Моравички округ добио струју осим 84 домаћинства у Лучанима
08/02/2015
Град Чачак
05/03/2015

Трећа седница колегијума 02.03.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководи: мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.Присутни: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни нспектор, Мирјана Зарић, координатор ветеринарске инспекције, Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор (замена за Валентину Стефановић, начелника туристичке инспекције), Предраг Васиљеивић, начелник тржишне инпспекције, Слађана Мијатовић, в.д. начелника Школске управе, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Валентина Кецовић фитосанитарни инспектор, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор.

Инспекције начелнику Округа подносиће месечне, кварталне и годишње извештаје

Начелник Моравичког управног округа Слободан Јоловић подсећа да је закључак и договор са претходног састанка колегијума да сви роководиоци окружних подручних јединица органа државне управе, између осталог, подносе месечне, кварталне и годишње информације и извештаје о свом и раду инспекцијских служби на чијем се челу налазе. Таква обавеза проистиче из законских и подзаконских прописа а пракса коју уводимо у МУО да то чините и у писаној форми и да о томе водимо аналитику допринеће правилном сагледавању рада и проблема у раду. Осим тога, Округ уводи праксу достављања записника и са колегијума Министарству за државну управу и локалну самоуправу што претпоставља могућност да и на тај начин надлежни могу бити упознати са радом, резултатима у раду и проблемима које можемо лакше и заједнички решавати.

Састанци колегијума конкретни, кратки и ефикасни

Замолио је присутне да узму учешће у раду, да буду конкретни, да ће практиковати да састанци колегијума буду сваког првог понедељка у месецу и кратко трају. Такође, обавестио је присутне чланове колегијума да ће повремено бити у обавези да присуствују састанцима Савета Моравичког управног округа који ће се одржавати по локалним самоуправама а на којима ће бити речи о сарадњи и раду републичких и локалних инспекцијских служби на подручју сваке појединачно локалне самоуправе у зависности где се састанак одржава.

У служби грађана

„Грађани и њихови представници морају да знају да смо у њиховој служби, да посао обављамо професионално, да се према њима понашамо пристојно и да у томе смо спремни да сарађујемо са свима и без изузетака“, рекао је Јоловић.

Извештај о раду инспекца за фебруар 2015.године

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције истиче да је достављен Извештај о раду за фебруар 2015. године. Др Тадић указује да су у извештајном периоду реализоване актвиности у складу са планом рада за фебруар 2015. године, и то: број примљених предмета је 151; редовних надзора је 146; контролних надзора 40; број ванредних надзора је било 5. Укупан број надзора је 191, од чега је донетих решења 44; решења за отклањање недостатака 29, решења за забрану рада лицима је 16; решења за забрану коришћења воде са Трнавског врела 1, број поднетих прекршајних пријава 5, број наплаћених мандатних казни 3. Начелник Санитарне инспекције истиче да у извештајном периоду инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља. Што се тиче проблема у раду указује на потешкоће са примањем и слањем електронске поште.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције у извштајном периоду фебурар 2015 године остварени су следећи резултати у раду: у рад је примљено 19 предмета; извршено је 19 контрола, састављено је 19 записника. Ковачевић истиче да је за унапређење рада овог Одсека у 2015-тој и наредним годинама потребно попунити систематизована радна места, извршити измене и допуне Закона о шумама и Закона о дивљачи и ловству, као и побољшати материјалне услове за рад инспектора.

Живорад Богосављевић, водни инспектор доставио је месечни извештај о раду Водопривредне инспекције за месец фебруар у коме је дао податке и то: примљено је 6 поднесака, по налогу урађено 4 контроле, сачињене две службене белешке, донето четири решења и упућено шест дописа. Нема примеди на услове рада.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор доставио је извештај за фебруар 2015 године у коме наводи да је у периоду од 02.02. до 28.02.2015.године извршен санитарни преглед код 261 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 242 док је број пошиљки животних намирница износио 19 прегледа. У односу на претходни месец број захтева за преглед увозне пошиљке бележи благи раст. У извештајном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 261 сагласност за царињење увозних пошиљки, док коначна решења о одобрењу – промету пишиљке доносе се континуирано у зависности од завршених лабораторисјких анализа.

Ана Лапчевић, координатор Пољоприредне инспекције, доставила је радни налог упућен инспекторима Одељења пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, који је добијен од начелника Одељења Ненада Вујовића.

По овом налогу контролу врши Ранка Милосављевић, републички пољопривредни инспектор. Извештајем о раду за период 01.02. до 28.02.2015.године дати су следећи подаци: укупно је извршено 18 инспекцијских контрола. Пекаре 14, у промету контролисани како производи, чоколадни 1, бомбонски производи на велико 1 контрола, остало 1 контрола. Донето је два наређујућа решења, поднета два захтева за покретање прекршјаног поступка.

Одсек пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, поступајући инпсектор Милун Вранић да је следеће податке: извшрено је укупно 15 прегледа. Лапчевић је доставила и копију радног задатка за месец јануар, фебруар и март 2015 године дат пољопривредном инспкетору Одељења за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића Сузани Каровић. Каровић је по налогу у јануару месецу извшрила укупно 11 контрола самосталних угоститељских радњи и 5 контрола у малопродајним објектима. У фебруару месецу у СУР извршила 10 а у малопродајним објектима 7 контрола.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције је доставио извештај о раду за период јануар-фебруар 2015 године у коме је навео: укупан број извршених контрола у наведеном периоду је 65, од тога по службеној дужности 25, по захтеву странака 33 и 7 предмета по захтеву за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности. На основу извршених контрола изречене мере за отклањање недостатака три, донето решења за почетак обављања здравствене делатности седам, поднете две пријаве за покретање прекршајног поступка и поднета једна кривична пријава.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције доставила је извештај за фебруар месец 2015.године у коме је навела да је ова инспекција за здравствену заштиту и добробит животиња обављала следеће послове: Контролу рада у ветеринарским организацијама (испуњеност ветеринарско-санитарних услова, провера издавања уверења о здравственом стању животиња и издавању уверења о транспорту пошиљки животиња, провера извршења послова по Програму мера, провера фактурних извештаја и потраживање средстава о Управе за верерину…). Контролу по газдинствима у вези спровођења Програма мера. Ветеринарски инспектори з аздравствену исправност хране животињског порекла и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи вршили су контроле у објектима за промет и производњу хране животињског порекла (кланице, млекаре, прераде, складишта…).
Број примљених предмета је 428, од тога решених 307 предмета, донетих репења 140, урађено 303 записника, сачињено 8 службених белешки, поднето захтеава за покретање прекршајних пријава 6.

Весна Милекић, туристички инпсектор по овлашћењу начелника Одељења Краљево Валентине Срефановић, присуствује колегијуму. Достављен је извештај о раду ове инспекције за период фебруар месец 2015.године. У извештајном периоду на подручју Моравичког управног округа ова Инспекција извршила је укупно 16 контрола и то: 6 редовних контрола у некатегорисаним угоститељским објекитима за исхрану и пиће; две контроле по пријавама у Ивањици и месту Глијеча; две контроле по пријаваи у Чачку, урађене су две контроле извршења раније донетих решења; извршено је девет редеовних контрола угоститељских објеката за исхрану и пиће и урађена једна контрола боравишне таке. На основу урађених контрола предузете су следеће мере: донета два решења о забрани рада од тога једна због бесправног обављања угоститељске делатности физичком лицу у Ивањици и једна због обављања угоститељске делан ости правном лицу које је уписано у Регистар удружења, без уписа привредне делатности у Регистар привредних субјеката у Чачку, донето је 3 решења о отклањању недостатака. У извештају је указано да су вршене у ноћне контроле уз асистенцију полиције. Извшрено је печаћење угоститељског објекта „Сложна браћа“ у Чачку у ул. Александра Савића бр. 8, решењем је забрањено обављање угоститељске делантости у наведеном објекту Жарку Маринковићу, привремено до уписа угоститељске деланости у одговарајући регистар. Такође је у Ивањици урађено две контроле уз асистенцију полиције у ноћни сатима. Том приликом је утврђен бесправан рад у једном објекту док је други у моменту контроле био затворен.
У извшетајном периоду поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка. Истакнуто је да ова инспекција има потребу за вршење контрола угоститељских објеката уз асистенцију полиције којој се обраћају захтевом и да са истом имају одличну сарадњу. У извештају је истакнуто да инспектори како у Чачку тако и у Ивањици канцеларију деле са тржишним инспекторима, те је тако отежан рад инспектора у обављању послова и пријема странака.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, доставио је извештај у табеларном приказу из кога се види да је за период фебруар 2015. године примљено 278 захтева, урађено 278 записника, на основу контрола донето је 257 решења о дозволи увоза и 40 сертификата за извоз.

Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада у достављеном извештају навела да је у току фебруара месеца извршено:
1. Надзор у области радних односа
– Укупно 113 инспекцијских надзора
– По захтеву странака 15
– По службеној дужности 84
– Контрола ндзора 13
– Потпуних надзора 1
– На фактичком раду затечено је 13 лица која су након надзора склопила уговоре о раду
– Донето је 4 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269 Закона о раду
– Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је један
– Поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка
2. Надзор у области безбедности и здравља на раду
– Извршено је укупно 26 надзора
– 21 редован надзор
– 1 по захтеву странке
– 4 надзора поводом повреде на раду, од тога 4 тешких повреда на раду
– Донето је једно решење о испуњености услова за обављање делатности
3. Интегрисани надзори
– Извршно је укупно 63 надзора
– Донето је два решења којим је наложено отклањање 6, повреде Закона
– Превентивно поступање 4.
У току извршавања планираних задатака инспектори овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно или привремено одјављене што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. Из наведеног разлога инспектори су и поред свог ангажовања умањили ефекат рада. У извештајном периоду у овом Одсеку је радило 5 инспектора, а систематизацијом је предвиђено 7.
Мајсторовић обавештава начелника Округа да се поступало по закључку са састанка одржаног поводом заустављања бесправног рада таксиста, тзв. „дивљих“, да је у фебруару укупно урађено укупно 14 контрола код такси превозника. Контроле су рађене уз асистенцију полиције и саобраћајне инпсекције. Битно је да ће се овакве контроле вршити и у наредном периоду.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције истиче да ова Инспекција функционише тако што су инспектори подручних јединица у свакодневној комуникацији са седиштем Одељења ради добијања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, мејлоовима и телефонским путем. По добијању директива и инструкција из Сектора Министарства у седишту Одељења се на свакодневним састанцима са инспекторима разрађује план активности за релаизацију и организује се рад на терену ради спровођења истих. Тржишна инспекција је у фебруару месецу 2015. године остварила следеће резултате:
– Извшрено је 66 инспекцијских прегледа
– Састављено 66 записника
– Донето 12 репења о отклањању утврђених неправилности
– Донето три решења о одузимању робе
– Поднето 19 захтева за покретање прекршајног поступка
– Поднета једна пријава за привредни преступ
– Стављено ван промета робе у вредности од 106.560,00 динара.
Васиљевић истиче да су у овом одељењу услови за рад као и међуљудски односи добри.

Биљана Станојевић, еколошки инпсектор доставила је извшетај о раду за фебруар месец у коме наводи да је било 8 примљених предмета, извршених контрола 10, састављених записника 7, службених белешки 4, три донета решења о отклањању неправилности, дописа три. У извештајном периоду није било поднетих пријава.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, доставила је извештај о раду ове инспекције за фебруар 2015. године у коме је истакла да је инспекција у фебруару радила преја добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља. Извршене су 43 контроле, донето једно решење о налагању мера, издато 37 уверења о признавању семена, пет решења о препакивању семена, 7 решења о непризнавању, узето је 8 узорака, издато 4 фитосертификата, донета три решења о забрани промета, 620 ком. робе стављено ван промета.

Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор доставио је табеларни преглед контрола за фебруар 2015 године у коме су дати подаци и то:
Редовних предмета 24, по службеној дужности 16, ванредни прегледи по захтеву странке 5, остала поступања 7, урађено 17 записника, сачињено 9 службених белешки, 3 дописа, захтева за брисање реда вожње 1, донетих решења три, извршених 2 решења, привремено одузетих дозвола није било, забрана 2, поднете 5 прекршајних пријава, прекршајних налога 1.

Оператер за канцеларијске послове Станка Ћендић доставила је табеларни приказ заведених и архивираних предмета по министарствима за пеирод од 01.01.2015. до 28.02.2015. године из ког приказа се види да је у наведеном пеироду заведено укупно 2131 предмет, архивирано 256 предмета а 1875 активних предмета.

Слађана Мијаиловић, в.д.начелника Школске управе, истиче да Управа не обавља инспекцијске послове и иста није доставила извештај о раду за јануар-фебруар 2015. године. Истакла је проблем који је био актуелан у наведеном периоду а то је у ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку указује да је предмет прослеђен Просветној инспекцији.

Начелник Округа обавештава присутне да је у току прикупљање понуда за кречење четири канцеларије стручне службе и пољопривредне инспекције у седишту Округа и пословног простора у Горњем Милановцу у којем се налазе ветеринарска и инспекција рада. Истиче да ће овај посао бити завршен у марту месецу. Обзиром да је у петак био на састанку у Министарству за државну управу и локалну самоуправу на коме су присуствовали начелници управних округа у Србији, познат му је и проблем не регистрованих службених возила појединих инспекцијских служби и овом приликом тражи да ако таквих проблема има и у нашем Округу да колеге доставе писану информацију са тачним подацима о којим возилима се ради како би им помогао у томе.
Такође, поново истиче да ако постоје неки проблеми који отежавају рад инспекцијских служби, потребно је да га обавесте о томе и да ће он учини све што је у његовој моћи да помогне око решавања истих.
Прецизирао је да ће се 06.03.2015.године у Горњем Милановцу одржати састанак Савета Моравичког управног округа, а да ће једна од тачака дневног реда бити рад републичких и локалних инспекцијских служби на подручју те општине, па је присуство свих руководилаца окружних подручних јединица обавезно.

%d bloggers like this: