gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Нови начелник Моравичког управног округа Марко Парезановић преузео дужност
17/11/2022
Прва седница Савета  Моравичког управног округа  у 2022. години
30/11/2022

TРЕЋА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио Марко Парезановић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Валентина Стефановић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Извештај о раду републичких инспекција за октобар 2022. године.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је у оквиру  Министарства здравља, формиран Одсек здравствене инспекције у коме је систематизовано и попуњено 2 радна места. Раде по плану свог  министарства. Истакао је да имају добру сарадњу са здравственим институцијама у Чачку. Здравствена инспекција је током октобра извршила 8 надзора по плану, утврђујућих 11 и 53 ванредна надзора. У наведеном периоду изречено је 8 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности, 1 решење о забрани обављања делатности и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да Одсек санитарне инспекције припада Министарству здравља и да је систематизовано 7 радних места, с тим што тренутно у Чачку ради 3 санитарна инспектора, а у Ивањици 1. У августу је према њеним речима, био расписан конкурс за још 2 инспектора, 1 у Горњем Милановцу, а други у Лучанима. Међутим, конкурс није успео, имајући у виду чињеницу да пријављени кандидати није испуњавали предвиђене услове, а то се пре свега односи на услов да имају 3 године радног стажа у струци. Навела је да раде по плану свог министарства. Према њеним речима, инспектори санитарне инспекције су током октобра у рад примили 99 предмета,  извршили 81 редовни, 37 контролних и 18  ванредних надзора. Укупан број надзора је 136. Укупан број решења је 31. Донето је 29 решења за забрану рада лицима и 2 решења за отклањање утврђених недостатака. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 2 прекршајна налога.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да у оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за заштиту, формирано Одељење граничне фитосанитарне инспекције у коме је систематизовано 1 радно место. Канцеларије граничног фитосантарног и санитарног инспектора смештене су у Чачку, у ул. Булевар особођења 17/1. Контроле граничног фитосанитарног инспектора обухватају 8 места царињења: Чачак, Горњи Милановац, Пожегу, Ужице, Пријепоље, Краљево, Рашку и Нови Пазар. Навео је да двомесечно иде у Суботицу, пошто тамо нема граничног фитосанитарног инспектора. Према његовим речима, Град Чачак је по броју поднетих захтева за увоз на трећем месту. Током ове године није било здравствено неисправних намирница. У извештају за октобар истакао је да је у рад примљено и обрађено 52 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 52 записника. У истом периоду  донето је укупно 44   решења о царињењу. Донето је и 8 решења о увозном царињењу до добијању резултата анализа.  Навео је да је број захтева смањен због електронског начина подношења јер  се једним захтевом обухвтају све врсте производа и на основу тога се издају решења о царињењу. Највише се увозе производи од воћа и поврћа у замрзнутом стању, кондиторски производи, вино, базне сировине за производњу безалкохолних пића, биљна уља. Истакао је да није било карактеристичних случајева у контролисаном периоду.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције је навео је да је у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде формиран Одсек у Ужицу, који покрива и Моравички управни округ. У октобру је извршен план рада и обављено 30 надзора, од којих према Закону о шумама 30, док по Закону о дивљачи и ловству, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина није било контрола. Донето је 1 решење и поднето 18 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Одузето је 86,19 м³ дрвета и изречено 7 осуђујућих пресуда са казном у износу од 53.000 динара.

 

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да је у његовом Одсеку систематизовано 8 инспектора од којих 7 на неодређено и 1 на одређено време. Ова инспекција обавља обавља широк круг послова;  здравствена  заштита и добробит животиња, контрола промета животних намирница, преглед ветеринарских објеката итд.  Навео је да због великог обима послова често раде и мимо радног времена, па некад и викендом. Користе службене аутомобиле који су доста дотрајали и често се кваре. Истакао је да су успешно прошли категоризацију ветеринарских објеката, а то је између осталог и један од услова за пријем у Европску унију.  Сви објекти припадају првој категорији.  У извештају за октобар навео је да  су инспектори ове инспекције у рад примили 266 предмета, решили 240 предмета, сачинили 151 записник, донели 46 решења, издали 23 сертификата, сачинили 9 службених белешки и поднели  6 прекршајних пријава.

 

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, истакао је да фитосанитарна инспекција у Чачку има 3 инспектора, који се баве контролама производње и промета биљног и садног материјала, контролом пестицида итд.  Користе 3 службена возила која су доста стара, а чији је власник Управа за заштиту биља. Током октобра ова инспекција је радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и извршила укупно 100 контрола од којих: 27 производње семена, дораде семена 3, промет садног материјала 5, промет биља 3,  остаци пестицида 34,  производња биља 5, 21 контрола по Правилнику за подизање вишегодишњих засада. Израда сертификата за садни материјал 1. Током претходног месеца узето је 77 узорака,  донето 1 решење о налагању мера, 1 решење о забрани промета и 3 решења о препакивању.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да у Чачку раде 3 пољопривредна инспектора, 1 за  контролу вина, ракије, алкохолних и безалкохолних пића, 1 за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу  произвођача дувана и дуванских производа и 1 инспектор за контролу  пољопривредног земљишта. У извештају за октобар навела је да је извршила укупно 13 контрола, донела 12 решења, поднела 6 прекршајних пријава и ставила ван промета 884 литара ракије од шљиве, у вредности од 365.055.00 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 5 контрола. Милун Вранић је извршио 5 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта, поднео 2 прекршајне  и 5 кривичних пријава.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у достављеном извештају за октобар  2022. године навела је да је у рад примила 8 предмета, извршила  укупно 6 инспекцијских надзора, сачинила  4 записника и  2 службене белешке. Истакла је да су током претходног месеца вршени ванредни инспекцијски надзори на територији и ван територије Моравичког управног округа, везано  за: извоз отпада, захтеве Агенције за заштиту животне средине, допуне дозвола  за рад постројења за третман отпада, по захтевима фирми које се баве рециклажом отпада, везано за Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавања отпада као секундарних сировина или за добијање  енергије за трећи квартал 2022. године.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је при Министарству трговине, туризма и телекомуникација- Сектор тржишне инспекције , формиран Одсек тржишне инспекција, чији је он начелник. Систематизовано је 11 радних места, с тим што је тренутно попуњено 8  радних места, 5 у Чачку, 1 у Горњем Милановцу, 1 у Ивањици и 1 у Гучи. Према његовим речима, обзиром на обим послова,  неопходно је примити још инспектора, али су услови пријема доста строги. Ова инспекција се бави контролом промета роба и услуга, спречавањем сиве економије, контроле од увозника до самих продајних места,заштита права интелектуалне својине, контроле по представкама и рекламацијама грађана итд. Током октобра 2022. године ова инспекција је  извршила 49 инспекцијских прегледа и сачинила исти број записника, поднела 9 захтева за покретање прекршајног поступка и донела 2 управне мере.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да  Одсек ове инспекције покрива подручје Расинског, Рашког, Златиборског и Моравичког управног округа. Осим њен, као начелника, у овом Одсеку ради још 2 инспектора, 1 у Чачку и други у Ивањици. Контролишу угоститељске објекте, објекте домаће радиности, туристичке агенције, а у време зимске туристичке сезоне и позната скијалишта, као што су Копаоник, Гоч,Златибор итд. Истакао је да имају доста посла  и да су дежурства обавезна. Током октобра туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа извршила укупно 15 инспекцијских надзора од којих 5 ванредних контрола, 9 редовних  и 1 контролни извршења мера донетих решењем. Од укупног броја ванредних надзора 3 су била по представкама и то 1 у Горњој Трепчи и 2 у Мрчајевцима. У Трбушанима је откривен 1 бесправни рад угоститељског објеката и донето решење о привременој забрани рада и инициран прекршајни поступак. Током овог месец иницирана су још 2 прекршајна поступка и то 1 за неуношење података о корисницима услуга смештаја дневно и уредно у Горњој Трепчи и 1 за непоступање по препорукама из службене саветодавне посете у Чачку. Током овог месеца обављено је и 5 службених саветодавних посета и прослеђено 3 дописа са укупно 21 препоруком. Према новом закону, туристичка инспекција се сада налази у оквиру Министарства за туризам и омладину.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да је у његовом Одсеку систематизовано 7 радних места инспектора. Обзиром на обимност послова ове инспекције, неопходно је запослити још инспектора. Током ове године поднето је доста пријава због повреда на раду, с тим што није било смртних случајева. Истакао је да постоји велики број градилишта, 31 стамбена зграда се гради, велики број страних држављана је ангажовано за рад на тим градилиштима, тако да је потребно све то исконтролисати. Ови страни држављани раде за веома ниске плате и по 10 часова дневно, 30 дана у месецу. Навео је да су током октобра, инспектори рада  извршили укупно 49 инспекцијских  надзора из области радних односа, од којих 4 редовна и 7 ванредних надзора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 38. Контролних надзора је било 2 и допунских 5. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка, донето 1 решење по ЗУП-у, сачињено 7 записника којима су наложене мере, а број мера наложених записником је 9. Превентивних поступања је било 12 а упозорења 2. На фактичком раду је затечено 1 лице са којим је након контроле закључен уговор о раду. У области безбедности и здравља на раду извршена су  укупно 63 надзора, редовних 4, ванредних 44, контролних 3. Надзора поводом повреда на раду је било 12 од који 12 поводом тешких повреда на раду. Донето је укупно 5 решења, од који 5 којима је наложено отклањање 5 повреда закона. Поднето је  8 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица 5  и 3 захтева  против предузетника. На фактичком раду су затечена 3 лица са којима је закључен уговор о раду. У области инспекцијских интегрисаних надзора извршено је укупно 57 контрола, 2 редовне и 48 ванредних инспекцијских надзора, 5 контролних надзора извршења решења и 2 допунска надзора. Донето је 6 решења из области БЗР, 5  којима је наложено отклањање повреда Закона о БЗР, 1 решење о забрани рада,сачињен је 1 записник о  налагању мера и наложено 7 мера записником. Поднете су укупно 3 прекршајне пријаве. На фактичком раду је затечено 13 лица, с тим што је са 7 закључен уговор о раду.

 

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, истакла је да је у оквиру  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инграструктуре- Сектор за друмски транспорт формирано Одељење саобраћајне  инспекције за подручје Моравичког управног округа, са једним систематизованим  радним местом. Навела је да врши контролу  превоза путника у међународном и међумесном саобраћају. Истакла је да има добру сарадњу са локалним инспекцијама. У извештају за октобар навела је да је у рад примила укупно 10 управних и вануправних предмета, извршила 9 ванредних контрола.Обавила је 5 службених саветодавних посета. Сачинила је 3 записника, донела 2 решења, сачинила 10 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење. Из саобраћаја је искључила 2 регистрована/нерегистрована субјекта.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у достављеном извештају за октобар 2022. године,  истакла је да је имала три редовна инспекцијска надзора на контроли конструкције на више породичних стамбених објеката у комплексу у Ковачима, територија Града Краљева, који се изводи у складу са  Законом  о посебним условима  за реализацију  пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС, бр. 41/2018, 54/2019, 9/2020 и 52/2021). Ванредни и контролни инспекцијски надзори  извршени су на територији заштићеног подручја Парка природе „Голија“  са посетом управљачима шумског газдинства „ Голија“ Ивањица. Навела је да је  у октобру у рад примила 17 управних и вануправних предмета, извршила 3 редовна, 2 ванредна и 4 контролна надзора. Обавила је 1 службену саветодавну посету, сачинила је 11 записника и 30 службених белешки, обавештења, извештаја.

Школска управа

Слађана  Парезановић,  руководилац   Школске  управе   у  Чачку, навела  је да је она руководилац Школске управе у Чачку и да осим ње  раде још 2 саветника, с тим  што је један дуже одсутан, као и 2 запослена на привременим и повременим пословима. За рад у Школској управи неопходно је испуњавање одређених услова; 8 година рада у настави, као и да то лице има објављене радове. Плата је око 58.000,00 динара. Сами услови рада у Школској управи су солидни.

План рада републичких  инспекција за новембар 2022. године

            Руководиоци инсекцијских служби су истакли да ће током новембра месеца радити уобичајено, према предвиђеном плану, а поступаће и по пријавама грађана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више