по захтеву странака  16, по службеној дужности 29 и контролних надзора 3. На фактичком раду затечено је 99 лица, од којих је са 83 лица склопљен уговор о раду. Донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269. Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 1, поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и издат 1 прекршајни налог. У априлу је извршено укупно 49 надзора у области безбедности и здравља на раду, од тога 47 редовних и 4 поводом повреде на раду. Том приликом констатоване су 2 тешке повреде  на раду. Донето је 1 решење, којим је наложено отклањање  1 повреде закона. На фактичком раду затечено је 5 лица, са којима је склопљен уговор о раду. Интегрисаних надзора је било укупно 32, превентивних указивања 3 и указивања 3. Број издатих прекршајних налога је 5. Као и у ранијим периодима, инспектори овог одсека су наилизили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичној адреси из евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, а који податак није  ажуриран у званичној евиденцији Агенције. Из наведених разлога  инспектори су и поред свог ангажмана умањили ефекат свог рада. Инспектори рада  су у току априла месеца учествовали у акцијама Инспектората о чему су уредно достављали извештаје Инспекторату за рад. Љиљана Мајсторовић  је навела да је током априла користила други део годишњег одмора.

Гранична санитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је његова инспекција током априла извршила санитарни преглед код 269 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 245 док је број пошиљки животних намирница износио 24. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. У априлу је донето укупно 269 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету пошиљке доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција у току априла радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и извршила 161 контролу. У наведеном периоду издато је 11 сертификата, донето 5 решења о препакивању семена, 4 решења о налагању мера и узето 264 узорка.

Тржишна инспекција

Тања Никитовић, тржишни инспектор, подносећи извештај о раду Тржишне инспекције, истакла је да су инспектори у свакодневој комуникацији са седиштем Одељења ради давања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. Републичка тржишна инспекција је у априлу месецу 2016. године остварила следеће резултате: извршила је укупно 50 инспекцијских прегледа, саставила 50 записника, донела 20 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 25 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 8 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да је у рад примио и обрадио 145 захтева, извршио 14 контрола, сачинио исти број записника, издао 147 решења о дозволу увоза и издао 67 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је у претходном месецу пољопривредна инспекција вршила појачану контролу ракије и вина, као и контролу пекара. У контролисаном периоду извршено је 25 контрола код субјеката надзора, 19 контрола код произвођача хлеба и пецива, 17 контрола код произвођача ракије и вина. Донето је 9 решења о забрани производње, као и наређујућа решења, поднето је 34 кривичне пријаве, извршене су 2 контроле по пријави потрошача, донет 1 закључак и стављено ван промета 200 кг какао крем производа, у вредности од 40.000,00 динара.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, шумарски инспектор, подносећи извештај о раду за април, истакао је да је у претходном месецу извршено укупно 45 надзора и то према: Закону о шумама 40, Закону о дивљачи и ловству 2, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 2. У истом периоду донето је 2 решења, поднето 8 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Издато је 15 уверења и изречена 1 осуђујућа пресуда са казном у износу од 10.000,00 динара. Ковачевић је истакао да ће  бити смањен број контрола у предстојећем периоду. Инспектори су се током априла упознавали са новим начином рада, као и са начином сачињавања записника према новим прописима. Истакао је да се у овом периоду мање  иде у саветодавне посете. Према речима Ковачевића, за бољи и ефикаснији рад инспектора, неопходно је повећати број извршилаца и побољшати услове за рад инспектора.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, навео је да је у априлу извршено 23 контроле по налогу шефа РВИ, на терену сачињено 22 записника, издато 9 решења и прослеђено 27 дописа странкама. Изнео је утисак да се многи инспектори тешко сналазе у примени новог Закона о инспекцијском надзору и да ће се у пракси појавити бројни проблеми које треба решити. Према његовим речима, у претходном периоду није било неких карактеристичних појава и контрола.

Здравствена инспекција

Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај о раду своје инспекције, истакла је да је акценат контроле у претходном периоду, био  на примени Закона о заштити пацијената и у том погледу су и донета решења. Од надлежног министарства добили смо обавештења, која смо проследили странкама и упознали их  са њиховим  правима и  обавезама, тако да ће  праве контроле тек уследити. У контролисаном периоду извршено је 37 надзора по плану,  4 утврђу

јућих по захтеву субјеката, 20 надзора ван плана, изречено је 8 мера за отклањање недостатака и донето 4 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према њеним речима, у извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Туристичка инспекција

Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је у претходном периоду један туристички инспектор био на годишњем одмору. Контроле су махом вршене уз асистенцију МУП-а. Истакла је да ће се убудуће  вршити заједничке контроле са пореском инспекцијом, инспекцијом рада и другим инспекцијама које су блиске туристичкој. Према њеним речима, биће проблема са сачињавањем записника и налога по  новим прописима, као и других проблема у вези са реализацијом новог Закона о инспекцијском надзору. Истакла је да се много очекивало од поменутог закона, али је изразила бојазан да инспектори неће бити довољно стимулисани да откривају неправилности у раду на терену и да ће се појавити многобројни проблеми у пракси. Што се тиче превентиве, за сада се ништа не предузима, док се не усагласе законски прописи. Ван седишта Сектора, туристичка инспекција обавља следеће послове: врши инспекцијски надзор над извршавањем закона  и  других  прописа  у  области  туризма  и угоститељства; предузима прописане

управне и казнене мере у вршењу  инспекцијског надзора и праћење њиховог исхода; координацију  рада; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; сарађује са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама, са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контролу извршења уговора између министарства и привредних субјеката у координацији са сектором за туризам, као и друге послове из ове области. У априлу 2016. године, на подручју Моравичког управног округа, туристичка инспекција Одељења Краљево, извршила је укупно 25 контрола и то: 8 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 4 контроле по пријави грађана у угоститељским објектима за исхрану и пиће (Чачак 4), 4 контроле извршења решења и 9 контрола туристичких агенција. Донето је 2 решења којим је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено даље  обављање делатности до испуњења за то прописаних услова. Донето је 1 решење о отклањању недостатака. У наведеном  периоду поднето је 4 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду и издато 2 прекршајна налога. Током априла, у ноћи 08/09. 04.2016. године и 09/10.04.2016. године, уз асистенцију  МУП ПУ Чачак, вршене су контроле у ноћним сатима, у  угоститељским објектима у Чачку, са предметом контроле точења и услуживања алкохолних пића малолетним лицима, као и контроле пословања угоститељских објекта по пријавама. Утврђено је да 2 угоститељска објекта обављају угоститељску делатност без поседовања решења о упису у регистар привредних субјеката. У вези са тим предузете су одговарајуће мере.

Школска управа

Рада Каранац,  саветник у Школској управи Чачак, поднела је извештај о раду, уместо оправдано спреченог Владана Сеизовића, в. д. руководиоца Школске управе, у коме је истакла да је в. д. руководиоца Школске управе током априла реализовао све законом утврђене послове руководиоца. Одржао је 2 састанка са свим запосленим  у Школској  управи, направио план рада за месец април, реализовао 2 састанка са радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом. Примио је 7 странака, у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајуће школе, обишао неколико школа на територији општине Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Реализовао је један састанак са директорима основних школа из свих општина и Града Чачка (Организовање пробног завршног испита, реализација такмичења ученика, попуњавање Е-Ценус апликација и др.). Учествовао је као екстерни евалуатор у стручно-педагошком  надзору ПУ „Моје детињство“ у Чачку од 11-15.04.2016. године. Присуствовао је седници колегијума у Министарству просвете 20.04.2016. године. Био је члан  комисије за полагање испита за лиценцу 22.04.2016. године у Београду. Учествовао је у решавању по представци ученица у медицинској школи у Чачку и проследио предмет на решавање Јединици за превенцију и републичком просветном инспектору. Обављао је свакодневне консултативне састанке са директорима, стручним сарадницима и наставницима у образовно- васпитним установама на подручју Моравичког управног округа. Саветници, као и друго  особље, запослено у Школској управи у Чачку, реализовали су своје активности планиране за април 2016. године.

У писарници  Моравичког управног округа у периоду од  01.05.2016-30.05.2016. године, заведено је укупно 1063 предмета, активних је 837, резервисаних 123 и архивираних 103.

III  тачка дневног реда

Упознавање са договором Одбора за координацију инспекцијског надзора да начелници округа координирају и обавештавају радне групе у областима у којима имају проблема на локалу

 

Начелник Моравичког управног округа замолио је присутне  да  га обавесте о свим проблемима које у свом раду, на локалном  нивоу, запажају, како би  податке о томе доставио  надлежном координационом телу. Према његовим речима, неопходно је благовремено уочити одређене проблеме и правовремено реаговатни, како би се исти отклонили.

Јоловић је изразио очекивање да ће  и у окрузима бити распоређена буџетска инспекција, која  би контролисала трошење средстава локалних самоуправа, а пре свега трансфер средстава које република преноси локалним самоуправама.

Указао је и на чињеницу да постоји  велики проблем заштите животне средине, за који су сви  подједнако одговорни, почев од  јавно- комуналних предузећа, па до обичних грађана. У таквим ситуацијама, нема искључиве одговорности само једних субјеката, већ свих.

Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, скренула је пажњу на проблем контроле рада угоститељских објеката, јер поједини субјекти не обављају угоститељску делатност под уобичајеним шифрама, већ под шифром која се односи на изнајмљивање некретнина. Из тих разлога је много теже открити лица која се нелегално баве таквим пословима. У пракси се дешава да таква лица издају некретнине за организацију рођендана и да за то наводно, ништа не наплаћују. Неопходно је у таквим ситацијама организовати заједничке акције и такве субјекте, буквално, стално контролисати, како би се на крају утврдило чиме се они у ствари баве.

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне, да ће на једној од наредних седница Савета округа, једно од питања дневног реда бити и рад Прекршајног суда у Чачку и органа за изрицање прекршајних казни са подручја свих локалних самоуправа округа, о чему се већ говорило на ранијим колегијумима и Саветима округа. Замолио је присутне инспекторе да припреме податке о случајевима које су имали у својој  пракси, у којима је Прекршајни суд непримерено поступао и учиниоцима прекршаја изрицао минималне казне, нарочито у ситуацијама вишеструких повратника. Циљ таквог састанка биће да се представницима Прекршајног суда и органа за прекршаје укаже на одређене негативне појаве које се дешавају у пракси, како би се исте убудуће избегле, а уколико до тих промена не дође, биће обавештена Влада и надлежно министарство, јер се таквим поступцима врши обесмишљавање инспекцијског надзора.

IV  тачка дневног реда

Информација о плановима инспекцијског надзора у мају 2016. године

На питање  начелника  Моравичког управног округа да ли су за мај планиране заједничке  акције инспектора, за реч се јавила Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада и обавестила присутне да су биле планиране заједничке контроле инспектора рада са Златибора и Пореске управе из Чачка. Међутим, обзиром да се према њеним речима, из Пореске управе нико није  појавио у заказано време, до реализације планираних активности није ни дошло. У том смислу, неопходна је сарадња и координација свих субјеката, а не само једног. Мајсторовић је пренела и утиске већег броја инспектора, који се слажу у констатацији да  ће  у пракси бити великих проблема у примени новог Закона о инспекцијском надзору. То се пре свега односи на сачињавање записника, које ће  одузимати доста времена, као и проблем  неусаглашености постојећих прописа  са новим законом. Из тих разлога је потребно да се заузму неки заједнички ставови по питању практичне примене закона, како би он заживео у пракси.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, скренула је пажњу на чињеницу да се не могу предузимати заједничке акције више инспекција, уколико нема налога „одозго“, јер у таквим ситуацијама свака инспекција мора мењати  своје планове рада и радне циљеве  који су већ донети.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, истакао је да инспекције не могу вршити процену ризика, ако немају одређене параметре  за то. Према његовим речима, велики проблем представља и Уредба о евиденцији, јер се  после сачињавања записника  мора попунити читав низ података. Указао је и на   проблем са софтверима, који  такође   отежава рад инспекција.

V  тачка дневног реда

Информисање грађана о надлежности и раду Моравичког управног округа, са посебним акцентом на превентивни рад и инспекцијски надзор

 (Емисија ТВ Галаксија „Јавна реч“)

Начелник  Моравичког управног округа  упознао је присутне са чињеницом да је на сајту Округа постављена емисија ТВ Галаксије „Јавна реч“, која је снимана  о инспекцијама и  коју би свакако требало погледати. Подаци, који су презентовани у емисији су веома битни, како за сам Округ, тако и за инспекторе који у њему раде. На тај начин, грађани  су обавештени о врстама инспекција и њиховим надлежностима, па се истима могу обратити у циљу решавања одређених проблема.

Такође, напоменуо је, да би било пожељно и интересу превентивног рада и обавештавања јавности сличне медијске наступе користити како би се широј јавности предочио рад и активности у поступцима инспекцијскиог надзора нарочити у делу обавештавања грађана о законским прописима и ономе чега се у свом раду и деловању требају придржавати. То нам је и обавеза и на то се морамо навикавати али томе и врло професионално приступати.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

            Начелник Округа  је скренуо пажњу присутнима да треба водити рачуна о трошковима  пословања,  јер  Моравички управно округ  располаже  ограниченим новчаним средствима. Према његовим речима, следеће године ће се предузети одређене мере како би се побољшали услови рада инспектора у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи обзиром да се ове године улагало у Чачку због пресељења у нови простор.

Осма седница колегијума 09.05.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више