Свечана седница штаба за ванредне ситуације
Већину запослених у Моравичком Округу чине жене
Свечана седница штаба за ванредне ситуације
Већину запослених у Моравичком Округу чине жене

Трећи редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА  TРЕЋЕГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 одржаног 06.03.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац  Школске управе у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Светлана Илић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

 

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  трећи редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са другог састанка колегијума.
  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у фебруару 2017. године,

  • специфичне контроле и акције.
  1. Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа.
  1. План рада за март 2017. године.
  1. Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са другог састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у фебруару 2017. године, специфичне контроле и акције

           

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за фебруар, истакао је да је извршено укупно 10 надзора по плану, утврђујућих 11 и ванредних 22. Изречено је 9 мера за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је  током претходног месеца у рад примила 6 предмета, саставила 7 записника, 2 дописа, 1 извештај,  донела 1 решење, 1 закључак и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 117  предмета, извршила 116 редовних, 13 контролних и 1 ванредни надзор. Укупан број надзора је 130. У фебруару је донето укупно 46 решења, од чега 15 решења за отклањање недостатака и 31 решење за забрану рада лицима. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 294 предмета, решено 258, сачињено 167 записника, донето 61 решење, издато 35 сертификата, сачињено 5 службених белешки, поднето 4 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, у извештају за фебруар, истакао  је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијска надзора, по захтеву странака 11 и контролних 3. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са 6 лица, након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршено је укупно 12 надзора у области безбедности и здравља на раду, 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током претходног месеца извршено је укупно 47 интегрисаних надзора, донето 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 15 лица, с тим што је са свих 15 закључен уговор о раду. Инспектори рада су током фебруара учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 269 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 255, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду била је 1 неисправна пошиљка, у количини од 275 кг у вези које је донето решење о уништењу. Током фебруара донето је укупно 268 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 25 контрола, фитосанитарних прегледи и издавања фитосертификата 6, дорада семена 9, промет пестицида 3, промет ђубрива 2, промет семена 4, промет биља 7. У контролисаном периоду издато је 51 уверење о признавању семена, 20 решења о непризнавању семена и 9 решења о препакивању семена. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Тржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, истакао је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 64 инспекцијска прегледа, сачинила 64 записника, донела 13 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 8 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за фебруар 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 144 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 145 решења о дозволи увоза и издато 54 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 39 контрола, донето 5 решења и поднето 4 прекршајне пријаве. Обављено је: 5 контрола у СУР и 7 контрола у СТР. Донето је 3 решења и поднете 3 прекршајне пријаве. Због истека рока употребе стављено је ван промета 23 л алкохолног и безалкохолног пића, у вредности од 5.000,00 динара. Извршено је и 17 контрола и то: 9 контрола пекара, производње  хлеба и пецива, 3 контроле у промету, донето 2 решења и поднета 1 прекршајна пријава. Током фебруара извршено је 7 контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и 3 контроле у канцеларији.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у фебруару извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 29 и 6 контрола према Закону о дивљачи и ловству. Током рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Привремено је одузето 85 м³ дрвета. Изречено је 3 осуђујуће пресуде, са казном у износу од 40.000,00 динара.

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током фебруара, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 18 контрола и то: 2 контроле по пријави, 1 контрола извршења решења, 9 редовних контрола и 6 ноћних контрола. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су вршене у ноћи 10/11. 02.2017. године, у Чачку и  17/18. 02. 2017. године, у Горњем Милановцу. У Чачку, у два угоститељска објекта, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму, затечена физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар. Донето је 2 решења о забрани рада и поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Извршено је 5 контрола, од чега 4 контроле легалности рада и 1 по пријави. У једном случају, у контроли извршења решења, утврђено је да је решење извршено, тако што је основана угоститељска радња и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката. Током претходног месеца вршене су и заједничке контроле, по предмету контроле легалности рада, заједно са Инспекцијом рада, уз асистенцију полиције у Горњем Милановцу. У једном угоститељском објекту у Горњем Милановцу утврђена је повреда члана 59 ст.4 Закона о туризму: предузетник је наставио да обавља угоститељску делатност у време регистрованог прекида рада. Донето је решење којим је наложено предузетнику да обавести АПР – Регистар о привредним субјектима о престанку прекида обављања угоститељске делатности и којим је забрањено обављање угоститељске делатности до испуњења за то прописаних услова. Поднет је и захтев Прекршајном суду. Извршено је 2 контроле, којима је обухваћено 5 угоститељских објеката, по предмету контроле легалност рада. Према њеним речима, током фебруара један туристички инспектор, био је ангажован на пословима и радним задацима, ван Округа, у зимском туристичком центру Златибор, где је било организовано дежурство инспектора и где се у том смислу вршио појачан инспекцијски надзор, у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

Школска управа

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за фебруар, навела је да је после повратка са једноипогодишњег одсуства, 20.02.2017. године, постављена за руководиоца ШУ. Током фебруара саветници су у ширем тиму извршили спољашње вредновање Гимназије у Чачку. Решавало се  и по представкама и пријавама родитеља и грађана за насиље. Присуство састанцима  у  Регионалној  привредном комором и Националној служби за запошљавање, као и другим састанцима у вези са планираним уписом за 2017/2018. Посета трима школама у Горњем Милановцу. Припремање обуке за новоизабране саветнике – спољне сараднике. Састанак са помоћником градоначелника Града Чачка у вези са информисањем за Градски савет родитеља. Координација општинских и окружних такмичења. Координација са Војним одсеком. Састанак са стручним активом за развојно планирање. Присуство саветника на једнодневној обуци у Београду. Активи директора основних и средњих школа по општинама. Координација са просветним инспекторима у решавању насталих проблема у школама. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2017-28.02.2017. године заведено је укупно  861 предмет, активних је 669 и архивараних 56.

III тачка дневног реда

Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа

           

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада, тржишна и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештај.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 33 инспекцијска надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 13 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 12 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве, навела је да је у контролисаном периоду извршена контрола 38 аутопревозничких такси радњи, којом приликом је констатовано постојање 15 прекршаја. Поднето је 9 прекршајних пријава, 5 прекршаја је отклоњено, а 1 возило је решењем искључено из саобраћаја.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да је 10. фебруара 2017. године, контрола обављена код 20 надзираних субјеката и том пприликом  су утврђене неправилности код 4 надзирана субјекта. Једном надзираном субјекту је наложено отклањање недостатака, а за 3 субјекта, код којих је утврђена неправилност, поднет је захтев за покретање прекршајног поступка. Дана, 17. фебруара 2017. године, контролисано је 19 надзираних субјеката и том приликом, код истих,  нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 14 контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (7 Град Чачак, Горњи Милановац 5 и Ивањица 2). Приликом спроведених контрола затечена су 2 физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку, као и 1 предузетник у обављању делатности у време регистрованог привременог  прекида рада, у Горњем Милановцу. У једном случају странка је поступила по решењу туристичког инспектора и уписала привредну делатност у регистар привредних субјеката. У другом случају странка није поступила по решењу о забрани рада, па је донет Закључак о дозволи извршења. Контрола извршења решења о забрани рада којим је предузетнику забрањено обављање делатности, у време регистрованог привременог прекида није вршена. У контролисаном  периоду донето је  3 решења о забрани рада.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ  Чачак. Извршено је 38 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 16 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка. Приликом контрола је утврђено да један објекат ради нерегистровано, о чему је обавештена туристичка инспекција.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 10, 11, 17 и 26.02.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и том приликом су сачињена 3 записника и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима, у самом центру града, као и  у градском парку, у ул. Друге пролетерске бригаде и на Мркочевцу. Контролама је обухваћено 13 субјеката и код свих је констатовано да су се придржавали утврђеног радног врмена, тако да није било основа за покретање прекршајних поступака.

IV тачка дневног реда

План рада за март

           

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током марта, контроле наставе према предвиђеном Плану координсаног инспекцијског надзора. Према његовим речима, неопходно је претходно прибавити информације о  одређеним субјектима, па на основу тога вршити контроле.

V тачка дневног реда

Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица

 

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне са захтевом председника општине Ивањица, да се републичке инспекцијске службе иселе из зграде општине. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових предлога, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 9,30 часова.

Трећи редован састанак колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више