Хроника Моравичког округа емисија 16
Хроника Моравичког округа емисија 17
Хроника Моравичког округа емисија 16
Хроника Моравичког округа емисија 17

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

 

Састанку присуствују: Милић Ђукановић, санитарни инспектор, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај и Гордана Јовановић, грађевински инспектор.

 

Информација о раду инспекција у мају 2020. години, са посебним освртом на организацију рада за време ванредног стања, посебне и специфичне контроле ако их је било, ангажовање ван седишта округа и сарадња са локалним самоуправама и другим инспекцијама и план рада за јун 2020. године.

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене  инспекције, истакао је да су здравствена, а нарочито санитарна инспекција, у време трајања ванредног стања, радиле буквално у немогућим условима, што је за сваку похвалу. Навео је да је  заједно са Др Светланом Тадић, шефом Одсека санитарне инспекције, био члан Градског штаба за борму против корона вируса. Овај штаб је одржао 62 састанка. Похвалио је и рад Завода за јавно здравље у Чачку. Истакао је да у овом периоду није било ни једне представке од стране грађана, што значи да су медицинске установе добро одрадиле свој део посла. У извештају о раду за мај, навео је да је ова инспекција извршила  2 надзор по плану, 8 утврђујућих и 46 ванредних надзора. У наведеном периоду изречена је 21 мера за отклањање недостатака и донето 8 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Милић Ђукановић, санитарни инспектор, истакао је да је нарочито поносан на своје колегинице које су се максимално ангажовале на граничним прелазима, у време трајања ванредног стања. Навео је да ова инспекција тренутно врши контролу примене превентивних мера у тржним центрима, ресторанима, школским и предшколским установама. У рад  су примили 95 предмета, извршила 141 редовни и 15 контролних надзора. Укупан број надзора је 141. Укупан број решења је 95. Донето је 95 решења за забрану рада лицима и поднето 9 захтева за покретање прекршајног поступка.           

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај, истакао је да је у време трајања ванредног стања радио уобичајено и да је доста времена провео на граничним прелазима Гостун и Котроман. Током маја извршен је  санитарни преглед код 298 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 288, док је број пошиљки животних намирница износио 10. У контролисаном периоду донета је укупно 288 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.  Током маја није било забрањених пошиљки. У овом периоду вршен је здравствени надзор  путника у међународном саобраћају сходно утврђеном распореду дежурства на граничним прелазима.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током маја, у рад примљено и обрађено 163 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 163 записника и донето 159 решења о дозволи увоза. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола, а ни ангажовања ван територије округа.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да се током трајања ванредног стања радило уобичајено. Имали су 2 случаја, у Тутину и Аранђеловцу, да су  инспектори морали у карантин. Истакао је да је у мају извршено  укупно 246 надзора и то: на основу Закона о шумама 24, док по Закону о дивљачи и ловству, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. Током претходног месеца донето је 5 решења, поднето 7 прекршајних и 2 кривичне пријаве. Одузето је 427 м³ дрвета, изречено 6 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 75.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су токoм маја инспектори овог Одељења примили у рад 170 предмета, решили 154 предмета, сачинили 118 записника, донели 62 решења, издали 36 сертификата и поднели 3 прекршајне пријаве.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају о раду своје инспекције за мај 2020. године, истакла је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 24 контроле, дораде семена 2, промета ђубрива 3, промет биља 5, примене пестицида 1, производње семена 2, промета садног материјала 3, остале контроле 1. Издат 1  фитосертификат, 1 сертификат о произодњи садног материјала и 2 биљна пасоша. Пријем и завођење пријава о производњи садног материјала 23. Донета су  2 решења о препакивању семена и узета 44 узорка.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током маја користили стари годишњи одмор. Ранка Милосављевић је извршила 5 контрола пописа пшеница и малина, а користила је и део годишњег одмора од прошле године. Милун Вранић је извршио 7 контрола коришћења пољопривредног земљишта.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током трајања ванредне ситуације радила од куће и да је користила део годишњег одмора. Од 11. маја почела је са нормалним радом. Током претходног месеца извршено је укупно 6 редовних и ванредних теренских инспекцијских надзора идустријских постојења на територији и ван територије Моравичког управног округа, у складу са достављеним планом рада за 2020. годину, који између осталог садржи тачан назив посторојења и област надзора. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона  о заштити животне средине, Закона о водама, Закона  о управљању отпадом и Закона о заштити ваздуха. Доношење аката врши се кроз апликацију е-инспектор.

 

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду  ове  инспекције за мај 2020. године, истакао је да је тржишна инспекција радила по одлукама Владе РС. Пратили су цене и снабдевеност  у трговинским радњама, и у том погледу није било неких већих примедби. На самом почетку  пандемије корона вируса било је незадовољства када су у питању  снабдевеност и цене заштитних маски и рукавица, али се касније ситуација у том погледу стабилизовала, и по питању снабдевености и по питању цена. Тржишни инспектори су током маја извршили 27 инспекцијских прегледа и сачинили исто толико записника. Донета су 2 решења о  отклањању неправилности и поднета 4 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током маја  2020. године туристичка инспекција у рад примила 3  пријаве и то 1 против туристичке агенције организатора туристичких путовања, која се односила на обавезе агенције и права путника код отказивања туристичких путовања. Подносилац пријаве је обавештен о правима путника у случају отказа путовања у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу Ковид 19. У другој  пријави се подносилац интересовао зашто у Атомској бањи у објекту „Вујан“ нису хтели да га приме на пансион од 20. маја, уз образложење да је старији од 65 година. Подносилац пријаве је обавештен о разлозима због којих су лица старија од 65 година позивана на рехабилитацију после 01.06.2020. године, у складу са спровођењем епидемиолошких мера и препорука које информације је туристичкој инспекцији доставило одговорно лице у здравственој установи у оквиру које послује наведени објекат за смештај. У трећем случају пријава се односила на несавесно обављање делатности припремања и достављања оброка на кућну адресу. С обзиром да се наведена делатност обављала у Београду, пријава је преослеђена туристичкој инспекцији у Београду на даље поступање и надлежност. Током маја месеца било је више позива телефоном и долазака у службене просторије туристичке инспекције, којом приликом су се угоститељи распитивали о услове обављања угоститељске делатности, опремљеност угоститељског објекта, као и питања која су се односила на обавезе агенција и права путника код отказивања туристичких аранжмана због пандемије корона вируса.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је током маја, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 19 инспекцијских надзора, 3 редовна и 2 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 12, 4 контролна. На фактичком раду је затечено 1 лице, с тим да је после извршених контрола са истим лицима закључен уговор о раду. Донета су 3 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 38 надзора, редовних 5, ванредних 28 и контролних 2, 3 надзора поводом повреде на раду, од тога: 3 надзора поводом тешке повреде на раду. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 5 повреда закона. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог  и 1 захтев  против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника. На фактичком раду су затечена 4 лица, са којима је закључен уговор о раду. Током  маја извршена су 2 интегрисана надзора, 1 редовни инспекцијски надзор и 1 ванредни. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 5 повреде Закона о БЗР. Током јуна, ова инспекција ће вршити контроле из следећих области: грађевинарство, пољопривреда, прерада и обрада дрвета, производња намештаја од плочастих материјала, третмани за улепшавање.

 

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, подносећи извештај о раду за мај, навела је да је у рад примила укупно 9 управних и вануправних предмет, извршила 3 ванредна инспекцијска надзора, сачинила 3 записника, 2 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење и 4 прекршајна налога-пријаве.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, истакла је да је током маја у рад примила 15 управних и вануправних предмета, извршила 9 редовних и 3 ванредна инспекцијска надзора. Сачинила је  4 записника и 10 обавештења и извештаја.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за мај 2020. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа: све потребне консултације.Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи и подршке у процесу учења на даљину. Рад са родитељима: одговарање на све потребне дилеме. Пружање саветодавне помоћи и подршке основним школама за припрему пробног завршног испита ученика 8. разреда (представници свих основних школа из Моравичког округа ( директори и стручни сарадници) присуствовали на по два актива с темом Пробног завршног испита). Организациони послови везани за Пробни и Завршни испит, припрему уписа ученика са здравственим проблемима. Пружање саветодавне помоћи и подршке средњим школама за припрему плана уписа за школску 2020/2021 и припрема Плана уписа за ниво Округа. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви  остали  послови по налогу Министра.

Рад руководиоца Школске управе у раду Радног тима за праћење ширења Корона вируса на територији града Чачка.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.05.2020 – 29.05.2020. године, заведено је укупно 1076 предмета, активних је 650, а архивираних 331.

 

Предлог плана уписа ученика у средње школе у Моравичком округу ( за град Чачак и општине Горњи Милановац, Ивањицу и Лучане) и актуелна питања у вези са завршетком школске године због пандемије корона вируса.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је за нешто више од 1900 ученика 8. разреда у школама Моравичког округа, предвиђен  довољан број места у средњим школама у Округу. Чачак: Машинско-саобраћајна школа 11 одељења, Гимназија 10 одељења, Техничка школа 9 одељења, Економска школа 7 одељења, Прехрамбено- угоститељска школа 6 одељења, Медицинска школа 5 одељења, Музичка школа 24 ученика. ШОСО „1. Новембар“ такође ће уписати ученике у први разред. Горњи Милановац: Гимназија  „Таковски устанак“ 4 одељења, Техничка школа „Јован Жујовић“ 4 одељења, Економско-трговачка школа „Књаз Милош“ 4 одељења. Ивањица: Гимназија 5 одељења, Техничка школа 5 одељења. Лучани: Средња школа „ Драгачево“ имаће 4 одељења. По дуалном систему школоваће се ученици на трећем степену у Горњем Милановцу (оператер машинске обраде и индустријски механичар) и на четвртом степену у Чачку (моделар одеће).

 

Учешће у акцији „Уредимо и очистимо Моравички округ“ и  емисијама „Хрониука Моравичког округа“

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са чињеницом да је Савет Моравичког управног округа, на седници која је одржана прошле године у Горњем Милановцу, донео одлуку о покретању акције под називом „Уредимо и очистимо Моравички округ“. Циљ акције је покретање свих субјеката, а пре свега грађана, како би се унапредила животна средина, уредио путни појас поред државних путева,  уклониле дивље депоније, заштитили ваздух и водотоци. Формирано је 9 комисија, које се састоје од  по 5 чланова, са представницима из свих локалних самоуправа. Задатак ових комисија је да прате кандидате у појединим категоријама, сачињавају записнике, фотографије, видео снимке, а крајем године биће проглашени победници, који ће добити одговарајуће награде. Подсетио је присутне и на емисију „Хроника Моравичког округа“ и на потребу да инспектори узму веће учешће у њој, јер свакако постоје бројне теме које су везане за рад републичких инспекција,  које би биле интересантне за гледаоце.

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више