gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Гуча: Ливница поново на ногама
23/05/2016
Трећа редовна седница Моравичког управног округа
20/06/2016

Девета седница колегијума 06.06.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник  водила  Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, уместо Зорана Шеварлића, шефа Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић,  начелник Шумарске и ловне инспекције, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, уместо Валентине Стефановић, начелника Туристичке инспекције у Краљеву, Тања Никитовић, тржишни инспектор, уместо Предрага Васиљевића, начелника Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе у Чачку.

            Отсутни: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању), Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције ( на годишњем одмору) и Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву ( на годишњем одмору).

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  девети редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили, следећи

ДНЕВНИ РЕД

escort
ataşehir escort
kadıköy escort
göztepe escort
şerifali escort
göztepe escort
kartal escort
maltepe escort
pendik eskort
anadolu yakası escort

  1. Усвајање записника са претходног састанка колегијума.
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у мају   године,
  • информација о карактеристичним појавама и контролама.
  1. Информација о плановима инспекцијског надзора за јун 2016. године.
  1. Текућа питања.

Рад

 

I  тачка дневног реда

Усвајање записника  са претходног састанка

            Како није било примедби  на записник са претходног састанка окружних  подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање планова рада  окружних подручних јединица органа државне управе у мају 2016. године и информације о карактеристичним појавама и контролама

Начелник  Моравичког  управног  округа, позвао  је  присутне  да  поднесу извештај о оствареним месечним плановима рада, и изнесу информације, уколико  је  било неких проблема у раду или карактеристичних појава и контрола током маја 2016. године.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, у извештају о раду за мај 2016. године, навела је  да је њена инспекција примила у рад 53 предмета. Извршила је 47 редовних, 46 контролних  и 6 ванредних надзора. Укупно је извршено  99 надзора. Донето је 40 решења, од тога 1 решење за отклањање недостатака, 39 решења за забрану рада лицима и наплаћенe 4 мандатне казнe. Др Тадић је истакла да је у мају смањен обим  рада, због примене новог Закона о инспекцијском надзору, као и због коришћења годишњег одмора запослених. Указала је и на чињеницу да санитарна инспекција  још увек  нема нове записнике. Према њеним речима, санитарна инспекција,  пореска, или тржишна, и инспекција рада, према донетом  Акционом плану, биће део предвиђеног пилот пројекта. Када су у питању карактеристичне контроле,  истакла је да су заједно са републичком комуналном инспекцијом, вршене контроле у области водоснабдевања.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је у претходном месецу радила по  оперативном плану и програму који добија од Инспектората у Београду и да је током маја  у рад примила 12 предмета, извршила 9 контрола, саставила 9 записника, 4 дописа, донела 1 решења о отклањању неправилности. Пријава и захтева за покретање прекршајног поступка није било. Од 9 извршених контрола, 4 су урађене по старом закону, а 5 по новом. У претходном периоду вршена је контрола  субјеката који се баве складиштењем отпада. Записници су урађени у канцеларији и прослеђени странкама. Према њеним речима у претходном месецу није било неких карактеристичних појава и  контрола.

Ветеринарска инспекција

Мирјана Зарић, шеф Одсека  ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да њена инспекција у претходном месецу није добила ни записнике, ни контролне листе. Контроле су вршене по старом закону, из којих разлога ни странкама нису могла бити послата обавештења. У наведеном  периоду у рад је  примљено 279  предмета, решено 225, сачињено 220 записника,  донето 80 решења, издато 33 сертификата, сачињено 9 службених белешки и поднето 5 прекршајних  пријава.

Инспекција рада

Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, истакла је да је Планом Инспектората за рад Одсека инспекције рада за Моравички управни округ  за  мај  2016. године, предвиђено је да се изврше надзори код послодаваца у делатностима грађевине, трговине, угоститељства, делатности физичко-техничког обезбеђења, услуга и др. Сходно наведеном плану сачињен је план рада Одсека и исти је достављен сваком инспектору лично. У  мају  је извршено укупно 30 инспекцијских надзора у области радних односа, од тога по захтеву странака  9, по службеној дужности 17 и контролних надзора 4. На фактичком раду затечено је 5 лица, од којих је са 2 лица склопљен уговор о раду. Донето је 1 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269. Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 није било. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. У мају  је извршено укупно 13 надзора у области безбедности и здравља на раду, од тога 11 редовних и 2 поводом повреде на раду. Том приликом констатоване су 2 тешке повреде  на раду.  На фактичком раду затечено је 1 лице, док је са 2 лица склопљен уговор о раду. Интегрисаних надзора је било укупно 26. На фактичком раду је затечено 5 лица и са свих 5 је склопљен уговор о раду. У току извршења планираних задатака инспектори  овог Одсека су наилизили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичној адреси из евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, а који податак није  ажуриран у званичној евиденцији Агенције. Из наведених разлога  инспектори су и поред свог ангажмана умањили ефекат свог рада. Инспектори рада  су у току маја месеца учествовали у акцијама Инспектората о чему су уредно достављали извештаје Инспекторату за рад. Никола Савић, инспектор рада, током маја, користио је други део годишњег одмора. Мајсторовић је упознала присутне са чињеницом да у пракси  постоје велики проблеми у примени новог Закона о инспекцијском надзору. Према њеним речима, отштампани су налози, али сваки инспектор ради на свој начин. Постоје и потпуно  различита мишљења у вези примене новог закона. Нема јединственог става о многим питањима, што знатно отежава рад. Јавили су се и проблеми око штампања налога и радних листова, као и многа, друга питања која треба решити.

Гранична санитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је његова инспекција током маја  извршила санитарни преглед код 270 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 258, док је број пошиљки животних намирница износио 12. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. У мају  је донето укупно 270 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету пошиљке доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа. У наведеном периоду, према његовим речима, није било карактеристичних контрола.

Фитосанитарна инспекција

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током  маја радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и извршила 117 контрола, од тога у области производње семена пољопривредног  биља 98, промета пестицида 5, здравственог стања пољопривредног биља 7, дораде семена 2, на основу захтева а по правилнику о коришћењу  подстицајних средстава у  пољопривреди 2 и  промета садног материјала 3. У наведеном периоду издато је 6 сертификата, донето 2 решења о препакивању семена, примљено је 56 пријава за производњу семена пољопривредног биља, издат 1 сертификат за производњу садног материјала и узето 289 узорака. У наредном периоду биће појачана контрола произвођача меког воћа, берба, хигијенски услови, као и употреба хербицида.

Тржишна инспекција

Тања Никитовић, тржишни инспектор, подносећи извештај о раду Тржишне инспекције, истакла је да су инспектори у свакодневој комуникацији са седиштем Одељења ради давања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. Према њеним речима, тржишна инспекција је дуже чекала на контролне листе, али се контроле врше уобичајено по налогу минстарства и по пријавама грађана. Обавестила је присутне да је начелник Тржишне инспекције, Предраг  Васиљевић био на боловању, као и да ће у наредном периоду користити годишњи одмор. У мају  2016. године тржишна инспекција је остварила следеће резултате: извршила је укупно 50 инспекцијских прегледа, саставила 50 записника, донела 20 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 25 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 8 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да је у рад примио и обрадио 157 захтева, извршио  исти број  контрола, сачинио исти број записника, донео 159 решења о дозволу увоза и издао 31 сертификат за извоз у Републику Македонију. У наведеном периоду није било карактеристичних појава и контрола. Радило се према плану узорковања  који је добијен. Обавестио је присутне да ће у периоду од 06.06.2016. – 20.06.2016. године користити део годишњег одмора из 2015. године.

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је у претходном месецу пољопривредна инспекција  извршила 18 контрола код субјеката надзора. Донето је 6 решења, поднета је 1 кривична пријава и 1 пријава потрошача.У наредном периоду биће појачана контрола млека. Део запослених у овом и наредном периоду користиће годишњи одмор.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, шумарски инспектор, подносећи извештај о раду за мај, истакао је да је у претходном месецу извршено укупно 24 надзора и то према: Закону о шумама 19, Закону о дивљачи и ловству 3, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 2. У истом периоду донето је 1 решење, поднето 6 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Издато је 1 уверење. Привремено је одузето 16 м³ дрвета. Изречено је 3 осуђујуће пресуде са казном у износу од 53 000 динара. Урађене су контролне листе и записници. Ради се уобичајено. Према речима Ковачевића, за бољи и ефикаснији рад инспектора, неопходно је повећати број извршилаца и побољшати услове за рад инспектора.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, навео је да је у мају био смањен број контрола. Извршено је 10 контрола по налогу шефа РВИ, на терену сачињено 10 записника, издато 5 решења и прослеђено 27 дописа странкама. Према његовим  речима, у претходном периоду није било неких карактеристичних појава и контрола. Током маја  примио је око 20 пријава, за које се огласио ненадлежним.

Здравствена инспекција

Весна Станић, здравствени инспектор, подносећи извештај о раду своје инспекције, истакла је да је у претходном месецу смањен обим контрола, како због примене новог Закона о инспекцијском надзору,  тако и због коришћења годишњих одмора запослених. Контроле су вршене по редовном плану у Лозници, Шапцу и Прибоју. У контролисаном периоду извршено је 12 надзора по плану,  18  утврђујућих по захтеву субјеката, 18 надзора ван плана, изречено је 6 мера за отклањање недостатака и донето 3 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према њеним речима, у извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Туристичка инспекција

Весна Милекић, туристички инспектор, подносећи извештај уместо Валентине Стефановић, начелника Одељења туристичке инспекције у Краљеву, навела је да туристичка инспекција ван седишта Сектора, обавља следеће послове: врши инспекцијски надзор над извршавањем закона  и  других  прописа  у  области  туризма  и угоститељства; предузима прописане управне и казнене мере у вршењу  инспекцијског надзора и праћење њиховог исхода; координацију  рада; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; сарађује са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама, са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контролу извршења уговора између министарства и привредних субјеката у координацији са сектором за туризам, као и друге послове из ове области. У мају 2016. године, на подручју Моравичког управног округа, туристичка инспекција Одељења Краљево, извршила је укупно 9 контрола и то: 3 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће по пријавама грађана (Чачак 2, Равна Гора 1), 2 контроле извршења решења и 4 контроле туристичких агенција. Донето је 1 решење којим је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова. У наведеном  периоду поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду. Током маја, у ноћним сатима, 07.05.2016. године и 28.05.2016. године, уз асистенцију  МУП ПУ Чачак, вршене су контроле  извршења раније донетих решења, у  угоститељским објектима у Чачку. Настављено је вршење контрола туристичких агенција. Током  маја био је смањен број контрола због примене новог Закона о инспекцијском надзору.

Школска управа

Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе, у извештају од раду за претходни месец, истакао је да је реализовао све законом утврђене послове руководиоца. Одржао је 3 састанка са свим запосленим  у Школској  управи, направио план рада за месец мај, реализовао 2 састанка са радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом. Обишао је  неколико школа на територији општина Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Реализовао је један састанак са директорима основних школа из свих општина и Града Чачка (Организовање пробног завршног испита, реализација такмичења ученика, попуњавање Е-Ценус апликација и др.). Учествовао је као екстерни евалуатор у стручно-педагошком  надзору ПУ „Радост“ у Чачку. Био је члан  комисије за полагање испита за лиценцу 13.05.2016. године у Београду. Учествовао је у решавању по представци ученица у Медицинској школи у Чачку и проследио предмет на решавање Јединици за превенцију и републичком просветном инспектору. Обављао је свакодневне консултативне састанке са директорима, стручним сарадницима и наставницима у образовно- васпитним установама на подручју Моравичког управног округа. Обављао је послове у вези са припремама за спровођење завршног испита. Саветници, као и друго  особље, запослено у Школској управи у Чачку, реализовали су своје активности планиране за  мај 2016. године. Обавестио је присутне и да је просветни саветник у Школској управи, Милорад Крунић, отишао у пензију.

У писарници  Моравичког управног округа у периоду од  01.05.2016-31.05.2016. године, заведено је укупно 683 предмета, активних је 521, а  архивираних 78.

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа  скренуо је пажњу на учесталу појаву увоза воћа из Турске, Грчке и Македоније, са циљем даљег извоза (неке врсте реекспорта) у Русију. Воће које се на тај начин увози, чак се и не пакује у другу амбалажу, већ се само преко постојећих етикета прелепе нове и звози као домаће. Постоји сумња да се, чак, подносе и захтеви Пореској управи за повраћај ПДВ-а. На тај начин се наноси штета  не само домаћим произвођачима, већ и држави, а субјети који се тиме баве зарађују велики новац. Претпоставља се да је ова појава присутна у целој Србији. Како би се такви случајеви до краја испитали, према речима Јоловића, неопходно је формирање једног или више тимова сачињених од инспектора привредног криминала, пореских  инспектора и  и инспектора других инспекција. Са овом појавом ће мо упознати и тужилаштво и надлежне државне органе.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, указао је на чињеницу  да се  контрола  производа,  у  ранијем  периоду,  вршила  на  тај  начин  што  би  се  прва обављала на граници, а друга у месту царињења. Међутим, према његовим речима, од Нове године,  целокупна  контрола се врши на граници, тако да се  уопште не зна где ти контролисани производи завршавају.

Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе, упознао је  присутне са проблемима са којима су се сусрели приликом покушаја да се изврши спољашње вредновање рада, по налогу Министарства просвете, у Машинској и Економској школи, као и у Гимназији  у Чачку. Према његовим речима, формирани су добро обучени тимови, којима је поверен тај задатак, али директори предметних школа нису дозволили да се контрола обави. Деца су у радно време изашла на улицу и то је у јавности створило  једну врло ружну слику. У целоклупну причу су се укључили и  родитељи деце, који су били врло незадовољни таквим понашањем директора. Према његовим речима, о наведеним догађајима сачињени су службени записници и прослеђени  надлежном министарству.

            Начелник Моравичког управног округа, закључио је да се из  излагања присутних  могу уочити 2 проблема које треба решити. Први проблем се односи  на увоз воћа, а други на рад школа. У оба случаја треба предузети одговарајуће мере, како би се ти проблеми решили и отклониле штетне последице.

Закључак

  1. Да по прибављеној информацији од Школске управе и просветне инспекције Града Чачка у вези са спречавањем спољашњег вредновања рада од стране директора у Гимназији, Економској и Техничкој школи, начелник Моравичког управног округа упозна Министра просвете и затражи предузимање законом прописаних мера против истих.
  1. Да начелник Моравичког управног округа одржи састанак са представни-цима надлежних државних органа (Тужилаштвом, МУП-ом, Пореском управом и републичким инспекцијским службама) ради формирања тима за заједнички инспекцијски надзор недозвољеног увоза и извоза воћа на подручју Моравичког управног округа.

О овој појави обавестити и координационо тело Владе Србије.

III  тачка дневног реда

Информација о плановима инспекцијског надзора у јуну 2016. године

На питање  начелника  Моравичког управног округа да ли су за јун планиране заједничке  акције инспекција, присутни инспектори су изјавили да  очекују налоге и  упутства о даљем  поступању.

IV тачка дневног реда

Текућа питања

            Начелник Moравичког управног округа замолио је присутне да формулишу своје захтеве, везано  за  проблем примене новог Закона о инспекцијском надзору, како би исти били прослеђени Министарству државне управе и локалне самоуправе и како би се на највишем нивоу заузео јединствени став о одређењеним питањима који се сусрећу у пракси.

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више