gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Хроника моравичког округа емисија 8
04/04/2020
Хроника моравичког округа емисија 9
11/04/2020

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Поштијући мере Владе Републике Србије (забрана окупљања више од два лица), седница колегијума је заказана и одржана телефонским путем.

Седници се одазвали: Др Светлана Тадић,  шеф Одсека Санитарне инспекције,  Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Мирослав Војиновић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор и Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву.

 

Информација о раду инспекција у марту 2020. године, са посебним освртом на организацију рада за време ванредног стања, посебне и специфичне контроле ако их је било, ангажовање ван седишта округа и сарадња са локалним самоуправама и инспекцијама

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у достављеном  извештају о раду за март, истакао је да је ова инспекција извршила  7 надзора по плану, 4 утврђујућа и 33 ванредна надзора. У наведеном периоду изречене су 3 мере за отклањање недостатака и донето 4 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека здравствне инспекције, у писаном извештају је  навела да су санитарни инспектори: Зорица Делић, Слађана Борисављевић, Данијела Вукосављевић и Милић Ђукановић, у време ванредног стања, почев од 16.03.2020. године распоређени на граничним прелазима: Гостун, Увац, Котроман и извештаје о раду предају Одсеку за санитарни надзор Ужице, који даље о њиховом раду извештава Министарство здравља. Од 16-31.03.2020 године, само др Светлана Тадић покрива делокруг рада санитарне инспекције: Град Чачак, Горњи Милановац, Ивањицу и Лучане. Истакла је да током марта није било редовних надзора, већ само ванредних, службене саветодавне посете, одржавање Обуке и присуствовање састанцима Радног тима за праћење Корона вируса на територији Града Чачка (укупно 22 састанка). Током марта обављено је 12 службених саветодавних посета угоститељским објектима, 42 ванредна теренска надзора здравствених установа из плана мреже, 286 ванредних канцеларијских надзора  по обавештењима ЗЗЈЗ Чачак за доношење решења за лица из контакта са мером ограничења кретања, односно кућне изолације. Обука о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести- одржана за 76 запослених лица.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је током марта извршен санитарни преглед код 267 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 250, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду донето је укупно 250 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.  Током марта није било забрањених пошиљки.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у  достављеном извештају навео је да је током марта, у рад примљено и обрађено 226 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 226 записника и донето 215 решења о дозволи увоза. Истакао је да се послови у време ванредног стања за сада обављају нормално.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за претходни месец, истакао је да је извршено  укупно 26 надзора и то: на основу Закона о шумама 22, Закона о дивљачи и ловству 3, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. У току претходног месеца поднете су 4 прекршајне и 1 кривична пријава.У марту су донета 3 решења. Одузето је 196 м³ дрвета, изречено 15 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 203.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, у писаном извештају навела је да су токoм марта инспектори овог Одељења примили у рад 152 предмета, решили 149 предмета, сачинили 96 записника, донели 36 решења, издали 31 сертификат, сачинили 5 службених  белешки и поднели 4 прекршајне пријаве.

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају о раду своје инспекције за март 2020. године, истакао је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 34 контроле: дораде семена 11, промета ђубрива 5-12 узорака, промета пестицида 2, промета садног материјала 4, остале контроле 1. Издат је 1 биљни пасош, донето 4 решења о препакивању семена и 2 налажућа решења. Издат 1 фитосертификат.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, у писаном извештају о раду ове инспекције за март 2020. године, истакла је да је извршила укупно 7 контрола промета етил алкохола, 1 контролу у СТР (редовна), 7 ванредних контрола СТР, 2 контроле СУР и 1 утврђивање за вино. Донето је 1 решење и поднета 1 пријава за привредни преступ. Стављено  је ван промета 8,5 литара пива, са истеклим роком употребе, вредности 2.000,00 динара. Ранка Милосављевић је  извршила 18 контрола ( пекаре). Донела је 2 решења и поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Милун Вранић  током марта није имао контрола.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у достављеном извештају навела је да су током марта, до проглашења ванредног стања, вршени редовни и ванредни теренски инспекцијски надзори индустријских и других постројења на територији Моравичког, а и других  управних округа у складу са достављеним планом рада за 2020. годину, који између осталог садржи тачан назив постројења и област надзора. У рад  су примљена 3 предмета и сачињена  су 3 записника. Контроле су вршене везано за примену  Закона о заштити ваздуха, Закона о управљању отпадом, Закона о водама, Закона о заштити животне средине.

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду  ове  инспекције за март 2020. године, истакао је да је тржишна инспекција извршила 71 инспекцијски преглед, саставила 71 записник, донела 2 решења о отклањању утврђених неправилности, 1 решење о одузимању робе, поднето 4 захтева за покретање прекршајног поступка и изрекла 2 управне мере.

Валентина Стефановић, начелник  Одељења туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је током марта  2020. године туристичка инспекција извршила укупно 5 редовних инспекцијских надзора угоститељске делатности. У 2 контролисана угоститељска објеката за исхрану и пиће у Чачку, инспектор је записником наложио отклањање утврђених неправилности. У 1 контролисаном угоститељском објекту утврђено је неистицање матичног броја на улазу у угоститељски објекат, док је у другом, утврђено неистицање пословног имена и матичног броја на улазу у угоститељски објекат. Напред наведене мере третиране су као превентивне, исте су отклоњене у датим роковима, те у том смислу нису предузимане казнене мере за утврђене неправилности, сходно одредбама Закона о туризму и Закона о инспекцијском надзору. Током марта месеца није било ванредних инспекцијских надзора по представкама. Од 16. марта Сектор туристичке инспекције обуставио је рад са странкама путем непосредног контакта. На сајту министарства као и на улазу  у пословне просторије Округа остављена су обавештења за контакт са инспекцијом. Од 16 марта до краја месеца, није било представки које су се односиле на надлежност туристичке инспекције на територији овог округа.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је у току марта, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 39 инспекцијских надзора, 2 редовна и 9 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 30, 4 контролна  и 3 допунска. На фактичком раду је затечено 1 лице, с тим што је после извршених контрола са истим лицима закључен уговор о раду. Донето је 1 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 39 надзора, редовних 6, ванредних 30 и контролних 1, 2 надзора поводом повреде на раду, од тога: 2 надзора поводом тешке повреде на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 8 повреда закона и поднето 6 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 5 лица, с тим што је са 4 лица закључен уговор о раду. Током  марта извршена су укупно 3 интегрисана надзора, 1 редовни инспекцијски надзор, 1 ванредни и 1 контролни. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 3 повреде Закона о БЗР.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у писаном извештају о раду за претходни месец навела је да је у рад примила 3 управна-вануправна предмета, извршила 2 ванредна надзора, сачинила 3 записника, обавештења, извештаја, захтева за изјашњење 2. Навела је да је од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  добила решење бр. 130-05-4/2020-02-48, од 16.03.2020. године, којим јој је одобрен рад од куће.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за март  истакла је да је у рад примила 1 управни – вануправни предмет, извршила 1 редовни  инспекцијски надзор. Сачинила је 2 записника, 4 обавештења и извештаја и обавила 2 службене саветодавне посете.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да су се до 16. марта одвијале све активности према плану рада за овај месец:  руководилац Школске управе присуствовао састанку у Београду у вези са припремама за Завршни испит; руководилац Школске управе и просветни саветник реализовали обуку за директоре за припрему за полагање испита за лиценцу (Тршић); просветни саветник присуствовао обуци у Београду – Екстремни тероризам; рад са директорима школа (појединачни састанци; потребне консултације, састанак у вези са преузимањем технолошког вишка); рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама (ОШ „Милинко Кушић“ – анализа документације за напредовање у звању, праћење кандидата за стицање звања, решавање ситуација везаних за насиље, рад са саветницима спољњим сарадницима); рад са родитељима; рад са странкама; подршка школама у изради базе „Доситеј“;свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…) ;сарадња са медијима; ажурирање сајта ШУ; сви остали послови по налогу Министра. Од 16. марта и увођења ванредног стања када креће процес учења на даљину, којим је обухваћено: око 15 300 ученика, око 2 300 наставника, око 130 стручних сарадника, сви директори школа. У току друге половине марта и предшколске установе су кренуле са процесом учења на даљину. Школска управа је и у ванредним околностима наставила свој рад. По један запослени је свакодневно у Школској управи, остали раде од куће. Руководилац Школске управе је свакодневно у Школској управи.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.03.2020 – 31.03.2020. године, заведен  је укупно 1541 предмет, активних је 976, а архивираних 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више