Већину запослених у Моравичком Округу чине жене
Ванредним контролама до здравије животне средине
Већину запослених у Моравичком Округу чине жене
Ванредним контролама до здравије животне средине

Четврти редован колегијум

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, руководилац Одељења за инспекцијске послове у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Мирјана Кукић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

            Отсутни: Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је четврти редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Усвајање записника са трећег састанка колегијума.
  2. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту 2017. године, посебне контроле и акције.
  1. Извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у марту 2017. године, (контрола радног времена, нелегалног превоза робе и путника).
  2. План рада за април 2017. године.
  3. Текућа питања.

 

Рад

 

I тачка дневног реда

Усвајање записника са трећег састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

 

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту 2017. године, посебне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за март, истакао је да је извршено укупно 23 надзора по плану, утврђујућих 12 и ванредних 21. Изречено је 13 мера за отклањање недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. Навео је да су током претходног месеца вршене контроле Окружних затвора и услова за боравак затвореника у њима.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца вршени редовни и ванредни инспекцијски надзори на територији Моравичког, Златиборског и Расинског управног округа, у области надзора: управљање отпадом. У рад је примила 15 предмета, извршила 9 контрола, саставила 7 записника, 4 дописа,  донела 4 решења  и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција радила плану Министарства здравља и по представкама. У рад  је примила 139  предмета, извршила 122 редовна, 26 контролних и 9 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 157. У марту је донето укупно 46 решења, од чега 27 решења за отклањање недостатака и 32 решења за забрану рада лицима и 2 решења за забрану коришћења. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 278 предмета, решено 243, сачињено 177 записника, донето 62 решење, издато 30 сертификата, сачињене 3 службене  белешке, поднето 6 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ.

Инспекција рада

            Никола Савић, инспектор  рада, у извештају за март, истакао је да  инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 35 инспекцијских надзора, по захтеву странака 11 и контролних 6. На фактичком раду је затечено 4 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 1. Током марта извршено је укупно 8 надзора у области безбедности и здравља на раду, 2 редовна и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Донета су 2 решења о испуњености услова.  Током претходног месеца извршено је укупно 56 интегрисаних надзора, донето је 1 решење којим је наложено отклањање 3 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 60 лица, с тим што је са 64 закључен уговор о раду. Указивања је било 4. Инспектори рада су током марта учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 298 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 283, док је број пошиљки животних намирница износио 15. У контролисаном периоду није било  неисправних пошиљки. Током марта донето је укупно 298 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 74 контроле, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 32, дорада семена 9, промет пестицида 9, промет ђубрива 5, промет семена 13, промет биља 32, садног материјала 4 и по правилнику за коришћење подстицајних средстава 2. У контролисаном периоду донето је 4 решења о препакивању семена и узето 14 узорака. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију. Истакла је да је њена инспекција имала појачани надзор извоза јабука.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 77 инспекцијска прегледа, сачинила 77 записника, донела 14 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 13 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 5 решења о одузимању робе. Према његовим речима, вршена је контрола хлеба и брашна, по уредби, као и контрола промета јабука, које потичу из увоза, а за које постоји сумња да се врши њихово препаковавање и извоз у Русију. Упознао је присутне и са тиме да је организован састанак са представницима Прекршајног суда, на коме је скренута пажња на одређене проблеме који се јављају у поступању Прекршајног суда. Према његовим речима, уочена је појава да се појединим правним лицима, за извршене прекршаје, изричу само опомене, а физичким лицима високе новчане казне. Како би се ови проблеми решили, неопходно је уједначити казнену политику, која ће важити за све подједнако.

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, реагујући на претходно излагање, истакао је да се мора посветити посебна пажња контролама реекспорта јабука и малина. Према његовим речима, та појава је све учесталија на овом подручју и наноси  велике штете домаћим произвођачима, који су незадовољни и који располажу подацима о предузећима која се овим пословима баве.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за март 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 204 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 207 решења о дозволи увоза и издато 60 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 40 контрола, донето 2 решења, поднета 1 прекршајна и 1 кривична  пријава. Обављено је 15 контрола  и то: 6 контрола у СУР и 6 контрола у СТР – промет алкохолних и безалкохолних пића. Извршена је 1 контрола утврђивања услова за производњу ракије и 2 контроле на Зеленој пијаци, у Чачку и Горњем Милановцу – промет алкохолних пића. Донето је 1 решење и поднета 1 прекршајна пријава. Уништен је 1 литар ракије, у вредности од 2.000,00 динара. Извршено  је  16 контрола и то: 11 контрола пекара, производње  хлеба и пецива. Узето је 2 узорка хлеба и пецива. Поднета је 1 пријава потрошача, извршене 2 контроле у промету хлеба и пецива и донето 1 решење. Током марта  извршено је 9  контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и поднета 1 кривична пријава.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у марту  извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 32, 5 контрола према Закону о дивљачи и ловству и 2 контроле према Закону о  репродуктивном материјалу шумског дрвећа. У току  рада донето је 21 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Издато је 2 уверења. Трајно  је одузето 17 м³ трупаца. Изречено је 7 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 195.000,00 динара. Према његовим речима, одржани су састанци са представницима Прекршајних судова, а повећан је и број поднетих прекршајних пријава. Изразио је очекивања да ће та сарадња дати позитивне резултате, нарочито када је у питању кварљива роба која не може дуго да се чува и која захтева одређену хитност у поступању.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током марта, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 26 контрола и то: 3 контроле по пријави, 5 контрола извршења решења, 14 редовних контрола и 4 ноћне контроле. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних  пића  малолетним лицима. Контроле су вршене  у Чачку, у  ноћним сатима 01. 03.2017. године  и  04/05. 03. 2017. године. У Чачку, у једном  угоститељском објекту, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму. Затечена су физичка лица у обављању угоститељске делатности, без уписа у одговарајући регистар. Донето је  решење о забрани рада. У другом угоститељском објекту затечено је физичко лице да обавља угоститељску делатност привремено, а да није поступило по решењу којим је забрањено обављање делатности привремено,  до уписа у одговарајући регистар. Донет је закључак о дозволи извршења решења. Поднето је 2 захтева Прекршајном суду за  2 прекршаја (бесправни  рад  – 1, непоступање по решењу -1). Извршене  су 4 контроле, од чега 3 контроле легалности рада и 1 контрола извршења решења. У поступку контроле извршења наведеног решења и извршења решења на основу донетог закључка о дозволи извршења, утврђено је да су наведена решења извршена, тако што су основане угоститељске радње и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката у оба случаја. Ванредне контроле, по предмету контроле легалности рада вршене су у Чачку, Лучанима и Горњем Милановцу. Извршено је укупно 12 контрола, којима је обухваћено 36 угоститељских објеката. У Горњем Милановцу, у 3 угоститељска објекта  утврђена је повреда члана 59. ст. 2 Закона о туризму, затечена су физичка лица у обављању угоститељске делатности, без уписа привредне делатности у одговарајући регистар. Донето је 3 решења о забрани рада. Поднете су  3 прекршајне пријаве. У контроли извршења решења утврђено је да је у једном случају странка поступала по решењу и уписала привредну делатност у Регистар привредних субјеката. У  другом случају, странка је престала са обављањем делатности, а у трећем случају, контрола извршења није ни вршена.

Школска управа

            Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за март 2017. године, навела је током месеца одржано  више састанака са директорима школа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације). Рад са наставницима и запосленима у школама (праћење наставе, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља). Решавање по представкама родитеља и грађана. Састанци о безбедности деце/ученика у све четири локалне самоуправе. Посета ПУ и састанци  везани за облике насиља и превенцију. Састанак радне подгрупе за праћење технолошких вишкова. Израда Плана уписа, пружање подршке при уношењу података у програм „Доситеј“.  Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца. Давање мишљења за избор директора школа. Сарадња са медијима.  Ажурирање сајта ШУ, као и други послови по налогу министарства.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.03.2017-31.03.2017. године заведено је укупно  1031 предмет, активних је 796 и архивараних 122.

 

III тачка дневног реда

Извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у марту 2017. године, (контрола радног времена, нелегалног превоза робе и путника)

 

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар/март 2017. године, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештаје.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 30 инспекцијских надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“, на подручју Града Чачка и општина Горњи Милановац и Ивањица. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 12 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 14 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да су у марту 2017. године, заједно са инспектором рада, извршене  2 ванредне  контроле обављања ауто такси превоза. Дана 17. марта 2017. године контрола је вршена код 13 надзираних субјеката и том приликом  су утврђене неправилности код 1 надзираног субјекта, којем је наложено отклањање недостатака. Дана 24. марта 2017. године, контролисано је 20 надзираних субјеката и том приликом код истих нису утврђене неправилности у раду. Саобраћајни инспектор Општинске управе општине Ивањица у самосталном надзору извршио је  и 2 ванредне контроле обављања јавног превоза путника и том приликом нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 12  контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (3 Град Чачак, Горњи Милановац 7 и Лучани 2). Наведеним контролама обухваћено је 36 угоститељских објеката. Приликом спроведених контрола затечена су 4 физичка лица у обављању угоститељске делатности,  без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку 1 и 3 у Горњем Милановцу. У једном случају, у Чачку, и једном случају,  у Горњем Милановцу, странке су поступиле по решењу туристичког инспектора и уписале  привредну делатност у регистар привредних субјеката. У једном случају, у Горњем Милановцу,  странка  је престала да обавља угоститељску делатност, а у другом случају контрола извршења није ни вршена. У контролама извршења решења о забрани рада, донетих у фебруару месецу, утврђено је да је странка уписала угоститељску делатност у регистар  привредних субјеката (Трбушани), а у другом случају, странка која је обављала угоститељску делатност у време привременог прекида рада, престала је са радом у објекту, у Горњем Милановцу.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ Чачак. Извршено је 47 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 12 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 11. и 19.03.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и једна контрола, по пријави, у сеоском подручју. Том приликом су сачињена 2 записника и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, руководилац  Одељења за инспекцијске послове у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима на подручју општине Ивањица од стране Лидије Ристић, еколошког инспектора. Контрола радног времена угоститељских објеката вршена је 10.03.2017. године, у периоду од 00,30 – 02,00 часова и њима је обухваћено 10 субјеката у самом центру града  и 3 субјекта у градском парку, у ул. Друге  пролетерске бригаде, као и на Мркочевцу. Како је инспекцијским прегледом утврђено да су се угоститељски објекти придржавали радног времена прописаног Одлуком о радном времену, није било основа за покретање прекршајног поступка. Контрола истих  субјеката, вршена је и  од стране комуналног инспектора, Бранка Раичевића, дана 25.03.2017. године и том  приликом је констатовано да су сви субјекти, осим једног, поштовали Одлуку  о радном времену угоститељских објеката.

            Мирјана Кукић, комунални инспектор из Лучана, у поднетом извештају истакла је  да је вршена контрола нелегалног такси превоза,  заједно са инспектором рада, дана 17.03.2017. године, уз асистенцију службених лица из ПС Лучани. Вршена је и контрола радног времена угоститељских објеката 03/04.03.2017. године и 24/25.03.2017. године, у Гучи, 04/05.03.2017. године и 25/26.03.2017. године у Лучанима и 14.03. 2017. године у Каони, такође уз асистенцију службених лица ПС Лучани. Дана 03/04.03.2017. године, у два угоститељска објекта у Гучи, утврђено је да  није поштовано прописано радно време, а приликом осталих контрола констатовано је да је радно време у угоститељским објектима испоштовано.

 

IV тачка дневног реда

План рада за април

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током априла  контроле наставе, али без посебног плана. Према његовим речима, мора се посветити  посебна пажња појединим негативним појавама, као што је то случај са комуналном  хигијеном, која је  на врло ниском нивоу. Потребно је  предузети све мере  како би се комунална хигијена на путевима знатно побољшала. Јавна комунална предузећа треба много боље да обављају своје послове. Потребно је  искрчити врзине поред путева и канала, као и предузети све неопходне мере на санацији одређених клизишта, која још увек нису санирана. У том смислу, према речима Јоловића, на следећем састанку Савета округа биће донет План инспекцијског надзора у области заштите животне средине, одржавања комуналне хигијене и саобраћајне инфраструктуре на територији Моравичког управног округа.

 

V тачка дневног реда

Текућа питања

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне  са чињеницом да ће током априла бити закључен уговора  о закупу са РФЗО и да ће инспекцијске службе у Ивањици, на основу захтева  председника општине Ивањица, бити исељене из зграде општине и пресељене у просторије РФЗО. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени. Истакао је и да постоји проблем са фасадом зграде, у којој су смештене инспекцијске службе у Горњем Милановцу. Обзиром  да у овој години, у буџету нема довољно средстава, тај проблем  ће током следеће године бити решен.

 

Начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 10,05 часова

Четврти редован колегијум
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више