Тринаесета седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
У Горњем Милановцу одржане две седнице савета
Тринаесета седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
У Горњем Милановцу одржане две седнице савета

Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу

Седницом председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа. Седници, поред чланова Савета Моравичког управног округа присуствују: Драган Николић, помоћник градоначленика Града Чачак, Милинко Мијаиловић, заменик председника Општине Ивањица, Јадранка Достанић, председник СО Г.Милановац, Горица Петровић, начелник Општинске управе Г. Милановац, Милорад Солујић, начелник Одељења за инспекцијски надзора Г. Милановац, Миланка Коларевић, начелник Општинске управе Ивањица, Лидија Ристић, шеф Одсека за инспекцијски надзор у Општини Ивањица, Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције, Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе, др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инпсектор, Никола Савић, инспектор рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветаринарске инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе Лучани.

Закон о инспекцијском надзору и његова примена у паракси

Председник Савета Моравичког управног округа Слободан Јоловић отворио је четрнаесту редовни седницу Савета и истакао да је било неопходно одржавање овог састанка како би се присутни боље упознали са новим Законом о инспекцијском надзору, који је ступио на снагу 29.04.2015.године. Разлози за доношење овог Закона су бројни. Постоји слаба координација инспекција, недовољно сузбијање сиве економије, анкете и истраживања лоше или осредње рангирају квалитет инспекцијског надзора, преклапања и понављања инспекцијског надзора и томе слично. Било је неопходно уважити примедбе грађана и привреде који истичу да су прописи обимни и нејасни, да учесталост и дужина инспекцијског надзора не одговора ризику, да је надзор над сивом економијом незадовољавајући, да је квалитет надзора осредњи, корективне и принудне мере су несразмерне, а успех у раду инспектора и инспекције погрешно се мери бројем казнених пријава.

Координација и вршење инспекцијског надзора у окрузима и јединицама локалне самоуправе

Слађана Спасовић, секретар Савета МУО, говорећи о првој тачки дневног реда, која се односи на координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе, истакла је да је циљ доношења новог Закона о инспекцијском надзору да се на систематски начин уреди координација рада инспекција, како би се избегла преклапања и непотребно понављање инспекцијског надзора.Да би се постигао свеобухватнији и делотворнији надзор и избегло непотребно преклапање, неопходна је сарадња између инспекција и других органа, која подразумева међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и предузимање заједничких мера и радњи. У том циљу предвиђен је систем вертикалне координације инспекцијског надзора, почев од Координационе комисије, коју је влада својом одлуком формирала, преко управних округа, до координационих тела у јединицама локалне самоуправе. Координациона комисија доставља смернице и упутства које доноси, начелнику управног округа, ради вршења послова из свог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора. Надлежност начелника управног округа предвиђена је чланом 40. став 2. Закона о државној управи и чланом 7. Уредбе о управним окрузима, на основу којих начелник управног округа: усклађује рад окружних подручних једница органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих. Према члану 32. Закона о државној управи, Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање њиховог рада. Положај и надлежност јединица локалних самоуправа, дефинисан је Уставом РС и Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе обављају изворне и повере послове, а између осталог образују и своје инспекцијске службе. Према Закону о инспекцијском надзору скупштине општина-града су дужне да донесу акт о одређивању органа или унутрашње организационе јединице или тела које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности јединица локалне самоуправе. На челу координационе комисије налази се председник општине, односно градоначелник.

Примена методолошких објашњења, спречавање нелегалног рада

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, излагао је о одредбама закона које се односе на поступање инспекција према нерегистрованим субјектима. Истакао је да је Законом о инспекцијском надзору прописано овлашћење и дужност сваке инспекције да врши инспекцијски надзор према нерегистрованим субјектима и примењује корективне и репресивне мере. Нерегистровани субјекат је надзирани субјекат који обавља делатност или врши активности, а није уписан у одговорајући регистар који води Агенција за привредне регистре. Обављање делатности нерегистрованих субјеката сусреће се готово у свим областима.Те делатности се најчешће обављају у становима, кућама, подрумима, помоћним објектима и сл. Инспектор је дужан да одмах, пошто открије нерегистровани субјекат, донесе решење о мерама за отклањање незаконитости,а ту се пре свега мисли на упис у регистар који води Агенција за привредне регистре, забрану обављања делатности или вршење активности и заплену робе, документације и других предмета. Нерегистрованом субјекту се налаже да без одлагања покрене поступак за упис у одговорајући регистар који води Агенција за привредне регистре. Инспекција је дужна да прати да ли је нерегистровани субјекат поступио према донетом решењу, односно да ли је извршио упис и испунио друге обавезе предвиђене законом.

Предраг Васиљевић је истакао да је законом прописано да се увиђај у стамбеном простору врши на захтев или уз изричит писани пристанак власника или корисника. Пристанак може бити и усмен, када је неопходно да се предузму хитне мере ради спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, имовину веће вредности или ради заштите животне средине. Уколико не постоји сагласност власника,односно држаоца, инспектор је дужан да поднесе писани предлог за издавање наредбе о вршењу увиђаја у стамбеном простору, Основном суду. Поступак за издавање наредбе је хитан и Основни суд, у ванпарничном поступку, у року од 48 часова, издаје наредбу о вршењу увиђаја. Инспекција је овлашћена да започне увиђај најкасније у року од 8 дана од дана изавања наредбе.Уколико то не учини у овом преклузивном року, она губи право на вршење увиђаја и у том случају је дужна да затражи изадавање нове наредбе од стране суда. Увиђај се врши у присуству два пунолетна
лица.Власник има права да присуствује сам, или да ангажује пуномоћника. Изузетно, увиђај се може започети и у одсуству ових лица, ако постоји опасност по људе и имовину, која чињеница се посебно образлаже у записнику.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, говорио је и о припремама контролних листа у инспекцијском надзору. Прелазним одредбама Закона о инспекцијском надзору предвиђено је да ће иснпекцијске службе сачинити обрасце контролних листа и објавити их на својој интернет страници у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона,тј.закључно са 29.октобром 2015.године.Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи, одређених према тежини могућих последица, правилима о процени ризика, предмет и обим провере. Координациона комисија даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и о њиховим изменама и допунама.Законом је предвиђено да инспектор предузима оне радње и провере које су садржане у контролној листи, а друге радње и провере може предузети само ако је то неопходно ради отклањања опасности по живот и здравље људи и ради заштите имовине и животне средине.Ако утврди да постоје одређене незаконитости, инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. Садржина контролне листе мора бити оверена потписом инспектора и надзираног субјекта.Закон прописује да по потреби, а најмање два пута годишње, инспекција преиспитује садржину контролних лист, мења их и допуњује,ако је то неопходно. Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика. Уз тај извештај, дужан је да достави и одговорајућу докумантацију која поткрепљује податке из извештаја. Лажно приказивање података повлачи одговорност за лице које те податке доставља. Прелазним одредбама је предвиђено да инспекције сачињавају обрасце контролних листа и објављују на својој интернет страници у року од 6 месеци, од дана ступања на снагу закона, што ако не учине, руководилац инспекције се кажњава новчаном казном у износу од 120.000 до 150.000 дин.

Савет је једногласно донео следеће закључке:

1. Да се организује презентација Закона о инспекцијском надзору за све републичке и локалне инспекције са територије Моравичког и Рашког  управног округа.

2. Да до 30. октобра 2015.године јединице локалне самоуправе формирају своја кординациона тела, у складу са Законом о инспекцијском надзору.

Кромпиров мољац наноси штете пољопривредницима Заблаћа

Председник Савета Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, обавестио је присутне и о проблемима са којима се сусрећу пољопривредници из Заблаћа, којима је кромпиров мољац нанео велику штету на овогодишњем роду кромпира. Истакао је да је заједно са градоначелником, Војиславом Илић, обишао оштећене грађане и да се као приоритатан проблем јавља питање, шта урадити са зараженим кртолама, јер их многи сељаци остављају поред пута, или бацају у Мораву. Појединци уопште не желе кромпир ни да ваде из земље, што опет ствара могућност да кромпиров мољац презими и следеће године даље се прошири. Наложио је присутним инспекторима да предузму све неопходне мере из њихове надлежности, како би се настали проблем што пре решио.

Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више