Питања и одговори

На који начин се даје у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Моравичком управном округу?

Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп заинтересованим лицима (правним и физичким), по Програму заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта, за одређену годину, који доноси јединица локалне самоуправе (Општине Чачак, Г.Милановац, Лучани и Иванњица).

Колика је висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта?

Када се обрадиво пољопривредно земљиште приводи другој намени и користи у непољопривредне сврхе, инвеститор плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта. Висину накнаде за промену намене утврђује надлежни орган Општинске управе.

Да ли управни окрузи представљају територијалну организацију Републике Србије?

Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.