Осма седница, одржана 11.05.2015. године у Лучанима
Посета Гораждевцу
Осма седница, одржана 11.05.2015. године у Лучанима
Посета Гораждевцу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Нa основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима, члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Орган у коме се попуњава радно место:

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Стручна служба, 32000 Чачак, Ул. Жупана Страцимира број 2.

Радно место које се попуњава:

ШЕФ ОДСЕКА ОПШТИХ ПОСЛОВА, у звању саветник, 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске, академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се:

  • познавање Закона о државним службеницима, Закона о државној управи, Уредбе о управним окрузима, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе, што ће се проверавати усменим испитивањем кандидата,
  • вештина комуникације провераваће се усменим разговором са кандидатима.
  • Вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења, провераваће се посредно путем стандардизованих тестова.

III. Место рада
Чачак, Ул. Жупана Страцимира број 2.

Адреса на коју се подносе пријаве
32000 Чачак, Ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком: „За јавни конкурс“

Лице задужено за давање обавештења
Милоје Кундовић (председник комисије), телефон: 036-308-703.

VI. Услови за рад на радном месту

Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже      повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оверена фотокопија радне књижице;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у градској, односно општинској управи, суду или код нотара.

Трајање радног односа

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Провера оспособљености, знања и вештина

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверавани у Служби за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, други спрат канцеларија 269, као и у просторијама Моравичког управног округа, Чачак, Ул. Жупана Страцимира број 2, почев од 25.05.2015. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном који наведу у својим пријавама или телеграмом.

       Напомене

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у градској, односно општинској управи, суду или код нотара као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на: Интернет презентацији Моравичког управног округа www.moravicki.okrug.gov.rs ; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (СУК), на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Опис послова

Руководи радом одсека, пружа стручна упутства, координира рад и надзире рад државних службеника и намештеника у одсеку; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне подручне јединице органа државне управе на подручју управног округа и организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана, надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; припрема и израђује нацрт кадровског плана, предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Управног круга, учествује у поступку спровођења оцењивања и израђује уговоре које закључује Управни округ; пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа, припрема, израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и израђује месечне извештаје о броју и структури запослених за Централну кадровску евиденцију; обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја, обавља послове из области безбедности и здравља на раду; организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених обавеза; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

02.06.2015. РЕШЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више