ЈАВНИ ОГЛАС за продају 2 возила
ЗОРАНА МИХАИЛОВИЋ У ПОСЕТИ МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ
ЈАВНИ ОГЛАС за продају 2 возила
ЗОРАНА МИХАИЛОВИЋ У ПОСЕТИ МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Друга седница колегијума

ДРУГА   СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 04.02.2019.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

 

Извештај о раду републичких инспекција за јануар 2019. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за јануар 2019. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено 10 надзора по плану, утврђујућих 12 и ванредних 26. У контролисаном периоду донето је  12 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 7 мера за отклањање недостатака. Истакао је да су здравствени инспектори похађали обуку за Е- инспектор. Навео је да у извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су у јануару добили детаљни план контрола индустријских постојења и то за Моравички, Златиборски и Шумадијски управни округ. Предвиђене су 4 редовне контроле. Током претходног месеца, у рад су примљена 2 предмета, извршене 4 контроле, сачињено 3 записника, 2 дописа, донета 3 решења и поднета 1 пријава за привредни преступ.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада и да је њена инспекција током претходног месеца вршила контроле угоститељских објеката у којима је организован дочек Српске нове године, као и и субјеката који се баве прометом дечије хране. Истакла је да су имали оцењивање, као и да су заједно са Тржишном и инспекцијом рада у пилот пројекту Е- инспектор. Инспекција је у рад  примила  86 предмета, извршила 85 редовних, 40 контролних надзора и 1 ванредни. Укупан број надзора је 126. Током претходног месеца донето је укупно 9 решење за отклањање недостатака и 5 решења за забрану рада лицима. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у достављеном извештају  навела је да је у јануару, у рад  примљен 231 предмет, решено 203, сачињено 153 записника, донето 54 решењa, издато 16 сертификата, сачињена 1 службена белешка и поднето 8 прекршајних пријава.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за јануар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 27 инспекцијских надзора. Укупан број инспекцијских надзора је 27, 8 ванредних по представкама и 2 контролна. На фактичком раду су затечена 2 лица, са којима је након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донета су 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271  није било, а поднета су и 3 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током јануара извршено је укупно 27 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 2 редовних и 20 ванредних. У претходном месецу извршено је 5 надзора поводом телесних повреда на раду, од којих 4  надора поводом тешких повреда на раду и 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом. У контролисаном периоду донето је 1 решење којим је наложено отклањање 2 повреде закона и поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 2 захтева против предузетника. На фактичком раду су затечена 4 лица, с тим што је са 2 лица склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 5 интегрисаних надзора, редовних 1 и 4 ванредна. Донето је 1 решења којим је наложено отклањање 3 повреде закона. Сачињена су 3 записника којима је наложено 7 мера. Приликом контрола нису затечена лица на фактичком раду. За месец фебруар планирани су инспекцијски надзори из области производње машина и обраде метала, трговина на велико и мало, делатност ФТО. Инспектори рада ће учествовати заједно са Инспекторатом одбране у инспекцијском надзору у предузећу „Милан Благојевић“ у Лучанима, у периоду од 05.07 – 07.02.2019. године. Истакао је да ће Одсек учествовати и у акцима појачаног надзора које ће организовати  Инспекторат.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 207 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 193, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 193 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 37 контрола,  дораде семена 8, промет ђубрива 2, промет биља 22, промет  пестицида 4 и промет семена 1. Издато је 95 уверења о признавању семена и донето 11 решења о непризнавању семена. Донето је 7 решења о препакивању семена, поднета 1 прекршајна пријава и 1 пријава за привредни преступ. Узето је 15 узорака. Ова инспекција је према њеним речима током претходног месеца има 20 ванредних контрола воћа предвиђених за извоз у Руску Федерацију.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца вршила годишњи попис одузете робе, као и контролу  малопродајних објеката у вези брендиране робе. Ради се на примени софтвера Е- инспектор и истакао да су већ били на обуци. Током јануара вршено је оцењивање и утврђивање радних циљева. Инспекција је према његовим речима извршила 14 инспекцијских прегледа, сачинила 14 записника, донела 1 решење о отклањању утврђених неправилности и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за јануар  2019. године, навео је да је примљено и обрађено 198 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 146 решења о дозволи увоза и издато 43 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила: 20 контрола, донела 8 решења и поднела 8 прекршајних пријава. Стављено је ван промета- уништено 17 литара домаће ракије у ринфузном стању, укупне вредности 34.000 динара, као и 7 литара пива са истеклим роком употребе, у вредности од 5.000 динара. Пољопривредна инспекција је извршила и 7 контрола хладњача и пекара. Инспектор задужен за контролу земљишта извршио је током претходног месеца 2 контроле и поднео 6 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за јануар 2019. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено 35 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 21 и Закону о дивљачи и ловству 4. У току рада поднете су 2 прекршајне пријаве. Одузето је 5 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 8 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 65.000 динара.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је током јануара  извршено укупно 18 инспекцијских контрола и то: 1 контрола извршења раније донетих решења, 14 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 1 ванредна контрола бесправног обављања угоститељске делатности и 2 ванредне контроле пружања услуга на скијалишту/ подучавање скијању  и специјализоване зимске активности на Кушићима. У контролисаном периоду донето је 1 решење којима је нерегистрованим субјектима – физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка надлежном суду против физичког лица због бесправног обављања делатности. Издата су 2 прекршајна налога предузетницима, због неиздавања прописаних рачуна корисницима угоститељских услуга. Обављено је 5 службених саветодавних посета, а контролисаним субјектима су достављани дописи са препорукама и роковима за отклањање уочених недостатака. Током викенда, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, вршене су контроле у угоститељским објектима у Чачку  по предмету контроле служења алкохолних пића малолетним лицима. Ове контроле су вршене заједно са Пољопривредном инспекцијом. У јануару је један туристички инспектор био ангажован на пословима ван округа, у зимском туристичком центру Копаоник, где се вршио појачан инспекцијски надзор у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је тренутно актуелан План уписа у средње школе и нагласила да је приметан мањи број ученика. Навела је да је током претходног месеца одржала појединачне састанке са директорима школа: актив директора средњих школа; актив директора основних школа Града Чачка; појединачни састанци и одржала све неопходне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи; праћење напредовања; појединачни стручно-педагошки надзор (ОШ „Бранислав Петровић“; Слатина- Чачак); праћење рада саветника- спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Оцењивање државних службеника. Састанак са Радном подгрупом за решавање технолошких вишкова. Рад руководилаца Школске управе у Тиму за доношење нове мреже школа у  Чачку. Просветни саветник реализовао два предавања за полицијске службенике „Основи безбедности“. Тродневно учешће руководилаца ШУ и просветних саветника на скупу у Виминацијуму. Дан Медицинске школе, Светосавске свечаности у ОШ „Ратко Митровић“ и у ОШ „Милица Павловић“. Посета школама за Светог Саву.  Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Пријем странака. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2019 – 31.01.2019. године, заведено је укупно 725 предмета, активних је 564, а архивираних 81.

 

План рада републичких инспекција за фебруар 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током фебруара 2019. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Текућа питања

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, истакао је да ће у складу са ранијим договором, током фебруара, бити извршена набавка неопходне опреме, пре свега за потребе инспекција у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи. Приоритет ће бити набавка опреме за рад, а уколико буде расположивих новачаних средстава набавиће се и потребан намештај. Неопходно је да руководиоци инспекцијских служби, шефу Стручне службе, односно рачуноводству, доставе захтеве за набавку, који ће бити предмет разматрања.

Друга седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више