Прва седница колегијума 12.01.2015.
12/01/2015
Највише посла у 2014. години имала ветеринарска инспекција
02/02/2015

Друга седница колегијума 02.02.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Присутни: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни нспектор, Мирјана Зарић, координатор ветеринарске инспекције, Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор (замена за Валентину Стефановић, начелника туристичке инспекције), Предраг Васиљеивић, начелник тржишне инпспекције, Слађана Мијатовић, в.д. начелника Школске управе, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Валентина Кецовић фитосанитарни инспектор, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор.

Позив и материјал за седнице колегијума електронском поштом

У кратком уводном излагању Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, рекао је да ће и убудуће материјал за састанак колегијума бити достављан на начин као и за данашњи састанак, тј. путем електронске поште. Начелник подсећа да су на прошлом састанку изнети захтеви Шумарске и Ветеринарске инспекције за набавком једног рачунара за потребе инспекција у Ивањици и Здравствене инспекције за потребу набавке једног штампача. Констатовано је да је рачунар набављен и испоручен у Ивањицу, а да ће штампач бити набављен до среде за потребе Здравствене инспекције.

Извештај о раду за 2014.годину достављен Министарству

Начелник Јоловић обавештава присутне да је Извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2014.годину достављен Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Указује да је исти састављен на основу виђеног стања као и на начин на који је то чињено у претходним годинама. Истиче да Извештај чине и сви подаци које су инспекцијске службе доставиле Служби.

Уредбом о начину рада Савета Моравичког управног округа обавеза Округа је да донесе План рада Савета Округа, што је и учињено. Начелник Јоловић указује на обавезу одржавања седница Савета Округа, истиче да Савет чине председник Савета, чланови: градоначелник и председници локалних самоуправа из нашег Округа као и секретар Савета. Начелник се осврнуо на прошлу годину и констатовао да је у 2014.години одржано пет седница Савета, а да је предлогом Плана рада Савета Округа за 2015. годину предвидео одржавање седница сваког првог понедељка у месецу, по потреби, у зависности од актуелности дневни ред планираних седница се може допунити али и одржати и посебне-ванредне седнице Савета.

На седницама Савета округа присуствоваће и инспектори

Начелник обавештава чланове колегијума да ће на седницама Савета присуствовати и чланови колегијума јер је предвиђено да се на дневном реду нађе и питање рада окружних подручних јединица органа државне управе. Сматра да се заједничким залагањем и ангажовањем могу створити бољи и ефикаснији услови за рад инспекцијских служби на терену, као и решавати питања и захтеве странака упућене локалним самоуправама и Округу, такође сматра да постоји потреба за дислоцирањем ван седишта округа неких од инспектора зависно од тога да ли је инспекција заступљена у свим општинама нашег Округа.

На питање да ли има сугестија на План рада Савета Моравичког управног округа, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истиче да нема сугестија на План али што се тиче распоређивања инспектора ван седишта Округа указује да никада није био проблем да се инспектори по налогу начелника Одељења упуте на територије општина ван седишта Округа.

Сузбијање дивљег такси-превоза

Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада указује на потребу одржавања састанка са темом такси превозници – на коме би присуствовали представници саобраћајне и комуналне полиције, комунална инпсекција, републички саобраћајни инспектор, општински саобраћајни инспектори општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.

Бољи услови за рад инспекцијских служби

Начелник је обавестио чланове колегијума да је обишао наше инспекцијске службе у Горњем Милановцу и Гучи као и да у овој недељи планира да обиђе колеге у Ивањици и граничне инспекторе. Инспекцијске службе у Горњем Милановцу су смештене у згради Фонда за здравствено осигурање, истиче да нигде на улазу као ни на спрату где се канцеларије налазе, нема обележја да су ту смештене инспекцијске службе. Просторије у којима раде инспектори су у јадном стању. Намештај је стар, столарија је у јако лошем стању, хигијена радног простора се не одржава редовно. Начелник је дао обавезу Предрагу Васиљевићу, начелнику Тржишне инспекције и Мирјани Зарић, координатору Ветеринарске инпсекције да што је пре могуће оду у Горњи Милановац и одрже састанак са инспекторима, након чега би требало да се инспектори сместе у четири канцеларије и да се канцеларије које се налазе одвојено ослободе и убудуће користе за рад инспектора који буду вршили контроле и обављали послове на територији Горњег Милановца.

Рад инспекција изван седишта округа

Љиљана Мајсторовић, начелник Инпсекције рада предлаже да намештај који у Чачку колеге не користе, дају на коришћење у Милановац, и обавештава начелника да је обављен разговор са надлежнима у Министарству око попуне радних места инспектора за рад у Моравичком управном округу.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције истиче да је ова инспекција направила план рада којим је предвиђено да сваког уторка и четвртка Санитарна инспекција одлази у Горњи Милановац, јер у тој општини нема санитарног инспектора. Сматра да ће им много значити да постоји кацеларија коју ће моћи да користе за рад.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истиче да су он и колега Јововић смештени у згради Партизановог магацина, да под закупом користе три просторије, од чега се једна користи за архиву, истиче да имају доста предмета и да постоји потреба за израдом полица за одлагање предмета.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истиче да је ова инспекција смештена у канцеларију у поткровљу, да користе канцеларију заједно са пољопривредним инспектором, да је у више наврата прокишњавало и да су том приликом зидови уништени, те да је потребно кречење, што одавно није рађено.

Весна Милекић, туристички инспектор, износи потребу за поправком рачунара и уграњом меморије у исти.

Мирјана Зарић, координатор Ветеринарске инспекције, указује на потребу изградње објекта за сакупљање лешева. Сматра да је јако значајно да се ово учини као и формирање зоохигијенске службе. Закључено је да Зарић достави начелнику Округа извештај најкасније до 20. фебруара, како би се ово питање уврстило у дневни ред наредне седнице Савета Моравичког управног округа.

Начелник Јоловић је прочитао податке о броју заведених и архивираних предмета у току јануара месеца, такође је указао на потребу достављања месечниих извештаја о раду инспекцијских служби, који ће сваког месеца бити одложени у регистраторе који су разврстани по инспекцијама, биће достављен пример шта треба да садржи извештај који је потребно доставити електронским путем или непосредно пре почетка састанка.

Начелник Управног округа послове из своје надлежности обавља на основу Закона о државној управи, на основу Уредбе о управним окрузима као и Уредбе о начину рада Савета управног округа. Између осталог, он усклађује рад окружних подручних јединица, прати примену издатих директива инспекцијама, остваривање рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих, сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје Округа и општинама и градовима и врши друге послове. На основу свега изнетог, рекао је, да је упутио захтев Министарствима којим је тражио да му достављају директиве и инструкције које издаје окружним подручним јединицама, и
планове рада (извод из плана) окружних подручних јединица.

%d bloggers like this: