У Чачку обележена годишњица Нато бомбардовања
Михајловић: Железници вратити стари сјај
У Чачку обележена годишњица Нато бомбардовања
Михајловић: Железници вратити стари сјај

Четврта седница колеијума

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,  Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Тања Никитовић, тржишни инспектор, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Весна Милекић, туристички инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције,

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештаје о раду својих инспекција за март и  прва 3 месеца у 2018. године.

 

Извештај о раду инспекција за март и први квартал  2018. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је у марту извршено 28 надзора по плану, утврђујућих 7 и ванредних 17. Донето је 36 решења за почетак обављања здравствене делатности, изречено 20 мера за отклањање недостатака и 1 забрана обављања делатности. У извештају за прва 3 месеца 2018. године, навео је да је његова инспеција извршила 55 надзора по плану, 36 утврђујућих и 54 ванредна надзора. У контролисаном периоду изречене су 44 мере за отклањање недостатака, донето 36 решења за почетак обављања здравствене делатности, поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка и изречена 1 забрана рада.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у марту, у рад  примљено 12 предмета, извршено 7 инспекцијских прегледа, сачињено 8 записника и 2 дописа. У кварталном извештају навела је да су вршени инспекцијски надзори на територији и ван територије Моравичког управног округа везано за испуњеност услова за увоз и извоз отпада; контрола услова утврђених у дозволи за складиштење и третман опасног  и неопасног отпада издатој од министарства; контрола управљања отпадом од стране произвођача отпада и сакупљача отпада; надзор по захтеву за затварање постројења за складиштење опасног отпада. Током прва 3 месеца 2018. године у рад је примљено 28 предмета, извршено 22 прегледа, сачињено 19 записника, 4 службене белешке, 18 дописа и донето 1 решење.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је њена инспекција, у марту, у рад  примила 129 предмета, извршила 118 редовних, 47 контролних и 11 ванредних надзора. Укупан број надзора је 176. Током претходног месеца донето је укупно 74 решења, за отклањање недостатака 29 и 51 решење за забрану рада лицима. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 9 прекршајних налога. Подносећи квартални извештај, навела је да је санитарна инспекција, у овом периоду, у рад примила 324 предмета, извршила 300 редовних надзора, 190 контролних и 19 ванредних. Укупан број надзора је 509. У истом периоду донето је укупно 166 решења, од којих 69 решења за отклањање недостака, 103 решења за забрану рада лицима и 2 решења за забрану коришћења. Поднето је  16 прекршајних налога и 17 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за март, навела је да је у рад примљено укупно 295 предмета, решено 272, сачињено 199 записника, донето 73 решења, издато 39 сертификата, сачињене 5 службених белешки и поднета 1 пријава за привредни преступ. У извештају за прво тромесечје навела је  да је у рад примљено 764 предмета, решено 693, сачињено 520 записника, донето 199 решења, издато 93 сертификата, сачињено 10 службених белешки, поднето 9 прекршајних пријава и 1 пријава за привредни преступ.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за март, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 59 инспекцијских надзора, редовних 14 и 9, ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 35, 7 контролних и 5 допунских. На фактичком раду је затечено 13 лица, с тим што је са 9 лица закључен  уговор о раду. Донето је 8 решења о отклањању повреда Закона, Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка. Током марта извршен је укупно 91 надзор у области безбедности и здравља на раду и то: 13 редовних, 67 ванредних и 7 контролних. Током претходног месеца извршено је и 4 надзора поводом тешких повреда на раду, од тога 4 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. У контролисаном периоду донето је 3 решења којима је наложено отклањање 9 повреда закона, 1 решење о забрани рада. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 6 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду затечено је 23 лице, с тим што је са 22 лица закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 26 интегрисаних надзора, редовни 13 и ванредних 13. Донето је 3 решења којима је наложено отклањање 8 повреда Закона, сачињен је 1 записник којим је наложена 1 мера. На фактичком раду затечено је 1 лице и са њим је након извршене контроле закључен уговор о раду. Поднет  је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 1 захтев против предузетника. Истакао је да је током марта спроведено укупно 176 инспекцијских надзора код послодаваца из напред наведених области, којом приликом ја затечено 36 лица на фактичком раду, с тим што је са 34 склопљен уговор о раду. Током марта поднето је укупно 22 захтева за покретање прекршајног поступка. У марту су изведене 2 акције појачаног надзора у организацији Одсека и 3 акције у организацији Инспектората, у другим окрузима. Одсек је вршио и контроле поводом акције „реци НЕ раду на црно“. Заједно са другим Одељењима ван Чачка, вршио је појачани надзор и то над 204 објекта, којом приликом је затечено 45 радника у раду на црно и 7 нерегистрованих субјеката. У кварталном извештају навео је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 152  инспекцијска надзора, од којих по захтеву странака 35, ванредних 111, контролних 16 и редовних 16. На фактичком раду је затечено 33 лица, с тим што је са 23 лица закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је 21 решење  о отклањању повреде Закона о раду. Поднет је 1 захтев за одлагање и поступање по чл. 271 и 17 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 215 надзора, од којих 24 редовних, 167 ванредних, 8 контролних, 15 надзора поводом повреде на раду, од којих 13 контрола поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом лаке телесне повреде и 1 надзор поводом тешке телесне повреде са смртних исходом. Донето је 10 решења којима је наложено отклањање 18 повреда закона, 3 решења о забрани рада, 1 решење о испуњености услова, Поднето је 9 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 11 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника и 1 против лица за БЗНР. У контролисаном периоду, на фактичком раду, затечено је 47 лица, с тим што је са 46 закључен уговор о раду. У права 3 месеца 2018. године, извршено је укупно 64 интегрисаних надзора, од којих 11 редовних, 53 ванредна и 1 контролни надзор извршења решења. Донето је 9 решења којима је наложено отклањање 23 повреде закона. На фактичком раду затечено је 5 лица и са истима је закључен уговор о раду. У наведеном периоду било је 2 указивања. Поднет је  1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 1 против предузетника. По налогу Инспектората рада Одсек је у овом периоду учествовао у  појачаним надзорима у 5 наврата ( 2 у Београду, 2 у Чачку и 1 у Горњем Милановцу). Према својим плановима, Одсек је организовао 5 акција појачаног надзора на територији МУО (2 Чачак, 1 Ивањица, 1 Лучани и 1 Горњи Милановац). У току првог квартала инспектори су вршили надзор у оквиру пројекта „реци НЕ раду на црно“, којом приликом је откривено 18 радника на фактичком раду.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор у извештају  за март, навео је да је санитарни преглед извршен код 351 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 333, док је број пошиљки животних намирница износио 18. У контролисаном периоду била је 1 пошиљка боја за јаја, у количини од 50 кг, која је послата на супер анализу, како би се утврдила њена исправност. Донето је укупно 333 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа. Подносећи квартални извештај, истакао је да је у прва три месеца 2018. године санитарни преглед извршен код 840 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 795, док је број пошиљки животних намирница износио 45. Донето је укупно  795 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током марта, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 52 контроле, фитосанитарни прегледи и издавање фитосертификата 7, контрола промета семена 9, контрола биља у промету 6, контрола биља у призводњи и узорковање 5, контрола садног материјала по Правилнику за коришћење подстицајних средстава 3, дораде семена 5, контроле промета ђубрива 1, контрола промета пестицида 3, остале контроле 6, контрола промета садног материјала и издавање биљног пасоша 4. Донето је 3 решења о препакивању  семена и 1 решење о налагању мера. Узет је 21 узорак. Највећи број контрола везан је за извоз производа у Руску Федерацију. За прва три месеца 2018. године, фитосанитарна инспекција обавила је 101 контролу, 20 фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата, 18 контрола промета семена, 9 контрола биља у промету, 5 контрола биља у производњи и узорковања, 3 контроле садног материјала по Правилнику за коришћење подстицајних средстава, 10 контрола дораде семена, 3 контроле промета ђубрива, 10 контрола промета пестицида, 4 контроле промета садног материјала и издавање биљног пасоша и осталих контрола 6. У контролисаном периоду донето је 8 решења о препакивању семена, 10 решења о налагању мера, 4 решења о забрани производње, 7 решења о непризнавању семена и узето 2 узорка. Издато је 60 уверења о признавању семена.

 

Тања Никитовић, тржишни инспектор, навела је да је њена инспекција током претходног месеца, у Горњем Милановцу, вршила контролу промета робе која представља интелектуалну својину, контролу трговина на мало, као и контроле по пријавама грађана. У марту 2018. године, тржишна инспекција је извршила укупно 71 инспекцијски преглед, сачинила 71 записник, донела 11 решења о отклањању утврђених неправилности, 9 решења о одузимању робе и поднела 17 захтева за покретање прекршајног поступка. У кварталном извештају истакла  је да  су извршена 162 инспекцијска надзора, сачињено 162 записника, донето 20 решења за отклањање утврђених неправилности, поднето 27 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 15 решења о одузимању робе и 1 управна мера.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за март  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 229 захтева, извршен исти број контрола и издато 59 сертификата за извоз у Републику Македонију. Подносећи извештај  за први квартал, навео је да је у рад примљено и обрађено 533 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. У контролисаном периоду донето је 252 решења о дозволи увоза и издато 139 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је у марту њена инспекција извршила укупно18 контрола, донела 5 решења, поднела 3 прекршајне пријаве и 1 пријаву за привредни преступ. Извршена је 1 контрола код произвођача вина, 3 контроле код произвођача ракије- узорковање, 1 контрола на зеленој пијаци, 1 контрола промета етанола, 3 контроле у СТР и 9 контрола у СУР. Стављено  је ван промета  пива, због истека рока трајања, у количини од 23 литра, вредности 584,00 динара и 40,5 литара јаког алкохолног пића-ракије, у вредности од 42.200,00 динара. Током марта, извршено је укупно 18 контрола пекара и велетрговина. Пољопривредни инспектор, Милун Вранић, због коришћења годишњег одмора, није доставио извештај о свом раду за март 2018. године.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца обављено укупно 28 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 25, Закону о дивљачи и ловству 2 и према Закону о заштити биља од биљних штеточина 1. У току рада донета су 3 решења и поднете 3 прекршајне пријаве. Одузето је 9 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 11 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 155.000 динара. У прва 3 месеца 2018. године, ова инспекција је извршила укупно 84 надзора и то према: Закону о шумама 77, Закону о дивљачи и ловству 5, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 1. У току рада донето је 16 решења, поднето 45 прекршајних и 3 кривичне пријаве. Одузето је 616 м³ дрвета и изречене 32 осуђујуће пресуде са казном у износу од 460.000,00 динара.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у достављеном извештају за март, навела је да је извршила 14 редовних и 9 ванредних инспекцијских надзора, донела 2 решења и проследила 8 обавештења. Редовни инспекцијски надзори су вршени по плану РВИ и односили су се на контролу надзираних субјеката у Моравичком управном округу који минералну и природну воду захватају ради флаширања, контолу вођења водне књиге и водних аката код надлежних органа јединице локалне самоуправе у МУО. У кварталном извештају је истакла  да су извршена 22 редовна нспекцијска надзора, 13 ванредних, 3 контролна и 1 допунски назор. У контролисаном периоду донето је 9 решења, прослеђено 26 обавештења и 2 препоруке. Редовни инспекцијски надзори су вршени  по плану РВИ и односили су се на контролу ЈКП у Моравичком управном округу, прикупљање података о количини захваћене сирове воде у 2017. години за водоснабдевање и у производњи безалкохолних пића, контролу надзираних субјеката у Моравичком управном округу који минералну и природну воду захватају ради флаширања, контролу вођења водне књиге и водних аката код надлежних органа јединице локалне самоуправе у МУО.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је у марту извршено укупно 16 инспекцијских контрола и то: 3 ванредне контроле по пријави, 1 контролу извршења раније донетог решења и 10 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 2 редовне – циљане контроле у угоститељским објектима за сметај и обавила 4 службене саветодавне посете. Донета су 2 решења о забрани рада, 1 решење о отклањању утврђених неправилности, поднета 3 захтева Прекршајном суду и издат 1 прекршајни налог. Извршене су 3 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће у Чачку и Ивањици. У једном случају у обављању угоститељске делатности затечен је нерегистрован субјекат, а у другом случају затечено привредно друштво да обавља угоститељску делатност без образовања огранка односно простора ван седишта за обављање делатности. Донето је решење о забрани рада до уписа привредне делатности, као и решење о налагању регистровања огранка-простора ван седишта за обављање угоститељске делатности у месту пословања. Поднета су и 2 захтева Прекршајном суду. Током марта извршено је укупно 10 редовних-циљаних контрола, у Чачку, у угоститељским објектима за исхрану и пиће, по предмету контроле легалности рада, истицања пословног имена и седишта, врсте и назива као и радног времена, истицања и придржавања цена и издавања прописаних рачуна. Донето је 1 решење о забрани рада нерегистрованог субјекта и поднет 1 прекршајни захтев надлежном суду. Три контроле су извршене у Чачку, заједно са пољопривредном инспекцоијом. Извршене су 2 редовне циљане контроле објеката за смештај у Чачку. Издат је 1 прекршајни налог, због неуплаћивања боравишне таксе у прописаном року. Током марта извршена је и 1 контрола извршења раније донетог решења. Решење је извршено и субјекат је престао са радом. У претходном месецу обављене су и 4 службене саветодавне посете у угоститељским објектима у Чачку. У 3 случаја надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роковима за отклањање утврђених неправилности. Током марта један туристички инспектор МУО био је ангажован на пословима и радним задацима ван округа, у зимском центру, на Златибору, где је било организовано дежурство инспектора и где се вршио појачани надзор у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону. У извештају за прва 3 месеца 2018. године, навела је да је њена инспекција извршила укупно 55 контрола и обавила 31 службену саветодавну посету. Контролама је обухваћено 53 објекта за исхрану и пиће и 2 објекта за смештај. У контролисаном периоду донето је 5 решења којима је нерегистрованим субјектима-физичким лицима забрањено обављање угоститељске делатности, привремено до уписа у одговарајући регистар и то у Чачку 3, Вичи 1 и Ивањици 1. Донето је 1 решење којим је забрањено спортском удружењу обављање угоститељске делатности до уписа привредне делатности у одговарајући регистар, 2 решења којима је наложено привредним субјектима да образују огранак односно простор ван седишта за обављање угоститељске делатности у месту пословања, Чачак 1 и Горњи Милановац 1. Поднето је укупно 8 прекршајних захтева за 8 прекршаја, издата су 3 прекршајна налога, 2 због повреде чл. 62 ст. 1 тачка 8. Закона о туризму- неиздавање прописаних рачуна предузетницима, у укупном износу од 80.000,00 динара и 1 због повреде чл.108 Закона о туризму – неуплаћивање боравишне таксе у прописаним роковима надлежном органу/ предузетник, у износу од 40.000,00 динара.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је претходног месеца одржала све потребне консултације са директорима. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника-спољних сарадника. Рад са родитељима, одговарање на представке: ОШ „Вук Караџић“ Чачак и ОШ „Драгиша  Мишовић“, Чачак. Посете школама: спољaшње вредновање у ОШ у Старој Пазови и у средњој школи у Пећинцима, обавила три просветна саветника из ШУ Чачак. СПН у ОШ „Марко Пајић“ Вича, у ОШ „Филип Филиповић“, присуство и учествоање на трибини „Мобилност ка промени“ у ПУ „Моје детињство“, присуство отвореној седници Наставничког већа у ОШ „Бранислав Петровић“ у Слатини. Поступање по пријавам за насиље или консултације са школама у вези са ситуацијама насиља: ОШ „Филип Филиповић“ Чачак, ОШ „Милица Павловић“ Чачак, ОШ „Вук Караџић“ Чачак, ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица, ОШ „Драгиша Мишовић“ Чачак, ОШ „Прељина“. Присуство састанку у Београду. Рад саветника у координирању такмичења. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих  информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра. Навела је да је за прва 3 месеца одржала активе директора, појединачне састанке и све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама (праћење наставе, праћење саветника спољних сарадника, појединачне консултације са наставницима, саветодавни рад). Поступање по представкама родитеља и грађана. Учешће просветних саветника у спољашњем вредновању из ШУ Нови Сад. Присуство састанцима са Регионалном привредном комором, представницима локалних самоуправа, Националне службе за запошљавање, директорима школа око планирања уписа за 2018/2019. Израда плана уписа. Пружање подршке школама у изради јединственог информационог система „Доситеј“. Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета. Давање мишљења за избор директора. Ажурирање сајта ШУ и сви остали послови по налогу министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у марту, заведено је укупно 1065 предмета, активних је 881, а архивираних 48, а за прва 3 месеца 2018. године заведено је укупно 2560 предмета, од којих је активно 1900, а архивирано 485.

 

План рада инспекцијских служби за април 2018. године

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је руководиоце инспекцијских служби да изнесу план рада за април 2018. године.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада навео је да ће његова инспекција, током априла, вршити контроле предузећа која се баве производњом грађевинске АЛ и ПВЦ столарије, контроле актуелних градилишта, кланица, прераде меса, стоваришта грађевинског материјала, најмање две акције појачаног надзора у организацији Одсека и пратеће акције, које организује Инспекторат.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у достављеном извештају, навела је да је за наредни период планирана контрола Оперативног плана одбране од поплава код надлежних органа јединица локалних самоуправа и правних лица чија је имовина угрожена поплавама у МУО.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор истакла  је да је за април планирана контрола 1 отпада у Београду, контрола извршења решења у Прељини, као и рад по пријавама за отпад.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да ће током овог месеца   контроле бити усмерене на  угоститељски смештај, као и на туристичке  агенције.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инспекција, навео је да ће у априлу акценат контрола бити на противпожарној заштити и појачаном надзору у расадничкој производњи.

 

Остали руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током априла радити уобичајене редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је да се током априла одради по једна контрола у општинама Горњи Милановац и Ивањица. Према његовим речима, потребно је направити план заједничких контрола са Пореском полицијом, при чему водити рачуна да се контроле не преклапају, с тим што би тржишна и туристичка инспекција  могле заједно да одраде 1-2 контроле месечно.

 

Стручно-методолошка објашњења за унутрашњу контролу инспекција

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне руководиоце инспекцијских служби са Стручно-методолошким објашњењем за унутрашњу контролу инспекција, коју је објавио NALED  и нагласио да ће иста бити постављена на сајт Моравичког управног округа.

Четврта седница колеијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више