Саветодаван и превентиван рад инспекција је законска обавеза
Ауто-пут Београд – Пожега, Моравски коридор и Аеродром Лађевци најважнији државни пројекти за напредак Моравичког округа
Саветодаван и превентиван рад инспекција је законска обавеза
Ауто-пут Београд – Пожега, Моравски коридор и Аеродром Лађевци најважнији државни пројекти за напредак Моравичког округа

Четврта седница колегијума

ЧЕТВРТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 01.04.2019.

 

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Нада Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Извештај о раду републичких инспекција за март  2019. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за март 2019. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено 28  надзора по плану, утврђујућих 6 и ванредних 13. У контролисаном периоду донето је  6 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 13 мера за отклањање недостатака. У истом периоду поднетa су 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Навео је да у извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у марту, у складу са достављеним Планом рада за 2019. годину, вршила редовне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења како на територији округа, тако и ван њега. Надзори су вршени везано за примену Закона о процени утицаја, Закона о заштити животне средине, Закона о заштити вода и Закона о управљању отпадом. Током претходног месеца, у рад је примљено 7 предмета, извршене 4 контроле, сачињено 4 записника, 1 допис, 1 извештај и 1 службена белешка. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада и да је њена инспекција током претходног месеца у рад  примила 89 предмета, извршила 84 редовних, 17 контролних надзора и 5 ванредних. Укупан број надзора је 106. Током претходног месеца донето је укупно 22 решења за отклањање недостатака, 13 решења са превентивним мерама и 8 решења за забрану рада лицима. Поднето је 6 прекршајних налога.

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у достављеном извештају  навела је да је у марту, у рад  примљено 255 предмета, решено 233, сачињенo 184 записникa, донето 72 решењa, издат 31 сертификат, сачињено 9 службених белешки и поднето 13 прекршајних пријава.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за март, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 45 инспекцијских надзора, 3 редовна и 9 ванредних по представкама.Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 35, а 7 контролних. На фактичком раду је затечено 9 лица, с тим што је са 7 лица, након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је 6 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271 било је 1, а поднето је 4 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршено је укупно 38 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 7 редовних и 28 ванредних. У претходном месецу извршена су 3 надзора поводом повреда на раду и то поводом 3 тешке телесне повреда на раду. У контролисаном периоду донето је 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде закона и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 4 захтева против предузетника. На фактичком раду су затечена 4 лица, с тим што је са истима склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршен је укупно 31 интегрисани надзор, редовних 1, 28 ванредних и 2 контролна. Донета су 2 решења којим је наложено отклањање 6 повреде закона. Сачињена су 2 записника којима су наложене 2 мере. Приликом контрола затечено је 18 лица на фактичком раду. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 4 захтева против предузетника. За месец април  планирани су инспекцијски надзори из области производња Ал и ПВЦ столарије, грађевинарство, клање животиња, прерада и обрада меса, стоваришта и трговина на велико и мало. Истакао је да ће Одсек учествовати и у акцима појачаног надзора које ће организовати  Инспекторат на територији МУО и ван њега.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 289 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 272, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 272 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 67 контрола,  дораде семена 10, промет ђубрива 8, промет биља 36, промет  пестицида 6 и промет садног материјала 7. Узета су 63 узорка, донето 8 решења о препакивању семена и 2 решења о налагању мера.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 49 инспекцијских прегледа, сачинила 49 записника, донела 6 решење о отклањању утврђених неправилности, 4 решење о одузимању робе и поднела 6 захтева за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за март  2019. године, навео је да је примљено и обрађено 260 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 238 решења о дозволи увоза и издато 58 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредни  инспектор Сузана Каровић извршила 23 контроле, донела 4 решења, поднела 5 прекршајних пријаве и 1 пријаву за привредни преступ. Стављено је ван промета- уништено 10 литра алкохолног пића- ракије, у вредности од 36.000,00 динара и 5,5 литара пива  са истеклим роком употребе, вредности 2.800,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила 18 контрола пекара, донела 4 решења и поднела 2 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 236 кг џема, у  вредности од 36.000,00, а Милун Вранић није доставио извештај.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за март 2019. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено 25 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 22 и Закону о дивљачи и ловству 3. У току рада донето је 6 решења, поднето 8 прекршајних и 2 кривичне пријаве. Одузето је 80 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 9 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 81.000 динара.

Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је током марта  извршено укупно 26 инспекцијских контрола и то: 1 контрола извршења раније донетих решења, 18 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, по предмету контроле легалност рада, издавања прописаних рачуна, истицање и придржавање истакнутих цена угоститељских услуга, 5 редовних циљаних контрола у угоститељским објектима за смештај, по предмету контрола вођења евиденција гостију и контроле наплате и уплате боравишних такси.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у  извештају за претходни месец истакла је да је одржала актив директора средњих школа у Чачку; појединачне састанке и одржала све неопходне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи (ОШ „Танаско Рајић“ – Чачак, ОШ „Мићо Матовић“, Катићи); стручно-педагошки надзор (ОШ Филип Филиповић“, ОШ „Др Драгиша Мишовић“ и Гимназија Краљево. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Праћење кандидата-наставника који напредују у звању (три кандидата). Праћење рада саветника-спољних сарадника (активности спољних сарадника ОШ  „Филип Филиповић“, ОШ „Др Драгиша Мишовић“). Саветовање за школе, намењене подршци пред нови круг спољашњег вредновања. Организовање састанака са представницима ПУ Чачак и саветима родитеља у Чачку, Ивањици, Лучанима и Горњем Милановцу. Реализација обуке за полицијске службенике. Сарадња са Моравичким управним округом (Извештај руководиоца ШУ о плану уписа за средње школе на Савету округа, присуство просветног саветника састанку Окружног штаба за ванредне ситуације, сарадња са јединицама локалне самоуправе). Присуство руководилаца ШУ отварању пројекта „Државна матура“. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Пријем странака. Координација такмичења за ученике основних и средњих школа. Сви остали послови по налогу Министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.03.2019 – 29.03.2019. године, заведено је укупно 1019 предмета, активних је 839, а архивираних 25.

 

План рада републичких инспекција за април 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током марта 2019. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Набавка и одржавање опреме, канцеларијског  намештаја, материјални трошкови и текуће одржавање објеката и просторија

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је током марта извршена набавка најнеопходније опреме за рад инспектора. Затражио је од  присутних руководилаца инспекцијских  служби да се прво обрате својим министарствима и да од њих захтевају набавку потребне опреме, па тек уколико њихов захтев не буде испуњен, могу захтевати од округа набавку исте. Нагласио је да округ, као државни орган, мора водити рачуна о свим издацима, па и онима везаним за набавку опреме.

 

Зорица Вељовић, референт за обраду финансијске документације, истакла је да су набављени лап-топови за потребе туристичке, ветеринарске, фито-санитарне, тржишне и инспекције рада, а мултифункционални уређаји за потребе граничне инспекције, начелника округа, за инспекторе у Гучи, Горњем Милановцу и Ивањици. Навела је да је сав електроматеријал  из Горњег Милановца однет, а то ће бити учињено и са застарелом опремом у Ивањици. Према њеним речима, извршиће се и набавка 2 бојлера за потребе Школске управе у Чачку, као и набавка 3 телефонска апарата.

Упутство о правилима понашања запослених у стручној и инспекцијским службама Моравичког управног округа

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са чињеницом да је 11. марта поново сачинио упутство о правилима понашања запослених у просторијама Моравичког управног округа. Истакао је да је обишао све инспекцијске службе ван седишта округа и скренуо пажњу  да се у канцеларијама не може кувати кафа, нити држати грејалице, које могу изазвати пожар. Нагласио је да округ мора имати портира који ће се старати о томе да у зграду округа не улазе лица без икакве контроле. Истакао је да приликом посете округу, локалне и друге функционере не треба легетимисати, већ их само евидентирати. Према његовим речима, свако је дужан да закључа своју канцеларију  и одговара за стање у њој. Запослени у округу,  приликом доласка и одласка с посла, морају се укуцавати, а инспектори у Гучи, Ивањици и Горњем Милановцу су дужни да обавесте своје руководиоце о свом кретању.

Четврта седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више