Округ: Општина Лучани једина завршила попис незаконито изграђених објеката
Свечана седница штаба за ванредне ситуације
Округ: Општина Лучани једина завршила попис незаконито изграђених објеката
Свечана седница штаба за ванредне ситуације

Други редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (КОЛЕГИЈУМА)  У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 06.02.2017. године, у Чачку, са почетком у 8,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, Снежана Николић, начелник Комуналне инспекције у Горњем Милановцу, Лидија Ристић, шеф Одсека за инспекцијски надзор и Мирјана Кукић, кумунални инспектор из Лучана.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је други редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходног састанка колегијума.
  1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица ргана државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције.
  1. План рада за фебруар 2017. године.
  1. Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских бјеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета круга.
  1. Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у
  2. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних  јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за јануар, истакао је  да његова инспекција ради према редовним плановима који су идентични за целу територију РС. Скренуо је пажњу на чињеницу да се ти редовни планови веома тешко  остварују, обзиром на мали број кадрова. Здравствена инспекција је током јануара извршила 8 надзора по плану, 18 утврђујућих надзора и 5 ванредних. Изречено је 2 мере за отклањање недостатака и донето 18 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током јануара 2017. године вршене ванредне контороле коришћења подстицајних средстава, ван територије Моравичког управног округа. У наведеном периоду, у рад је примљено 6 предмета, сачињено 6 записника, 2 дописа, 1 службена белешка и донето 2 решења.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да су у првој половини јануара радили уобичајено и поступали у складу са планом рада за 2017. годину. У рад  је примљено 66 предмета, извршено 63 редовна  надзора, 20 контролних и 3 ванредна надзора. Укупан број надзора је 152. У наведеном периоду донето је укупно 33 решења, од којих 11 решења за отклањање недостатака и 22 решења за забрану рада лицима. Број захтева за покретање поступка је било 1.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за јануар, истакла је да је у рад, током претходног месеца, примљено 250 предмета, решено 225, сачињено 195 записника, донето 74 решења, издато 13 сертификата, сачињено 4 службене белешке и поднето 2 прекршајне пријаве.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, навео је да је инспекција рада током претходног месеца, у области радних односа, извршила укупно 42 инспекцијска надзора, од чега по захтеву странака 9, по службеној дужности 30 и  3 контролна надзора. На фактичком раду је затечено 3 лица, од којих је са 2 лица закључен уговор о раду. У наведеном периоду  поднет је 1 захтев за одлагање и поступање по члану 271. Извршено је укупно 14 надзора у области безбедности и здравља на раду, од којих 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке телесне повреде. У наведеном периоду поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог. Током јануара извршено је 4 интегрисана надзора, донето 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона. На фактичком раду је затечено 9 лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Током претходног месеца било је и 1 указивање. Активности инспектора рада у јануару биле су усмерене и на израду годишњег извештаја.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај за јануар, навео је да је извршен санитарни преглед код 172 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 158, док је број пошиљки животних намирница износио 25. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 172 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Једна пошиљка је у поступку супер-анализе.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, навела је да је током јануара извршено 8 контрола, 3 фитосанитарна прегледа и издавање фитосертификата, издато 20 уверења о признавању семена. Донето 13 решења о непризнавању семена, 1 решење о препакивању семена, 1 решење о забрани промета и 4 решења о налагању мера. Вршен је и свакодневни унос података у систем о извозу воћа  за Руску Федерацију.

 

Tржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у јануару извршен 31 инспекцијски преглед, састављено исто толико записника, донето 3 решења о отклањању утврђених неправилности, поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка и донето 5 решења о одузимању робе. Током јануара, између осталог, поступали су по рекламацијама потрошача и вршили контроле поштовања забране пушења у затвореним просторијама.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у рад примљено и обрађено 116 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 120 решења о дозволи увоза и издато 42 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла  је да је током јануара пољопривредна инспекција  вршила појачане контроле угоститељских објеката, млинова, хладњача, пак центара, произвођача ратлука и кекса. У том смислу извршено је 18 контрола и донето 1 решење. У  истом периоду извршено је 4 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Током децембра и јануара, Сузана Каровић је због здравствених проблема била на боловању.

Шумарска инспекција

 

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је шумарска инспекција извршила план рада за јануар, односно извршено је укупно 25 надзора и то: према Закону о шумама 18 и према Закону о дивљачи и ловству 7. У току рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Привремено је одузето 20 м³ дрвета и изречено 2 осуђујуће пресуде са казном у износу од 30. 000, 00 динара.

 

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, у извештају за претходни месец, навела је да је извршено 17 контрола и то: 1 контрола по пријави, 1 контрола извршења решења, 11 редовних контрола, од чега 6 свеобухватних и 5 циљаних контрола. У наведеном периоду извршено је и 4 ноћне контроле, уз асистенцију полиције, са предметом контроле издавања рачуна, истицања и придржавања истакнутих цена и услуживања алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су извршене у ноћи 28./29.01.2017. године, у Чачку и Ивањици. Током јануара вршене су заједничке контроле са Тржишном и Инспекцијом рада. Редовне контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, вршене су са Санитарном инспекцијом (Чачак – 4 контроле, Ивањица – 2 контроле). У Чачку, у једном угоститељском објекту утврђена је повреда члана 62. став 1. тачка 7. Закона о туризму. Угоститељ се није придржавао истакнутих цена угоститељских услуга. Издат је прекршајни налог правном и одговорном лицу.

Школска управа

 

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, подносећи извештај, поновила је да Школска управа од 26.08.2016. године нема свог руководиоца и да послове обавља 4 државна службеника. Током јануара решавало се по представкама родитеља и грађана, по питању вршњачког насиља. Одржан је састанак са тимовима за заштиту у вези наведених проблема, као и састанак са тимом за заштиту од насиља из средњих школа. Координација са Ужичким центром за права детета у вези са предстојећим обукама ученика и наставника. Присуство тродневном семинару у Новом Саду. Реализација противпожарне обуке за запослене. Одржан састанак и координација са Центром за социјални рад Чачак и ПУ Чачак. Координација са просветним инспекторима у вези решавања насталих проблема у школама. Давање мишљења за избор директора. Обавештавање кандидата након конкурса о избору саветника. Припремање обуке за новоизабране саветнике. Прикупљање и обједињавање предлога за увођење ђачких униформи. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Учествовање у саветовању и планирању Плана уписа ученика у 2017/18. годину. Сарадња са медијима и ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01. – 31.01.2017. године, заведено је укупно 654 предмета, од којих је активно 529.

III тачка дневног реда

План рада за фебруар 2017. године

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је за фебруар предвиђена контрола производних кухиња, здравствених, предшколских, школских, кухиња домова и интерната, социјалне заштите и колективне исхране, као и домова здравља.

            Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције,  навео је да је за фебруар, осим уобичајених активности, акценат стављен  на контролу породилишта.

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла је да је донет план рада за фебруар, којим је предвиђено да се изврше контроле пољопривредних газдинстава,  ветеринарских станица и кланица.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је планом рада пољопривредне инспекције за фебруар, предвиђа контрола производних и угоститељских објеката, млинова и хладњача.

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне  инспекције, навео је да је планом рада за фебруар предвиђена контрола промета хлеба и брашна тип 500, као и продајних подстицаја.

            Никола Савић, инспектор рада, истакао је да је према плану за фебруар, акценат рада његове инспекције  на пријавама из радних односа.

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да нема прецизан план рада за фебруар, већ да он зависи од динамике увоза.

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, такође је навео да план његовог рада у фебруару зависи од динамике увоза.

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор,  истакла је да њена инспекција добија годишњи план рада, по  коме се поступа. Током фебруара вршиће се појачане контроле дораде семена.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, говорећи о плану контрола за фебруар, истакао је да ће се осим текућих активности, вршити контрола евиденције извршених радова у 2016. години и контрола годишњих планова рада за 2017. годину.

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су стигли захтеви странака за увоз отпада, па  ће током фебруара, акценат рада њене инспекције бити на тим питањима.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да ће током фебруара бити посвећена пажња контроли бесправног рада угоститељских објеката.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, навела је да ће бити разматран План уписа у средње школе. Скренула је пажњу и на проблем кладионица, које су у већем броју случајева отворене у близини школа. Том проблему се, према њеним речима, мора озбиљно прићи, обзиром на све  присутнију болест зависности код омладине.

IV тачка дневног реда

Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета округа.

 

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са закључцима које је донео Савет Моравичког управног округа, на седници  одржаној у Горњем Милановцу, 25.01.2017. године. Према његовим речима, на основу  усвојених закључака, донео је план координисаног инспекцијског надзора, на територији Моравичког управног округа, у фебруару/марту 2017. године. Истакао је да ће бити формирано 16 екипа. Током фебруара и марта, извршиће се ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и то: на територији Града Чачка, најмање једном седмично, на територији општине Горњи Милановац, најмање три пута месечно и на територији општина Ивањица и Лучани, најмање два пута месечно. За координатора, за контролу нелегалног такси превоза одређен је Никола Савић, инспектор рада. За координатора екипе за сузбијање нелегалног превоза робе, одређен је Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције. Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције одређена је за координатора за сузбијање нелегалног обављања угоститељске делатности, а контролу поштовања одлука о радном времену угоститељских објеката координираће руководиоци  надлежних локалних инспекција. О извршеним контролама подносиће се  посебни извештаји.

V тачка дневног реда

Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години

 

            Начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је сачињен Извештај о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години, који је достављен  надлежном министарству, као и члановима колегијума. Упознао их је и са Планом рада Савета МУО у 2017. години, који им је такође достављен.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

 

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових  предлога, начелник Моравичког управног округа  закључио је састанак у 8,25 часова.

 06

Други редован састанак колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више