Делегација Моравичког управног округа посетила Пећки округ
Емисија “Под правим углом” 03.04.2015. ТВ Телемарк
Делегација Моравичког управног округа посетила Пећки округ
Емисија “Под правим углом” 03.04.2015. ТВ Телемарк

Четврта седница колегијума 06.04.2015.

Начелник округа Слободан Јоловић обавестио је чланове колегијума о изведеним радовима на стварању повољнијих услова за рад инспекција (oкречене су канцеларије инспекцијских служби у Горњем Милановцу, извршена набавка канцеларијског намештаја и тракатских завеса; у седишту Округа урађена је табла са обележјем; ходници окречени као и  постављене тракасте завесе на светларнике у ходницима).

Присутне је обавестио о састанку одржаном у Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Тема састанка била је исељење инспекцијских служби у простор који користе службе Урбанизма града Чачка, те да је постигнут договор да Стручна служба Округа остане у канцеларијама које и до сада користи. Начелник је упознао чланове колегијума са предлогом директора ЈП „Службени гласник“ госпођом Јеленом Триван да зграду “Просвете” у Мутаповој улици у Чачку у сарадњи са Дирекцијом за имовину пренесу на коришћење Моравичком управном округу чиме би овај проблем био трајно решен.

Извештаји о раду инспекција у првом кварталу 2015.године

Након дискусије о проблемима у раду инпсекцијских служби закључено је да су инспектори доставили извештаје за март 2015.године, као и извештај за први квартал у овој години.
Валентина Стефановић начелник одељења – Сектор за туристичку инспекцију, начелник Одељења Краљево, поднела је квартални извештај у коме је истакнуто да је у првом кварталу 2015 године извршено укупно 75 контрола, тим контролама су обухваћени 73 објекта за исхрану и пиће и 2 објекта за смештај. Донето је укупно 7 решења о привременој забрани обављања делатности, 6 решења којима је наложено отклањање утврђених неправилности, два закључка о дозволи извршења решења и поднето је укупно 18 захтева за прекршаје.

У марту месецу туристичка инпсекција извршила је укупно 44 контроле и то: 24 редовних контрола у некатегорисаним угоститељским објектима за исхрану и пиће, 6 контрола по пријавама у Ивањици 2, у Г. Милановцу 1 и у Чачку 3 контроле, 10 контрола извфршења раније донетих решења, једна контрола боравишне таксе и 3 ноћне контроле које су се односиле на служење алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања рачуна у угоститељским објектима у Чачку, контроле су вршене уз асистенцију полиције.
Предузете су мере и то: донето 1 решење о забрани рада – бесправног обављања угоститељске делатности физичком лицу у Чачку, донета два репења о отклањању недостатака, донет један закључак о дозволи извршења решења. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка недлежном Прекршјном суду.

У марту месецу туристички инспектор Моравичког управног округа био је ангажован на пословима и радним задацима ван Округа у зимском туристичком центру Копанику, где је било организовано дежурство инпсектора и где се у том смислу вршио појачан инпсекцијски надзор у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.У извештају је истакнуто да су вршене контроле у ноћним сатима, у дане викента уз асистенцију полиције, и да са истима имају добру сарадњу.

Драгана Шћекић и Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектори поднели су извештај за први квартал у 2015 години. У извештају је истакнуто да је ова инспекција вршила контроле у складу са циљевима добијених из Управе за заштиту биља, и то: укупно је урађено 106 контрола, решења о препакивању семена донето 13, 4 решења о налагању мера, издато фитосертификата 10, решења о забрани промета 5, решење о непризнавању семена 20, уверења о признавању 100, количина која је стављена ван промета је у комадима 1554 и у килограмима 14. Поднето је 2 прекршајне пријаве и узето узорака 17.

Ова инспекција је у марту 2015 године извршила 48 контрола, донела 5 репења о препакивању семена и 3 решења о налагању мера, издато је 6 сертификата, донето два решења о забрани промета, 934 комада робе је стављено ван промета, поднето је 2 прекршајне пријаве и узето 9 узорака.

Мирјана Зарић шеф Одсека Ветеринарске инспекције у Моравичком управном округу, доставила је извештај за први квартал 2015. године са следећим подацима: у прва три месеца примељно је 1297 предмета од тога решено 1004, урађено 961 записник, донето решења391, издато 101 сертификат, 47 службених белешки, поднето је 59 прекршајних пријава, две пријаве за привредни преступ.

У марту 2015.године ова инспекција је примила у рад 435 предмета, од тога решено 388, урађено 294 записника, донето 121 решење, издато 101 сертификат, написане 28 службене белешке, поденто прекршајних пријава 32, поднете две пријаве за привредни преступ.

Срђан Ковачевић шеф Одсека шумарске и ловне инпсекције доставио је благовремено квартлани као и месечни извештај о раду ове инспекције. За први квартал 2015. Године ова инспекција је примила укупно 99 предмета у рад, извршила 99 контрола, саставила 99 записника, донето је 11 репења о отклањању неправилности, поднето је 29 прекршајних пријава, решено 5 пријава у укупном износу од 62000. У првом кварталу 2015.године поднета је једна кривична пријава.
Шеф Одсека Срђан Ковачевић истиче да је за унапређење рада овог Одсека у 2015.години и наредним годинама потребно попунити систематизована радна места, извршити измене и докупне Закона о шумама и Закона о дивљачи и ловству, побољшати материјалне услове за рад инспектора.
У марту месецу ова Инспекција извршила је 26 контрола и толико сачинила записника, донела је 5 решења о отклањању неправилности, поднето је 6 прекршајних пријава, извршено пријава 5 и наплаћено казни у износу од 44000 динара, поднета је једна кривична пријава.

Биљана Станојевић републички инспектор за заштиту животне средине у кварталном извештају даје следеће податке: у прва три месеца укупно у рад примљено је 25 предмета, извршено је 27 контрола, састављен 21 записник, службених белешки 8, донето је 6 репења о отклањању неправилности, упућено 4 дописа и поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка.
У месецу марту 2015.године ова Инспекција је примила у рад 9 предмдета, извршила 10 контрола, сачинила 9 записника и две службене белешке, донето је једно репење о отклањању неправилности, упућен један допис и поднет један захтев за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инпсектор у тромесечном извештају даје следеће податке: примљено и обрађено 842 захтева, толико и извшрено контрола, донето записника 842, донето 850 решења о дозволи увоза, једно решење о забрани увзора, издато 104 сертификата за извоз.
У марту месецу постигнути су следећи резултати: примљено и обрађено захтева 312, толико урађено контрола, као и сачињено записника. 316 донето решења о дозволи увоза, издато 39 сертификата за извоз.

Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијски надзор – Инспекција за друмски саобраћај у табеларном приказу доставио је следеће податке: у Марту 2015 године урађено 37 редовних предмета, инспекцијских прегледа по службеној дужности 65, ванредни по захтеву странке 1, остала поступања 9, урађено 9 записника, службених белешки пет, 10 дописа, потврда, извештаја и планова, 4 захтева за брисање реда вожње. Решења у назначеном периоду донето 23, извршених 9, забране 9, поднето 4 прекршајне пријаве.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције доставио је табеларни приказ у коме је навео податке за први квартал 2015.године, и то редовних инспекцијских надзора 117, по захтеву 85, оцена испуњености услова 36, контролних прегледа 10, укупно 248. Донето решења о отклањању недостатака 27, поступање по решењу 10, донето 36 решења за почетак рада.

Живорад Богосављевић, водопривредни инспектор доставио је извештај у коме је дао следеће податке, и то: план за период јануар – март 2015 године је 155. У истом периоду урађено је редовних контрола 4, записника 27, по налогу 15, службених белешки сачињено5. Донето је 23 решења урађено 13 дописа. У марту 2015 године урађено је 26 записника, сачињена једна службена белешка, донето 14 решења и урађено 2 дописа.

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, поступајући инспектор Ранка Милосављевић у извештају даје следеће податке: у периоду од 01.03. до 31.03.2015.године извршено је укупно 20 инспекцијских контрола, и то: производња 16 контрола, пекаре 16 и остала прерада поврћа једна контрола, промет 2 контроле, утврђивање минимално техничких услова две контроле. У назначеном периоду донето је 5 решења, наређујућа 3 и забрана производње два решења. Поднето је три захтева за покретање прекршајног поступка и поднета једна пријава за привредни преступ.
– Одсек пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, поступајући инпсектор Милун Вранић у извештајном периоду сачињена су два записника о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта од 1 до 5 категорије класе у непољопривредне сврхе, један записник о екплоатацији минералних сировина на обрадивом пољопр4ивредном земљишту и одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту, два записника о фактичком стању.
– Одељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића поступајући инспектор Сузана Каровић у марту месецу 2015 године извршила је: 2 контроле производње до 10.000 боца, промет у 7 трговинских објеката, 12 контрола у СУР, 4 контроле пијаца, узето је из промета 1 узорак, донето 3 решења, стављено ван промета 60 литара у износу од 7.712 динара, поднето три захтева за покретање прекршајног поступка.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције у Моравичком управном округу доставила је извештај за март 2015. године у коме даје следеће податке: укупно примљено 190 предмета, редовних надзора 174, контролних надзора 36, број ванредних надзора је 16. Укупан број надзора 226, донето 80 решења, 58 решења за отклањање недостатака, 22 решења за забрану рада лицима, подна два захтева за покретање прекршајног поступка, наплаћено 19 мандатних казни. У извештајном периоду санитарна инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља.

Љиљана Мајсторовић, шеф Одсека инспекције рада поднела је извештај за март 2015.године по којем је у области радних односа извршено је укупно 76 инспекцијских надзора, по захтеву странка 11, по службеној дужности 61, контролних надзора 13. На фактичком раду затечено 13 лица од којих је након надзора 12 лица склопило уговоре о раду, донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 262 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 1 и једно одложено извршење решења. У извештајном периоду поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 24 надзора, редовних 24, један надзор по захтеву странке, 4 надзора поводом повреде на раду од тога: 1 смртна повреда на раду, 1 тешка повреда на раду са смртним исходом, 2 тешке повреде на раду, поднето је два захтева за покретање прекршајног поступка против запослених. У интегрисаном надзору извршено је укупно 44 надзора, превентивно поступање два, број лица на фактичком раду 12 од којих је са 11 заснован радни однос. У току извршавања планираних задатака инспектори овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно и привремено одјављене, што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције за привредне3 регистре. Из наведених разлога инспектори су и поред свог ангажовања умањили ефекат рада. У току марта месеца инспектори за рад су учествовали у акцијама Инспектората за рад о чему су уредно достављани извештаји.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор у извештајном периоду од 05.01. до 31.03.2015.године извшио је санитарни преглед код 777 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 732 док је број пошиљки животних намирница износио 45. У односу на исти период претходне године број захтева за преглед увозне пошиљке бележи благи раст. У наведеном пеироду била је забрањена једна пошиљка код предмета опште употребе, крема за кожу и тело у количини од 143 кг., због микробиолошке неисправности. Рисимовић је поднео извештај за март 2015. године по којем је извршено је 294 санитарна прегледа, број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 274 док је број пошиљки животних намирница изиносио 20. У односу на претходни месец број захтева за преглед увозне пошиљке бележи благи раст. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 294 сагласности за царињене увозних пошиљки, док коначна решења о одобрењу – промету пошиљке доносе се континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Слађана Мијатовић, в.д. начелника Школске управе Чачак, поднела је извештај у коме је навела податке, и то: У Чачку од укупно 19 основних школа 12 школа је са часовима од по 30 минута а у 7 основних школа нема штрајка, када је реч о средњим школама од укупно 8 школа 5 је у законском штрајку док у 3 школе нема штрајка. На територији Горњег Милановца од укупно 7 основних школа 5 је у законском штрајку док у две школе нема штрајка. Три средње школе у Горњем Милановцу су у законском штрајку. Ситуација у Лучанима је следећа од 6 основних школа две су у законском штрајку а у четири школе нема штрајка, средња школа у Лучанима поштује минимум процеса рада. У општини Ивањица од укупно 9 основних школа четири је у законском штрајку а 5 основних школа није у штрајку. Од укупно две срдње школе у Ивањици, обе су у законском штрајку.

Писарница Округа доставила је преглед заведених и архивираних предмета по министарствима за период од 01.01.2015. до 31.03.2015.године из кога се види да је заведено укупно 3414 предмета, од чега 994 архивирано а активно 2420 предмета.

Четврта седница колегијума 06.04.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више